Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

CD-KH15

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 Tuần 26/3 - 31/3/2018: Học tại P202A

Sáng 26/3: 

Sáng 27/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 28/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 29/3: 

Sáng 30/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 30/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 31/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 31/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần 2/4 - 6/4/2018: Học tại P202A

Sáng 2/4: 

Sáng 3/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 4/4: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thi lại Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng P303C

Chiều 4/4:  Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 5/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 6/4:  Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần 9/4 - 13/4/2018: Học tại P202A

Chiều 9/4: Lớp K3AD06:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 10/4: Học Tin học

Sáng 11/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 12/4:  Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 13/4: Học Tin học

Tuần 16/4 - 20/4/2018: Học tại P202A

Chiều 16/4: Lớp K3AD06:  THI Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h00. 

Sáng 17/4: Học Tin học

Sáng 18/4: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Chiều 18/4: Lớp K3AD07:  THI Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h00.

Sáng 19/4:  Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 13/4: 

Tuần 23/4 - 1/5/2018: Học tại P202A

Sáng 23/4:

Chiều 23/4: Thi lại Pháp luật Đại cương P204C từ 14h00

Sáng 24/4: Học Thực hành Tin học tại Phòng máy 302 Nhà A, lớp K3AD06 học từ 8h00-9h30, Lớp K3AD07 học từ 9h30-11h00 ( Riêng Sinh viên Trần Thị Thư, Trần Thi Thương, Đinh Trang, Mai Trang, Bảo Trang, Đỗ Trang, Xuân Trung học ca 1 cùng lớp D06). Yêu cầu đi đúng giờ, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 25/4: Nghỉ lễ 10/3 Âm lịch

Sáng 26/4: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 27/4:  Học Tin học 

Chiều 27/4

Tuần 2/5 - 4/5/2018: Học tại P202A

Sáng 2/5:

Sáng 3/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 4/5: Học Tin học

Tuần 7/5 - 11/5/2018: Học tại P202A

Sáng 7/5: Học Hóa phân tích

Sáng 8/5: Học Thực hành Tin học tại Phòng máy 302 Nhà A, lớp K3AD06 học từ 8h00-9h30, Lớp K3AD07 học từ 9h30-11h00 ( Riêng Sinh viên Trần Thị Thư, Trần Thi Thương, Đinh Trang, Mai Trang, Bảo Trang, Đỗ Trang, Xuân Trung học ca 1 cùng lớp D06). Yêu cầu đi đúng giờ, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 9/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P101A

Sáng 10/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 11/5: Học Tin học

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Học tại P202A

Sáng 14/5: Học Hóa phân tích

Sáng 15/5:

Sáng 16/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 17/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 18/5:Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A 

Tuần 21/5 - 26/5/2018: Học tại P202A

Sáng 21/5: Học Hóa phân tích

Sáng 22/5:

Sáng 23/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 24/5: 

Sáng 25/5:Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A 

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Học tại P202A

Sáng 28/5: 

Sáng 29/5: Thi lại NLCN Mác 1, Mác 2, Vi sinh ký sinh trùng P203C từ 8h00

Sáng 30/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 31/5: Học Hóa phân tích P101A

Sáng 1/6: Cắt lịch

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Học tại P202A

Sáng 4/6: Học Hóa phân tích 

Sáng 5/6: Thi lại Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 + Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 8h00

Sáng 6/6: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 7/6: Học Hóa phân tích

Sáng 8/6: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Tuần 11/6 - 15/6/2018: Học tại P202A

Chú ý: Từ ngày 11/6, tất cả các môn học thực hành, lớp K3AD06 + K3AD07 sẽ chia nhóm học như sau: Nhóm 1 là cả lớp K3AD06, Nhóm 2 là Phòng 1 của lớp K3AD07, Nhóm 3 là Phòng 2 của lớp K3AD07 (theo danh sách thi). Không rõ hỏi lại Giáo viên chủ nhiệm. 

Vậy yêu cầu sinh viên xem kỹ lịch học, đi học đầy đủ, không đổi ca, đến đúng giờ. Muộn 10 phút sẽ không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại (không chấp nhận lý do nhầm ca). Ra khỏi phòng thực hành phải cởi bỏ áo blu. 

Sáng 11/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 2 học từ 7h30, nhóm 1 học từ 9h30.

Chiều 11/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 3 học từ 15h30.

Sáng 12/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 3 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30.

Chiều 12/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 2 học từ 13h30, nhóm 1 học từ 15h30.

Sáng 13/6: THI  Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A. K3AD06 thi lúc 8h00, K3AD07 thi lúc 9h00.

Sáng 14/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 3 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30.

Chiều 14/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 3 học từ 13h30, nhóm 1 học từ 15h30

Sáng 15/6: Thi Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN. P202A, K3AD06 thi lúc 8h00, K3AD07 thi lúc 9h30.

