0912 826 096

Lịch học lớp D09K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lớp K8D2 đổi chính thức thành tên lớp D09K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Trang.

Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D09K8

 

 

Từ 19/1 nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 13/2: Học Marketing Dược

Chiều 14/2: 

Chiều 15/2: Học Bào chế 1

Chiều 16/2: Học Marketing Dược

Chiều 17/2: Học Bào chế 1

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 20/2: Học Marketing Dược

Chiều 21/2: 

Chiều 22/2: Học Bào chế 1

Chiều 23/2: Học Marketing Dược

Chiều 24/2: Học Bào chế 1

Tuần 27/2 - 4/3: Lớp D09K8 học tại P303C

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Chiều 27/2: Học Marketing Dược

Chiều 28/2: 

Chiều 1/3: Học Bào chế 1

Chiều 2/3: Học Marketing Dược

Chiều 3/3: Học Bào chế 1

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 6/3: 

Chiều 7/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 8/3: Học Bào chế 2

Chiều 9/3: HọcTổ chức quản lý Dược

Chiều 10/3: Học Bào chế 2

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 13/3: 

Chiều 14/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 15/3: Học Bào chế 2

Chiều 16/3: HọcTổ chức quản lý Dược

Chiều 17/3: Học Bào chế 2

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 20/3: 

Chiều 21/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 22/3: Học Bào chế 2

Chiều 23/3: HọcTổ chức quản lý Dược

Chiều 24/3: Học Bào chế 2

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 27/3: 

Chiều 28/3: Thi Lý thuyết Bào chế 1 ca 1 từ 14h00, P303+304C

Chiều 29/3: Học Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 30/3: 

Chiều 31/3: Học Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lịch thi lại: 

Sáng 1/4: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 1 P101A từ 8h00

Chiều 1/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2 P101A từ 14h00

Tuần 3/4 - 7/4: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 3/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 4/4: 

Chiều 5/4: Học Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: Học Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 8/4: Thi Marketing Dược từ 8h00 P102+202A

Lịch thi lại: 

Chiều 8/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 P305 B từ 14h00

Tuần 10/4 - 14/4: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 10/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 11/4: Cắt lịch thi 

Chiều 12/4: THI Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 thi từ 13h30, nhóm 2 nghỉ. 

Chiều 13/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 14/4: THI Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 2 thi từ 13h30, nhóm 1 nghỉ. 

Lịch thi lại: 

Sáng 15/4: 

Chiều 15/4: Thi lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202 từ 14h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp D09K8 học tại P303C

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 18/4: THI Lý thuyết Bào chế 2 , từ 14h00, P202A (Phòng 1) + P305B (Phòng 2)

Chiều 19/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 20/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 21/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Lịch thi lại: 

Sáng 22/4: 

Chiều 22/4: Thi lại Hóa Dược 2 P305B từ 14h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 24/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 25/4: THI Tổ chức quản lý dược, từ 14h00, P102A+202A

Chiều 26/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 27/4: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 28/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5- 5/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 3/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 4/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 5/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 8/5- 12/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 8/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 9/5: 

Chiều 10/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 11/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 12/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 13/5: Thi lại vi sinh ký sinh trùng P305B, từ 8h30

Tuần 15/5- 20/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 15/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 16/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 17/5: 

Chiều 18/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 19/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 20/5: Thi lại Thực hành Hóa dược P303B, 7h30

Chiều 20/5: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1, ca 1 từ 14h00, P202A (phòng 1), P305B (phòng 2)

Tuần 22/5- 27/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 22/5: 

Chiều 23/5: THI Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 thi từ 13h30

Chiều 24/5: 

Sáng 25/5: Học Thực hành Dược lâm sàng P304C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 25/5: Học Thực hành Dược lâm sàng P303C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 26/5: THI Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 2 thi từ 13h30

Tuần 29/5- 3/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: THI Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc P303+304C, từ 14h00

Chiều 31/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 1/6: Học Thực hành Dược lâm sàng P304C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 1/6: Học Thực hành Dược lâm sàng P303C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 2/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 3/6: Thi lại Marketing Dược P304C, từ 8h00 ( Thi lại có Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hà (89), Trần Nhật lệ, Trần Thị Hoài Nhung, Nông Văn Sơn, Nguyễn Thị Tuyết)

Tuần 5/6- 11/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Chiều 5/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 6/6: THI vấn đáp Thực hành Dược lâm sàng P303C từ 13h30, nhóm 1 thi, nhóm 2 nghỉ.

Chiều 7/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 8/6: THI vấn đáp Thực hành Dược lâm sàng P303C từ 13h30, nhóm 2 thi, nhóm 1 nghỉ.

Chiều 9/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 10/6: 

Sáng 11/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 1 P101A, từ 8h00

Tuần 12/6- 23/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 12/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 13/6: THI Lý thuyết Dược lâm sàng 2. P202A (phòng 1), P305B (phòng 2) 14h00

Chiều 14/6: 

Chiều 15/6: 

Chiều 16/6: 

Chiều 17/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 P101+102A. 14h00

Sáng 18/6: Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 1 từ 8h00, P101+102A

Lịch nghỉ hè: Lớp bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Từ 4/9 lớp sẽ đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

Từ 4/9 - 6/9: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 4/9: Nghỉ bù lễ 2/9

Chiều 5/9: Học Kinh tế dược P305B

Chiều 6/9: 

Chiều 7/9: Học Quản trị kinh doanh dược P202A

Chiều 8/9: Học Kinh tế dược P101A

Từ 11/9 - 15/9: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 11/9: 

Chiều 12/9: Học Kinh tế dược P305B

Chiều 13/9: Học Hóa Dược 3 P102A

Chiều 14/9: Học Quản trị kinh doanh dược P101A

Chiều 15/9: Học Kinh tế dược P302C

Từ 18/9 - 22/9: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 18/9: 

Chiều 19/9: Học Kinh tế dược P203C

Chiều 20/9: Học Hóa Dược 3 P302C

Chiều 21/9: Học Quản trị kinh doanh dược P202A

Chiều 22/9: Học Kinh tế dược P101A

Từ 25/9 - 30/9: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 25/9: 

Chiều 26/9: Học Pháp Chế Dược P101A

Chiều 27/9: Học Hóa Dược 3 P101A

Chiều 28/9: Học Quản trị kinh doanh dược P101A

Chiều 29/9: 

Chiều 30/9: Thi Kinh tế Dược P101A+ 102A từ 14h

Từ 2/10 - 6/10: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 2/10: 

Chiều 3/10: Học Pháp Chế Dược P303C

Chiều 4/10: Học Hóa Dược 3 P102A

Chiều 5/10: Học Quản trị kinh doanh dược P102A

Chiều 6/10: Học Pháp Chế Dược P203C

Từ 9/10 - 13/10: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 9/10: 

Chiều 10/10: Học Pháp Chế Dược P202A

Chiều 11/10: Học Hóa Dược 3 P102A

Chiều 12/10: Học Quản trị kinh doanh dược P101A

Chiều 13/10: Học Pháp Chế Dược P204C

Từ 16/10 - 19/10: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 16/10: 

Chiều 17/10: Học Pháp Chế Dược P303C

Chiều 18/10: Học Hóa Dược 3 P102A

Chiều 19/10: THI Quản trị kinh doanh dược P101+202A ca 1 từ 14h00

Chiều 20/10: 

Từ 23/10 - 3/11: Lớp D09- K8 

Chiều 26/10: Thi Pháp chế Dược P203 C (phòng 1)+ P204C (phòng 2)  ca 1 từ 14h00

Chiều 30/10: Thi Hóa dược 3 P203 C (phòng 1)+ P304C (phòng 2)  ca 1 từ 14h00

 Thi xong cả lớp ở lại, nhà trường phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện từ 6/11-1/12/2017.

Địa điểm: Bệnh viện châm cứu trung ương

Thời gian: Đi thực tập buổi chiều

Tuần từ 4/12 - 9/12

CHIỀU 5/12: Thi bù Giáo dục thể chất ( đi đủ 100%)

Viết báo cáo: 12/12 nộp báo cáo về phòng đào tạo. 15h00, P303C

Đến nộp gặp cô Phương lấy nhận xét bệnh viện để đóng vào cuối quyển báo cáo.

Lịch thi lại từ 11/12 xem trên lịch học của lớp. 

Lịch Thi lại Khóa 8

Từ 11/12 - 16/12: 

Chiều 15/12: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A

Sáng 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng D11 - K8 ( P304C) + D12 - K8 ( P303C) ca 2 từ 9h30

Chiều 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1 D08 + D09 - K8 (P304C), D10 - K8 (P303C) từ 14h00

Lịch thi các môn tiếp theo sẽ được cập nhật vào 12/12. Sinh viên chú ý theo dõi để có kế hoạch ôn tập và đi thi đúng lịch. Thi lần 2 nhà trường sẽ thực hiện coi thi nghiêm túc như lần 1.

Tuần từ 18/12 - 23/12: Lịch thi lại

Sáng 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D10 (P203C + 304C) ca 1 từ 8h00, D08 thi P203C ca 2 từ 9h30

Chiều 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D11 (P102A) + D12 (202A) từ 14h00

Chiều 22/12: Thi Thực hành Dược lý P303B từ 13h30

Sáng 23/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 2 D11 (P303C) + D12 (P304C) từ 8h00

Chiều 23/12: Thi Lại lý thuyết Dược lâm sàng 2 D08 +D09 (P303C) + D10 (P304C) từ 14h00

Tuần từ 25/12 - 29/12: Lịch thi lại:

Chiều 26/12: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc. P303C, từ 14h00

Chiều 27/12: Thi lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D08 + D09 + D12 từ 13h30 P304B

Sáng 29/12: Thi Lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D10 +D11 từ 7h30 P304B

Chiều 29/12: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P204C

Nghỉ lễ: 30/12 - 2/1 Sau đó sẽ có lịch thi lại tiếp. 

Lịch học lại ( những môn không có lớp học: Mác 1, Mác 2, y đức, hóa đại cương - vô cơ, tư tưởng hồ chí minh ) sẽ được cập nhật sau

Tuần từ 1/1 - 6/1: Lịch thi lại:

Sáng 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D08 thi P303C từ 8h00, D09 + D11 + D12: Thi P304C từ 8h00,

Chiều 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D10 thi P202A từ 15h30 (ca 2)

Sáng 4/1:

Chiều 4/1: Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp từ 8/1/2018, P202A, D08 + D09 ( 14h00), D10+D11 (15h00), D12 (16h00). 

Sáng 5/1: Thi lại Pháp chế dược P304C từ 9h30

Chiều 5/1:

Sáng 6/1: Thi lại Kinh tế dược (P101A), thi lại Quản trị kinh doanh Dược (P102A) từ 8h00

Từ 8/1 - 11/2: Thực tập tốt nghiệp nhà thuốc và công ty dược