0988.0988.35

Lịch học lớp D11K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Lớp K8D4 đổi chính thức thành tên lớp D11K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Hồng

Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D11K8

 

- Giờ học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

- Giờ học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

- Các buổi thi Sinh viên có mặt trước 20 phút.

 

 

Lịch nghỉ hè: 

Từ ngày thứ 2 (27/6/2016) đến hết ngày chủ nhật (7/8/2016). Bắt đầu từ thứ 2 (8/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho từng lớp. 

 

Tuần từ 8/8 đến 12/8

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D11-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

 

- Sáng 8/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

- Sáng 9/8: Học GD Quốc phòng - An ninh

- Sáng 10/8:  

- Sáng 11/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

- Sáng 12/8: 

 

Tuần từ 15/8 đến 20/8

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D11-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

 

- Sáng 15/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

- Sáng 16/8: Học GD Quốc phòng - An ninh

- Sáng 17/8:  

- Sáng 18/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

- Sáng 19/8: 

 

Tuần từ 22/8 đến 26/8

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D11-K8 sẽ học tại Phòng 304 Nhà C)

Sáng 22/8: Học Tiếng Anh Cn

Sáng 23/8: Học Giáo dục quốc phòng

Sáng 25/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

 

Tuần từ 29/8 đến 2/9

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D11-K8 sẽ học tại Phòng 304 Nhà C)

- Sáng 29/8: Học Dược liệu 1

- Sáng 30/8: Học GD Quốc phòng - An ninh

- Sáng 31/8:  

- Sáng 1/9: Thi Tiếng Anh chuyên ngành P303+304C Từ 8h00

Tuần từ 5/9 đến 9/9 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 5/9: 

 Sáng 6/9: Học GD Quốc phòng - An ninh P101A

Sáng 7/9:  Học Dược liệu 1 P202

Sáng 8/9:

Sáng 9/9: Học Dược liệu 1 P304C

Tuần từ 12/9 đến 17/9 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 12/9: 

Sáng 13/9: Học GD Quốc phòng - An ninh P304C

Sáng 14/9:  Học Hóa dược 1 P305B

Sáng 15/9: Nghỉ học Hóa dược 1 

Sáng 16/9: Học Dược liệu 1 P305B

Tuần từ 19/9 đến 24/9 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 19/9: Học Hóa dược 1 P202A

Sáng 20/9: Học GD Quốc phòng - An ninh P304C

Sáng 21/9:  Học Dược liệu 1 P303C

Sáng 22/9: Học Dược liệu 1 P303C

Sáng 23/9: 

Tuần từ 26/9 đến 30/9 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 26/9: Học Hóa dược 1 P202A

Sáng 27/9: Học GD Quốc phòng - An ninh P304C

Sáng 28/9:  Học Dược liệu 2 P305B

Sáng 29/9: Học Hóa dược 1 P304C

Sáng 30/9: Học Dược liệu 2 P304C

Tuần từ 3/10 đến 7/10 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 3/10: 

Sáng 4/10: Học GD Quốc phòng - An ninh P304C

Sáng 5/10:  Học Dược liệu 2 P304C

Sáng 6/10: 

Sáng 7/10: Học Dược liệu 2 P304C

Sáng 8/10 (thứ 7): Thi LT Dược liệu 1 P102+202A ca 1 từ 8h00

Tuần từ 10/10 đến 14/10 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 10/10: 

Sáng 11/10: Nghỉ học 

Sáng 12/10:  Học Dược liệu 2 P305B

Sáng 13/10: Học Hóa dược 1 P304C

Sáng 14/10: Học Dược liệu 2 P304C

Tuần từ 17/10 đến 21/10 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

Sáng 17/10: 

Sáng 18/10: Học GD Quốc phòng - An ninh P305B

Sáng 19/10:  Học Thực Hành Dược liệu 1 P305B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 20/10: Học Hóa dược 1 P102A

Sáng 21/10: Học Thực Hành Dược liệu 1 P305B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Lịch thi lại: Chiều 14h00, thứ 7 (22/10) thi lại thực vật dược P102A

Tuần từ 24/10 đến 28/10 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: Học GD Quốc phòng - An ninh P101A

Sáng 26/10:  Học Thực Hành Dược liệu 1 P305B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 27/10: Học Hóa dược 2 P305B

Sáng 28/10: Học Thực Hành Dược liệu 1 P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Tuần từ 31/10 đến 4/11 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 31/10: Học Thực Hành Dược liệu 1 P304B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 1/11: Thi GD Quốc phòng - An ninh P202A

Sáng 2/11:  Học Thực Hành Dược liệu 1 P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30 đến 9h30, nhóm 2 học từ 9h30 - 11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 3/11: Học Hóa dược 2 P305B

Sáng 4/11: cắt lịch học

Tuần từ 7/11 đến 11/11 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 7/11: 

Sáng 8/11: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 9/11:  Học Hóa dược 2 P304C