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Học tại P202A

Chú ý: Từ ngày 11/6, tất cả các môn học thực hành, lớp K3AD06 + K3AD07 sẽ chia nhóm học như sau: Nhóm 1 là cả lớp K3AD06, Nhóm 2 là Phòng 1 của lớp K3AD07, Nhóm 3 là Phòng 2 của lớp K3AD07 (theo danh sách thi). Không rõ hỏi lại Giáo viên chủ nhiệm. 

Vậy yêu cầu sinh viên xem kỹ lịch học, đi học đầy đủ, không đổi ca, đến đúng giờ. Muộn 10 phút sẽ không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại (không chấp nhận lý do nhầm ca). Ra khỏi phòng thực hành phải cởi bỏ áo blu. 

Sáng 18/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30.

Chiều 18/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 3 học từ 13h30

Sáng 19/6: 

Sáng 20/6: THI lại Vật lý - lý sinh + vi sinh ký sinh trùng từ 8h00, thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ từ 9h30

Sáng 21/6: THI Thực hành Hóa phân tích. P304B. K3AD06 thi từ 7h30

Chiều 21/6: THI Thực hành Hóa phân tích. P304B. K3AD06 thi từ 13h30

Sáng 22/6: Thi Lý thuyết hóa đại cương vô cơ. P202A, K3AD06 thi lúc 8h00, K3AD07 thi lúc 9h30.

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè:  bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

Tuần từ 13/8 - 18/8: Học P202A

Sáng 13/8: 

Sáng 14/8: Học Thực vật dược

Sáng 15/8: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 16/8: Học Thực vật dược

Chiều 17/8: Học Giải phẫu sinh lý từ 13h30

Tuần từ 20/8 - 26/8: Học P202A

Chú ý: Sinh viên học bổ sung và học lại xem lịch học của lớp CD-KH16 để đi học đầy đủ và đúng giờ. Học lại, học bổ sung môn nào lên văn phòng lấy giấy vào lớp trước khi đi học. 

Chiều 20/8: Học Thực vật dược từ 13h30

Sáng 21/8: 

Sáng 22/8: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 23/8: Học Thực vật dược

Sáng 24/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 27/8 - 31/8: Học P202A

Chú ý: Sinh viên học bổ sung và học lại xem lịch học của lớp CD-KH16 để đi học đầy đủ và đúng giờ. Học lại, học bổ sung môn nào lên văn phòng lấy giấy vào lớp trước khi đi học. 

Chiều 27/8: Học Thực vật dược từ 13h30

Sáng 28/8: Học Thực vật dược

Sáng 29/8: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 30/8: Học Thực vật dược

Sáng 31/8: Học Giải phẫu sinh lý

Từ 1/9-4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Học P202A

Sáng 5/9 : Học  Giải phẫu sinh lý

Chiều 5/9: Học Thực vật dược

Sáng  6/9: Học Thực vật dược

Sáng 7/9: Học  Giải phẫu sinh lý

Sáng 8/9: Thi lại Thực hành Hóa Phân tích P303B, từ 8h00

Tuần từ 10/9 - 14/9: Học P202A

Chú ý: Từ 10/9 Lớp K3AD06 và 07 chia nhóm thực hành như sau: 

  1. Nhóm 1 gồm  toàn bộ K3AD06 + Thái A, Lan Anh,Tạ Ánh, Châm và De của lớp K3AD07
  2. Nhóm 2 gồm toàn bộ sinh viên còn lại của K3AD07
  3. Danh sách như trên không đổi ca, không đổi buổi.

Chiều 10/9: Học Thực vật dược từ 13h30

Sáng 11/9: Học Thực hành Thực vật dược P304B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 12/9: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 13/9: Học Thực hành Thực vật dược P304B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 14/9: Học Thực hành Thực vật dược P304B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Tuần từ 17/9 - 21/9: Học P202A

Chú ý: Từ 10/9 Lớp K3AD06 và 07 chia nhóm thực hành như sau: 

  1. Nhóm 1 gồm  toàn bộ K3AD06 + Thái A, Lan Anh,Tạ Ánh, Châm và De của lớp K3AD07
  2. Nhóm 2 gồm toàn bộ sinh viên còn lại của K3AD07
  3. Danh sách như trên không đổi ca, không đổi buổi.

Sáng  17/9: 

Sáng 18/9: THI Thực hành Thực vật dược P304B, Nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30.

