0912 826 096

Lịch học lớp K9ĐD

Sinh viên lưu ý: Lớp K9ĐD01 đổi tên chính thức Lớp KĐD01-K9. Lớp K9ĐD02 đổi tên chính thức Lớp KĐD02-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phương. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.Tuần từ 12/12 - 18/12

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Đi học thực hành: mặc áo blu, đội mũ, đeo thẻ ( mang theo khẩu trang y tế), chỉ mặc áo blu khi học trong phòng, ra khỏi phòng phải cởi bỏ áo blu.

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 12/12: 

Sáng 13/12: Học Điều dưỡng cơ bản 2 P305B
Chiều 14/12:  
Chiều 15/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1 (Phân nhóm theo phòng thi lý thuyết)
Chiều 16/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Từ 28/11 lớp K9ĐD02 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Đi học thực hành: mặc áo blu, đội mũ, đeo thẻ ( mang theo khẩu trang y tế), chỉ mặc áo blu khi học trong phòng, ra khỏi phòng phải cởi bỏ áo blu.

Sáng 12/12: Học Điều dưỡng cơ bản 2 
Sáng 13/12: 
Sáng 14/12: Học Điều dưỡng cơ bản 2
Sáng 15/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1 (Phân nhóm theo phòng thi lý thuyết)

Sáng 16/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2

 

Tuần từ 19/12 - 23/12

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Đi học thực hành: mặc áo blu, đội mũ, đeo thẻ ( mang theo khẩu trang y tế), chỉ mặc áo blu khi học trong phòng, ra khỏi phòng phải cởi bỏ áo blu.

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 19/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1

Chiều 20/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2
Chiều 21/12:  Học Y đức P102 Nhà A

Chiều 22/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1 
Chiều 23/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Từ 28/11 lớp K9ĐD02 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Đi học thực hành: mặc áo blu, đội mũ, đeo thẻ ( mang theo khẩu trang y tế), chỉ mặc áo blu khi học trong phòng, ra khỏi phòng phải cởi bỏ áo blu.

Sáng 19/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1

Sáng 20/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2
Sáng 21/12:  Học Y đức P102 Nhà A

Sáng 22/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1 
Sáng 23/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2

Tuần từ 26/12 - 30/12

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 26/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1

Chiều 27/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2
Chiều 28/12:  Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1 

Chiều 29/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2
Chiều 30/12: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Sáng 26/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1

Sáng 27/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2
Sáng 28/12:  Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1 

Sáng 29/12: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2
Sáng 30/12: Thi Xác suất thống kê P102A

Tuần từ 2/1 - 7/1

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 2/1: 

Chiều 3/1:Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1
Chiều 4/1:  Học Y đức P101 (nghỉ 01 buổi học lại môn này)

Chiều 5/1: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2
Chiều 6/1: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1

Chiều 7/1:Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1:Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1
Sáng 4/1:  Học Y đức P101 (nghỉ 01 buổi học lại môn này)

Sáng 5/1: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2
Sáng 6/1: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 1

Sáng 7/1:Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B, nhóm 2

Tuần từ 9/1 - 14/1

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 9/1: 

Chiều 10/1:Học Y đức P101 (nghỉ 01 buổi học lại môn này)
Chiều 11/1:  Học Y đức P101 (nghỉ 01 buổi học lại môn này)

Chiều 12/1: THI Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B. Nhóm 1 thi từ 13h30-15h00, nhóm 2 thi từ 15h00
Chiều 13/1: 

Sáng 14/1: THi lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 1 P303+304 Nhà C từ 8h00

Lịch Thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 8h00

Chiều 16/1: Thi lại Hóa đại cương  P101A từ 14h00

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học di truyền P202A từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P102A từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại NLCB của CN Mác Phần 1 P202A từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 9/1: 

Sáng 10/1:Học Y đức P101 (nghỉ 01 buổi học lại môn này)
Sáng 11/1:  Học Y đức P101 (nghỉ 01 buổi học lại môn này)

Sáng 12/1: THI Thực hành Điều dưỡng cơ bản 1 Tại P305B. Nhóm 1 thi từ 7h30-9h00, nhóm 2 thi từ 9h00
Sáng 13/1: 

Sáng 14/1: THi lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 1 P202A từ 8h00

Lịch Thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 8h00

Chiều 16/1: Thi lại Hóa đại cương  P101A từ 14h00

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học di truyền P202A từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P102A từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại NLCB của CN Mác Phần 1 P202A từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường.

Lịch học sau Tết Nguyên Đán

Tuần từ 13/2 - 17/2

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Lớp K9ĐD01 đổi tên chính thức Lớp KĐD01-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 13/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1

Chiều 14/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2
Chiều 15/2:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P202 Nhà A

Chiều 16/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1 
Chiều 17/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Chú ý: Học Thực hành yêu cầu cả lớp đi đủ 100%, đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này. 

Lớp K9ĐD02 đổi tên chính thức Lớp KĐD02-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1

Sáng  14/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2
Sáng  15/2:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P202 Nhà A

Sáng  16/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1 
Sáng  17/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2

Tuần từ 20/2 - 24/2

Lớp K9ĐD01 đổi tên chính thức Lớp KĐD01-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 20/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1

Chiều 21/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2
Chiều 22/2:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P102 Nhà A

Chiều 23/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1 
Chiều 24/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Lớp K9ĐD02 đổi tên chính thức Lớp KĐD02-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1

Sáng  21/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2
Sáng  22/2:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P302 Nhà C

Sáng  23/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1 
Sáng  24/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2

Tuần từ 27/2 - 3/3

Lớp K9ĐD01 đổi tên chính thức Lớp KĐD01-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 
Chiều 27/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1

Chiều 28/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2
Chiều 1/3:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P102 Nhà A

Chiều 2/3: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1 
Chiều 3/3: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Lớp K9ĐD02 đổi tên chính thức Lớp KĐD02-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Sáng 27/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1

Sáng  28/2: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2
Sáng  1/3:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P302 Nhà C

Sáng  2/3: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1 
Sáng  3/3: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2

Tuần từ 6/3 - 10/3

Lớp K9ĐD01 đổi tên chính thức Lớp KĐD01-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 6/3: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1

Chiều 7/3: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2
Chiều 8/3:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P102 Nhà A

Chiều 9/3: 
Chiều 10/3: 

Sáng 11/3: THI Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 2 ca 2 từ 9h30, P101+102A

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Lớp K9ĐD02 đổi tên chính thức Lớp KĐD02-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 6/3: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 1

Sáng  7/3: Học Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2 Tại P305B, nhóm 2
Sáng  8/3:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P302 Nhà C

Sáng  9/3:
Sáng  10/3: THI Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 2 P202A từ 8h00

Tuần từ 13/3 - 17/3

Lớp K9ĐD01 đổi tên chính thức Lớp KĐD01-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 
Chiều 13/3:

Chiều 14/3: 
Chiều 15/3:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P102 Nhà A

Chiều 16/3: Thi Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Nhóm 1 thi từ 13h30, nhóm 2 thi từ 15h00
Chiều 17/3: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P302C

Chiều 18/3: THI Y đức ca 2 từ 15h30, P202+102A

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Lớp K9ĐD02 đổi tên chính thức Lớp KĐD02-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/3: 

Sáng  14/3: 
Sáng  15/3:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P302 Nhà C

Sáng  16/3:  Thi Thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Nhóm 1 thi từ 7h30, nhóm 2 thi từ 9h00
Sáng  17/3: Học sinh lý bệnh miễn dịch P302C

Sáng 18/3: THI Y đức P202A từ 9h30

Tuần từ 20/3 - 24/3

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 

Chú ý: Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. Buổi nào đổi lịch phòng học sẽ ghi số phòng học bên cạnh.
Chiều 20/3: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Sáng  21/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại P202A, từ 7h30 Nghỉ 01 buổi không được thi
Chiều 22/3:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P102 Nhà A

Chiều 23/3: Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B
Chiều 24/3:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Chú ý: Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. Buổi nào đổi lịch phòng học sẽ ghi số phòng học bên cạnh.

Sáng  20/3: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Sáng  21/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại P202A  Nghỉ 01 buổi không được thi
Sáng  22/3:  Học Pháp Luật và tổ chức y tế P302 Nhà C

Sáng  23/3:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B
Sáng  24/3:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B

Tuần từ 27/3 - 31/3

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 

Chú ý: Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. Buổi nào đổi lịch phòng học sẽ ghi số phòng học bên cạnh.
Chiều 27/3: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Sáng  28/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại P202A, từ 7h30 Nghỉ 01 buổi không được thi
Chiều 29/3:  THI Pháp Luật và tổ chức y tế ca 1 từ 14h00. phòng 1 thi tại 202A, phòng 2 thi tại 305B

Chiều 30/3: Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B
Chiều 31/3:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Chú ý: Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. Buổi nào đổi lịch phòng học sẽ ghi số phòng học bên cạnh.

Sáng  27/3: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Sáng  28/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại P202A  Nghỉ 01 buổi không được thi
Sáng  29/3:  THI Pháp Luật và tổ chức y tế P202A từ 9h30

Sáng  30/3:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B
Sáng  31/3:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B

Tuần từ 3/4 - 8/4

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) 

Chú ý: Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. Buổi nào đổi lịch phòng học sẽ ghi số phòng học bên cạnh.
Chiều 3/4: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Sáng  4/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại P202A, từ 7h30 Nghỉ 01 buổi không được thi
Chiều 5/4:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B

Chiều 6/4: 
Chiều 7/4:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30)

Chú ý: Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. Buổi nào đổi lịch phòng học sẽ ghi số phòng học bên cạnh.

Sáng  3/4: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Sáng  4/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại P202A  Nghỉ 01 buổi không được thi
Sáng  5/4:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B

Sáng  6/4:  
Sáng  7/4:  Học Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi P305B

Tuần từ 10/4 - 14/4

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.
Chiều 10/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B

Sáng  11/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại P202A, từ 7h30 Nghỉ 01 buổi không được thi
Chiều 12/4:  Học Tiếng Anh 2 P305B

Chiều 13/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B
Chiều 14/4: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Lịch thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Chiều 15/4: Thi lại Vật lý - lý sinh P202A từ 14h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Sáng  10/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B

Sáng  11/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại P202A  Nghỉ 01 buổi không được thi
Sáng  12/4: Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng  13/4:  Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B
Sáng  14/4: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Lịch thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Chiều 15/4: Thi lại Vật lý - lý sinh P202A từ 14h00

Tuần từ 17/4 - 22/4

 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B

Sáng  18/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 
Chiều 19/4:  Học Tiếng Anh 2 P305B

Chiều 20/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B
Chiều 21/4: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Lịch thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B  từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng  17/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B

Sáng  18/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A  
Sáng  19/4: Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng  20/4:  Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B
Sáng  21/4: Học Sinh lý bệnh - Miễn dịch P305B

Lịch thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B  từ 8h00

Tuần từ 24/4 - 28/4

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 24/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B

Sáng  25/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 
Chiều 26/4:  Học Tiếng Anh 2 P305B

Chiều 27/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B
Sáng 28/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 24/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B

Sáng  25/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 
Sáng 26/4:  Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng 27/4: Học Vi sinh - ký sinh trùng P305B
Sáng 28/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần từ 3/5 - 5/5

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 3/5: Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng  4/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 
Sáng 5/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 3/5: Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng  4/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 
Sáng 5/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30

Tuần từ 8/5 - 12/5

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng  8/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 

Chiều 9/5: Thi sức khỏe - nâng cao sức khỏe và HVCN P303+304C, từ 14h00

Chiều 10/5: Học Tiếng Anh 2 P305B

Chiều 11/5:

Chiều 12/5: Học Hóa sinh P305B

Sáng 13/5: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê nin Phần 2 P303+304C, 8h30

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng  8/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 

Sáng 9/5: Thi sức khỏe - nâng cao sức khỏe và HVCN P303+304C, từ 8h00

Sáng 10/5: Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng 11/5:

Sáng 12/5: Học Hóa sinh P305B

Sáng 13/5: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê nin Phần 2 P303+304C, 8h30

Tuần từ 15/5 - 20/5

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 15/5: 

Chiều 16/5: Học Hóa sinh P303C

Sáng 17/5:Thi Tư tưởng Hồ chí minh, P101A ( phòng 1), P305B (phòng 2), ca 2 từ 9h30

Chiều 18/5: 

Chiều 19/5: Học Hóa sinh P305B

Sáng 20/5: Thi sinh lý bệnh - miễn dịch P303+304C, 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: Học Hóa sinh P102A

Sáng 17/5:Thi Tư tưởng Hồ chí minh, ca 1 từ 8h00, P101A

Sáng 18/5:

Sáng 19/5: Học Hóa sinh P305B

Sáng 20/5: Thi sinh lý bệnh - miễn dịch, P202A ca 1 từ 8h00

Tuần từ 22/5 - 27/5

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 22/5: 

Chiều 23/5: Học Hóa sinh 

Chiều 24/5:Thi Vi sinh - Ký sinh trùng, P101A +202A, ca 2 từ 15h30

Chiều 25/5: Cắt lịch học

Chiều 26/5: Học Hóa sinh 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: Học Hóa sinh 

Sáng 24/5:Thi Vi sinh - Ký sinh trùng, P303C (phòng 1) + P305B (phòng 2) từ 8h00

Sáng 25/5: Cắt lịch học

Sáng 26/5: Học Hóa sinh 

Tuần từ 29/5 - 3/6

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: Học Hóa sinh 

Chiều 31/5:Học Dược lý 

Chiều 1/6: Học Tiếng Anh 2

Chiều 2/6: Học Thực hành Hóa sinh P304B, nhóm 1 (phòng 1) học từ 13h30-15h30, nhóm 2 (phòng 2) học từ 15h30 - 17h30. Đi học đúng ca theo danh sách phòng thi, không đổi ca, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 3/6: Thi Đường lối của Đảng CSVN P202A (phòng 1), P305B (phòng 2) ca 1 từ 14h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học Hóa sinh 

Sáng 31/5:Học Dược lý 

Sáng 1/6: Học Tiếng Anh 2

Sáng 2/6: Học Thực hành Hóa sinh P304B, nhóm 1 (phòng 1) học từ 7h30-9h30, nhóm 2 (phòng 2) học từ 9h30 - 11h30. Đi học đúng ca theo danh sách phòng thi, không đổi ca, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 3/6: Thi Đường lối của Đảng CSVN P202A ca 2 từ 9h30

Tuần từ 5/6-11/6

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 5/6: Học Dược lý 

Chiều 6/6: 

Chiều 7/6: Học Dược lý

Chiều 8/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Chiều 9/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Chiều 10/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 5/6: Học Dược lý 

Sáng 6/6: 

Sáng 7/6: Học Dược lý

Sáng 8/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Sáng 9/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Sáng 10/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Tuần từ 12/6-17/6

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6: Học Dược lý P102A

Chiều 14/6: Học Dược lý P102A

Chiều 15/6: Học Dược lý P102A

Chiều 16/6: THI Thực hành Hóa sinh P305B. Nhóm 1 thi từ 13h30, nhóm 2 thi từ 15h30

Sáng 17/6: Thi Tiếng Anh 2 ca 1 P101+102A. từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 12/6: 

Sáng  13/6: Học Dược lý P102A

Sáng  14/6: Học Dược lý P102A

Sáng  15/6: Học Dược lý P102A

Sáng  16/6: THI Thực hành Hóa sinh P305B. Nhóm 1 thi từ 7h30, nhóm 2 thi từ 9h30

Sáng 17/6: Thi Tiếng Anh 2 ca 2 P202A từ 9h30

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 14/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 15/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Sáng 16/8: 

Sáng 17/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 18/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 14/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 15/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chiều 16/8: 

Chiều 17/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 18/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tuần 21/8 - 26/8: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 21/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 22/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Sáng 23/8: 

Sáng 24/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 25/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 21/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 22/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chiều 23/8: 

Chiều 24/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 25/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tuần 28/8 - 1/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 28/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 29/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Sáng 30/8: 

Sáng 31/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 1/9: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 28/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 29/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chiều 30/8: 

Chiều 31/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 1/9: Cắt lịch

Tuần 4/9 - 8/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 4/9: nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9: 

Sáng 6/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 7/9: 

Sáng 8/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 4/9: nghỉ bù 2/9

Chiều 5/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 6/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 7/9: 

Chiều 8/9: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tuần 11/9 - 15/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 11/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 12/9: 

Sáng 13/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 14/9: Thi Dược lý Ca 2 từ 9h30, phòng 1 thi tại P302C, Phòng 2 thi tại P203C

Sáng 15/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 11/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 12/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 13/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 14/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 15/9: 

Chiều 16/9: Thi Dược lý ca 1 từ 14h00, P203C

Tuần 18/9 - 22/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 18/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 19/9: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng 20/9: 

Sáng 21/9: THI Thực hành Y học cổ truyền. P302C

Sáng 22/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 18/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 19/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 20/9: 

Chiều 21/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 22/9: 

sáng 23/9: Thi Hóa sinh ca 1 từ 8h00, P304C

Tuần 25/9 - 30/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 25/9: 

Sáng 26/9: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng 27/9: 

Sáng 28/9: THI Lý thuyết Y học cổ truyền ca 2 từ 9h30  P203C ( Phòng 1) và 303C( Phòng 2)

Sáng 29/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành Phòng 305B

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 25/9: Thi thực hành Y học cổ truyền phòng 203C từ 7h30

Chiều 26/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành Phòng 303C

Chiều 27/9: 

Chiều 28/9: THI Lý thuyết Y học cổ truyền ca 2   303C từ 15h30

Chiều 29/9: 

Tuần 2/10 - 6/10: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P203 Nhà C

Sáng 2/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Sáng 3/10: Học Giáo dục thể chất 2

Sáng 4/10: Thi Hóa sinh ca 2 từ 9h30, P101+102A

Sáng 5/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Sáng 6/10: Học Giáo dục thể chất 2

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P203 Nhà C

Chiều  2/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Chiều 3/10: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều 4/10: 

Chiều 5/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Chiều 6/10: Học Giáo dục thể chất 2

Tuần 9/10 - 13/10: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 9/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Sáng 10/10: 

Sáng 11/10: Học Giao tiếp - Thực hành điều đưỡng

Chiều 11/10: Thi Giáo dục thể chất ca 1 từ 13h30

Sáng 12/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Sáng 13/10: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) 

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều  9/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Chiều 10/10: 

Chiều 11/10: Thi Giáo dục thể chất 2 từ 15h00

Chiều 12/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Chiều 13/10: Học Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 16/10: Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng

Sáng 17/10: 

Sáng 18/10: Học Giao tiếp - Thực hành điều đưỡng

Sáng 19/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Sáng 20/10: Học Sức khỏe vệ sinh môi trường (15 tiết)

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều 16/10: Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng

Chiều 17/10: 

Chiều 18/10: Học Giao tiếp - Thực hành điều đưỡng

Chiều 19/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Chiều 20/10: Học Sức khỏe vệ sinh môi trường (15 tiết)