Thông báo tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016 – 2017

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016 – 2017 đối với học sinh sinh viên của trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016 - 2017

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016 - 2017