Sáng 10/11: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 11/11: Học Hóa dược 2 P202A

Tuần từ 14/11 đến 18/11 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Sáng 14/11:  Học Dược lý 1 P304C

Sáng 15/11:

Sáng 16/11:  Học Hóa dược 2 P304C

Sáng 17/11: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 18/11: Học Hóa dược 2 P304

Tuần từ 21/11 đến 26/11 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11:

Sáng 23/11: Thi Dược liệu 2 P101+202A

Sáng 24/11: Học Dược lý 1 P202A

Sáng 25/11: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Chiều 25/11: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Tuần từ 28/11 đến 2/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 28/11: 

Sáng 29/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Sáng 30/11: Thi Hóa dược 1 P101+202A

Sáng 1/12: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 2/12: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Chiều 2/12: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Tuần từ 5/12 đến 10/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 5/12: 

Sáng 6/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P305B

Sáng 7/12: Học Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. chú ý: chỉ được mặc áo blu khi vào phòng học thực hành.

Chiều 7/12: THI Thực hành Hóa dược P303C, nhóm 1 THI từ 13h30-15h30, nhóm 2 THI từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh. 

Sáng 8/12: Học Dược lý 2 P305B

Sáng 9/12: 

Tuần từ 12/12 đến 18/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 12/12: 

Sáng 13/12: Thi Hóa dược 2 Ca 1 P101+102A từ 8h00

Sáng 14/12:Học Đảm bảo chất lượng thuốc P101A

chiều 15/12: Học Dược lý 2 P101A

Sáng 16/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P303C

Sáng 17/12: Thi lại môn Thực vật Dược

Chiều 17/12: Thi lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần từ 19/12 đến 25/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 19/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P102A

Sáng 20/12:

Sáng 21/12: Thi  dược lý 1 Ca 1 P302+303C từ 8h00

Sáng 22/12: Học Dược lý 2 P304C

Sáng 23/12: Học Dược lý 2 P304C

Sáng 24/12: Thi lại môn Tiếng Anh 2 P102A, từ 8h00

Chiều 24/12: Thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh P202A từ 14h00

Sáng 25/12: Thi lại môn Hóa sinh P102A từ 8h00

Tuần từ 26/12 đến 30/12 (Lịch phòng học có sự thay đổi theo ngày để nghị cả lớp chú ý để đi học đúng phòng và đúng giờ)

Sáng 26/12: Học Dược lý 2 P304C

Sáng 27/12:

Sáng 28/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Sáng 29/12: Học Dược lý 2 P304C

Sáng 30/12: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Tuần 2/1 - 7/1

Sáng 2/1: Nghỉ
Sáng 3/1: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Sáng 4/1: Thi Đảm bảo chất lượng thuốc  P102+202A ca 1 từ 8h00
Sáng 5/1: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Sáng 6/1: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Chiều 7/1: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P102+202A, từ 14h00

Tuần 09/12 - 14/1:

Sáng 9/1: Học Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Sáng 11/1: THI Thực hành Dược lý  P304B, nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30.

Sáng 13/1: THI Dược lý 2 P101+202A ca 2 từ 9h30

Tuần 16/1 - 18/1: Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học P302A, ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành  P202 từ 14h00

Sáng 17/1: Thi lại LT Dược liệu 1 P101A  từ 8h00

Chiều 17/1:

Sáng 18/1: Thi lại LT Dược lý 1 P101A, từ 8h00

Từ 19/1 nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 13/2: Học Marketing Dược

Sáng 14/2: 

Sáng 15/2: Học Bào chế 1

Sáng 16/2: Học Marketing Dược

Sáng 17/2: Học  Bào chế 1

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 20/2: Học Marketing Dược

Sáng 21/2: 

Sáng 22/2: Học Bào chế 1

Sáng 23/2: Học Marketing Dược

Sáng 24/2: Học  Bào chế 1

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp D11K8 học tại P304C

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Sáng 27/2: Học Marketing Dược

Sáng 28/2: 

Sáng 1/3: Học Bào chế 1

Sáng 2/3: Học Marketing Dược

Sáng 3/3: Học Bào chế 1

 Tuần 6/3 - 10/3: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 6/3: 

Sáng 7/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 8/3: Học Bào chế 2

Sáng 9/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 10/3: Học Bào chế 2

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 13/3: 

Sáng 14/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 15/3: Học Bào chế 2

Sáng 16/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 17/3: Học Bào chế 2

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 20/3: 

Sáng 21/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 22/3: Học Bào chế 2

Sáng 23/3: Nghỉ

Sáng 24/3: Học Bào chế 2

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp D11K8 học tại P304C

Sáng 27/3:  Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 28/3: 

Sáng 29/3: Học Thực hành Bào chế tai P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 30/3: cắt lịch thi Bào chế 1

Sáng 31/3: Học Thực hành Bào chế tai P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lịch thi lại: 

Sáng 1/4: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 1 P305 từ 8h00

Chiều 1/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2 P305 B từ 14h00

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi