Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D5

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hồng. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Sáng 27/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 28/2: 

Sáng 1/3:  

Sáng 2/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 3/3: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 8h00, Phòng 1 thi tại 202 nhà A, Phòng 2 thi tại Phòng 303 Nhà C.

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 6/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 7/3: Học Bệnh học

Sáng 8/3:  

Sáng 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 10/3: 

Sáng 11/3: THI Tiếng Anh 2 từ 8h00, Phòng 101+102A.

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 14/3: Học Bệnh học

Sáng 15/3:  

Sáng 16/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 17/3: 

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 20/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 21/3: Học Bệnh học P305B

Sáng 22/3:  

Sáng 23/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 24/3: Học Bệnh học

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 27/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 28/3: Học Bệnh học P305B

Sáng 29/3:  

Sáng 30/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 31/3: Học Bệnh học

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 3/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 4/4: 

Sáng 5/4:  Học Hóa sinh 

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: Học Hóa sinh 

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 10/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 11/4: 

Sáng 12/4:  Học Hóa sinh tại Phòng 302 Nhà C

Sáng 13/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 14/4: Học Hóa sinh 

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 17/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 18/4: 

Sáng 19/4:  Học Hóa sinh 

Sáng 20/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 21/4: Học Hóa sinh 

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 24/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 25/4: 

Sáng 26/4:  Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. Phòng 1 thi ơ 202A, Phòng 2 thi ở 304C, từ 8h00

Sáng 27/4: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30

Sáng 28/4: Học Hóa dược 1. P305B

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 3/5: 

Sáng 4/5:  Thi Bệnh học. Phòng 1 thi tại P304C, Phòng 2 thi tại 305B, từ 8h00

Sáng 5/5: Học Hóa dược 1 P101A

Tuần 15/5 - 20/5: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: Học Giáo dục thể chất 2 

Sáng 17/5: Học Hóa Dược 1 P202A

Sáng 18/5: 

Sáng 19/5: Học Hóa Dược 2 P202A

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 24/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 25/5: CẮT LỊCH

Sáng 26/5: Học Hóa Dược 2 

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 31/5: Học Hóa Dược 2. 

Sáng 1/6: THi lý thuyết Hóa dược 1 ca 2 từ 9h30, P102+202A

Sáng 2/6: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 5/6 - 10/6: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 5/6: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 6/6: Học Giáo dục thể chất 2

Sáng 7/6: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 8/6: 

Sáng 9/6: Học Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 10/6: Thi lại Lý thuyết hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P202A, ca 2 từ 15h30

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 12/6: 

Sáng 13/6: THI lý thuyết Hóa dược 2 ca 1 từ 8h00, P202A ( phòng 1) + P305B (phòng 2)

Sáng 14/6: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 15/6: THI Giáo dục thể chất từ 8h00

Chiều 15/6: Thi lại Tiếng Anh 2 P202A, từ 14h00

Sáng 16/6: THI Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30.

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh  P305B từ 14h00. 

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 14/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng  15/8: 

Sáng  16/8:Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng  17/8: Học Thực vật dược

Sáng  18/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 21/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng  22/8: 

Sáng  23/8:Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng  24/8: Học Thực vật dược

Sáng  25/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 28/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng  29/8: 

Sáng  30/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng  31/8: nghỉ

Sáng  1/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9:  

Sáng 6/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng 7/9: Học Thực vật dược

Sáng 8/9: Học Dược lý 1 

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 11/9:  Học Dược lý 1 

Sáng 12/9:  Học Dược lý 1

Sáng 13/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng 14/9: Học Thực vật dược

Sáng 15/9: Học Dược lý 1 

Tuần 18/9 - 22/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 18/9:  Học Dược lý 1 

Sáng 19/9:  

Sáng 20/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng 21/9: Học Thực vật dược

Sáng 22/9: Học Dược lý 1 

Tuần 25/9 - 25/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 25/9:  Học Thực vật Dược

Sáng 26/9:  

Sáng 27/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng 28/9: Học Thực hành Thực vật dược Học cả lớp tại phòng 305 nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 29/9: 

Sáng 30/9: Thi Tiếng anh chuyên ngành ca 1từ 8h00 Phòng 101 A và 102A

Tuần 2/10 - 6/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 2/10:  

Sáng 3/10:  

Sáng 4/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Sáng 5/10: Học Thực hành Thực vật dược Học cả lớp tại phòng 204C. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 6/10: Học Thực hành Thực vật dược Học cả lớp tại phòng 204C. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 9/10 - 13/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 9/10:  

Sáng 10/10:  

Sáng 11/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Sáng 12/10: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 13/10: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 14/10: Thi Dược lý 1 ca 2 từ 9h30, P303+304C

Tuần 16/10 - 20/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 16/10:  

Sáng 17/10:  

Sáng 18/10: THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Sáng 19/10: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 20/10: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 21/10: 

Tuần 23/10 - 27/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chiều 23/10:  Học Dược lý 2 204C, học từ 13h30

Sáng 24/10:  

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: Thi Lý thuyết Thực vật dược ca 1 từ 8h00, P204C (phòng 1) + P304C (phòng 2)

Sáng 27/10: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 30/10 - 3/11:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 30/10:  

Sáng 31/10:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 1/11:cắt lịch

Sáng 2/11: Học Dược lý 2

Sáng 3/11: Học Tổ chức quản lý Dược

Tuần 6/11 - 10/11:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 6/11:  

Sáng 7/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 8/11: Học Dược lý 2

Sáng 9/11: Học Dược lý 2

Sáng 10/11: Học Dược liệu 1

Tuần 13/11 - 17/11:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 13/11:  

Sáng 14/11:  

Sáng 15/11: Học Dược lý 2

Sáng 16/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 17/11: Học Dược liệu 1

Tuần 20/11 - 25/11:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 20/11:  

Sáng 21/11:  THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1  từ 7h30-8h30, nhóm 2  từ 8h30-11h00

Sáng 22/11: Học Dược lý 2

Sáng 23/11: Học Dược liệu 1

Sáng 24/11: Học Dược liệu 1

Tuần 27/11 - 2/12:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11:  

Sáng 28/11:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 29/11: Học Thực hành Dược lý, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 30/11: Học Dược liệu 1

Sáng 1/12: Học Dược liệu 1

Tuần 4/12 - 8/12:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 4/12: Học Thực hành Dược lý, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 5/12:  

Sáng 6/12: Học Thực hành Dược lý, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 7/12: Học Dược liệu 2

Sáng 8/12: Học Dược liệu 2

Sáng 9/12: Thi lý thuyết Dược lý 2 P303+304C, từ 8h00

Tuần 11/12 - 15/12:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 13/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 14/12: Học Dược liệu 2

Sáng 15/12: Học Dược liệu 2

Tuần 18/12 - 22/12:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 18/12: 

Sáng 19/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 20/12: 

Sáng 21/12: Học Dược liệu 2

Sáng 22/12: Học Dược liệu 2

Tuần 25/12 - 2/1/2018:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 25/12: 

Sáng 26/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 27/12: Học Thực hành Dược lý P303C, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 28/12: Học Thực hành Dược liệu P303C, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 29/12: Học Thực hành Dược liệu P303C, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Từ 30/12 - 2/1/2018: nghỉ lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:Từ 9/10: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

 

Sáng 4/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 5/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1:   Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 10/1:Thi Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30,

Sáng 11/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 12/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 20/1/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 15/1: 

Sáng 16/1:   Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303C từ 7h30

Sáng 17/1: Thi Lý thuyết Dược liệu 1 P303+304C, từ 8h00

Sáng 18/1: 

Sáng 19/1: THI Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: 

Sáng 23/1: 

Sáng 24/1: Thi Tổ chức quản lý dược ca 2 từ 9h30, P204c (phòng 1) + P304C (phòng 2)

Sáng 25/1: Thi lại Thực hành Hóa dược 7h30, P303B

Sáng 26/1: Thi Lý thuyết Dược liệu 2 P203+204C, ca 1 từ 8h00

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 29/1: 

Sáng 30/1: 

Sáng 31/1: 

Sáng 1/2: Thi Quản lý tồn trữ thuốc, P203+204C, ca 1 từ 8h00

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C từ 14h00

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 5/3: Học Pháp chế dược

Sáng 6/3: 

Sáng 7/3: 

Chiều 7/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN từ 13h30

Sáng 8/3: Học Pháp chế dược

Sáng 9/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần 12/3 - 17/3/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 12/3: Học Pháp chế dược

Sáng 13/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 14/3: 

Sáng 15/3: Học Pháp chế dược

Sáng 16/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 19/3: Học Pháp chế dược

Sáng 20/3: 

Sáng 21/3: Học Marketting Dược

Sáng 22/3: Học Pháp chế dược

Sáng 23/3: Thi lại thưc hành Dược liệu P304B, từ 7h30

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 26/3: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 27/3: Thi lại Lý thuyết Dược lý 1 P203+204C 8h00

Sáng 28/3: Học Marketting Dược

Sáng 29/3: 

Sáng 30/3: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Tuần 2/4 - 7/4/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 2/4: 

Sáng 3/4: 

Sáng 4/4: Học Marketting Dược

Sáng 5/4: Thi lại Thực hành Dược lý  ( yêu cầu sinh viên hoàn thiện tiền thi lại trước ngày 4/4/2018 để có danh sách dự thi) từ 7h30

Sáng 6/4: Thi pháp chế dược P303+304C từ 8h30

Sáng 7/4: Thi lại Thực hành Thực vật dược P304C từ 8h00

Tuần 9/4 - 13/4/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 9/4: 

Sáng 10/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 1 8h00, P204C

Sáng 11/4: Học Marketting Dược

Sáng 12/4: Học Bào chế 1

Chiều 12/4: Học Bào chế 1 từ 13h30

Sáng 13/4:

Tuần 16/4 - 21/4/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 16/4: 

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Chiều 17/4: Học lại Thực hành Dược lý P202A từ 13h30

Sáng 18/4: Học Marketting Dược

Sáng 19/4: Học Bào chế 1

Chiều 19/4: Học Bào chế 1 từ 13h30

Sáng 20/4:

Chiều 21/4: Thi lại lý thuyết Dược liệu 1 P303C từ 14h00

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 23/4:   

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 (P204C), D4 + D5 (P203C)

Sáng 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4: Học Bào chế 1

Chiều 26/4: Học Bào chế 1 từ 13h30

Sáng 27/4: Thi lại Dược lý 2 : D1 (P304C), D2 (P204C), D4 +D5 (P203C) từ 8h00

Chiều 27/4:  Học lại thực hành Dược lý. P202A từ 13h30

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 2/5:   Học Marketting Dược

Sáng 3/5: Thi lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 4/5:

Sáng 5/5: Thi Đường lối Cách mạng của Đảng. P303+304C ca 1 từ 8h15

Tuần 7/5 - 12/5/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 7/5:  

Sáng 8/5: Thi Marketting Dược P204+304C, từ 8h00

Sáng 9/5: 

Sáng 10/5: Học Bào chế 2

Sáng 11/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 14/5:  

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: Thi Lý thuyết Bào chế 1 P303+304C, từ 8h00

Sáng 17/5: 

Sáng 18/5: Học Kiểm nghiệm thuốc P303C

Tuần 21/5 - 25/5/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 21/5:  Học Bào chế 2 P203C

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: 

Sáng 24/5: Học Kiểm nghiệm thuốc  P204C

Sáng 25/5: Học Kiểm nghiệm thuốc  P204C

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 28/5:  Học Bào chế 2 

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học Bào chế 2 

Sáng 31/5: Học Bào chế 2 

Sáng 1/6: Học Kiểm nghiệm thuốc  

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 4/6:  Học Bào chế 2 

Sáng 5/6: Học Kiểm nghiệm thuốc  

Sáng 6/6: 

Sáng 7/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 8/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Tuần 11/6 - 16/6/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 11/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 12/6: 

Sáng 13/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 14/6: Thi Kiểm nghiệm thuốc P204 (phòng 1)+304C (phòng 2) từ 9h30

Sáng 15/6: 

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 18/6: THI Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 nghỉ

Chiều 18/6: THI Thực hành Bào chế P303B, nhóm 2 từ 13h30, nhóm 1 nghỉ

Sáng 19/6: 

Chiều 20/6: 

Sáng 21/6: Thi Lý thuyết Bào chế 2 P203+204C từ 8h15

Chiều 22/6: 

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Sáng 20/8 : Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 21/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 22/8: 

Sáng 23/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 24/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Sáng 27/8 : Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 28/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 29/8: 

Sáng 30/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 31/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Từ 1/9-4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng 5/9 : 

Sáng 6/9: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 7/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 10/9 - 14/9:   Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng  10/9 : 

Sáng  11/9: Học Dược lâm sàng 1

Sáng  12/9: 

Sáng  13/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng  14/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Sáng 17/9: 

Sáng 18/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 19/9: 

Sáng 20/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 21/9: Học Dược lâm sàng 2

Tuần 24/9 - 28/9: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng  24/9 :

Chiều 25/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 26/9: Học Dược lâm sàng 2 P203C

Sáng 27/9: Học Dược lâm sàng 2 P304C

Sáng 28/9: HỌc thực hành dược lâm sàng cả lớp P304C. Đi đủ đúng giờ, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại. 

Chiều 28/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng 1/10 : 

Sáng 2/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P304C, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 2/10: Học Dược lý 1 P101A 

Sáng  3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P304C, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng  4/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P304C, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 5/10: 

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 8/10 : 

Sáng 9/10: Thi lại Kiểm nghiệm thuốc P304C từ 8h15

Sáng 10/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P304C, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 11/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P304C, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P102A từ 8h15

Chiều 12/10: 

Tuần 15/10 - 19/10: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng 15/10 : 

Cả ngày 16/10: Thi Thực hành Dược lâm sàng 1 tại P304C, nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều từ 13h30

Sáng 17/10: 

Sáng 18/10: 

Sáng 19/10:  Thi lý thuyết Dược lâm sàng 1 từ 8h00, P203+204C

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng 22/10 : 

Sáng 23/10: 

Sáng 24/10: Học kinh tế dược

Sáng 25/10: Thi Quản trị kinh doanh dược P204+304C từ 9h30

Sáng 26/10: Học Kinh tế dược

Sáng 27/10: 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng 29/10 : 

Sáng 30/10: Học kinh tế dược

Sáng 31/10: Học Kinh tế dược

Sáng 1/11: 

Sáng 2/1: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P304C từ 7h30

Tuần 5/11 - 10/11: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng 5/11 : 

Sáng 6/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 7/1: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 2 P303+304C từ 8h00

Sáng 8/11: Học Dược học cổ truyền

Sáng 9/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 10/11: Thi lại Lý thuyết bào chế 1 8h00

Chiều 10/11: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 14h00

Tuần 12/11 - 16/11: Lớp KD05 - K9 học tại P304C

Sáng 12/11: Học Kinh tế dược

Sáng 13/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 14/11: Học Kinh tế dược

Sáng 15/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng 16/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Tuần 19/11 - 23/11: học tại P304C

Sáng  19/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  20/11: 

Sáng  21/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 21/11: Học Kiểm nghiệm thuốc P303C 13h30

Sáng  22/11: Thi Kinh tế dược P303+304C. 8h00

Sáng  23/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 26/11 - 30/11: học tại P304C

Sáng  26/11: Học Dược học cổ truyền

Sáng  27/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng  28/11:  

Sáng  29/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng  30/11: 

Sáng 1/12: Học Kiểm nghiệm thuốc P304C

Cả ngày 2/12: Học Kiểm nghiệm thuốc P304C

Tuần 3/12 - 7/12: học tại P304C

Sáng  3/12: 

Sáng  4/12: Học Giáo dục thể chất 3 (yêu cầu SV đi đầy đủ. nghỉ học lại)

Sáng  5/12:  

Sáng  6/12: Học Giáo dục thể chất 3 (yêu cầu SV đi đầy đủ. nghỉ học lại)

Sáng  7/12: THI Đảm bảo chất lượng thuốc P303+304C từ 8h15

Tuần 10/12 - 15/12: 

Chiều 10/12: THI Giáo dục thể chất 3 từ 13h30

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12:  

Sáng 13/12:  

Sáng 14/12: THI Dược học cổ truyền. P303C từ 8h00, THI xong toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện

Sáng 15/12: Thi kiểm nghiệm thuốc, P304C từ 9h30

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi