Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

CD-KH16

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần từ 20/8 - 25/8: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  20/8: 

Chiều  21/8: Học Tiếng Anh. 

Chiều  22/8: Học Xác suất thống kê

Chiều  23/8: Học Tiếng Anh

Chiều  24/8: Học Tiếng Anh

Tuần từ 20/8 - 25/8: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  27/8: 

Chiều  28/8: Học Tiếng Anh. 

Chiều  29/8: Học Xác suất thống kê

Chiều  30/8: Học Tiếng Anh

Chiều  31/8: Học Tiếng Anh

Tuần 5/9 - 7/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều 5/9 : Học Xác suất thống kê

Chiều 6/9: 

Chiều 7/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 10/9 - 16/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  10/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  11/9: 

Chiều  12/9: Học Xác suất thống kê

Chiều  13/9: Học Sinh học di truyền

Chiều  14/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 17/9 - 21/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  17/9: 

Chiều  18/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  19/9: Học Xác suất thống kê

Sáng  20/9: Học Tiếng Anh Học từ 7h30

Chiều  21/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 24/9 - 28/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  24/9: Học Tiếng Anh 

Chiều  25/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  26/9: Học Xác suất thống kê

Chiều 27/9: 

Chiều  28/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 1/10 - 5/10: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  1/10: Học Tiếng Anh 

Chiều  2/10: Học Sinh học Di truyền

Chiều  3/10: 

Chiều 4/10: Học Sinh học Di truyền

Chiều  5/10: Học Tiếng Anh

Tuần từ 8/10 - 12/10: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 8/10:  

Chiều 9/10: Học Chính trị

Chiều 10/10: Học Chính trị

Chiều 11/10: Học Chính trị

Chiều 12/10: Học Tiếng Anh P101 Nhà A

Tuần từ 15/10 - 20/10: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 15/10:  Học Pháp luật

Chiều 16/10: Học Chính trị

Chiều 17/10: Học Pháp luật

Chiều 18/10: Học Chính trị

Chiều 19/10: 

Tuần 22/10 - 27/10: Học P203C

Chiều  22/10:  

Chiều  23/10: Học Chính trị

Chiều  24/10: Học Pháp luật

Chiều  25/10: Học Chính trị

Chiều  26/10: Học Pháp luật P304C

Chiều 27/10: Thi môn Xác suất thống kê. P102 A từ 14h00

Tuần 29/10 - 2/11: Học P203C

Chiều  29/10:  Học Pháp luật

Chiều  30/10: Học Chính trị

Chiều  31/10: Học Pháp luật 

Chiều  1/11: Học Chính trị

Chiều  2/11: 

Tuần 5/11 - 9/11: Học tại P303C (Tầng 3)

Chiều  5/11:  

Chiều  6/11: 

Chiều  7/11: 

Chiều  8/11: Học Vật lý đại cương

Chiều  9/11: Học Vật lý đại cương

Tuần 12/11 - 16/11: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều  12/11:  Học Chính trị

Chiều  13/11: Học Chính trị

Chiều  14/11: 

Chiều  15/11: Học Vật lý đại cương

Chiều  16/11: Học Vật lý đại cương

Tuần 19/11 - 23/11: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều  19/11:  Học Chính trị

Chiều  20/11: 

Chiều  21/11: Thi sinh học di truyền P204C từ 14h00

Chiều  22/11: Học Chính trị

Chiều  23/11: 

Tuần 26/11 - 30/11:Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 26/11: Học Chính trị

Chiều 27/11: Học Chính trị

Chiều 28/11:  

Chiều 29/11: Học Vật lý đại cương

Chiều 30/11: Học Vật lý đại cương

Tuần 3/12 - 7/12: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 3/12: 

Chiều 4/12: 

Chiều 5/12:  Thi Tiếng Anh 15h30 P203C ( Sinh viên KH15 học bổ sung sẽ thi vào buổi khác, có lịch sẽ có trên thời khóa biểu sau)

Chiều 6/12: Học Vật lý đại cương

Chiều 7/12: Học Vật lý đại cương

Tuần 10/12 - 15/12: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 10/12: 

Chiều 11/12: Thi Pháp luật P203C từ 14h15. 

Chiều 12/12: 

Chiều 13/12: Thi Chính trị P203C từ 15h30

Chiều 14/12: Học Vật lý đại cương

Tuần 17/12 - 21/12: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 17/12: 

Chiều 18/12: Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 19/12:  Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 20/12: 

Chiều 21/12: Thi Vật lý đại cương P203C từ 14h15

Tuần 24/12 - 28/12: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 24/12: 

Chiều 25/12: 

Cả ngày 26/12: Sáng Học Hóa đại cương vô cơ từ 7h30, chiều học Giáo dục thể chất từ 13h30.

Sáng 27/12: Học Hóa đại cương vô cơ từ 7h30

Chiều 28/12: Học Tin học

Từ 29/12 - 1/1/2019: Nghỉ lễ.

Tuần 2/1/2019 - 5/1/201: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 2/1: Học Giáo dục thể chất 

Sáng 3/1: Học hóa đại cương vô cơ từ 7h30. 

Chiều 4/1: Học Tin học

Tuần 7/1/2019 - 11/1/201: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 7/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 8/1: Học Thực hành Tin học. 14h00-16h00, P302 Nhà A.

Chiều 9/1: Học Giáo dục thể chất 

Sáng 10/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ từ 7h30 P303 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 11/1: Học Tin học

Tuần 14/1/2019 - 19/1/201: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 14/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ từ 13h30 P303 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 15/1: Học Thực hành Tin học. 14h00-16h00, P302 Nhà A.

Chiều 16/1: Học  Giáo dục thể chất 

Sáng 17/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ từ 7h30 P303 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 18/1:  Học Tin học

Tuần 21/1/2019 - 25/1/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 21/1: 

Chiều 22/1: Học Thực hành Tin học. 14h00-16h00, P302 Nhà A.

Chiều 23/1: Học Tin học

Chiều 24/1: Học Tin học

Chiều 25/1:  THI Thực hành Tin học. 14h00-16h00, P302 Nhà A.

Tuần 26/1 - 17/2/2019: Nghỉ Tết Âm lịch. Lịch đi học bắt đầu từ 18/2/2019. Phòng đào tạo sẽ lên lịch học chi tiết trước 01 tuần.

Tuần 18/2/2019 - 22/2/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 18/2: 

Chiều 19/2:

Chiều 20/2: Học Giải phẫu sinh lý

Chiều 21/2: Học Vi sinh ký sinh trùng

Chiều 22/2: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ  P303 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Tuần 25/2/2019 - 1/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 25/2: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ  P303 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 26/2: 

Chiều 27/2: Học Giải phẫu sinh lý

Chiều 28/2: Học Vi sinh ký sinh trùng

Cả ngày 1/3: Sáng học Giải Phẫu sinh lý, Chiều Thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ. 303B từ 13h30

Tuần 4/3/2019 - 8/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 4/3: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 5/3: Học Giải phẫu sinh lý

Chiều 6/3: Học Giải phẫu sinh lý

Chiều 7/3: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 8/3: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 11/3/2019 - 16/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 11/3:  Học Thực hành Giải phẫu sinh lý. P203 Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 12/3: Thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303 Nhà B, Từ 14h00. 

Chiều 13/3: 

Chiều 14/3: Học Vi sinh ký sinh trùng

Chiều 15/3: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý. P203 Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại

Tuần 18/3/2019 - 22/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 18/3:   Học Thực hành Giải phẫu sinh lý. P203 Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng  19/3: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý từ 7h30, P203 Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 20/3: Thi LT Hóa đại cương vô cơ. Ca 2 15h30, P203C

Chiều 21/3: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 22/3: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý. P203 Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại.

Tuần 25/3/2019 - 29/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều 25/3: 

Sáng  26/3: THI Thực hành Giải phẫu sinh lý từ 7h30, P203C

Chiều 26/3: Học Hóa hữu cơ

Chiều 27/3: Học Giáo dục thể chất

Chiều 28/3: Học Hóa hữu cơ

Chiều 29/3: 

Tuần 01/4/2019 - 5/4/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 1/4: 

Chiều 2/4: Học Hóa hữu cơ

Chiều 3/4: Học Giáo dục thể chất

Chiều 4/4: Học Hóa hữu cơ

Sáng 5/4: Học Hóa sinh từ 7h30

Tuần 08/4/2019 - 12/4/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 8/4: Thực hành vi sinh ký sinh 13h30, P304 nhà C, đi đủ 100%. 

Chiều 9/4: Học Hóa hữu cơ

Chiều 10/4: Học Giáo dục thể chất

Chiều 11/4: Học Hóa hữu cơ học tại P304C

Chiều 12/4: Học Hóa sinh 

Tuần 16/4/2019 - 20/4/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 15/4: Nghỉ lễ

Chiều 16/4: Thực hành vi sinh ký sinh 13h30, P304 nhà B, đi đủ 100%. Mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Chiều 17/4: Học Giáo dục thể chất

Chiều 18/4: Thực hành vi sinh ký sinh 13h30, P304 nhà B, đi đủ 100%. Mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Cả ngày 19/4: Sáng học hóa hữu cơ P304C, chiều học hóa sinh

Tuần 22/4/2019 - 26/4/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 22/4: 

Chiều 23/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ P304C

Chiều 24/4:THi Giáo dục thể chất

Chiều 25/4: Thực hành vi sinh ký sinh 13h30, P304 nhà B, đi đủ 100%. Mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Cả ngày 26/4: Sáng học Thực hành hóa hữu cơ P304C, chiều học hóa sinh P203C

Tuần 29/4/2019 - 5/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Từ 29/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Chiều 2/5: THI Thực hành Vi sinh ký sinh trùng từ 13h30. P303B

Cả ngày 3/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ P304C đi đủ 100%, nghỉ học lại. Chiều học Hóa sinh P203C

Tuần 6/5/2019 - 11/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều  6/5: 

Chiều 7/5: Thi  Lý thuyết Giải phẫu sinh lý. P203C. 14h15

Chiều 8/5: Thi  Thực hành Hóa hữu cơ P304C

Cả ngày 9/5: Học Thực hành Hóa sinh, P304B, học từ 7h30. Nghỉ học lại. 

Cả ngày 10/5:

Lịch học tiếp sẽ cập nhật vào chiều thứ 7 (11/5). Sinh viên chú ý để theo sát lịch học.

Tuần 13/5/2019 - 18/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 13/5: 

Chiều 14/5: THI  Lý thuyết vi sinh ký sinh trùng, P203C từ 14h15

Cả ngày 15/5:  Sáng học Thực hành Hóa sinh, P303B, học từ 7h30. Chiều Thi thực hành Hóa sinh từ 13h30

Chiều 16/5: Học Hóa phân tích

Sáng 17/5: Học Hóa phân tích từ 7h30

Tuần 20/5/2019 - 24/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 20/5: Học Hóa phân tích

Chiều 21/5: Học Giáo dục quốc phòng an ninh tại trường P203C

Chiều 22/5: Học Giáo dục quốc phòng an ninh tại trường P203C

Chiều 23/5: Học Hóa phân tích

Sáng 24/5: Học Hóa phân tích

Tuần 27/5/2019 - 31/5/2019: 

Tuần này lớp Học tại P303C (Tầng 3). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 27/5: 

Chiều 28/5: Học Giáo dục quốc phòng an ninh 

Chiều 29/5: Học Giáo dục quốc phòng an ninh 

Chiều  30/5: Học Hóa phân tích

Chiều 31/5: Học Hóa phân tích

Tuần 3/6/2019 - 7/6/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 3/6: 

Chiều 4/6: Thi Hoá hữu cơ lý thuyết Từ 15h30 P303

Chiều 5/6: 

Chiều  6/6: Thi Hoá sinh lý thuyết. Từ 15h30 P303

Sáng 7/6: 

Tuần 10/6 - 14/6: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 10/6: Học Thực hành Hóa phân tích. P303 Nhà B, yêu cầu mặc áo blu, đi học đúng giờ, nghỉ học 01 buổi phải học lại.

Chiều 11/6: Học Giáo dục quốc phòng an ninh

Chiều 12/6: Học Giáo dục quốc phòng an ninh

Chiều  13/6: Học Thực hành Hóa phân tích. P303 Nhà B, yêu cầu mặc áo blu, đi học đúng giờ, nghỉ học 01 buổi phải học lại.

Chiều 14/6: 

Tuần 17/6 - 22/6: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 17/6: Học Thực hành Hóa phân tích. P303 Nhà B, yêu cầu mặc áo blu, đi học đúng giờ, nghỉ học 01 buổi phải học lại.

Chiều 18/6: Học Giáo dục quốc phòng an ninh

Chiều 19/6: THI Giáo dục quốc phòng an ninh

Chiều 20/6: THI  Thực hành Hóa phân tích. P303 Nhà B

Chiều 21/6: 

Tuần 24/6 - 29/6: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

 

Chiều 24/6: 

Chiều 25/6: 

Chiều 26/6: THI lý thuyết Hóa Phân Tích . Phòng 203 Nhà c

Chiều 27/6: 

Chiều 28/6: 

 Sinh viên bắt đầu nghỉ hè từ ngày 01/07/2019 đến 04/08/2019 . Lịch học năm học mới sẽ được báo trước 1 tuần

THÔNG BÁO: LỊCH HỌC CHÍNH THỨC SẼ BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 19/08/2019 (sinh viên chú ý xem lịch học trước 1, 2 ngày để đi học)

Thông báo lịch học năm học 2019-2020. Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ

Tuần từ ngày 19/08/2019- 24/08/2019: Học tại P 203 Nhà C ( Tầng 2)  Chiều từ 13h30 - 17h30.

Chiều 19/8: Thực vật dược_ Đọc và viết tên thuốc

Chiều 20/8: Thực vật dược_ Đọc và viết tên thuốc

Chiều 21/8: Lý thuyết Hóa Dược

Chiều 22/8: Lý thuyết Hóa Dược

Chiều 23/8: 

 Tuần từ ngày 26 /08/2019- 31/08/2019: Học tại P 203 Nhà C ( Tầng 2) Sáng từ 7h30 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h30.

Chiều 26/8: Thực vật dược_ Đọc và viết tên thuốc

Chiều 27/8: Thực vật dược_ Đọc và viết tên thuốc

Sáng 28/8:  Hóa Dược

Chiều 29/8:  Hóa Dược

Chiều 30/8: 

Tuần 02/9/2019 - 07/09/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều  02/9: Nghỉ lễ

Chiều 03/9: Thực vật dược_ Đọc và viết tên thuốc

Sáng 04/9: Học Hóa Dược

Chiều  05/9:  Học Hóa Dược

Chiều  06/9: 

 Tuần 09/9/2019 - 14/09/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 09/9: Thực vật dược_ Đọc và viết tên thuốc

Chiều 10/9: Thực vật dược_ Đọc và viết tên thuốc

Sáng ngày 11/9: Học Hóa Dược. Tại phòng 304 nhà C

Chiều11/9: Học Bệnh Học

Chiều12/9:  Học Bệnh Học

Chiều13/9

Tuần 16/9/2019 - 22/09/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 16/9: 

Sáng 17/9: Học Hóa Dược

Chiều 17/9: Học Bệnh Học

Chiều18/9: Học Hóa Dược

Chiều19/9:  Học Bệnh Học

Tuần 23/9/2019 - 29/09/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 23/9: Học Thực hành Hóa Dược . Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn và nghỉ 1 buổi phải học lại .

Chiều 24/9: Học Thực vật Dược- Đọc và viết tên thuốc 

Chiều 25/9: Học Bệnh Học

Chiều26/9: Học Thực hành Hóa Dược . Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn và nghỉ 1 buổi phải học lại .

Chiều27/9:  Học Bệnh Học

Tuần 30/9/2019 - 06/10/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 30/9: 

Sáng 01/10: Học Bệnh học

Chiều 01/10: Học Thực hành Thực vật dược. Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn và nghỉ 1 buổi phải học lại .

Chiều  02/10:  

Chiều  03/10:Học Thực hành Hóa Dược . Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn và nghỉ 1 buổi phải học lại .

Chiều  04/10: Học Bệnh học

 Tuần 07/10/2019 - 13/10/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều  07/10: Học Thực hành Thực vật dược. SInh viên đi học đủ 100%. ĐI muộn và nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 08/10: Học Bệnh học 

Chiều 08/10: Thi Thực hành thực vật dược.

Chiều 09/10: 

Cả ngày  10/10:  Học Thực hành Hóa Dược . Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn và nghỉ 1 buổi phải học lại .

Sáng  11/10: Học Thực hành Bệnh học.Sinh viên đi học đủ 100%. Học tại phòng 203 nhà C

Tuần 14/10/2019 - 20/10/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 14/10: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 15/10: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 16/10: Học Thực hành  Bệnh Học. Sinh viên đi học đủ 100%. Học tại phòng 203 nhà C

Chiều 17/10: Thi  Thực hành Hóa Dược 

Chiều 18/10:  Học  Thực hành Bệnh Học. Sinh viên đi học đủ 100%. Học tại phòng 203 nhà C

Tuần 21/10/2019 - 27/10/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 21/10: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 22/10: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng  23/10: Học Dược Lý 1

Chiều 24/10: Thi  Lại Thực hành Hóa Dược 

Sáng  25/10:  Học Dược Lý 1

Tuần 28/10/2019 - 03/11/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 28/10: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 29/10: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều  30/10: Học Dược Lý 1

Chiều 31/ 10: Học Dược Lý 1

Chiều 01 /11:  Thi thực hành Bệnh học  từ 14h tại phòng 203 C

Tuần 04/11/2019 - 10/11/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 04/11: Thi lý thuyết Hóa dược từ 14h00 tại phòng 203 nhà C

Chiều 05/11: Học Dược Lý 1

Chiều  06/11:

Chiều 07/ 11: Học Dược Lý 1

Chiều 08 /11: Thi lý thuyết Thực vật  dược từ 14h00 tại phòng 203 nhà C

Tuần từ ngày 11/11/2019- 17/11/2019:Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 11/11: Học Dược liệu

Chiều 12/11: Học Dược liệu

Chiều  13/11: Học thực hành Dược lý 1. Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn+ nghỉ 1 buổi không được thi

Chiều 14/11: Học thực hành Dược lý 1. Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn+ nghỉ 1 buổi không được thi

Chiều 15 /11: Thi lý thuyết Bệnh học  từ 14h00 tại phòng 203 nhà C

Tuần từ ngày 18/11/2019- 22/11/2019:Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 18/11: Học Dược liệu

Chiều 19/11: Học Dược liệu

Chiều  20/11: THI Quản lý tồn trữ thuốc từ 14h00 tại phòng 203 nhà C

Chiều 21/11: Học thực hành Dược lý 1. Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn+ nghỉ 1 buổi không được thi

Chiều 22/11: Học thực hành Dược lý 1. Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn+ nghỉ 1 buổi không được thi

Tuần từ ngày 25 /11/2019- 1/12/2019:Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

 

Chiều 26/11: Học Dược liệu

Chiều  27/11: Học thực hành Dược lý 1. Sinh viên đi học đủ 100%. Đi muộn+ nghỉ 1 buổi không được thi

Chiều 28/11: THI lại Thực vật dược  14h00 tại phòng 203 nhà C

Chiều 29/11: 

Tuần từ ngày 2 /12/2019- 7/12/2019:Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 2/12: Học Dược liệu

Chiều 3/12: Học Dược liệu

Chiều  4/12: Học Kinh tế dược

Sáng 5/12: Thi thực hành Dược lý 1 từ 8h00

Chiều 6/12: Học kinh tế dược

Tuần từ ngày 9 /12/2019- 14/12/2019:Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 9/12: Học Thực hành Dược liệu P304 Nhà B, đi học đúng giờ, mặc áo blouse đầy đủ.

Chiều 10/12: 

Chiều  11/12: Học Kinh tế dược

Sáng 12/12: 

Chiều 13/12: Học kinh tế dược

Tuần từ ngày 16 /12/2019- 20/12/2019:Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Tuần này lớp Học tại P304C (Tầng 3). 

Chiều 16/12: Học Thực hành Dược liệu P304 Nhà B, đi học đúng giờ, mặc áo blouse đầy đủ.

Chiều 17/12: Học Dược lý 2

Chiều  18/12: 

Chiều 19/12: Học Thực hành Dược liệu P304 Nhà B, đi học đúng giờ, mặc áo blouse đầy đủ.

Chiều 20/12: Học kinh tế dược

 

Tuần từ ngày 23 /12/2019- 27/12/2019:Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Tuần này lớp Học tại P304C (Tầng 3). 

Chiều 23/12: Học Thực hành Dược liệu P304 Nhà B, đi học đúng giờ, mặc áo blouse đầy đủ.

Chiều 24/12: Học Dược lý 2

Chiều 25/12: Học Dược lý 2

Chiều 26/12: Học Thực hành Dược liệu P304 Nhà B, đi học đúng giờ, mặc áo blouse đầy đủ

Chiều 27/12: Học kinh tế dược

 

Tuần từ ngày 30 /12/2019- 3/1/2019:Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Tuần này lớp Học tại P204 nhà C

Chiều 30/12: Học kinh tế dược

Chiều 31/12: Thi thực hành dược liệu

Chiều 1/1: Nghỉ Tết dương lịch

Chiều 2/1: Học Dược lý 2

Chiều 3/1: Học Dược lý 2

Tuần từ ngày 6 /11/2019- 13/1/2019:Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Tuần này lớp Học tại P204 nhà C

Chiều 6/1: Học Dược lý 2

Chiều 7/1: 

Chiều 8/1: Thi Dược lý 1

Chiều 9/1: 

Chiều 10/1: Thi Dược liệu 

Chiều 11/1:

Chiều 12/1:

Chiều 13/1: Thi KInh tế dược

Từ 14/1-10/2: Nghỉ Tết Âm lịch. Lịch học tiếp sẽ được cập nhật trước ngày đi học. Lớp theo dõi để đi học đúng ngày đúng giờ.

Lịch học từ tuần 9/3 - 14/3/2020. Sáng 7h30-11h30 Chiều 13h30 - 17h00

Chiều 9/3: Học Thực hành dược lý 2 từ 13h30 học tại 204 Nhà C

Chiều 10/3: Học Bào chế 1

Chiều 11/3: 

Chiều 12/3:  Học Bào chế 1

Chiều 13/3: Học Thực hành dược lý 2 từ 13h30 học tại 204 Nhà C

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi