0912 826 096

CD-KH15

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần 14/8- 18/8: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A

Sáng 14/8: Tập trung lớp

Sáng 15/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 16/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 17/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 18/8: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

 

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Sáng 4/9: 

Sáng 5/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 6/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Sáng 7/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 8/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin PI

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 11/9: Học sinh học di truyền

Sáng 12/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 13/9: Học sinh học di truyền

Sáng 14/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 15/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Chú ý: Buổi nào để trống không ghi tên môn học là buổi đó nghỉ

Sáng 18/9: Học sinh học di truyền

Sáng 19/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 20/9: Học sinh học di truyền

Sáng 21/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 22/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Sáng 25/9: Học sinh học di truyền

Sáng 26/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Sáng 27/9: Học sinh học di truyền

Sáng 28/9:

Sáng 29/9: Những nguyên lý lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin P2

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp CD- KH15 học tại Phòng 101 Nhà A 

Sáng 2/10: 

Sáng 3/10: 

Sáng 4/10: Thi Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin Phần 1 thi từ 8h00, Phòng 101+102 Nhà A. 

Sáng 5/10: 

Sáng 6/10: 

Sáng 7/10: Cắt lịch thi K3AD06 chuyển sang thi sáng 20/10

Chiều 7/10:Cắt lịch thi K3AD07 chuyển sang thi chiều  20/10

Tuần 9/10 - 13/10: 

Sáng 9/10: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 9/10: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 10/10: Học Vật lý - lý sinh

Sáng 11/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 12/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 13/10: 

Tuần 16/10 - 20/10: 

Sáng 16/10: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 16/10: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 17/10: Học Vật lý - lý sinh

Sáng 18/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 19/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 20/10: Lớp K3AD06 thi Tiếng Anh 1 ca 1 từ 8h00 (P101+102A)

Chiều 20/10: Lớp K3AD07 thi Tiếng Anh 1 ca 1 từ 14h00 (P101+102A)

Tuần 23/10 - 27/10: 

Sáng 23/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng  24/10: Học Vật lý - lý sinh

Sáng  25/10: 

Sáng 26/10: Học Xác suất thống kê y dược

Sáng 27/10: 

Tuần 30/10 - 3/11: 

Sáng 30/10: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 30/10: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 31/10: cắt lịch

Sáng 1/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 2/11: 

Sáng 3/11: Học Tiếng Anh 2

Tuần 6/11 - 11/11: 

Sáng 6/11: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 6/11: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 7/11: THI Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2.

Lớp K3AD06 thi ca 1 lúc 8h00 P203(phòng 1) + P304 (phòng 2)

Lớp K3AD07 thi ca 2 lúc 9h30 P203(phòng 1) + P304 (phòng 2)

Sáng 8/11: 

Sáng 9/11: 

Sáng 10/11:THI Sinh học Di truyền

Lớp K3AD06 thi ca 1 lúc 8h00 P303C (phòng 1) + P304C (phòng 2)

Lớp K3AD07 thi ca 2 lúc 9h30 P303 C (phòng 1) + P304C (phòng 2)

Sáng 11/11: Khai Giảng ( lịch khai giảng sẽ thông báo cụ thể cho lớp). 

Tuần 13/11 - 17/11: 

Sáng 13/11: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 13/11: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 14/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 15/11: Học Vật lý lý sinh

Sáng 16/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD06 học, lớp K3AD07 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 17/11: Học Tiếng ANh 2

Tuần 20/11 - 25/11: 

Sáng 20/11: 

Chiều 20/11: 

Sáng 21/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 22/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD07 học, lớp K3AD06 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 23/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD06 học, lớp K3AD07 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 24/11: Học Tiếng ANh 2

Tuần 27/11 - 2/11: 

Sáng 27/11: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 27/11: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 28/11: 

Sáng 29/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD07 học, lớp K3AD06 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 30/11: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD06 học, lớp K3AD07 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 1/12: THI Xác suất thống kê y học

Lớp K3AD06 thi ca 1 lúc 8h00 P202A

Lớp K3AD07 thi ca 2 lúc 9h30 P202A

Tuần 4/12 - 8/12: 

Sáng 4/12: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 4/12: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 5/12: 

Sáng 6/12: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 7/12: Học Thực hành vật lý - lý sinh Lớp K3AD07 học, lớp K3AD06 nghỉ, yêu cầu đi đủ 100% P202A

Sáng 8/12: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuần 11/12 - 15/12: 

Sáng 11/12: Lớp K3AD06 học Giáo dục thể chất 

Chiều 11/12: Lớp K3AD07 học Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 12/12:  Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 13/12: 

Sáng 14/12: 

Sáng 15/12: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuần 18/12 - 22/12: 

Sáng 18/12: Lớp K3AD06 THI Giáo dục thể chất 

Chiều 18/12: Lớp K3AD07 THI Giáo dục thể chất từ 13h30

Sáng 19/12:  Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 20/12: 

Sáng 21/12: Học Vi sinh ký sinh trùng

Sáng 22/12: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuần 25/12 - 2/1/2018: 

Sáng 25/12: 

Sáng 26/12:  

Sáng 27/12: Thi Thực hành Vật lý - lý sinh P102+202A, lớp 06 thi từ 8h00, lớp 07 thi từ 9h30

Sáng 28/12: Học Vi sinh - ký sinh trùng P101A

Sáng 29/12: Thi Tiếng Anh 2 P303+304C,  lớp 06 thi từ 8h00, lớp 07 thi từ 9h30

Từ 30/12 - 2/1/2018: nghỉ lễ

Tuần 1/1 - 5/1/2018: 

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1:  

Sáng 3/1: Học Pháp luật

Sáng 4/1: Học Vi sinh - ký sinh trùng 

Sáng 5/1: Học Pháp luật

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Học tại P202A

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1:  Học Vi sinh - ký sinh trùng 

Sáng 10/1: Học Pháp luật

Sáng 11/1: Học Vi sinh - ký sinh trùng 

Sáng 12/1: Học Pháp luật

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Học tại P202A

 

Sáng 15/1: 

Sáng 16/1:  Lớp K3AD06: Học Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 

Chiều 16/1: Lớp K3AD07: Học Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Yêu cầu: Mặc áo blu khi vào phòng thực hành, ra khỏi phòng cởi áo blu, đi học theo đúng ca học, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học).

Sáng 17/1: Học Pháp luật

Sáng 18/1: Lớp K3AD06: Học Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.  K3AD07 nghỉ.

Sáng 19/1: Học Pháp luật

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Học tại P202A

Sáng 22/1:

Sáng 23/1:  Lớp K3AD07: Học Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30,  đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học). 

Sáng 24/1: Học Pháp luật

Sáng 25/1: 

Chiều 25/1: 

Sáng 26/1: K3AD06: Thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, ca 2 từ 9h30, P202A

Sáng 27/1: K3AD07: Thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, ca 2 từ 9h30, P101+102A

Tuần 29/1 - 4/2/2018: 

Sáng 30/1: Lớp K3AD06: THI Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 từ 7h30-9h00, nhóm 2 học từ 9h00-11h30.

Chiều 30/1: Lớp K3AD07: THi Thực hành Vi sinh - ký sinh trùng, học tại Phòng 304 nhà B, Nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2  từ 15h00-17h30. 

Sáng 31/1: K3AD06: Thi Lý thuyết Vi sinh ký sinh trùng , ca 1 từ 8h00, P202A

                    K3AD07: Thi Lý thuyết Vi sinh ký sinh trùng , ca 2 từ 9h30, P203+204C

Sáng 3/2:  K3AD06: Thi Pháp luật , ca 1 từ 8h00, P202A

                    K3AD07: Thi Pháp luật , ca 2 từ 9h30, P203+204C

Từ 5/2 - hết ngày 4/3/2018: Nghỉ Tết âm lịch 

Từ 5/3: Toàn trường đi học bình thường