Sáng 19/9: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý P202A, Nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 20/9: 

Sáng 21/9: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý P202A, Nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 22/9: Thi Lý thuyết Hóa phân tích. K3AD07 thi lúc 8h00 P101+102A, K3AD06 thi lúc 9h30 P101A

Tuần từ 24/9 - 28/9: Học P202A

Chú ý: Từ 10/9 Lớp K3AD06 và 07 chia nhóm thực hành như sau: 

  1. Nhóm 1 gồm  toàn bộ K3AD06 + Thái A, Lan Anh,Tạ Ánh, Châm và De của lớp K3AD07
  2. Nhóm 2 gồm toàn bộ sinh viên còn lại của K3AD07
  3. Danh sách như trên không đổi ca, không đổi buổi.

Sáng  24/9: Học Bệnh học

Sáng 25/9: THI lại Thực hành Thực vật dược P304C từ 8h00

Sáng 26/9: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý P202A, Nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 27/9: Thi Lý thuyết Thực vật dược P202 Nhà A. K3AD07 thi từ 8h00, K3AD06 thi từ 9h30

Sáng 28/9: THI Thực hành Giải phẫu sinh lý P202A, Nhóm 1  từ 7h30-9h00, nhóm 2  từ 9h00-11h30

Tuần từ 1/10 - 5/10: Học P202A

Sáng  1/10: Học Dược liệu

Sáng 2/10: Học Dược liệu

Sáng 3/10: 

Sáng 4/10: Học Bệnh Học

Sáng 5/10: Học Bệnh học

Tuần từ 8/10 - 12/10: Học P202A . Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng  8/10: Học Dược liệu

Sáng 9/10: Học Dược liệu

Sáng 10/10: 

Sáng 11/10: Học Bệnh Học

Sáng 12/10: Học Bệnh học

Tuần từ 15/10 - 20/10: Học P202A . Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 15/10:  Học Dược liệu

Sáng 16/10: Học Dược liệu

Chiều 17/10: Thi lại Thực hành Giải phẫu sinh lý P304C từ 14h00

Sáng 18/10: Học Bệnh Học

Sáng 19/10: Học Bệnh Học

Tuần 22/10 - 27/10: Học P202A . 

Sáng 22/10:  Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 23/10: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 26/10: Học Bệnh học từ 13h30 tại P203C

Tuần 29/10 - 3/11: Học P202A . 

Sáng 29/10 : Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 30/10: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 31/10: Học Hóa hữu cơ

Sáng 1/11: 

Sáng 2/1: Học Bệnh học

Tuần 5/11 - 9/11: Học P202A . 

Sáng 5/11 : Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 6/11: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 7/11: Học Hóa hữu cơ

Sáng 8/11: Học Thực hành Bệnh học tại P202A

Sáng 9/1: Học Hóa hữu cơ

Tuần 12/11 - 16/11: Học P202A . 

Sáng 12/11 : Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/11: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 14/11: Học Hóa hữu cơ

Sáng 15/11: Học Thực hành Bệnh học tại P202A

Sáng 16/11: Học Hóa hữu cơ

Sáng 17/11: Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý 8h15

Tuần 19/11 - 23/11: Học P202A . 

Sáng 19/11 : 

Cả ngày 20/11: Sáng: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

                         Chiều: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 21/11: Học Hóa hữu cơ

Sáng 22/11: Học Thực hành Bệnh học tại P202A

Sáng 23/11: Học TH Hóa hữu cơ

Tuần 26/11 - 30/11: Học P202A . 

Sáng  26/11: 

Sáng  27/11: THI Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. P304B. 

Sáng  28/11:  Học Thực hành Hóa hữu cơ P202A. Yêu cầu đi học đầy đủ. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng  29/11: Thi Thực hành bệnh học. P202A từ 8h15

Sáng  30/11: Học Thực hành Hóa hữu cơ P202A. Yêu cầu đi học đầy đủ. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 3/12 - 7/12: Học P202A

Sáng  3/12: 

Sáng  4/12: THI Đường lối CM Đảng CSVN Lớp K3AD06 thi từ 8h15 P204C

Sáng  5/12:  THI Lại Thực hành Dược liệu P304B. từ 8h00 

Sáng  6/12: Thi lại Mác 1, Mác 2 từ 8h00. Thi Tư tưởng Hồ chí minh từ 9h00 P303C

Sáng  7/12: THI Thực hành Hóa hữu cơ. Ca 1 từ 7h30, Ca 2 từ 9h00 P204C

Tuần 10/12 - 15/12: Học P202A

Sáng 10/12: 

Sáng 11/12: Học Hóa sinh 

Sáng 12/12: Học Hóa sinh

Sáng 13/12: Thi Lý thuyết Dược liệu. ca 2 từ 9h30, P303+304C

Sáng 14/12: Học Hóa sinh

Tuần 17/12 - 21/12: Học P203 Nhà C

Sáng 17/12: 

Sáng 18/12: Học Hóa sinh

Sáng 19/12:  Học Hóa sinh

Sáng 20/12: Thi lý thuyết bệnh học từ 8h15. P203+204C

Sáng 21/12: Học Hóa sinh

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi