Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9ĐD

Sinh viên lưu ý: Lớp K9ĐD01 đổi tên chính thức Lớp KĐD01-K9. Lớp K9ĐD02 đổi tên chính thức Lớp KĐD02-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phương. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

 

Tuần 20/11 - 25/11

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 20/11:

Chiều 21/11: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30 P304C

Sáng 22/11: 

Sáng 23/11: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 24/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  P303C

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  

Chiều 22/11: 

Chiều 23/11:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 24/11: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 27/11 - 2/12

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 28/11: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30 P304C

Sáng 29/11: THI Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng P303+304C từ 8h00

Sáng 30/11: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 1/12: Học Thực hành Phục hồi chức năng  P303C

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11: ọc Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 28/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  

Chiều 29/11: THI Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng P303+304C từ 15h30

Chiều 30/11:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 1/12: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 4/12 - 8/12

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 4/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 5/12: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30 P204C

Sáng 6/12: 

Sáng 7/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 8/12: cắt lịch

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 4/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 5/12: Học Thực hành Phục hồi chức năng  

Chiều 6/12: 

Chiều 7/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 8/12: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 11/12 - 15/12

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 11/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 12/12: Học Thực hành Phục hồi chức năng P303C

Chiều 12/12: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30 P203C

Sáng 13/12: 

Sáng 14/12: 

Sáng 15/12: Thi Sức khỏe vệ sinh môi trường P101A (phòng 1) + P304C (phòng 2) ca 2 từ 9h30

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 11/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 12/12: THI Thực hành Phục hồi chức năng  

Chiều 13/12: 

Chiều 14/12:  

Chiều 15/12: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 18/12 - 22/12

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 18/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 19/12: Thi Thực hành Phục hồi chức năng P303C từ 7h30

Chiều 19/12: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30

Sáng 20/12: 

Sáng 21/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 22/12: Thi Phục Hồi chức năng Lý thuyết P303+304C từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 18/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều19/12: 

Sáng 20/12: THI Lý thuyết Phục hồi chức năng  P303+304C ca 2 từ 9h30

Chiều 21/12:   Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 22/12: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 25/12 - 2/1/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 25/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 26/12: 

Sáng  27/12: THI Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C 8h30

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: 

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 25/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 26/12: 

Chiều 27/12: THI Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C 14h00

Chiều 28/12:  

Chiều 29/12: 

 Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Tuần 25/12 - 2/1/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 1/1:  

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1: 

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Thi Dinh dưỡng - tiết chế P203+204C. từ 8h00

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 1/1:

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1: Thi Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P102+202A, từ 14h00

Chiều 4/1:  

Chiều 5/1: Thi Dinh dưỡng - tiết chế P203+204C, từ 14h00

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 12/1/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 8/1:  

Sáng 9/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 10/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Sáng 11/1:  Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Sáng 12/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 8/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Chiều 9/1: 

Chiều 10/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Chiều 11/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Chiều 12/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Tuần 15/1 - 19/1/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 15/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 16/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 17/1: 

Sáng 18/1:  Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Sáng 19/1:   Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 15/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Chiều 16/1: 

Chiều 17/1: 

Chiều 18/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Chiều 19/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Tuần 22/1 - 4/2/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 22/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 23/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 24/1: 

Sáng 25/1:  Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Sáng 26/1:   

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 22/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Chiều 23/1: 

Chiều 24/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Chiều 25/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Chiều 26/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Tuần 29/1 - 4/2/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 29/1:  

Chiều 30/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P202A

Sáng 31/1: 

Sáng 1/2:  Thi lại Hóa sinh, Sinh lý bệnh - miễn dịch P304C từ 8h00

Sáng 2/2:   Thi chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P203+204C, từ 8h00

Nghỉ Tết âm lịch từ 5/2 - 4/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 29/1:  

Chiều 30/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P202A

Chiều 31/1: 

