0912 826 096

CD-KH15

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần 14/8- 18/8: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A

Sáng 14/8: Tập trung lớp

Sáng 15/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 16/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 17/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 18/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Tuần 21/8- 27/8: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 21/8: 

Sáng 22/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 23/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 24/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 25/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 28/8: 

Sáng 29/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 30/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 31/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 1/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 4/9: 

Sáng 5/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 6/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 7/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 8/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 11/9: Học sinh học di truyền

Sáng 12/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 13/9: Học sinh học di truyền

Sáng 14/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 15/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 18/9: Học sinh học di truyền

Sáng 19/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 20/9: Học sinh học di truyền

Sáng 21/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 22/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 25/9: Học sinh học di truyền

Sáng 26/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 27/9: Học sinh học di truyền

Sáng 28/9:

Sáng 29/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 2/10: 

Sáng 3/10: 

Sáng 4/10: Thi Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin Phần 1 thi từ 8h00, Phòng 101+102 Nhà A. 

Sáng 5/10: 

Sáng 6/10: 

Sáng 7/10: Cắt lịch thi K3AD06 chuyển sang thi sáng 20/10

Chiều 7/10:Cắt lịch thi K3AD07 chuyển sang thi chiều  20/10

Tuần 9/10 - 13/10: 

Chú ý: - Tên chính thức của lớp là K3AD06 và K3AD07 chia theo danh sách của trường.

            - Từ 9/10: Lớp học tại P202 Nhà A.

            -  Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 9/10: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 9/10: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 10/10: Học Vật lý - lý sinh

Sáng 11/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 12/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 13/10: 

Tuần 16/10 - 20/10: 

Chú ý: - Tên chính thức của lớp là K3AD06 và K3AD07 chia theo danh sách của trường.

            - Từ 9/10: Lớp học tại P202 Nhà A.

            -  Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 16/10: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 16/10: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 17/10: Học Vật lý - lý sinh

Sáng 18/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 19/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 20/10: Lớp K3AD06 thi Tiếng Anh 1 ca 1 từ 8h00 (P101+102A)

Chiều 20/10: Lớp K3AD07 thi Tiếng Anh 1 ca 1 từ 14h00 (P101+102A)

Tuần 23/10 - 27/10: 

Chú ý: - Tên chính thức của lớp là K3AD06 và K3AD07 chia theo danh sách của trường.

            - Từ 9/10: Lớp học tại P202 Nhà A.

            -  Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 23/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng  24/10: Học Vật lý - lý sinh

Sáng  25/10: 

Sáng 26/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 27/10: 

Tuần 30/10 - 3/11: 

Chú ý: - Tên chính thức của lớp là K3AD06 và K3AD07 chia theo danh sách của trường.

            - Từ 9/10: Lớp học tại P202 Nhà A.

            -  Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 30/10: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 30/10: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 31/10: cắt lịch

Sáng 1/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 2/11: 

Sáng 3/11: Học Tiếng Anh 2

Tuần 6/11 - 11/11: 

Sáng 6/11: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 6/11: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 7/11: THI Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2.

Lớp K3AD06 thi ca 1 lúc 8h00 P203(phòng 1) + P304 (phòng 2)

Lớp K3AD07 thi ca 2 lúc 9h30 P203(phòng 1) + P304 (phòng 2)

Sáng 8/11: 

Sáng 9/11: 

Sáng 10/11:THI Sinh học Di truyền

Lớp K3AD06 thi ca 1 lúc 8h00 P303C (phòng 1) + P304C (phòng 2)

Lớp K3AD07 thi ca 2 lúc 9h30 P303 C (phòng 1) + P304C (phòng 2)

Sáng 11/11: Khai Giảng ( lịch khai giảng sẽ thông báo cụ thể cho lớp). 

Tuần 13/11 - 17/11: 

Sáng 13/11: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 13/11: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 14/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 15/11: Học Vật lý lý sinh

Sáng 16/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD06 học, lớp K3AD07 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 17/11: Học Tiếng ANh 2

Tuần 20/11 - 25/11: 

Sáng 20/11: 

Chiều 20/11: 

Sáng 21/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 22/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD07 học, lớp K3AD06 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 23/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD06 học, lớp K3AD07 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 24/11: Học Tiếng ANh 2

Tuần 27/11 - 2/11: 

Sáng 27/11: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 27/11: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 28/11: 

Sáng 29/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD07 học, lớp K3AD06 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 30/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD06 học, lớp K3AD07 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 1/12: THI Xác suất thống kê y học

Lớp K3AD06 thi ca 1 lúc 8h00 P202A

Lớp K3AD07 thi ca 2 lúc 9h30 P202A