Quy định về việc Học lại, Thi lại đối với sinh viên Cao đẳng chính quy

Quy định này áp dụng cho việc tổ chức học lại, thi lại, thi cải thiện điểm

Quy định về việc Học lại, Thi lại đối với sinh viên Cao đẳng chính quy