Sáng 1/2: Thi lại Hóa sinh, Sinh lý bệnh - miễn dịch P304C từ 8h00

Chiều 2/2: THi chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P203+204C, từ 14h00

 Nghỉ Tết âm lịch từ 5/2 - 4/3/2018

Tuần 5/3 - 9/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 5/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 6/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 7/3: 

Sáng 8/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 9/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 5/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 6/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 7/3: 

Chiều 8/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều 9/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Tuần 12/3 - 16/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 12/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 13/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 14/3: 

Sáng 15/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 16/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 12/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 13/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 14/3: 

Chiều 15/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều 15/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Tuần 19/3 - 23/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 19/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 20/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 21/3: 

Sáng 22/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 23/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 19/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 20/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 21/3: 

Chiều 22/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều 23/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Tuần 26/3 - 30/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 26/3: 

Sáng 27/3: Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Sáng 28/3: Thi Điều dưỡng NB Mắt P303+304C từ 8h00

Sáng 29/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 30/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 26/3: 

Chiều 27/3: Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Chiều 28/3: Thi Điều dưỡng NB Mắt P101+102A từ 14h00

Chiều 29/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  30/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Tuần 2/4 - 7/4/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 2/4: 

Sáng 3/4: Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Sáng 4/4: 

Sáng 5/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 6/4:  Thi Chăm sóc NB cấp cứu và Chăm sóc tích cực P303+304C ca 2 từ 9h30

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 2/4: 

Chiều 3/4: Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Chiều 4/4: 

Chiều 5/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  6/4:  Thi Chăm sóc NB cấp cứu và Chăm sóc tích cực P202A từ 14h00

Tuần 9/4 - 13/4/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 9/4: 

Sáng 10/4: Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình

Sáng 11/4: CSSK NB Tâm thần

Sáng 12/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 13/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 9/4: 

Chiều 10/4: Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều 11/4: CSSK NB Tâm thần

Chiều 12/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  13/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tuần 16/4 - 20/4/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 16/4: 

Sáng 17/4: CSSK NB Tâm thần

Sáng 18/4: 

Sáng 19/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 20/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 16/4: 

Chiều 17/4: CSSK NB Tâm thần

Chiều 18/4: 

Chiều 19/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  20/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tuần 23/4 - 1/5/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 23/4: CSSK NB Tâm thần

Sáng 24/4: 

Sáng 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 27/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều  23/4:

Chiều  24/4:  CSSK NB Tâm thần

Chiều 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Chiều  26/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  27/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 2/5: 

Sáng 3/5: CSSK NB Tâm thần

Sáng 4/5:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 2/5: 

Chiều 3/5: CSSK NB Tâm thần

Chiều 4/5:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tuần 7/5 - 11/5/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 7/5:  CSSK NB Tâm thần

Sáng 8/5: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 9/5:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 10/5: CSSK NB Tâm thần

Sáng 11/5:

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 7/5:  CSSK NB Tâm thần

Chiều 8/5: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chiều 9/5:  

Chiều 10/5: CSSK NB Tâm thần

Chiều 11/5: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tuần 14/5 - 25/5/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 16/5: THi Chăm sóc sức khỏe bà mẹ phụ nữ và gia đình P303+304C từ 9h30

Sáng 19/5: Thi Dịch tễ - bệnh truyền nhiễm P303+304 ca 2 từ 9h30

Sáng 21/5: Thi Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P303+304C, ca 1 từ 8h00

Sáng 24/5: Thi Chăm sóc sức khỏe tâm thần P303+304C ca 1 từ 8h00

 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 17/5: Thi Chăm sóc sức khỏe bà mẹ phụ nữ và gia đình P202A từ 14h00

Sáng 19/5: Thi Dịch tễ - bệnh truyền nhiễm ca 1 từ P303+304C 8h00 

Chiều 21/5: Thi Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P303+304C, ca 1 từ 14h00

Sáng 24/5: Thi Chăm sóc sức khỏe tâm thần P303+304C ca 2 từ 10h00

Lịch thực tập Cộng đồng từ ngày 28/5/2018 - đến hết ngày 15/6/2018

9h00 ngày 28/5 toàn bộ sinh viên có mặt tại Phòng khám đa khoa Yên hòa - Thuộc Trung tâm y tế Quận Cầu Giấy 

Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Yêu cầu: mang đầy đủ áo blu, mũ blu, khẩu trang và thẻ sinh viên.

Trong quá trình thực tập không được nghỉ buổi thực tập nào. Nếu sinh viên nào vi phạm phải đi lại từ đầu với khóa sau.

Tuần từ 18/6-22/6: Viết Báo cáo cộng đồng. Nộp báo cáo từ 20/6 - 22/6/2018.

Phòng đào tạo chỉ nhận báo cáo khi viết đầy đủ và có ký tên, đóng dấu của trung tâm y tế, trạm y tế.

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

Tuần 20/8 -24/8: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu. Phòng học không cố định nên SV nhìn kỹ lịch và đi học đúng giờ.

Sáng 20/8 : CSSK trẻ em P202A

Sáng 21/8: Học Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt P203C

Sáng 22/8: CSSK trẻ em P203C

Sáng 23/8:  Học Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt P203C

Sáng 24/8: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu. Phòng học không cố định nên SV nhìn kỹ lịch và đi học đúng giờ.

Chiều 20/8 : CSSK trẻ em P304C

Chiều  21/8: Học Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt P101A

Chiều  22/8: CSSK trẻ em P204C

Chiều  23/8:  Học Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt P204C

Chiều  24/8: 

Tuần 27/8 -31/8: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu. Phòng học không cố định nên SV nhìn kỹ lịch và đi học đúng giờ.

Sáng 27/8 :

Sáng 28/8: Học Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt P101A

Sáng 29/8: CSSK trẻ em P204C

Chiều 30/8:  Thi lại NLCB của CN Mác - Lê Nin 2, Pháp luật tổ chức y tế. P204C từ 14h00

Sáng 31/8: 

Từ 1/9-4/9: Nghỉ lễ

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu. Phòng học không cố định nên SV nhìn kỹ lịch và đi học đúng giờ.

Chiều 27/8 :

Chiều 28/8: Học Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt P101A

Chiều 29/8: CSSK trẻ em P204C

Chiều 30/8:  Thi lại NLCB của CN Mác - Lê Nin 2, Pháp luật tổ chức y tế. P204C từ 14h00

Chiều 31/8: 

Từ 1/9-4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 5/9 : CSSK trẻ em P203C

Sáng 6/9: 

Sáng 7/9: Học Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt P203C

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 5/9 : CSSK trẻ em P102A

Chiều 6/9: Học Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt P203C

Chiều 7/9: 

Tuần 10/9 - 14/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 10/9 : CSSK trẻ em P204C

Sáng 11/9: Học Điều dưỡng người bệnh Tai mũi họng P203C

Sáng 12/9: Học Điều dưỡng Nhi khoa P304C

Sáng 13/9: Học Điều dưỡng người bệnh Tai mũi họng P202A

Sáng 14/9: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 10/9 : CSSK trẻ em P204C

Chiều 11/9: Học Điều dưỡng người bệnh Tai mũi họng P203C

Chiều 12/9: Học Điều dưỡng Nhi khoa P304C

Chiều 13/9: Học Điều dưỡng người bệnh Tai mũi họng P204C

Chiều 14/9:

Tuần 17/9 - 21/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 17/9 : Học Điều dưỡng Nhi khoa P304C

Sáng 18/9: Học Điều dưỡng người bệnh Tai mũi họng P101A

Sáng 19/9: Học Điều dưỡng Nhi khoa P304C

Sáng 20/9: Học Điều dưỡng người bệnh Da liễu P202A

Sáng 21/9: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 17/9 : Học Điều dưỡng Nhi khoa P304C

Chiều 18/9: Học Điều dưỡng người bệnh Tai mũi họng P101A

Chiều 19/9: Học Điều dưỡng Nhi khoa P202A

Chiều 20/9: Học Điều dưỡng người bệnh Da liễu P203C

Chiều 21/9:

Tuần 24/9 - 28/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 24/9 :

Sáng 25/9: Học Điều dưỡng người bệnh Da liễu P303C

Sáng 26/9: Học Điều dưỡng Nhi khoa P303C

Sáng 27/9: Học Điều dưỡng người bệnh Da liễu P303C

Sáng 28/9: Thi Điều dưỡng người bệnh răng hàm mặt P203+303C từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 24/9 :

Chiều 25/9: Học Điều dưỡng người bệnh Da liễu P303C

Chiều 26/9: Học Điều dưỡng Nhi khoa P303C

Chiều 27/9: Học Điều dưỡng người bệnh Da liễu P303C

Chiều 28/9: Thi Điều dưỡng người bệnh răng hàm mặt P204+303C từ 14h00

Tuần 1/10 - 5/10: Học P303C

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 1/10 :

Sáng 2/10: Thi Chăm sóc sức khỏe trẻ em  P303+204C từ 8h00

Sáng 3/10: Học Quản lý Điều dưỡng 

Sáng 4/10: Học Quản lý điều dưỡng

Sáng 5/10: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 1/10 :

Chiều 2/10: Thi Chăm sóc sức khỏe trẻ em  P303+304C từ 14h00

Chiều 3/10: Học Quản lý Điều dưỡng 

Chiều 4/10: Học Quản lý Điều dưỡng 

Chiều 5/10: 

Tuần 8/10 - 12/10: Học P303C

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 8/10 : Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Sáng 9/10: Học Quản lý Điều dưỡng 

Sáng 10/10: Học Quản lý điều dưỡng

Sáng 11/10: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Sáng 12/10: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 8/10 : Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Chiều 9/10: Học Quản lý Điều dưỡng 

Chiều 10/10: Học Quản lý điều dưỡng

Chiều 11/10: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Chiều 12/10: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Tuần 15/10 - 20/10: Học P303C

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 15/10 : Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Sáng 16/10: Học Quản lý Điều dưỡng 

Sáng 17/10: Học Quản lý điều dưỡng

Sáng 18/10: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Sáng 19/10: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 15/10 : Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Chiều 16/10: cat lich

Chiều 17/10: Học Quản lý điều dưỡng

Chiều 18/10: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Chiều 19/10: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10: Học P303C

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 22/10 : 

Sáng 23/10: Thi Điều dưỡng người bệnh tai mũi họng P204+304C từ 8h00

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: Thi Điều dưỡng Nhi khoa  P204+304C từ 8h00

Sáng 26/10: 

Sáng 27/10: 

Chiều 27/10: 

 Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 22/10 : 

Chiều 23/10: Học Quản lý điều dưỡng

Chiều 24/10: Thi Điều dưỡng người bệnh tai mũi họng P204+304C từ 14h00

Chiều 25/10: 

Chiều 26/10: 

Sáng 27/10: Thi Điều dưỡng Nhi khoa  P101+102A từ 8h00

Tuần 29/10 - 3/11:

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 30/10: THi Điều dưỡng NB Da liễu P303+304C từ 8h00

Sáng 1/11: Thi Quản lý Điều dưỡng P203+204C từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 30/10: THi Điều dưỡng NB Da liễu P303+304C từ 14h00

Chiều 1/11: Thi Quản lý Điều dưỡng P203+204C từ 14h00

Tuần 5/11 - 9/11: Lịch thực tập dự kiến 12/11/2018. Lịch cụ thể và địa điểm cụ thể báo sau cho lớp. 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)

Sáng 6/11: THi CSNB Nội khoa P203+204C từ 8h00

Sáng 8/11: Thi lại Sức khỏe - vệ sinh - Môi trường 8h00

                   Thi lại CSSK người lớn Ngoại khoa

Chiều 8/11: Thi lại Giao tiếp - Thực hành Điều dưỡng 1400

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)

Chiều 6/11: Thi  CSNB Nội khoa P203+204C từ 14h00

Sáng 8/11: Thi lại Sức khỏe - vệ sinh - Môi trường 8h00

                   Thi lại CSSK người lớn Ngoại khoa

Chiều 8/11: Thi lại Giao tiếp - Thực hành Điều dưỡng 14h00

Tuần 12/11 - 16/11:

Sáng 13/11: THi lại Dược lý, Dinh dưỡng tiết chế P303C từ 8h00

Chiều 13/11: Thi lại Tiếng Anh 2, Tâm lý Giáo dục sức khỏe P303C từ 14h00

Sáng 15/11: Thi lại Phục hồi chức năng, Tiếng ANh chuyên ngành P303C từ 8h00

Sáng 16/11: Tập trung tại trường để phổ biến kế hoạch thực tập. KĐD01 tập trung lúc 8h30, KĐD02 tập trung 9h00 P303C.

Thực tập bệnh viện từ 19/11 ( 8 tuần) tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì.

Lịch thi lại trước tết đến hết ngày 23/1/2019. Lịch có hàng tuần.

Nghỉ tết từ 24/1 - 17/2/2018. 

Tuần 14/1 - 19/1:

Sáng 15/1: Thi lại Quản lý Điều dưỡng, Điều dưỡng NB Mắt từ 8h00

Sáng 16/1: Thi lại Điều dưỡng BN Răng Hàm mặt - Da liễu - Tai Mũi Họng 

( Sinh viên học lại Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng cùng K10 đi thi lại cùng lớp K9 luôn)

Tuần từ 21/1- 25/1:

Sáng 21/1: Thi lại CSSK Tâm thần, CSSK người lớn bệnh nội khoa từ 8h15, P303C

Sáng 22/1: Thi lại Y học cổ truyền, CSNB cấp cứu và chăm sóc tích cực từ 8h15, P203C

Từ 23/1-17/2/2019: Nghỉ Tết Âm lịch. Lịch thực tập tốt nghiệp bắt đầu từ 18/2/2019. Lịch chi tiết xem trên thời khóa biểu trước 01 tuần.

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỚP ĐIỀU DƯỠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 10 TUẦN TỪ NGÀY 18/2 - 26/4/2019 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH TRÌ.

Sáng 18/2/2019: Điều dưỡng 01 tập trung lúc 9h00, điều dưỡng 02 tập trung 9h30 tại P203 Nhà C nghe phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp (yêu cầu sv có mặt 100%)

Chiều 18/2/2019: 14h00 nhóm trưởng tập trung tại Phòng họp tầng 2 để nhận kế hoạch, sinh viên các nhóm tập trung ngay tại khoa đã được phân công.

Lịch thi lại học lại xem trên thời khóa biểu. Riêng môn Thực hành Giải phẫu sinh lý bố trí học bổ sung vào t7, cn. dự kiến bắt đầu ngày 23/2, 24/2.

Lịch học thực hành Giải phẫu sinh lý:

Lớp KĐD01 - K9: Cả ngày 23/2; 2/3; 9/3 ( Sáng 9/3 học, chiều 9/3 Thi Thực hành)

Lớp KĐD02 - K9: Cả ngày 24/2; 3/3; 10/3 ( Sáng 10/3 học, chiều 10/3 Thi Thực hành)

Tuần từ 18/3 - 22/3: Lịch thi lại, học lại tiếp

Chiều 19/3: Học lại Xác suất thống kê P203C

Cả ngày 23/3: HỌc lại Vi sinh - ký sinh trùng. P204C, sáng 8h00, chiều 13h30 vào lớp

