0912 826 096

Lịch học lớp CĐ Dược VB2 - CD02

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tu

 

Tuần từ 8/4 - 9/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.
Sáng thứ 7 (8/4): 

Chiều thứ 7 (8/4): Học Xác suất thống kê y học

Sáng chủ nhật (9/4): Học sinh học - di truyền học

Chiều chủ nhật (9/4): Học sinh học - di truyền học

Tuần từ 15/4 - 16/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (15/4): 

Chiều thứ 7 (15/4): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (16/4): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (16/4): Học Xác suất thống kê y học

Tuần từ 22/4 - 23/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (22/4): 

Chiều thứ 7 (22/4): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (23/4): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (23/4): Học Xác suất thống kê y học

Tuần từ 30/4 - 1/5  Nghỉ lễ 

Tuần từ 6/5 - 7/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (6/5): Học sinh học - di truyền học

Chiều thứ 7 (6/5): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (7/5): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (7/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 13/5 - 14/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (13/5): Học Vật lý - lý sinh

Chiều thứ 7 (13/5): Học Vật lý - lý sinh

Sáng chủ nhật (14/5): 

Chiều chủ nhật (14/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 20/5 - 21/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (20/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều thứ 7 (20/5): Học Vật lý - lý sinh

Sáng chủ nhật (21/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (21/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 27/5 - 28/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (27/5): 

Chiều thứ 7 (27/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật (28/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (28/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Tuần từ 3/6 -  4/6  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (3/6): 

Chiều thứ 7 (3/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật (4/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (4/6): cắt lịch

Tuần từ 10/6 -  11/6  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng chủ nhật (11/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (11/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng (bù)

Nghỉ hè

Lịch nghỉ hè: Toàn trường sẽ nghỉ hè bắt đầu từ 17/6/2017. Dự kiến lịch học tiếp của lớp Văn bằng 2 từ ngày 11-12/8. Lịch cụ thể sẽ thông báo trước 01 tuần. 

———————

Tuần từ: 19/8 - 20/8 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (19/8):  Đạo đức nghề nghiệp. 

Ngày chủ nhật (20/8): Đạo đức nghề nghiệp. 

Tuần từ: 26/8 - 27/8 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (26/8):  Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B, yêu cầu: đi học đúng giờ, mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Ngày chủ nhật (27/8): Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B, yêu cầu: đi học đúng giờ, mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Tuần từ: 2/9 - 3/9: Nghỉ lễ 2/9

Tuần từ: 9/9 - 10/9 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (9/9): Sáng Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B. Chiều Thi thực hành hóa hữu cơ và phân tích định lượng.

Ngày chủ nhật (10/9): Học Tiếng Anh Chuyên ngành P102A

Tuần từ: 16/9 - 17/9 lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (16/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Ngày chủ nhật (17/9): Học Tiếng Anh Chuyên ngành P302C

Tuần từ: 23/9 - 24/9 lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (23/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Ngày chủ nhật (24/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Tuần từ: 30/9 - 1/10  lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (30/9): Sáng: Thi Xác suất thống kê từ 9h00, P302C

                              Chiều : Thi Sinh học di truyền từ 14h00, P302C

Ngày chủ nhật (24/9): Sáng: Thi Vật lý - lý sinh từ 9h00, P302C

                                    Chiều : Thi Đạo đức nghề nghiệp từ 14h00, P302C

Tuần từ 7/10 - 8/10

Lớp học tại P304 Nhà C

Sáng thứ 7 (7/10): Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều thứ 7 (7/10): Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng chủ nhật (8/10): Học Pháp chế dược

Chiều chủ nhật (8/10): Học Pháp chế dược

Tuần từ 14/10 - 15/10

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (14/10): Học Pháp chế dược

Chiều thứ 7 (14/10): Học Pháp chế dược

Sáng chủ nhật (15/10): Học Pháp chế dược

Chiều chủ nhật (15/10): Học Pháp chế dược

Tuần từ 21/10 - 22/10

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (21/10): Thi Giải phẫu - sinh lý P204C, từ 8h00

                                Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P204C, từ 9h30

Chiều thứ 7 (21/10):  Học Hóa sinh

Sáng chủ nhật (22/10):  Học Hóa sinh

Chiều chủ nhật (22/10): Học Hóa sinh

Tuần từ 28/10 - 29/10

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (28/10): Học Hóa sinh

Chiều thứ 7 (28/10):  Học Hóa sinh

Sáng chủ nhật (29/10):   Thi Tiếng Anh chuyên ngành P204C, từ 9h00

Chiều chủ nhật (29/10): Học Hóa sinh

Tuần từ 4/11 - 5/11

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (4/11): 

Chiều thứ 7 (4/11):  Học Thực Vật Dược

Sáng chủ nhật (5/11):  Học Thực Vật Dược

Chiều chủ nhật (5/11): Học Thực Vật Dược

Tuần từ 11/11 - 12/11

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (11/11): Học Hóa Dược

Chiều thứ 7 (11/11):  Học Hóa Dược

Sáng chủ nhật (12/11):  Học Hóa Dược

Chiều chủ nhật (12/11): Học Hóa Dược

Tuần từ 18/11 - 19/11

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (18/11): Học Thực vật dược

Chiều thứ 7 (18/11):  Học Thực vật dược

Sáng chủ nhật (19/11):  Học Thực vật dược

Chiều chủ nhật (19/11): THI Pháp chế dược từ 14h00

Tuần từ 25/11 - 26/11

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (25/11): Học Hóa Dược

Chiều thứ 7 (25/11):  Học Hóa Dược

Sáng chủ nhật (26/11):  Học Thực hành Thực vật dược, P304B, Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (26/11):  Học Thực hành Thực vật dược, P304B, Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30 - 17h30, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần từ 2/12 - 3/12

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (2/12): Học Thực hành Thực vật dược - Phần la tin cả lớp học P204C, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều thứ 7 (2/12):  Học Thực hành Thực vật dược - Phần la tin cả lớp học P204C, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng chủ nhật (3/12):  Học Thực hành Thực vật dược, P304B, Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (3/12): Thi Thực hành Thực vật dược - P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00

Tuần từ 9/12 - 10/12

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (9/12): 

Chiều thứ 7 (9/12):  Thi Lý thuyết Thực vật dược ca 1 từ 14h00, thi Hóa sinh từ 15h30, P304C

Sáng chủ nhật (10/12):  cắt lịch

Chiều chủ nhật (10/12): cắt lịch

Tuần từ 16/12 - 17/12

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (16/12): Học Tổ chức quản lý dược

Chiều thứ 7 (16/12):  Học Hóa dược 2

Sáng chủ nhật (17/12):  Học Hóa dược 2

Chiều chủ nhật (17/12): Học Hóa dược 2

Tuần từ 23/12 - 24/12

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (23/12): Học Hóa dược 2

Chiều thứ 7 (23/12):  Học Hóa dược 2

Sáng chủ nhật (24/12):  Học Hóa dược 2

Chiều chủ nhật (24/12): Học Tổ chức quản lý dược

Tuần từ 30/12 - 31/12: Nghỉ Tết dương lịch

Tuần từ 6/1 - 7/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (6/1): Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều thứ 7 (6/1):   Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00 đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng chủ nhật (7/1):  Học Tổ chức quản lý dược

Chiều chủ nhật (7/1): Học Tổ chức quản lý dược

Tuần từ 13/1 - 14/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (13/1): Học Tổ chức quản lý dược

Chiều thứ 7 (13/1):  Học Tổ chức quản lý dược

Sáng chủ nhật (14/1):  Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (14/1):  Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00 đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần từ 20/1 - 21/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (20/1): 

Chiều thứ 7 (20/1):  Thi Lý thuyết Hóa dược 1 P304C, từ 14h30

Sáng chủ nhật (21/1):  Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (21/1):  THI Thực hành Hóa dược.  P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00 

Tuần từ 20/1 - 21/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (20/1): 

Chiều thứ 7 (20/1):  Thi Lý thuyết Hóa dược 1 P304C, từ 14h30

Sáng chủ nhật (21/1):  Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (21/1):  THI Thực hành Hóa dược.  P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00 

Tuần từ 27/1 - 28/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (27/1): Học Dược liệu 1

Chiều thứ 7 (27/1):   Học Dược liệu 1

Sáng chủ nhật (28/1): Học Dược liệu 1

Chiều chủ nhật (28/1): Học Dược liệu 1

Tuần từ 3/2 - 4/2

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (3/2):  

Chiều thứ 7 (3/2):  Thi Lý thuyết Hóa dược 2 lúc 14h00, THi Tổ chức quản lý dược lúc 15h30

Sáng chủ nhật (4/2):  

Chiều chủ nhật (4/2): 

Nghỉ Tết âm lịch từ 5/2 đến 4/3/2018