0912 826 096

Lịch học lớp K10-D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D1. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần.

Lớp K10-D1 sẽ học cố định tại Phòng 303 Nhà C

Lớp sẽ học buổi sáng từ 7h30-11h30. Sinh viên chú ý đi học đầy đủ, đúng giờ.

Tuần 7/8 - 11/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 7/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 8/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 9/8:

Sáng 10/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 11/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 14/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 15/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 16/8:

Sáng 17/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 18/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 21/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 22/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 23/8:

Sáng 24/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 25/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tin tức liên quan