Sáng 24/3: Học lại Vi sinh - ký sinh trùng P204C

Chiều 24/3: Học lại Xác suất thống kê P204C

Tuần 25/3 -31/3: nhà trường tiếp tục tổ chức lớp Tiếng ANh 1, Tiếng ANh 2, SV nợ môn yêu cầu hoàn thiện tiền học lại trước thứ 3 (26/3/2019)

Chiều 26/3: Học lại Xác suất thống kê P303C

 

Lịch học lại thi lại sẽ được cập nhật vào chiều thứ 7(30/3)

Tuần 1/4 -7/4: nhà trường tiếp tục tổ chức lớp Mác 1, Mác 2, Tư tưởng HCM, Đường lối CMĐCSVN, Sinh học di truyền, Giải phẫu sinh lý, Tin học đại cương, Hóa sinh, SV nợ môn yêu cầu hoàn thiện tiền học lại trước thứ 3 (2/4/2019). 

Sinh viên nào có nguyện vọng học liên thông đại học điều dưỡng liên hệ P201 Nhà C. Từ ngày 23/3 - 15/4/2019.

Chiều 1/4: 

Chiều 2/4: Học lại Tiếng Anh 1 P204C

Chiều 3/4: Học lại Tiếng Anh 2 P203C

Chiều 4/4: 

Cả ngày 5/4: Học lại Mác 2

Cả ngày 6/4: 

Cả ngày 7/4: 

Tuần  8/4 - 13/4: yêu cầu sinh viên nào còn nợ tiền học lại lên nộp sớm trước thứ 3 (9/4) Nếu không nhà trường không giải quyết học lại cho sinh viên đó. 

Các môn: Mác 1, Sinh học di truyền, hóa sinh, y đức, tiếng anh 2, tư tưởng HCM, đường lối CM, giải phẫu sinh lý, tin học đại cương,  

Cả ngày 8/4:

Sáng 9/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 9/4: Học lại Tiếng Anh 1 P303C

Sáng 10/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 10/4: Học lại  Tiếng Anh 2 P303C

Sáng 11/4: Học lại Tư tưởng Hồ chí minh P303C

Chiều 11/4: Học lại Tiếng Anh 2 P303C

Cả ngày 12/4: Học lại đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Tuần  15/4 - 21/4:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY 23/3/2019 - 25/04/2019. ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG 201 NHÀ C - 290 TÂY SƠN

yêu cầu sinh viên nào còn nợ tiền học lại lên nộp sớm trước thứ 4 (17/4) Nếu không nhà trường không giải quyết học lại cho sinh viên đó. 

Các môn:Mác 1, Sinh học di truyền, giải phẫu sinh lý, tin học đại cương

Cả ngày 15/4:

Sáng 16/4: Học lại Tư tưởng HCm 303C

Chiều 16/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 17/4:  Học lại Đường lối Đảng CSVN P303C

Sáng 19/4:

Cả ngày 20/4:

Tuần  22/4 - 26/4:

THI THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN VÀO CẢ NGÀY THỨ 6 (26/4).

HÌNH THỨC THI: 

Phần 1: Thi Thực hành kỹ thuật điều dưỡng tại các khoa: Nội, Ngoại, Truyền nhiễm và cấp cứu ( bốc thăm )

Phần 2: Thi vấn đáp Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh ( sinh viên tại khoa nào thì làm 1 kế hoạch chăm sóc người bệnh tại khoa đó và hỏi thi vấn đáp trực tiếp) ( Sinh viên phải làm bài khcs trên bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện tại thời điểm tổ chức thi )

Thời gian: 7h15 sinh viên có mặt tại hội trường. 7h30 bốc thăm bệnh nhân. Giờ bắt đầu thi: Sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h30 - 17h00

Lịch học tiếp sẽ cập nhật vào chiều thứ 7 (11/5). Sinh viên chú ý để theo sát lịch học.

Yêu cầu sinh viên còn nợ các môn sau lên văn phòng đóng tiền học lại: CSSK cộng đồng, dịch tễ - bệnh truyền nhiễm, quản lý điều dưỡng, CSNB tâm thần, Sức khỏe hành vi con người, vật lý - lý sinh, tin học đại cương, Hóa sinh, Mác 1, tiếng anh 2, y học cổ truyền.

Sinh viên hoàn thiện tiền học lại chậm nhất chiều thứ 3 (14/5/2019) để thứ 4 có lịch học lại ngay kịp thời gian ôn thi và thi cùng lớp. Nếu chậm sẽ giải quyết học cùng K10. ( Danh sách cụ thể gửi lớp trưởng 2 lớp).

Tuần 14/5 - 19/5

Cả ngày 16/5: Học lại CSSK Cộng ĐỒng P204C

Cả ngày 17/5: Học lại Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm P204C

Cả ngày 18/5: Sáng Học CSSK cộng đồng P204C

                        Chiều Học Dịch tễ - bênh Truyền nhiễm P204C

Yêu cầu sinh viên hoàn thiện ngay kinh phí học lại nếu không trường không bố trí lớp học lại.

Tuần 20/5 - 24/5

Chiều 20/5: Học lại quản lý điều dưỡng P303C

Chiều 21/5: Học lại quản lý điều dưỡng P303C

Yêu cầu sinh viên hoàn thiện ngay kinh phí học lại tất cả các môn vào đầu tuần trước ngày 21/5, nếu không trường không bố trí lớp học lại. Nếu sinh viên chậm hoàn thiện sẽ ra trường cùng k10.

LỊCH HỌC CÁC MÔN NÂNG CAO ĐIỀU DƯỠNG THI TỐT NGHIỆP ( 2 LỚP HỌC CHUNG)

Cả ngày 23/5: Học CSSKNL bệnh Ngoại khoa chuyên sâu. P202A

Cả ngày 24/5: Học CSSKNL bệnh Nội khoa chuyên sâu. P202A

Cả ngày 28/5: Học CSSKNL bệnh Nội khoa chuyên sâu. P202A

Cả ngày 29/5: Học CSSKNL bệnh Ngoại khoa chuyên sâu. P202A

Cả ngày 30/5: Học CSSKNL bệnh Nội khoa chuyên sâu. P202A

Cả ngày 31/5: Học CSSKNL bệnh Ngoại khoa chuyên sâu. P202A

Chiều 3/6: Học Quản lý điều dưỡng chuyên sâu P202A

Sáng 4/6: Học Quản lý điều dưỡng chuyên sâu P202A. 

Ngày 7/6: Thi 03 môn: CSSKNL bệnh Nội khoa chuyên sâu,  CSSKNL bệnh Ngoại khoa chuyên sâu, Quản lý điều dưỡng chuyên sâu

( giờ thi và phòng thi sẽ báo cụ thể cho sinh viên sau)

Yêu cầu; SInh viên đi học đủ 100%, nếu nghỉ không được thi theo quy định, Sáng 7g30-11hg30, chiều 13g00-17g00

Lịch học lại nhà trường chỉ xếp lớp khi sinh viên hoàn thiện tiền học lại, chậm nhất 22/5/2019. 

Lịch thi 3 môn điều dưỡng chuyên sâu tốt nghiệp

Ngày 7/6/2019

7h00 sinh viên tập trung P303C và 304 C.

7h30: kiểm tra đối chiếu bằng gốc tốt nghiệp THPT ( bắt buộc)

Thi lý thuyết:

9h30 - 10h30 Thi quản lý điều dưỡng chuyên sâu 

13h30 - 14h30 Thi CSSK NL B nội khoa chuyên sâu

15h00 - 16h00 Thi CSSK NL B Ngoại khoa chuyên sâu

Yêu cầu sinh viên đi thi mang đủ bằng gốc tốt nghiệp THPT để đối chiếu và thẻ sinh viên( hoặc chứng minh thư) để vào phòng thi.

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi