Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp D11K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Lớp K8D4 đổi chính thức thành tên lớp D11K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Hồng

Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D11K8

 

- Giờ học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

- Giờ học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

- Các buổi thi Sinh viên có mặt trước 20 phút.

 

 

Tuần từ 12/9 đến 17/9 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 12/9: 

Sáng 13/9: Học GD Quốc phòng - An ninh P304C

Sáng 14/9:  Học Hóa dược 1 P305B

Sáng 15/9: Nghỉ học Hóa dược 1 

Sáng 16/9: Học Dược liệu 1 P305B

Tuần từ 19/9 đến 24/9 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 19/9: Học Hóa dược 1 P202A

Sáng 20/9: Học GD Quốc phòng - An ninh P304C

Sáng 21/9:  Học Dược liệu 1 P303C

Sáng 22/9: Học Dược liệu 1 P303C

Sáng 23/9: 

Tuần từ 26/9 đến 30/9 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 26/9: Học Hóa dược 1 P202A

Sáng 27/9: Học GD Quốc phòng - An ninh P304C

Sáng 28/9:  Học Dược liệu 2 P305B

Sáng 29/9: Học Hóa dược 1 P304C

Sáng 30/9: Học Dược liệu 2 P304C

Tuần từ 3/10 đến 7/10 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 3/10: 

Sáng 4/10: Học GD Quốc phòng - An ninh P304C

Sáng 5/10:  Học Dược liệu 2 P304C

Sáng 6/10: 

Sáng 7/10: Học Dược liệu 2 P304C

Sáng 8/10 (thứ 7): Thi LT Dược liệu 1 P102+202A ca 1 từ 8h00

Tuần từ 10/10 đến 14/10 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

 Sáng 10/10: 

Sáng 11/10: Nghỉ học 

Sáng 12/10:  Học Dược liệu 2 P305B

Sáng 13/10: Học Hóa dược 1 P304C

Sáng 14/10: Học Dược liệu 2 P304C

Tuần từ 17/10 đến 21/10 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

Sáng 17/10: 

Sáng 18/10: Học GD Quốc phòng - An ninh P305B

Sáng 19/10:  Học Thực Hành Dược liệu 1 P305B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 20/10: Học Hóa dược 1 P102A

Sáng 21/10: Học Thực Hành Dược liệu 1 P305B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Lịch thi lại: Chiều 14h00, thứ 7 (22/10) thi lại thực vật dược P102A

Tuần từ 24/10 đến 28/10 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: Học GD Quốc phòng - An ninh P101A

Sáng 26/10:  Học Thực Hành Dược liệu 1 P305B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 27/10: Học Hóa dược 2 P305B

Sáng 28/10: Học Thực Hành Dược liệu 1 P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Tuần từ 31/10 đến 4/11 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 31/10: Học Thực Hành Dược liệu 1 P304B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 1/11: Thi GD Quốc phòng - An ninh P202A

Sáng 2/11:  Học Thực Hành Dược liệu 1 P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 3/11: Học Hóa dược 2 P305B

Sáng 4/11: cắt lịch học

Tuần từ 7/11 đến 11/11 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 7/11: 

Sáng 8/11: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 9/11:  Học Hóa dược 2 P304C

Sáng 10/11: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 11/11: Học Hóa dược 2 P202A

Tuần từ 14/11 đến 18/11 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Sáng 14/11:  Học Dược lý 1 P304C

Sáng 15/11:

Sáng 16/11:  Học Hóa dược 2 P304C

Sáng 17/11: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 18/11: Học Hóa dược 2 P304

Tuần từ 21/11 đến 26/11 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11:

Sáng 23/11: Thi Dược liệu 2 P101+202A

Sáng 24/11: Học Dược lý 1 P202A

Sáng 25/11: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Chiều 25/11: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Tuần từ 28/11 đến 2/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 28/11: 

Sáng 29/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Sáng 30/11: Thi Hóa dược 1 P101+202A

Sáng 1/12: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 2/12: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Chiều 2/12: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Tuần từ 5/12 đến 10/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 5/12: 

Sáng 6/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P305B

Sáng 7/12: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Chiều 7/12: THI Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 THI từ 13h30-15h30, nhóm 2 THI từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh. 

Sáng 8/12: Học Dược lý 2 P305B

Sáng 9/12: 

Tuần từ 12/12 đến 18/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 12/12: 

Sáng 13/12: Thi Hóa dược 2 Ca 1 P101+102A từ 8h00

Sáng 14/12:Học Đảm bảo chất lượng thuốc P101A

chiều 15/12: Học Dược lý 2 P101A

Sáng 16/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P303C

Sáng 17/12: Thi lại môn Thực vật Dược

Chiều 17/12: Thi lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần từ 19/12 đến 25/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 19/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P102A

Sáng 20/12:

Sáng 21/12: Thi  dược lý 1 Ca 1 P302+303C từ 8h00

Sáng 22/12: Học Dược lý 2 P304C

Sáng 23/12: Học Dược lý 2 P304C

Sáng 24/12: Thi lại môn Tiếng Anh 2 P102A, từ 8h00

Chiều 24/12: Thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh P202A từ 14h00

Sáng 25/12: Thi lại môn Hóa sinh P102A từ 8h00

Tuần từ 26/12 đến 30/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 26/12: Học Dược lý 2 P304C

Sáng 27/12:

Sáng 28/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Sáng 29/12: Học Dược lý 2 P304C

Sáng 30/12: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Tuần 2/1 - 7/1

Sáng 2/1: Nghỉ
Sáng 3/1: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Sáng 4/1: Thi Đảm bảo chất lượng thuốc  P102+202A ca 1 từ 8h00
Sáng 5/1: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Sáng 6/1: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Chiều 7/1: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P102+202A, từ 14h00

Tuần 09/12 - 14/1:

Sáng 9/1: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Sáng 11/1: THI Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30.

Sáng 13/1: THI Dược lý 2 P101+202A ca 2 từ 9h30

Tuần 16/1 - 18/1: Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học P302A, ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành  P202 từ 14h00

Sáng 17/1: Thi lại LT Dược liệu 1 P101A  từ 8h00

Chiều 17/1:

Sáng 18/1: Thi lại LT Dược lý 1 P101A, từ 8h00

Từ 19/1 nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 13/2: Học Marketing Dược

Sáng 14/2: 

Sáng 15/2: Học Bào chế 1

Sáng 16/2: Học Marketing Dược

Sáng 17/2: Học  Bào chế 1

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 20/2: Học Marketing Dược

Sáng 21/2: 

Sáng 22/2: Học Bào chế 1

Sáng 23/2: Học Marketing Dược

Sáng 24/2: Học  Bào chế 1

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp D11K8 học tại P304C

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Sáng 27/2: Học Marketing Dược

Sáng 28/2: 

Sáng 1/3: Học Bào chế 1

Sáng 2/3: Học Marketing Dược

Sáng 3/3: Học Bào chế 1

 Tuần 6/3 - 10/3: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 6/3: 

Sáng 7/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 8/3: Học Bào chế 2

Sáng 9/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 10/3: Học Bào chế 2

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 13/3: 

Sáng 14/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 15/3: Học Bào chế 2

Sáng 16/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 17/3: Học Bào chế 2

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 20/3: 

Sáng 21/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 22/3: Học Bào chế 2

Sáng 23/3: Nghỉ

Sáng 24/3: Học Bào chế 2

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 27/3:  Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 28/3: 

Sáng 29/3: Học Thực hành Bào chế tai P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 30/3: cắt lịch thi Bào chế 1

Sáng 31/3: Học Thực hành Bào chế tai P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lịch thi lại: 

Sáng 1/4: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 1 P101A từ 8h00

Chiều 1/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2 P101A từ 14h00

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 3/4:  Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 4/4: THI Lý thuyết Bào chế 1 ca 1 từ 8h00, P303+304C

Sáng 5/4: Học Thực hành Bào chế tai P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: Học Thực hành Bào chế tai P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 8/4: Thi Maketting Dược ca 2 từ 9h30, P102+202A. 

Lịch thi lại: 

Chiều 8/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 P305 B từ 14h00

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 10/4:  Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 11/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 12/4: THI Thực hành Bào chế tai P304 Nhà B, nhóm 1 thi từ 7h30, nhóm 2 nghỉ

Sáng 13/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 14/4: THI Thực hành Bào chế tai P304 Nhà B, nhóm 2 thi từ 7h30, nhóm 1 nghỉ

Lịch thi lại: 

Sáng 15/4: 

Chiều 15/4: Thi lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202 từ 14h00

 Tuần 17/4 - 20/4: Lớp D11K8 học tại P304C

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng 17/4:  Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 18/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 19/4: 

Sáng 20/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 21/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 22/4: Thi lý thuyết Bào chế 2 ca 1 từ 8h00, P101A+202A

Lịch thi lại: 

Chiều 22/4: Thi lại Hóa Dược 2 P305B từ 14h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 24/4:  Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 25/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 26/4: 

Sáng 27/4: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Chiều 27/4: Thi lại Thực hành Dược liệu P304B, từ 14h00

Sáng 28/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 3/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 4/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 5/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 6/5: THI Tổ chức Quản lý dược ca 1 từ 8h00, P303C+304C

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 8/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 9/5: THI Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 thi, nhóm 2 nghỉ

Sáng 10/5: 

Sáng 11/5: THI Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 2 thi, nhóm 1 nghỉ

Sáng 12/5: THI Quản lý tồn trữ thuốc ca 1 từ 8h00, P303C+304C

Sáng 13/5: Thi lại Vi sinh ký sinh trùng P305B, từ 8h30

Tuần 15/5 - 20/5: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 17/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 18/5: THI Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc ca 1 từ 8h00, P101A+202A

Sáng 19/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 20/5: Thi lại Thực hành Hóa dược P303B, từ 9h00

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: 

Sáng 24/5: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 24/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 25/5: 

Sáng 26/5: Học Dược lâm sàng 1

Tuần 29/5 - 3/6: Lớp D11K8 học tại P304C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 31/5: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 1/6: 

Sáng 2/6: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 3/6: Thi lại Marketing Dược P304C 8h00 ( thi lại Vũ Hùng Mạnh, Hoàng Thị Oanh, Lưu Châu Phúc)

Tuần 5/6 - 11/6: Lớp D11K8 học tại P302C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6: 

Sáng 7/6: Học Dược lâm sàng 2 P302C

Chiều 7/6: Học Dược lâm sàng 2 P302C

Sáng 8/6: 

Sáng 9/6: Học Dược lâm sàng 2 P302C

Sáng 10/6: Thi lý thuyết Dược lâm sàng 1 ca 1 từ 8h00, P101+102A

Sáng 11/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 1 từ 8h00, P202A

Tuần 12/6 - 23/6: Lớp D11K8 học tại P302C

Sáng 12/6: 

Sáng 13/6: 

Sáng 14/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P302C, học cả lớp, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 14/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P302C, học cả lớp, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 15/6: Thi lý thuyết Dược lâm sàng 2 ca 1 từ 8h00, P202A(phòng 1), P305B (phòng 2)

Sáng 16/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P302C, học cả lớp, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 16/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P302C, học cả lớp, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 17/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 từ 14h00, P101+102A

Cả ngày 21/6 (thứ 4); THI thực hành dược lâm sàng P305B, nhóm 1 thi buổi sáng, nhóm 2 thi buổi chiều.

Lịch nghỉ hè: Lớp bắt đầu nghỉ hè từ 22/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Từ 4/9 lớp sẽ đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

Từ 4/9 - 6/9: Lớp D11- K8 học cố định P203 Nhà C

Sáng 4/9: Nghỉ bù lễ 2/9

Sáng 5/9: 

Sáng 6/9: Học Kinh tế dược

Sáng 7/9: Học Quản trị kinh doanh Dược

Sáng 8/9: Học Kinh tế dược 

Từ 11/9 - 15/9: Lớp D11- K8 

Sáng 11/9: Học Quản trị kinh doanh Dược P304C

Sáng 12/9: 

Sáng 13/9: Học Quản trị kinh doanh Dược P303C

Sáng 14/9: Học Kinh tế dược P202A

Sáng 15/9: Học Kinh tế dược P203C

Từ 18/9 - 22/9: Lớp D11- K8 

Sáng 18/9: Học Hóa Dược 3 P303C

Sáng 19/9: 

Sáng 20/9: Học Quản trị kinh doanh Dược P303C

Sáng 21/9: Học Kinh tế dược P304C

Sáng 22/9: Học Kinh tế dược P203C

Từ 25/9 - 30/9: Lớp D11- K8 

Sáng 25/9: Học Hóa Dược 3 P303C

Sáng 26/9: Pháp Chế Dược 305B

Sáng 27/9: Học Quản trị kinh doanh Dược P102A

Sáng 28/9: cắt lịch thi

Sáng 29/9:

Từ 2/10 - 6/10: Lớp D11- K8 

Sáng 2/10: Học Hóa Dược 3 P304C

Sáng 3/10: Học Pháp Chế Dược 101A

Sáng 4/10: Học Quản trị kinh doanh Dược P203C

Sáng 5/10: Thi Kinh tế Dược, P101+102A ca 1 từ 8h00

Sáng 6/10: Học Pháp Chế Dược 101A

Từ 9/10 - 13/10: Lớp D11- K8 

Sáng 9/10: Học Hóa Dược 3 P204C

Sáng 10/10: Học Pháp Chế Dược P204C

Sáng 11/10: 

Sáng 12/10:

Sáng 13/10: Học Pháp Chế Dược 202A

Từ 16/10 - 20/10: Lớp D11- K8 

Sáng 16/10: Học Hóa Dược 3 P203C

Sáng 17/10: Học Pháp Chế Dược P303C

Sáng 18/10: Học Hóa Dược 3 P304C

Sáng 19/10: 

Sáng 20/10: 

Chiều 21/10: Thi Quản trị kinh doanh Dược P101A+102A ca 1 từ 14h00

Từ 23/10 - 3/11: Lớp D11- K8 

Sáng 26/10: Thi Pháp chế Dược P204 C (phòng 1)+ P304C (phòng 2)  ca 2 từ 9h30

Sáng 31/10: Thi Hóa dược 3 P203 C (phòng 1)+ P304C (phòng 2)  ca 2 từ 8h00

 Thi xong cả lớp ở lại, nhà trường phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện từ 6/11-1/12/2017.

Địa điểm: Bệnh viện châm cứu trung ương

Thời gian: Đi thực tập buổi sáng

Tuần từ 4/12 - 9/12  Lớp D11- K8 

Sáng 5/12: Thi bù Giáo dục thể chất ( đi đủ 100%) 8h00

Viết báo cáo: 12/12 nộp báo cáo về phòng đào tạo. 10h00 P203C

Đến nộp gặp cô Phương lấy nhận xét bệnh viện để đóng vào cuối quyển báo cáo.

Lịch thi lại từ 11/12 xem trên lịch học của lớp. 

Lịch Thi lại Khóa 8

Từ 11/12 - 16/12: 

Chiều 15/12: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A

Sáng 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng D11 - K8 ( P304C) + D12 - K8 ( P303C) ca 2 từ 9h30

Chiều 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1 D08 + D09 - K8 (P304C), D10 - K8 (P303C) từ 14h00

Lịch thi các môn tiếp theo sẽ được cập nhật vào 12/12. Sinh viên chú ý theo dõi để có kế hoạch ôn tập và đi thi đúng lịch. Thi lần 2 nhà trường sẽ thực hiện coi thi nghiêm túc như lần 1.

Tuần từ 18/12 - 23/12: Lịch thi lại:

Sáng 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D10 (P203C + 304C) ca 1 từ 8h00, D08 thi P203C ca 2 từ 9h30

Chiều 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D11 (P102A) + D12 (202A) từ 14h00

Chiều 22/12: Thi Thực hành Dược lý P303B từ 13h30

Sáng 23/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 2 D11 (P303C) + D12 (P304C) từ 8h00

Chiều 23/12: Thi Lại lý thuyết Dược lâm sàng 2 D08 +D09 (P303C) + D10 (P304C) từ 14h00

Tuần từ 25/12 - 29/12: Lịch thi lại:

Chiều 26/12: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc. P303C, từ 14h00

Chiều 27/12: Thi lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D08 + D09 + D12 từ 13h30 P304B

Sáng 29/12: Thi Lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D10 +D11 từ 7h30 P304B

Chiều 29/12: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P204C

Nghỉ lễ: 30/12 - 2/1 Sau đó sẽ có lịch thi lại tiếp. 

Lịch học lại ( những môn không có lớp học: Mác 1, Mác 2, y đức, hóa đại cương - vô cơ, tư tưởng hồ chí minh ) sẽ được cập nhật sau

Tuần từ 1/1 - 6/1: Lịch thi lại:

Sáng 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D08 thi P303C từ 8h00, D09 + D11 + D12: Thi P304C từ 8h00,

Chiều 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D10 thi P202A từ 15h30 (ca 2)

Sáng 4/1:

Chiều 4/1: Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp từ 8/1/2018, P202A, D08 + D09 ( 14h00), D10+D11 (15h00), D12 (16h00). 

Sáng 5/1: Thi lại Pháp chế dược P304C từ 9h30

Chiều 5/1:

Sáng 6/1: Thi lại Kinh tế dược (P101A), thi lại Quản trị kinh doanh Dược (P102A) từ 8h00

Từ 8/1 - 11/2: Thực tập tốt nghiệp nhà thuốc và công ty dược

Lịch Thực tập Tốt nghiệp Khóa 8  tại Khoa Dược. Thời gian: 02 tuần

  1. Đợt 1: Từ ngày 5/3 – hết ngày 16/3:

Lớp D12 thực tập Tại Bệnh viện châm cứu trung ương 49 Thái Thịnh

Chú ý: 9h00 sáng 5/3 tập trung tại Hội trường Hoa sen tầng 4 tòa nhà 11 tầng – BV châm cứu trung ương.

Lớp D09 + ½ D11: thực tập Tại Viện Y học Phòng không Không quân 225 Trường chinh. Nhóm 1 sáng 8h00, Nhóm 2 chiều 14h00 tập trung tại Phòng Huấn luyện Tầng 11 nhà 12 Tầng của viện. Danh sách nhóm liên hệ lớp trưởng.

  1. Đợt 2: Từ ngày 19/3 – hết ngày 30/3:

Lớp D08 thực tập Tại Bệnh viện châm cứu trung ương 49 Thái Thịnh

Chú ý: 9h00 sáng 19/3 tập trung tại Hội trường Hoa sen tầng 4 tòa nhà 11 tầng – BV châm cứu trung ương.

Lớp D10 + ½ D11: thực tập Tại Viện Y học Phòng không Không quân 225 Trường chinh. Nhóm 1 sáng 8h00, Nhóm 2 chiều 14h00 tập trung tại Phòng Huấn luyện Tầng 11 nhà 12 Tầng của viện. Danh sách nhóm liên hệ lớp trưởng

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần

Sinh viên hoàn thiện tiền học lại trước khi học. Đi học đầy đủ, Nghỉ học hoặc không đi học sẽ học lại và ra trường cùng Khóa 9.

Sáng 5/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 7h30-9h30, D10 học từ 9h30-11h30

Sáng 6/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 7/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 13h30-15h30, D10 học từ 15h30-17h30

Sáng 8/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Cả ngày 10/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P1. P303C.

Cả ngày 11/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P2. P303C.

Từ 12/3 - 18/3

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần

Sinh viên hoàn thiện tiền học lại trước khi học. Đi học đầy đủ, Nghỉ học hoặc không đi học sẽ học lại và ra trường cùng Khóa 9.

Sáng 12/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 7h30-9h30, D10 học từ 9h30-11h30

Sáng 13/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 14/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 13h30-15h30, D10 học từ 15h30-17h30

Sáng 15/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Cả ngày 17/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P1. P303C.

Cả ngày 18/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P2. P303C.

Từ 19/3 - 25/3

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vậy Phòng đào tạo yêu cầu những sinh viên còn đang nợ những học phần kể trên, lên Phòng đào tạo để hoàn thiện tiền học lại trước ngày 21/3/2018. Sau khi hoàn thiện xong, nhà trường bố trí lớp học. 

Sáng 19/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D09, D11, D12 học từ 7h30-11h30

Sáng 20/3: THI Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 21/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D09, D11, D12 học từ 13h30-17h30

Chiều 22/3: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 24/3: Thi lại NLCB CN Mác Lê Nin P1 từ 8h15, NLCB Mác Lê Nin 2 từ 9h30,  P202A

Từ 26/3 - 1/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Do sinh viên chưa hoàn thiện tiền học lại, nên Phòng Đào tạo chưa bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 28/3/2018.

Sáng 26/3: 

Sáng 27/3: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Chiều 28/3: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202A

Chiều 29/3: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 30/3: Thi Thực hành Kiểm nghiệm D08, D10 ( danh sách Giáo viên đã chia)

Chiều 30/3: Thi Thực hành Kiểm nghiệm D11, D09, D12 ( danh sách Giáo viên đã chia)

Cả ngày 31/3: Hoc lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng P303C

Cả ngày 1/4: Hoc lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng P303C

Từ 2/4 - 7/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Do sinh viên chưa hoàn thiện tiền học lại, nên Phòng Đào tạo chưa bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 28/3/2018.

Sáng 2/4: D08 Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 3/4: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Chiều 3/4: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 4/4:

Sáng 5/4: Thi Thực hành Dược lý P304B. từ 7h30

Chiều 5/4: 

Cả ngày 6/4: Học lại Sinh học di truyền P204C

Cả ngày 7/4: 

Cả ngày 8/4: Học lại Xác suất thống kê P303C

Từ 9/4 - 13/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Yêu cầu toàn bộ sinh viên còn nợ môn lên văn phòng đóng tiền học lại tất cả các môn để Phòng Đào tạo  bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 10/4/2018.

Cả ngày 10/4: Học lại Hóa đại cương vô cơ. P203C

Cả ngày 11/4: Học lại Vật lý đại cương. P304C

Sáng 12/4: 

Chiều 12/4: Học lại Thực vật dược P101 Nhà A

Sáng 13/4: 

Chiều 13/4: Học lại Thực vật dược P203C

Sáng 14/4: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 C từ 8h00

Từ 16/4 - 21/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Yêu cầu toàn bộ sinh viên còn nợ môn lên văn phòng đóng tiền học lại tất cả các môn để Phòng Đào tạo  bố trí học lại.

Sáng 16/4: Học lại Vi sinh ký sinh trùng P204C

Chiều 16/4:  - Học lại Dược lâm sàng 1 P303C

                     - Học lại Tiếng Anh 1 P203C

Sáng 17/4:    - Học lại Dược lâm sàng 1 P102A

Chiều 17/4:   - Học lại Tiếng Anh 1 P203C

Cả ngày 18/4: Học lại Y đức P304C. Sáng 7h30, chiều 13h30

Chiều 19/4: - Học lại Dược lâm sàng 1 P102A

Sáng 20/4:   - Học lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P304C

                     - Học Lại Giải phẫu sinh lý P102A

Chiều 20/4: -  Học Lại Giải phẫu sinh lý P102A

                     - Học lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P204C

                     - THI Xác suất thống kê P202 A từ 14h00

                     - THI Đảm bảo chất lượng thuốc P202A từ 14h00

Cả ngày 21/4: Học lại Tiếng Anh 2 P203C

Chiều 21/4:  - Thi Dược lâm sàng 1 P304C

Cả ngày 22/4: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C

Lịch nộp báo cáo: Yêu cầu các sinh viên đến đầy đủ để nộp báo cáo và họp lớp.

 - Sáng thứ 4 (18/4), D08 9h00, D09 10h00, D10 10h30

 - Sáng thứ 5 (19/4):  D11 9h00, D12 10h00

Từ 23/4 - 1/5

Nhà trường sẽ hoàn thiện điểm cho tất cả sinh viên trước ngày 27/4 để xét điều kiện thi tốt nghiệp. Vậy sinh viên nào còn đang học với K9, K10 đã học xong và đang học mà chưa thi thì liên hệ Phòng đào tạo để được sắp xếp lịch thi ngay.

Các môn học lại yêu cầu sinh viên đi đủ 100%.

Sáng 23/4: 

Sáng 24/4: - Học lại Dược lý 2

Chiều 24/4: Học lại Dược lý 2

Ngày 25/4: Nghỉ lễ

Sáng 26/4: - Học Tổ chức quản lý dược P102A

                   - Học Hóa Dược 1. P304C

Chiều 26/4: - Học Tổ chức quản lý dược P102A

                    - Học Hóa dược 1 P101A

Sáng 27/4: - Học lại Kinh tế dược P101A

                   - Học lại Dược lâm sàng 2 P304B

Chiều 27/4: - Học lại Quản trị kinh doanh dược P204C, Hóa dược 2, Thi Bào chế 2

Lịch học 2 môn nâng cao:

Từ 2/5-12/6: yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ. 

Sáng 2/5: D08 học Bào chế nâng cao P303C 

Chiều 2/5: D09 học Bào chế nâng cao P303C

Sáng 3/5: D10 học Bào chế nâng cao P101A

Chiều 3/5: D11 học Bào chế nâng cao P304C

Sáng 4/5: D12 học Bào chế nâng cao P102

Chiều 4/5: D12 học Bào chế nâng cao P102A

Từ 7/5 - 11/5

Từ 2/5-12/6: yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ. 

Ngày 7/5: 

Sáng 8/5: D08 học Hóa dược nâng cao P101A

                 D10 học Bào chế nâng cao P102A

Chiều 8/5: D09 học Hóa dược nâng cao P101A

                  D11 học Hóa dược nâng cao P102A

Sáng 9/5: D12 học Bào chế nâng cao P101A

                 D10 học Hóa dược nâng cao P203C

Chiều 9/5: D12 học Thực hành Bào chế. Nhóm 1 học từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ                            15h00 -17h00

                   D11 học Hóa dược nâng cao P303C

Sáng 10/5: D08 học Bào chế nâng cao P101A

                   D12 Học Hóa dược nâng cao P102A

Chiều 10/5: D09 học Bào chế nâng cao P101A

                    D12 học Hóa dược nâng cao P203C

Sáng 11/5: D10 học Bào chế nâng cao P304C

                   D11 học Bào chế nâng cao P304C

 

Từ 14/5-19/5

Sáng 14/5: D08 Học Bào chế nâng cao P204C

                   D10 Học Hóa dược nâng cao P102A

Chiều 14/5:  D09 Học Bào chế nâng cao P204C

                     D11 Học Hóa dược nâng cao P102A

Sáng 15/5:  D12 học Thực hành Bào chế P204C

                   D08 Học Hóa dược nâng cao 102A

Chiều 15/5: D12 học Thực hành Bào chế P204C

                   D09 Học Hóa dược nâng cao 102A

Sáng 16/5: D10 học Thực hành Bào chế P204C

                  D12 Học Hóa dược nâng cao 101A

Chiều 16/5: D11 học Thực hành Bào chế P204C

                    D12 Học Hóa dược nâng cao 101A

Sáng 17/5: D08 học Thực hành Bào chế P204C

                  D10 Học Hóa dược nâng cao 303C

Chiều 17/5: D09 học Thực hành Bào chế P204C

                    D11 Học Hóa dược nâng cao 303C

Sáng 18/5: D10 học Thực hành Bào chế P204C

Chiều 18/5: D11 học Thực hành Bào chế P204C

Sáng 19/5: D08 học Thực hành Bào chế P204C

Chiều 19/5: D09 học Thực hành Bào chế P204C

Từ 21/5-25/5

Sáng 21/5: D08 học Hóa dược P101A

                  D09 học Thực hành Bào chế P204C

Chiều 21/5: D08 học Thực hành Bào chế P204C

                   D09 Học Hóa dược P101A

Sáng 22/5: D10 học Hóa dược P102A

                  D11 học Thực hành Bào chế P204C

Chiều 22/5: D11 học Hóa dược P102A

                  D10 học Thực hành Bào chế P204C

Sáng 23/5: D12 Hóa dược P204C

Chiều 23/5: D08 Hóa dược P204C

Sáng 24/5:  D08 Hóa dược P202A

Chiều 24/5: D09 Học Hóa dược P203C

Sáng 25/5: D10 Học Hóa dược P304C

Chiều 25/5: D09 Học Hóa dược P102A

Từ 28/5-1/6

Ngày 28/5: Nghỉ

Sáng 29/5: D11 học Hóa dược P102A

Chiều 29/5: D09 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng 30/5: D10 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 30/5: D11 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng 31/5: D12 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 31/5: D12 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng  1/6: D10 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 1/6:D08 học Thực hành Hóa dược P102A 

Từ 4/6 - 8/6

Sáng 4/6: D08 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 4/6: D09 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng 5/6: D10 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 5/6: D11 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng 6/6: D11 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 6/6: D12 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng  7/6: D08 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 7/6:D09 học Thực hành Hóa dược P102A 

Lịch thi Tốt nghiệp: 

Sáng 11/6: Thi Lý thuyết Bào chế nâng cao, Hóa dược nâng cao.

Chiều 11/6: Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Sáng 12/6: Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Chiều 12/6:Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Sáng 13/6: Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Chiêu 13/6: Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Địa điểm thi, Phòng thi, giờ thi cụ thể sẽ thông báo sau cho sinh viên. Sinh viên nắm được lịch ngày thi để ôn tập cho tốt.

Lịch Thi tốt nghiệp K8 thi tại 290 Tây Sơn.

Danh sách Phòng thi và số báo danh Sinh viên xem ở phần Thông báo ( Thông báo lịch thi tốt nghiệp)

http://caodangyte.com/lich-thi-va-danh-sach-thi-tot-nghiep-k8/thong-bao-lich-thi-tot-nghiep-va-danh-sach-thi-k8-1000473

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi