Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9ĐD

Sinh viên lưu ý: Lớp K9ĐD01 đổi tên chính thức Lớp KĐD01-K9. Lớp K9ĐD02 đổi tên chính thức Lớp KĐD02-K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phương. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời. 

Tuần từ 27/2 - 3/3

 

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần từ 3/5 - 5/5

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 3/5: Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng  4/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 
Sáng 5/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 3/5: Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng  4/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 
Sáng 5/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30

Tuần từ 8/5 - 12/5

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng  8/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 

Chiều 9/5: Thi sức khỏe - nâng cao sức khỏe và HVCN P303+304C, từ 14h00

Chiều 10/5: Học Tiếng Anh 2 P305B

Chiều 11/5:

Chiều 12/5: Học Hóa sinh P305B

Sáng 13/5: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê nin Phần 2 P303+304C, 8h30

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng  8/5: Học Đường lối CM của Đảng CSVN  tại P202A, từ 7h30 

Sáng 9/5: Thi sức khỏe - nâng cao sức khỏe và HVCN P303+304C, từ 8h00

Sáng 10/5: Học Tiếng Anh 2 P305B

Sáng 11/5:

Sáng 12/5: Học Hóa sinh P305B

Sáng 13/5: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê nin Phần 2 P303+304C, 8h30

Tuần từ 15/5 - 20/5

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 15/5: 

Chiều 16/5: Học Hóa sinh P303C

Sáng 17/5:Thi Tư tưởng Hồ chí minh, P101A ( phòng 1), P305B (phòng 2), ca 2 từ 9h30

Chiều 18/5: 

Chiều 19/5: Học Hóa sinh P305B

Sáng 20/5: Thi sinh lý bệnh - miễn dịch P303+304C, 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: Học Hóa sinh P102A

Sáng 17/5:Thi Tư tưởng Hồ chí minh, ca 1 từ 8h00, P101A

Sáng 18/5:

Sáng 19/5: Học Hóa sinh P305B

Sáng 20/5: Thi sinh lý bệnh - miễn dịch, P202A ca 1 từ 8h00

Tuần từ 22/5 - 27/5

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 22/5: 

Chiều 23/5: Học Hóa sinh 

Chiều 24/5:Thi Vi sinh - Ký sinh trùng, P101A +202A, ca 2 từ 15h30

Chiều 25/5: Cắt lịch học

Chiều 26/5: Học Hóa sinh 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: Học Hóa sinh 

Sáng 24/5:Thi Vi sinh - Ký sinh trùng, P303C (phòng 1) + P305B (phòng 2) từ 8h00

Sáng 25/5: Cắt lịch học

Sáng 26/5: Học Hóa sinh 

Tuần từ 29/5 - 3/6

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: Học Hóa sinh 

Chiều 31/5:Học Dược lý 

Chiều 1/6: Học Tiếng Anh 2

Chiều 2/6: Học Thực hành Hóa sinh P304B, nhóm 1 (phòng 1) học từ 13h30-15h30, nhóm 2 (phòng 2) học từ 15h30 - 17h30. Đi học đúng ca theo danh sách phòng thi, không đổi ca, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 3/6: Thi Đường lối của Đảng CSVN P202A (phòng 1), P305B (phòng 2) ca 1 từ 14h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học Hóa sinh 

Sáng 31/5:Học Dược lý 

Sáng 1/6: Học Tiếng Anh 2

Sáng 2/6: Học Thực hành Hóa sinh P304B, nhóm 1 (phòng 1) học từ 7h30-9h30, nhóm 2 (phòng 2) học từ 9h30 - 11h30. Đi học đúng ca theo danh sách phòng thi, không đổi ca, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 3/6: Thi Đường lối của Đảng CSVN P202A ca 2 từ 9h30

Tuần từ 5/6-11/6

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 5/6: Học Dược lý 

Chiều 6/6: 

Chiều 7/6: Học Dược lý

Chiều 8/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Chiều 9/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Chiều 10/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 5/6: Học Dược lý 

Sáng 6/6: 

Sáng 7/6: Học Dược lý

Sáng 8/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Sáng 9/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Sáng 10/6: Học Thực hành Hóa sinh P305B. Yêu cầu học cả lớp, đi đầy đủ, mặc áo blu, nghỉ 01 buổi phải học lại, đi muộn quá 10 phút không được điểm danh.

Tuần từ 12/6-17/6

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi chiều 13h30-17h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6: Học Dược lý P102A

Chiều 14/6: Học Dược lý P102A

Chiều 15/6: Học Dược lý P102A

Chiều 16/6: THI Thực hành Hóa sinh P305B. Nhóm 1 thi từ 13h30, nhóm 2 thi từ 15h30

Sáng 17/6: Thi Tiếng Anh 2 ca 1 P101+102A. từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi sáng 7h30-11h30) Từ 20/03 lớp học cố định tại P305B. 

Sáng 12/6: 

Sáng  13/6: Học Dược lý P102A

Sáng  14/6: Học Dược lý P102A

Sáng  15/6: Học Dược lý P102A

Sáng  16/6: THI Thực hành Hóa sinh P305B. Nhóm 1 thi từ 7h30, nhóm 2 thi từ 9h30

Sáng 17/6: Thi Tiếng Anh 2 ca 2 P202A từ 9h30

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 14/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 15/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Sáng 16/8: 

Sáng 17/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 18/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 14/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 15/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chiều 16/8: 

Chiều 17/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 18/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tuần 21/8 - 26/8: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 21/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 22/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Sáng 23/8: 

Sáng 24/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 25/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 21/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 22/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chiều 23/8: 

Chiều 24/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 25/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tuần 28/8 - 1/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 28/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 29/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Sáng 30/8: 

Sáng 31/8: Học Y học cổ truyền 

Sáng 1/9: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 28/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 29/8: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chiều 30/8: 

Chiều 31/8: Học Y học cổ truyền 

Chiều 1/9: Cắt lịch

Tuần 4/9 - 8/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 4/9: nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9: 

Sáng 6/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 7/9: 

Sáng 8/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 4/9: nghỉ bù 2/9

Chiều 5/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 6/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 7/9: 

Chiều 8/9: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tuần 11/9 - 15/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 11/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 12/9: 

Sáng 13/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 14/9: Thi Dược lý Ca 2 từ 9h30, phòng 1 thi tại P302C, Phòng 2 thi tại P203C

Sáng 15/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 11/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 12/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 13/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 14/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 15/9: 

Chiều 16/9: Thi Dược lý ca 1 từ 14h00, P203C

Tuần 18/9 - 22/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 18/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 19/9: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng 20/9: 

Sáng 21/9: THI Thực hành Y học cổ truyền. P302C

Sáng 22/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Chiều 18/9: Học Thực hành Y học cổ truyền. P302C, đi học đầy đủ, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 19/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 20/9: 

Chiều 21/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều 22/9: 

sáng 23/9: Thi Hóa sinh ca 1 từ 8h00, P304C

Tuần 25/9 - 30/9: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 25/9: 

Sáng 26/9: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng 27/9: 

Sáng 28/9: THI Lý thuyết Y học cổ truyền ca 2 từ 9h30  P203C ( Phòng 1) và 303C( Phòng 2)

Sáng 29/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành Phòng 305B

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P302 Nhà C

Sáng 25/9: Thi thực hành Y học cổ truyền phòng 203C từ 7h30

Chiều 26/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành Phòng 303C

Chiều 27/9: 

Chiều 28/9: THI Lý thuyết Y học cổ truyền ca 2   303C từ 15h30

Chiều 29/9: 

Tuần 2/10 - 6/10: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  lớp học cố định tại P203 Nhà C

Sáng 2/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Sáng 3/10: Học Giáo dục thể chất 2

Sáng 4/10: Thi Hóa sinh ca 2 từ 9h30, P101+102A

Sáng 5/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Sáng 6/10: Học Giáo dục thể chất 2

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) lớp học cố định tại P203 Nhà C

Chiều  2/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Chiều 3/10: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều 4/10: 

Chiều 5/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Chiều 6/10: Học Giáo dục thể chất 2

Tuần 9/10 - 13/10: 

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 9/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Sáng 10/10: 

Sáng 11/10: Học Giao tiếp - Thực hành điều đưỡng

Chiều 11/10: Thi Giáo dục thể chất ca 1 từ 13h30

Sáng 12/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Sáng 13/10: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30) 

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều  9/10: Học Tâm lý giáo dục sức khỏe

Chiều 10/10: 

Chiều 11/10: Thi Giáo dục thể chất 2 từ 15h00

Chiều 12/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Chiều 13/10: Học Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 16/10: Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng

Sáng 17/10: 

Sáng 18/10: Học Giao tiếp - Thực hành điều đưỡng

Sáng 19/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Sáng 20/10: Học Sức khỏe vệ sinh môi trường (15 tiết)

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều 16/10: Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng

Chiều 17/10: 

Chiều 18/10: Học Giao tiếp - Thực hành điều đưỡng

Chiều 19/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Chiều 20/10: Học Sức khỏe vệ sinh môi trường (15 tiết)

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 23/10: Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Sáng 27/10: Học Sức khỏe vệ sinh môi trường (15 tiết)

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều 23/10: Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng

Chiều 24/10: Học Sức khỏe vệ sinh môi trường (15 tiết)

Chiều 25/10: 

Chiều 26/10: Học Lý thuyết Phục hồi chức năng (15 tiết)

Chiều 27/10: 

Tuần 30/10 - 3/11

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 30/10: 

Sáng 31/10: Thi Tiếng Anh chuyên ngành P303+304C, ca 2 từ 9h30

Sáng 1/11: 

Chiều 2/11: Học Sức khỏe vệ sinh môi trường (15 tiết)  từ 13h30

Sáng 3/11: Thi Điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn ca 1 từ 8h00. P203 (phòng1 )+304C (phòng 2)

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều 30/10: 

Chiều 31/10: Thi Tiếng Anh chuyên ngành P303+304C, ca 2 từ 15h30

Chiều 1/11:  Học Sức khỏe vệ sinh môi trường (15 tiết) 

Chiều 2/11: 

Chiều 3/11: Thi Điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn ca 2 từ 15h30. P203+204C

Tuần 6/11 - 10/11

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 6/11: Học Thực hành Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 

Chiều 7/11: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30

Sáng 8/11: 

Sáng 9/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  P303C

Sáng 10/11: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều 6/11: Học Thực hành Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 

Chiều 7/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  P304C

Chiều 8/11:  

Chiều 9/11: 

Chiều 10/11: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 13/11 - 17/11

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 13/11:

Chiều 14/11: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30

Sáng 15/11: THI tâm lý giáo dục sức khỏe ca 1 từ 8h00, P303+304C

Sáng 16/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  P303C

Sáng 17/11: 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều 13/11: 

Chiều 14/11: 

Chiều 15/11:  THI tâm lý giáo dục sức khỏe ca 1 từ 14h00, P204C (phòng 1) +303C (phòng 2)

Chiều 16/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  P304C

Chiều 17/11: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 20/11 - 25/11

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Sáng 20/11:

Chiều 21/11: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30 P304C

Sáng 22/11: 

Sáng 23/11: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 24/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  P303C

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  

Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  

Chiều 22/11: 

Chiều 23/11:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 24/11: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 27/11 - 2/12

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 28/11: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30 P304C

Sáng 29/11: THI Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng P303+304C từ 8h00

Sáng 30/11: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 1/12: Học Thực hành Phục hồi chức năng  P303C

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11: ọc Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 28/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng  

Chiều 29/11: THI Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng P303+304C từ 15h30

Chiều 30/11:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 1/12: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 4/12 - 8/12

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 4/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 5/12: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30 P204C

Sáng 6/12: 

Sáng 7/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 8/12: cắt lịch

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 4/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 5/12: Học Thực hành Phục hồi chức năng  

Chiều 6/12: 

Chiều 7/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 8/12: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 11/12 - 15/12

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 11/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 12/12: Học Thực hành Phục hồi chức năng P303C

