Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

CD-KH15

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 Tuần 5/3 - 9/3/2018: Học tại P202A

Sáng 5/3: 

Sáng 6/3: Học Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ 

Sáng 7/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 8/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 9/3: Học Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ 

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Học tại P202A

Chiều 12/3: Học Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ 

Sáng 13/3: 

Sáng 14/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 15/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 16/3: 

Sáng 17/3: Thi Ly thuyet Vat ly - ly sinh, Lop D06 ca 1 tu 8h15, P303+304C, lop D07 thi ca 2 tu 9h30

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Học tại P202A

Chiều 19/3: Học Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ. Học xong Họp lớp. 

Sáng 20/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 20/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 21/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 21/3: 

Sáng 22/3: 

Chiều 22/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 23/3: Thi lại Sinh học di truyền từ 8h15p, Thi lại Xác suất thống kê y dược từ 9h30 P202A ( chú ý SV đóng tiền học lại trước khi thi lại)

Tuần 26/3 - 31/3/2018: Học tại P202A

Sáng 26/3: 

Sáng 27/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 28/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 29/3: 

Sáng 30/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 30/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 31/3: Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 31/3: Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần 2/4 - 6/4/2018: Học tại P202A

Sáng 2/4: 

Sáng 3/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 4/4: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thi lại Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng P303C

Chiều 4/4:  Lớp K3AD07:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 5/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 6/4:  Lớp K3AD06 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần 9/4 - 13/4/2018: Học tại P202A

Chiều 9/4: Lớp K3AD06:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 10/4: Học Tin học

Sáng 11/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 12/4:  Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 13/4: Học Tin học

Tuần 16/4 - 20/4/2018: Học tại P202A

Chiều 16/4: Lớp K3AD06:  THI Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h00. 

Sáng 17/4: Học Tin học

Sáng 18/4: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Chiều 18/4: Lớp K3AD07:  THI Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h00.

Sáng 19/4:  Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 13/4: 

Tuần 23/4 - 1/5/2018: Học tại P202A

Sáng 23/4:

Chiều 23/4: Thi lại Pháp luật Đại cương P204C từ 14h00

Sáng 24/4: Học Thực hành Tin học tại Phòng máy 302 Nhà A, lớp K3AD06 học từ 8h00-9h30, Lớp K3AD07 học từ 9h30-11h00 ( Riêng Sinh viên Trần Thị Thư, Trần Thi Thương, Đinh Trang, Mai Trang, Bảo Trang, Đỗ Trang, Xuân Trung học ca 1 cùng lớp D06). Yêu cầu đi đúng giờ, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 25/4: Nghỉ lễ 10/3 Âm lịch

Sáng 26/4: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 27/4:  Học Tin học 

Chiều 27/4

Tuần 2/5 - 4/5/2018: Học tại P202A

Sáng 2/5:

Sáng 3/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 4/5: Học Tin học

Tuần 7/5 - 11/5/2018: Học tại P202A

Sáng 7/5: Học Hóa phân tích

Sáng 8/5: Học Thực hành Tin học tại Phòng máy 302 Nhà A, lớp K3AD06 học từ 8h00-9h30, Lớp K3AD07 học từ 9h30-11h00 ( Riêng Sinh viên Trần Thị Thư, Trần Thi Thương, Đinh Trang, Mai Trang, Bảo Trang, Đỗ Trang, Xuân Trung học ca 1 cùng lớp D06). Yêu cầu đi đúng giờ, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 9/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P101A

Sáng 10/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 11/5: Học Tin học

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Học tại P202A

Sáng 14/5: Học Hóa phân tích

Sáng 15/5:

Sáng 16/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 17/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 18/5:Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A 

Tuần 21/5 - 26/5/2018: Học tại P202A

Sáng 21/5: Học Hóa phân tích

Sáng 22/5:

Sáng 23/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 24/5: 

Sáng 25/5:Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A 

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Học tại P202A

Sáng 28/5: 

Sáng 29/5: Thi lại NLCN Mác 1, Mác 2, Vi sinh ký sinh trùng P203C từ 8h00

Sáng 30/5: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 31/5: Học Hóa phân tích P101A

Sáng 1/6: Cắt lịch

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Học tại P202A

Sáng 4/6: Học Hóa phân tích 

Sáng 5/6: Thi lại Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 + Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 8h00

Sáng 6/6: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Sáng 7/6: Học Hóa phân tích

Sáng 8/6: Học Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A

Tuần 11/6 - 15/6/2018: Học tại P202A

Chú ý: Từ ngày 11/6, tất cả các môn học thực hành, lớp K3AD06 + K3AD07 sẽ chia nhóm học như sau: Nhóm 1 là cả lớp K3AD06, Nhóm 2 là Phòng 1 của lớp K3AD07, Nhóm 3 là Phòng 2 của lớp K3AD07 (theo danh sách thi). Không rõ hỏi lại Giáo viên chủ nhiệm. 

Vậy yêu cầu sinh viên xem kỹ lịch học, đi học đầy đủ, không đổi ca, đến đúng giờ. Muộn 10 phút sẽ không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại (không chấp nhận lý do nhầm ca). Ra khỏi phòng thực hành phải cởi bỏ áo blu. 

Sáng 11/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 2 học từ 7h30, nhóm 1 học từ 9h30.

Chiều 11/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 3 học từ 15h30.

Sáng 12/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 3 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30.

Chiều 12/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 2 học từ 13h30, nhóm 1 học từ 15h30.

Sáng 13/6: THI  Giáo dục Quốc phòng an ninh ( Tại trường) P202A. K3AD06 thi lúc 8h00, K3AD07 thi lúc 9h00.

Sáng 14/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 3 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30.

Chiều 14/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 3 học từ 13h30, nhóm 1 học từ 15h30

Sáng 15/6: Thi Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN. P202A, K3AD06 thi lúc 8h00, K3AD07 thi lúc 9h30.

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Học tại P202A

Chú ý: Từ ngày 11/6, tất cả các môn học thực hành, lớp K3AD06 + K3AD07 sẽ chia nhóm học như sau: Nhóm 1 là cả lớp K3AD06, Nhóm 2 là Phòng 1 của lớp K3AD07, Nhóm 3 là Phòng 2 của lớp K3AD07 (theo danh sách thi). Không rõ hỏi lại Giáo viên chủ nhiệm. 

Vậy yêu cầu sinh viên xem kỹ lịch học, đi học đầy đủ, không đổi ca, đến đúng giờ. Muộn 10 phút sẽ không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại (không chấp nhận lý do nhầm ca). Ra khỏi phòng thực hành phải cởi bỏ áo blu. 

Sáng 18/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30.

Chiều 18/6: Học Thực hành Hóa phân tích: Nhóm 3 học từ 13h30

Sáng 19/6: 

Sáng 20/6: THI lại Vật lý - lý sinh + vi sinh ký sinh trùng từ 8h00, thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ từ 9h30

Sáng 21/6: THI Thực hành Hóa phân tích. P304B. K3AD06 thi từ 7h30

Chiều 21/6: THI Thực hành Hóa phân tích. P304B. K3AD06 thi từ 13h30

Sáng 22/6: Thi Lý thuyết hóa đại cương vô cơ. P202A, K3AD06 thi lúc 8h00, K3AD07 thi lúc 9h30.

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè:  bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

Tuần từ 13/8 - 18/8: Học P202A

Sáng 13/8: 

Sáng 14/8: Học Thực vật dược

Sáng 15/8: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 16/8: Học Thực vật dược

Chiều 17/8: Học Giải phẫu sinh lý từ 13h30

Tuần từ 20/8 - 26/8: Học P202A

Chú ý: Sinh viên học bổ sung và học lại xem lịch học của lớp CD-KH16 để đi học đầy đủ và đúng giờ. Học lại, học bổ sung môn nào lên văn phòng lấy giấy vào lớp trước khi đi học. 

Chiều 20/8: Học Thực vật dược từ 13h30

Sáng 21/8: 

Sáng 22/8: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 23/8: Học Thực vật dược

Sáng 24/8: Học Giải phẫu sinh lý 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi