0912 826 096

CD-KH15

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần 14/8- 18/8: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A

Sáng 14/8: Tập trung lớp

Sáng 15/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 16/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 17/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 18/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Tuần 21/8- 27/8: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 21/8: 

Sáng 22/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 23/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 24/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 25/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 28/8: 

Sáng 29/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 30/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 31/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 1/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 4/9: 

Sáng 5/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 6/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 7/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 8/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 11/9: Học sinh học di truyền

Sáng 12/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 13/9: Học sinh học di truyền

Sáng 14/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 15/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 18/9: Học sinh học di truyền

Sáng 19/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 20/9: Học sinh học di truyền

Sáng 21/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 22/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 25/9: Học sinh học di truyền

Sáng 26/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 27/9: Học sinh học di truyền

Sáng 28/9:

Sáng 29/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2