Chiều 12/12: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30 P203C

Sáng 13/12: 

Sáng 14/12: 

Sáng 15/12: Thi Sức khỏe vệ sinh môi trường P101A (phòng 1) + P304C (phòng 2) ca 2 từ 9h30

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 11/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 12/12: THI Thực hành Phục hồi chức năng  

Chiều 13/12: 

Chiều 14/12:  

Chiều 15/12: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 18/12 - 22/12

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 18/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 19/12: Thi Thực hành Phục hồi chức năng P303C từ 7h30

Chiều 19/12: Học Dinh dưỡng - tiết chế từ 13h30

Sáng 20/12: 

Sáng 21/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 22/12: Thi Phục Hồi chức năng Lý thuyết P303+304C từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 18/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều19/12: 

Sáng 20/12: THI Lý thuyết Phục hồi chức năng  P303+304C ca 2 từ 9h30

Chiều 21/12:   Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 22/12: Học Dinh dưỡng tiết chế

Tuần 25/12 - 2/1/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 25/12:  Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Sáng 26/12: 

Sáng  27/12: THI Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C 8h30

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: 

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 25/12: Học Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C

Chiều 26/12: 

Chiều 27/12: THI Giáo dục quốc phòng - an ninh P303C 14h00

Chiều 28/12:  

Chiều 29/12: 

 Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Tuần 25/12 - 2/1/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 1/1:  

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1: 

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Thi Dinh dưỡng - tiết chế P203+204C. từ 8h00

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học cố định tại P303 Nhà C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 1/1:

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1: Thi Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P102+202A, từ 14h00

Chiều 4/1:  

Chiều 5/1: Thi Dinh dưỡng - tiết chế P203+204C, từ 14h00

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 12/1/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 8/1:  

Sáng 9/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 10/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Sáng 11/1:  Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Sáng 12/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 8/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Chiều 9/1: 

Chiều 10/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Chiều 11/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Chiều 12/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Tuần 15/1 - 19/1/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 15/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 16/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 17/1: 

Sáng 18/1:  Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Sáng 19/1:   Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 15/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Chiều 16/1: 

Chiều 17/1: 

Chiều 18/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Chiều 19/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Tuần 22/1 - 4/2/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 22/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 23/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Sáng 24/1: 

Sáng 25/1:  Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Sáng 26/1:   

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 22/1:  Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Chiều 23/1: 

Chiều 24/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Chiều 25/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt

Chiều 26/1: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Tuần 29/1 - 4/2/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 29/1:  

Chiều 30/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P202A

Sáng 31/1: 

Sáng 1/2:  Thi lại Hóa sinh, Sinh lý bệnh - miễn dịch P304C từ 8h00

Sáng 2/2:   Thi chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P203+204C, từ 8h00

Nghỉ Tết âm lịch từ 5/2 - 4/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 29/1:  

Chiều 30/1: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P202A

Chiều 31/1: 

Sáng 1/2: Thi lại Hóa sinh, Sinh lý bệnh - miễn dịch P304C từ 8h00

Chiều 2/2: THi chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P203+204C, từ 14h00

 Nghỉ Tết âm lịch từ 5/2 - 4/3/2018

Tuần 5/3 - 9/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 5/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 6/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 7/3: 

Sáng 8/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 9/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 5/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 6/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 7/3: 

Chiều 8/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều 9/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Tuần 12/3 - 16/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 12/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 13/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 14/3: 

Sáng 15/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 16/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 12/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 13/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 14/3: 

Chiều 15/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều 15/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Tuần 19/3 - 23/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 19/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 20/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 21/3: 

Sáng 22/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 23/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 19/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 20/3: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Chiều 21/3: 

Chiều 22/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều 23/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Tuần 26/3 - 30/3/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 26/3: 

Sáng 27/3: Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Sáng 28/3: Thi Điều dưỡng NB Mắt P303+304C từ 8h00

Sáng 29/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 30/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 26/3: 

Chiều 27/3: Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Chiều 28/3: Thi Điều dưỡng NB Mắt P101+102A từ 14h00

Chiều 29/3:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  30/3:  Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Tuần 2/4 - 7/4/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 2/4: 

Sáng 3/4: Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Sáng 4/4: 

Sáng 5/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 6/4:  Thi Chăm sóc NB cấp cứu và Chăm sóc tích cực P303+304C ca 2 từ 9h30

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 2/4: 

Chiều 3/4: Học Dịch tễ - Bệnh truyền nhiễm

Chiều 4/4: 

Chiều 5/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  6/4:  Thi Chăm sóc NB cấp cứu và Chăm sóc tích cực P202A từ 14h00

Tuần 9/4 - 13/4/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 9/4: 

Sáng 10/4: Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình

Sáng 11/4: CSSK NB Tâm thần

Sáng 12/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 13/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 9/4: 

Chiều 10/4: Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều 11/4: CSSK NB Tâm thần

Chiều 12/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  13/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tuần 16/4 - 20/4/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 16/4: 

Sáng 17/4: CSSK NB Tâm thần

Sáng 18/4: 

Sáng 19/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 20/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 16/4: 

Chiều 17/4: CSSK NB Tâm thần

Chiều 18/4: 

Chiều 19/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  20/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tuần 23/4 - 1/5/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 23/4: CSSK NB Tâm thần

Sáng 24/4: 

Sáng 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Sáng 27/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều  23/4:

Chiều  24/4:  CSSK NB Tâm thần

Chiều 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Chiều  26/4:  Học CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 

Chiều  27/4:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 2/5: 

Sáng 3/5: CSSK NB Tâm thần

Sáng 4/5:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 2/5: 

Chiều 3/5: CSSK NB Tâm thần

Chiều 4/5:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tuần 7/5 - 11/5/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 7/5:  CSSK NB Tâm thần

Sáng 8/5: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 9/5:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 10/5: CSSK NB Tâm thần

Sáng 11/5:

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 7/5:  CSSK NB Tâm thần

Chiều 8/5: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chiều 9/5:  

Chiều 10/5: CSSK NB Tâm thần

Chiều 11/5: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tuần 14/5 - 25/5/2018

Lịch học lớp K9ĐD01 (buổi sáng 7h30-11h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Sáng 16/5: THi Chăm sóc sức khỏe bà mẹ phụ nữ và gia đình P303+304C từ 9h30

Sáng 19/5: Thi Dịch tễ - bệnh truyền nhiễm P303+304 ca 2 từ 9h30

Sáng 21/5: Thi Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P303+304C, ca 1 từ 8h00

Sáng 24/5: Thi Chăm sóc sức khỏe tâm thần P303+304C ca 1 từ 8h00

 

Lịch học lớp K9ĐD02 (buổi chiều 13h30-17h30)  Từ 9/10: lớp học tại P303 Nhà C

Chiều 17/5: Thi Chăm sóc sức khỏe bà mẹ phụ nữ và gia đình P202A từ 14h00

Sáng 19/5: Thi Dịch tễ - bệnh truyền nhiễm ca 1 từ P303+304C 8h00 

Chiều 21/5: Thi Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P303+304C, ca 1 từ 14h00

Sáng 24/5: Thi Chăm sóc sức khỏe tâm thần P303+304C ca 2 từ 10h00

Lịch thực tập Cộng đồng từ ngày 28/5/2018 - đến hết ngày 15/6/2018

9h00 ngày 28/5 toàn bộ sinh viên có mặt tại Phòng khám đa khoa Yên hòa - Thuộc Trung tâm y tế Quận Cầu Giấy 

Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Yêu cầu: mang đầy đủ áo blu, mũ blu, khẩu trang và thẻ sinh viên.

Trong quá trình thực tập không được nghỉ buổi thực tập nào. Nếu sinh viên nào vi phạm phải đi lại từ đầu với khóa sau.

Tuần từ 18/6-22/6: Viết Báo cáo cộng đồng. Nộp báo cáo từ 20/6 - 22/6/2018.

Phòng đào tạo chỉ nhận báo cáo khi viết đầy đủ và có ký tên, đóng dấu của trung tâm y tế, trạm y tế.

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi