0912 826 096

CD-KH15

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần 1/1 - 5/1/2018: 

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1:  

Sáng 3/1: Học Pháp luật

Sáng 4/1: Học Vi sinh - ký sinh trùng 

Sáng 5/1: Học Pháp luật

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Học tại P202A

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1:  Học Vi sinh - ký sinh trùng 

Sáng 10/1: Học Pháp luật

Sáng 11/1: Học Vi sinh - ký sinh trùng 

Sáng 12/1: Học Pháp luật

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Học tại P202A

 

Sáng 15/1: 

Sáng 16/1:  Lớp K3AD06: Học Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 

Chiều 16/1: Lớp K3AD07: Học Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Yêu cầu: Mặc áo blu khi vào phòng thực hành, ra khỏi phòng cởi áo blu, đi học theo đúng ca học, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học).

Sáng 17/1: Học Pháp luật

Sáng 18/1: Lớp K3AD06: Học Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.  K3AD07 nghỉ.

Sáng 19/1: Học Pháp luật

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Học tại P202A

Sáng 22/1:

Sáng 23/1:  Lớp K3AD07: Học Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30,  đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học). 

Sáng 24/1: Học Pháp luật

Sáng 25/1: 

Chiều 25/1: 

Sáng 26/1: K3AD06: Thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, ca 2 từ 9h30, P202A

Sáng 27/1: K3AD07: Thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, ca 2 từ 9h30, P101+102A

Tuần 29/1 - 4/2/2018: 

Sáng 30/1: Lớp K3AD06: THI Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 từ 7h30-9h00, nhóm 2 học từ 9h00-11h30.

Chiều 30/1: Lớp K3AD07: THi Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2  từ 15h00-17h30. 

Sáng 31/1: K3AD06: Thi Lý thuyết Vi sinh ký sinh trùng , ca 1 từ 8h00, P202A

                    K3AD07: Thi Lý thuyết Vi sinh ký sinh trùng , ca 2 từ 9h30, P203+204C

Sáng 3/2:  K3AD06: Thi Pháp luật , ca 1 từ 8h00, P202A

                    K3AD07: Thi Pháp luật , ca 2 từ 9h30, P203+204C

Từ 5/2 - hết ngày 4/3/2018: Nghỉ Tết âm lịch 

Từ 5/3: Toàn trường đi học bình thường

Lịch học sau Tết Âm lịch

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Học tại P202A

Sáng 5/3: 

Sáng 6/3: Học Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ 

Sáng 7/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 8/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 9/3: Học Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ 

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Học tại P202A

Chiều 12/3: Học Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ 

Sáng 13/3: 

Sáng 14/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 15/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 16/3: 

Sáng 17/3: Thi Ly thuyet Vat ly - ly sinh, Lop D06 ca 1 tu 8h15, P303+304C, lop D07 thi ca 2 tu 9h30

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Học tại P202A

Chiều 19/3: Học Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ. Học xong Họp lớp. 

Sáng 20/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 20/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 21/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 21/3: 

Sáng 22/3: 

Chiều 22/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 23/3: Thi lại Sinh học di truyền từ 8h15p, Thi lại Xác suất thống kê y dược từ 9h30 P202A ( chú ý SV đóng tiền học lại trước khi thi lại)

Tuần 26/3 - 31/3/2018: Học tại P202A

Sáng 26/3: 

Sáng 27/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 28/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 29/3: 

Sáng 30/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 30/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 31/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 31/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.