Cảnh báo việc bán hàng đa cấp đối với sinh viên

Hiện nay Bán hàng Đa cấp đang là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với Sinh viên nói riêng. Nhà trường Thông báo để Sinh viên cảnh giác, không tham gia vào các Hoạt động Bán hàng Đa cấp.

Cảnh báo việc bán hàng đa cấp đối với sinh viên