0912 826 096

Lịch học lớp D09K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lớp K8D2 đổi chính thức thành tên lớp D09K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Trang.

Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D09K8

 

Từ ngày thứ 2 (27/6/2016) đến hết ngày chủ nhật (7/8/2016). Bắt đầu từ thứ 2 (8/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho từng lớp. 

Tuần từ 8/8-12/8

- Chiều 8/8: 

- Chiều 9/8: Học Hóa dược 1

- Chiều 10/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

- Chiều 11/8: 

- Chiều 12/8: Học Hóa dược 1

Tuần từ 15/8-20/8

Chú ý: Từ ngày 8/8 lớp D09-K8 học tại Phòng 303 Nhà C (303C)

- Chiều 15/8: 

- Chiều 16/8: Học Hóa dược 1

- Chiều 17/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành 

- Chiều 18/8: 

- Chiều 19/8: Sinh viên nghỉ học Chiều 19/8 - lý do Bão về.

Tuần từ 22/8-26/8

Chiều 22/8: 

Chiều 23/8: Học Hóa dược 1

Chiều 24/8: Học Tiếng Anh chuyên ngànhh

Chiều 25/8:

Chiều 26/8: Học Hóa dược 1

Tuần từ 29/8 - 2/9

Chiều 29/8: 

Chiều 30/8: Học Hóa dược 1

Chiều 31/8: Học Tiếng Anh chuyên ngànhh

Chiều 1/9: Học Hóa dược 2

Chiều 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ 5/9 - 9/9

Chiều 5/9: 

Chiều 6/9: Học Hóa dược 2

Chiều 7/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 8/9: 

Chiều 9/9: Học Hóa dược 2

Chiều 10/9: Học Hóa dược 2 P101A

Tuần từ 12/9 - 17/9

Chiều 12/9: 

Chiều 13/9: Học Hóa dược 2

Chiều 14/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 15/9: 

Chiều 16/9: Học Hóa dược 2

Sáng 17/9 (thứ 7): Thi LT Hóa dược 1 ca 2 từ 9h30 P102+202A

Tuần từ 19/9 - 24/9

Chiều 19/9: 

Chiều 20/9: Học Hóa dược 2 P202A

Chiều 21/9: Thi Tiếng Anh chuyên ngành ca 2 P101+102 từ 15h30

Chiều 22/9: 

Chiều 23/9: Học Hóa dược 2 303C

Tuần từ  26/9 đến 1/10

(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

Lịch học thực hành 100% sinh viên đi đầy đủ, muộn quá 05 phút không được điểm danh, nghỉ học 01 buổi không được thi.
Chiều 26/9: 

Sáng 27/9: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
Chiều 27/9: Học Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
Chiều 28/9: 

Chiều 29/9: Học Dược lý 1

Sáng 30/9: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 

Chiều 30/9: Học Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30

Tuần từ  3/10 đến 7/10

(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

Lịch học thực hành 100% sinh viên đi đầy đủ, muộn quá 05 phút không được điểm danh, nghỉ học 01 buổi không được thi.
Chiều 3/10: 
Chiều 4/10: Học Dược liệu 1

Chiều 5/10: Học Giáo dục quốc phòng an ninh

Chiều 6/10: Học Dược lý 1 

Sáng 7/10: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 

Chiều 7/10: Thi Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30

Tuần từ  10/10 đến 14/10

(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)


Chiều 10/10: 
Chiều 11/10: Học Dược liệu 1

Chiều 12/10: Nghỉ học

Chiều 13/10: Học Dược lý 1 

Chiều 14/10: Học Dược liệu 1

Tuần từ  17/10 đến 21/10

(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
Chiều 17/10: 
Chiều 18/10: Học Dược liệu 1

Chiều 19/10: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 20/10: Học Dược lý 1 

Chiều 21/10: Học Dược liệu 1

Sáng 22/10: Thi Hóa dược 2 ca 2 từ 9h30, P102+202A

Tuần từ  24/10 đến 28/10 (Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 24/10: 
Chiều 25/10: Học Dược liệu 1

Chiều 26/10: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 27/10: Học Dược lý 1 

Chiều 28/10: Học Dược liệu 2

Tuần từ  31/10 đến 4/11(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 31/10: 
Chiều 1/11: Học Dược liệu 2

Chiều 2/11: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 3/11: Học Dược lý 1 

Chiều 4/11: 

Sáng 5/11: Thi Dược liệu 1 ca 1 từ 8h00, P102+202A

Tuần từ  7/11 đến 11/11(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 7/11: 
Chiều 8/11: Học Dược liệu 2

Chiều 9/11: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 10/11: Học Dược lý 2

Chiều 11/11: Học Dược liệu 2

Tuần từ  14/11 đến 18/11(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
Chiều 14/11: 
Chiều 15/11: Học Dược liệu 2

Chiều 16/11: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 17/11: Học Dược lý 2

Chiều 18/11: Cắt lịch 

Tuần từ  21/11 đến 25/11(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 
Chiều 21/11: 
Chiều 22/11: Học Dược liệu 2

Chiều 23/11: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 24/11: Học Dược lý 2

Chiều 25/11: 

Sáng 26/11: Thi Dược lý 1 ca 1 từ 8h00, P102+202A

Tuần từ  28/11 đến 2/12(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 
Chiều 28/11: 
Chiều 29/11: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 30/11: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 1/12: Học Dược lý 2

Chiều 2/12: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Tuần từ  5/12 đến 9/12(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 
Chiều 5/12: 
Chiều 6/12: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 7/12: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 8/12: Học Dược lý 2

Chiều 9/12: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Tuần từ  12/12 đến 16/12(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 
Chiều 12/12: 
Chiều 13/12: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 14/12: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 15/12: Học Dược lý 2 Học tại P202A

Chiều 16/12: THI Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Sáng 17/12: Thi lại môn Thực vật Dược

Chiều 17/12: Thi lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần từ  19/12 đến 25/12(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 
Chiều 19/12: 
Chiều 20/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 21/12: Học GD quốc phòng an ninh

Chiều 22/12: Học Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 23/12: THI Dược liệu 2 P101+102 Ca 2 từ 15h15.

Sáng 24/12: Thi lại môn Tiếng Anh 2 P102A, từ 8h00

Chiều 24/12: Thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh P202A từ 14h00

Sáng 25/12: Thi lại môn Hóa sinh P102A từ 8h00

Tuần từ  26/12 đến 30/12(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 
Chiều 26/12:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc
Sáng 27/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc tại P102A, 7h30 vào lớp

Chiều 28/12: Thi Dược lý 2 Thi 101+102A Ca 1 từ 14h00

Chiều 29/12: Học Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 30/12: 

Tuần 02/12 - 7/1:(Chú ý từ 8/8 Lớp D09K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C). 

Chiều 2/1:Nghỉ bù

Chiều 3/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 4/1: Học Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 5/1: Học Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Sáng 6/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 7h30 vào lớp

Chiều 6/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

 Chiều 7/1: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P102+202A, từ 14h00

Tuần 09/12 - 14/1:

Chiều 9/1: Học Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 11/1:  Thi Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 thi  từ 13h30-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h30

Chiều 13/1: Thi Đảm bảo chất lượng thuốc ca 1 từ 14h00, P101+202A

Tuần 16/1 - 18/1: Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học P302A, ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành  P202 từ 14h00

Sáng 17/1: Thi lại LT Dược liệu 1 P101A  từ 8h00

Chiều 17/1:

Sáng 18/1: Thi lại LT Dược lý 1 P101A, từ 8h00

Từ 19/1 nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 13/2: Học Marketing Dược

Chiều 14/2: 

Chiều 15/2: Học Bào chế 1

Chiều 16/2: Học Marketing Dược

Chiều 17/2: Học Bào chế 1

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 20/2: Học Marketing Dược

Chiều 21/2: 

Chiều 22/2: Học Bào chế 1

Chiều 23/2: Học Marketing Dược

Chiều 24/2: Học Bào chế 1

Tuần 27/2 - 4/3: Lớp D09K8 học tại P303C

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Chiều 27/2: Học Marketing Dược

Chiều 28/2: 

Chiều 1/3: Học Bào chế 1

Chiều 2/3: Học Marketing Dược

Chiều 3/3: Học Bào chế 1

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 6/3: 

Chiều 7/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 8/3: Học Bào chế 2

Chiều 9/3: HọcTổ chức quản lý Dược

Chiều 10/3: Học Bào chế 2

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 13/3: 

Chiều 14/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 15/3: Học Bào chế 2

Chiều 16/3: HọcTổ chức quản lý Dược

Chiều 17/3: Học Bào chế 2

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 20/3: 

Chiều 21/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 22/3: Học Bào chế 2

Chiều 23/3: HọcTổ chức quản lý Dược

Chiều 24/3: Học Bào chế 2

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 27/3: 

Chiều 28/3: Thi Lý thuyết Bào chế 1 ca 1 từ 14h00, P303+304C

Chiều 29/3: Học Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 30/3: 

Chiều 31/3: Học Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lịch thi lại: 

Sáng 1/4: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 1 P101A từ 8h00

Chiều 1/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2 P101A từ 14h00

Tuần 3/4 - 7/4: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 3/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 4/4: 

Chiều 5/4: Học Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: Học Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 8/4: Thi Marketing Dược từ 8h00 P102+202A

Lịch thi lại: 

Chiều 8/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 P305 B từ 14h00

Tuần 10/4 - 14/4: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 10/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 11/4: Cắt lịch thi 

Chiều 12/4: THI Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 1 thi từ 13h30, nhóm 2 nghỉ. 

Chiều 13/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 14/4: THI Thực hành Bào chế P304 nhà B, nhóm 2 thi từ 13h30, nhóm 1 nghỉ. 

Lịch thi lại: 

Sáng 15/4: 

Chiều 15/4: Thi lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202 từ 14h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp D09K8 học tại P303C

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 18/4: THI Lý thuyết Bào chế 2 , từ 14h00, P202A (Phòng 1) + P305B (Phòng 2)

Chiều 19/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 20/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 21/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Lịch thi lại: 

Sáng 22/4: 

Chiều 22/4: Thi lại Hóa Dược 2 P305B từ 14h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 24/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 25/4: THI Tổ chức quản lý dược, từ 14h00, P102A+202A

Chiều 26/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 27/4: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 28/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5- 5/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 3/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 4/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 5/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 8/5- 12/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 8/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 9/5: 

Chiều 10/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 11/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 12/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 13/5: Thi lại vi sinh ký sinh trùng P305B, từ 8h30

Tuần 15/5- 20/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 15/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 16/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 17/5: 

Chiều 18/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 19/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 20/5: Thi lại Thực hành Hóa dược P303B, 7h30

Chiều 20/5: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1, ca 1 từ 14h00, P202A (phòng 1), P305B (phòng 2)

Tuần 22/5- 27/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 22/5: 

Chiều 23/5: THI Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 thi từ 13h30

Chiều 24/5: 

Sáng 25/5: Học Thực hành Dược lâm sàng P304C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 25/5: Học Thực hành Dược lâm sàng P303C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 26/5: THI Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 2 thi từ 13h30

Tuần 29/5- 3/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: THI Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc P303+304C, từ 14h00

Chiều 31/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 1/6: Học Thực hành Dược lâm sàng P304C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 1/6: Học Thực hành Dược lâm sàng P303C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 2/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 3/6: Thi lại Marketing Dược P304C, từ 8h00 ( Thi lại có Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hà (89), Trần Nhật lệ, Trần Thị Hoài Nhung, Nông Văn Sơn, Nguyễn Thị Tuyết)

Tuần 5/6- 11/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Chiều 5/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 6/6: THI vấn đáp Thực hành Dược lâm sàng P303C từ 13h30, nhóm 1 thi, nhóm 2 nghỉ.

Chiều 7/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 8/6: THI vấn đáp Thực hành Dược lâm sàng P303C từ 13h30, nhóm 2 thi, nhóm 1 nghỉ.

Chiều 9/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 10/6: 

Sáng 11/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 1 P101A, từ 8h00

Tuần 12/6- 23/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 12/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 13/6: THI Lý thuyết Dược lâm sàng 2. P202A (phòng 1), P305B (phòng 2) 14h00

Chiều 14/6: 

Chiều 15/6: 

Chiều 16/6: 

Chiều 17/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 P101+102A. 14h00

Sáng 18/6: Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 1 từ 8h00, P101+102A

Lịch nghỉ hè: Lớp bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Từ 4/9 lớp sẽ đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình.