0912 826 096

Lịch học lớp K9D5

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hồng. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Tuần 15/8 - 20/8
Chú ý lớp K9D5 học tại phòng 204 Nhà C

- Sáng 15/8: Tập trung phổ biến quy chế, nội quy nhà trường
- Sáng 16/8: Học Sinh học di truyền
- Sáng 17/8: Học Xác suất - thống kê
- Sáng 18/8: Học Xác suất -thống kê
- Sáng 19/8: Học Sinh học di truyền

Tuần 5/9 - 9/9  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất.
- Sáng 5/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 6/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 7/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 8/9: 
- Sáng 9/9: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 12/9 - 17/9  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất.
- Sáng 12/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 13/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 14/9: 
- Sáng 15/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 16/9: Thi Sinh học di truyền P101+202A ca 1 từ 8h00

Tuần 19/9 - 24/9  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất.
- Sáng 19/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 20/9: Thi Xác suất thống kê  P101+102A  từ 8h00
- Sáng 21/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 22/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 23/9: 

Tuần 26/9 - 30/9  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)
- Sáng 26/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 27/9: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 28/9: 
- Sáng 29/9: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 30/9:  Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1

Tuần 3/10 - 7/10  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)
- Sáng 3/10: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 4/10: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 5/10: 
- Sáng 6/10:  Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1
- Sáng 7/10: 

Sáng 8/10: Thi Giải phẫu sinh lý ca 2 P102+202A từ 9h30

Tuần 10/10 - 14/10  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)
- Sáng 10/10: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 11/10: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 12/10: 
- Sáng 13/10:  Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1
- Sáng 14/10: Học Hóa Đại cương vô cơ

Tuần 17/10 - 21/10  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 
 - Sáng 17/10: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 18/10: 
- Sáng 19/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P304 Nhà B. Sinh viên chia nhóm học theo như phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Sáng 20/10:  Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1
- Sáng 21/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P304 Nhà B. Sinh viên chia nhóm học theo như phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 

Tuần 24/10 - 28/10  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 - Sáng 24/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Sáng 25/10: Học Tin học 
- Sáng 26/10: 
- Sáng 27/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.
- Sáng 28/10: Thi Tiếng Anh 1 P303+302 Nhà C thi từ 8h00

Tuần 31/10 - 4/11  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 - Sáng 31/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Sáng 1/11: Học Tin học 
- Sáng 2/11: Học vi sinh ký sinh trùng
- Sáng 3/11:
- Sáng 4/11: Thi ca 2 Hóa đại cương vô cơ P101+102A 

Tuần 7/11 - 11/11  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 
 - Sáng 7/11: 
- Sáng 8/11: Học Tin học 
- Sáng 9/11: 
- Sáng 10/11:Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P303 Nhà B.
- Sáng 11/11: Học vi sinh ký sinh trùng

Tuần 21/11 - 25/11  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 - Sáng 21/11: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 22/11: 
- Sáng 23/11: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 24/11:
- Sáng 25/11: Học vi sinh ký sinh trùng

Tuần 28/11 - 2/12  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 - Sáng 28/11: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 29/11: 
- Sáng 30/11: Học vi sinh ký sinh trùng
- Sáng 1/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
- Sáng 2/12: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2

Tuần 5/12 - 10/12  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 - Sáng 5/12: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 6/12: 
- Sáng 7/12: 
- Sáng 8/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
- Sáng 9/12: Học Giáo dục thể chất 
- Sáng 10/12: Thi Vi sinh - Ký sinh trùng P102+202A ca 1 từ 8h00

Tuần 12/12 - 16/12  

Chú ý: Từ 12/12 lớp K9D5 học tại phòng 202 Nhà A

 - Sáng 12/12: Học Y đức
- Sáng 13/12: Học Giáo dục thể chất 1(15 tiết)
- Sáng 14/12: 
- Sáng 15/12: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết
- Sáng 16/12: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2

Tuần 19/12 - 24/12  

Chú ý: Từ 12/12 lớp K9D5 học tại phòng 202 Nhà A

 - Sáng 19/12: Học Y đức (nghỉ 1 buổi phải học lại)
- Sáng 20/12: Học Vật lý đại cương
- Sáng 21/12: Học Y đức
- Sáng 22/12: Học Vật lý đại cương
- Sáng 23/12: Học Giáo dục thể chất 1
- Sáng 24/12(thứ 7): Học Y đức

Tuần 26/12 - 31/12  

Chú ý: Từ 12/12 lớp K9D5 học tại phòng 202 Nhà A

 - Sáng 26/12: 
- Sáng 27/12: Học Vật lý đại cương
- Sáng 28/12: 
- Sáng 29/12: Học Vật lý đại cương
- Sáng 30/12: Học Vật lý đại cương

Tuần 2/1 - 6/1 

Chú ý: Từ 12/12 lớp K9D5 học tại phòng 202 Nhà A

- Sáng 2/1: 
- Sáng 3/1: 
- Sáng 4/1: Học Vật lý đại cương Học tại P304 Nhà C
- Sáng 5/1: 
- Sáng 6/1: Thi Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác phần 2 P101+102A ca 2 từ 9h30

Tuần từ 9/1- 14/1

Sáng 10/1:  Thi Y đức ca 1 từ 8h00, P101+202A. 

Sáng 13/1: Thi Vật lý đại cương ca 1 từ 8h00 P101+202A

 

Tuần từ 16/1- 18/1 Lịch Thi lại

Sáng 16/1: Thi thực hành Hóa đại cương vô cơ, ca 1 từ 8h00

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1 P202A từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 14/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Sáng 15/2: 

Sáng 16/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 17/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 21/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 22/2:  Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Sáng 23/2: 

Sáng 24/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Sáng 27/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 28/2: 

Sáng 1/3:  

Sáng 2/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 3/3: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 8h00, Phòng 1 thi tại 202 nhà A, Phòng 2 thi tại Phòng 303 Nhà C.

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 6/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 7/3: Học Bệnh học

Sáng 8/3:  

Sáng 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 10/3: 

Sáng 11/3: THI Tiếng Anh 2 từ 8h00, Phòng 101+102A.

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 14/3: Học Bệnh học

Sáng 15/3:  

Sáng 16/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 17/3: 

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 20/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 21/3: Học Bệnh học P305B

Sáng 22/3:  

Sáng 23/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 24/3: Học Bệnh học

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 27/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 28/3: Học Bệnh học P305B

Sáng 29/3:  

Sáng 30/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 31/3: Học Bệnh học

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 3/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 4/4: 

Sáng 5/4:  Học Hóa sinh 

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: Học Hóa sinh 

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 10/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 11/4: 

Sáng 12/4:  Học Hóa sinh tại Phòng 302 Nhà C

Sáng 13/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 14/4: Học Hóa sinh 

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 17/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 18/4: 

Sáng 19/4:  Học Hóa sinh 

Sáng 20/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 21/4: Học Hóa sinh 

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 24/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 25/4: 

Sáng 26/4:  Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. Phòng 1 thi ơ 202A, Phòng 2 thi ở 304C, từ 8h00

Sáng 27/4: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30

Sáng 28/4: Học Hóa dược 1. P305B

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 3/5: 

Sáng 4/5:  Thi Bệnh học. Phòng 1 thi tại P304C, Phòng 2 thi tại 305B, từ 8h00

Sáng 5/5: Học Hóa dược 1 P101A

Tuần 15/5 - 20/5: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: Học Giáo dục thể chất 2 

Sáng 17/5: Học Hóa Dược 1 P202A

Sáng 18/5: 

Sáng 19/5: Học Hóa Dược 2 P202A

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 24/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 25/5: CẮT LỊCH

Sáng 26/5: Học Hóa Dược 2 

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 31/5: Học Hóa Dược 2. 

Sáng 1/6: THi lý thuyết Hóa dược 1 ca 2 từ 9h30, P102+202A

Sáng 2/6: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 5/6 - 10/6: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 5/6: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 6/6: Học Giáo dục thể chất 2

Sáng 7/6: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 8/6: 

Sáng 9/6: Học Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 10/6: Thi lại Lý thuyết hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P202A, ca 2 từ 15h30

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 12/6: 

Sáng 13/6: THI lý thuyết Hóa dược 2 ca 1 từ 8h00, P202A ( phòng 1) + P305B (phòng 2)

Sáng 14/6: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 15/6: THI Giáo dục thể chất từ 8h00

Chiều 15/6: Thi lại Tiếng Anh 2 P202A, từ 14h00

Sáng 16/6: THI Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30.

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh  P305B từ 14h00. 

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 14/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng  15/8: 

Sáng  16/8:Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng  17/8: Học Thực vật dược

Sáng  18/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 21/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng  22/8: 

Sáng  23/8:Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng  24/8: Học Thực vật dược

Sáng  25/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 28/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Sáng  29/8: 

Sáng  30/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng  31/8: nghỉ

Sáng  1/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9:  

Sáng 6/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng 7/9: Học Thực vật dược

Sáng 8/9: Học Dược lý 1 

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 11/9:  Học Dược lý 1 

Sáng 12/9:  Học Dược lý 1

Sáng 13/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng 14/9: Học Thực vật dược

Sáng 15/9: Học Dược lý 1 

Tuần 18/9 - 22/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 18/9:  Học Dược lý 1 

Sáng 19/9:  

Sáng 20/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng 21/9: Học Thực vật dược

Sáng 22/9: Học Dược lý 1 

Tuần 25/9 - 25/9:  Lớp KD05 - K9 học tại P305B

Sáng 25/9:  Học Thực vật Dược

Sáng 26/9:  

Sáng 27/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Sáng 28/9: Học Thực hành Thực vật dược Học cả lớp tại phòng 305 nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 29/9: 

Sáng 30/9: Thi Tiếng anh chuyên ngành ca 1từ 8h00 Phòng 101 A và 102A

Tuần 2/10 - 6/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 2/10:  

Sáng 3/10:  

Sáng 4/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Sáng 5/10: Học Thực hành Thực vật dược Học cả lớp tại phòng 204C. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 6/10: Học Thực hành Thực vật dược Học cả lớp tại phòng 204C. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 9/10 - 13/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 9/10:  

Sáng 10/10:  

Sáng 11/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Sáng 12/10: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 13/10: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 14/10: Thi Dược lý 1 ca 2 từ 9h30, P303+304C

Tuần 16/10 - 20/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 16/10:  

Sáng 17/10:  

Sáng 18/10: THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Sáng 19/10: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 20/10: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 21/10: 

Tuần 23/10 - 27/10:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chiều 23/10:  Học Dược lý 2 204C, học từ 13h30

Sáng 24/10:  

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: Thi Lý thuyết Thực vật dược ca 1 từ 8h00, P204C (phòng 1) + P304C (phòng 2)

Sáng 27/10: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 30/10 - 3/11:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 30/10:  

Sáng 31/10:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 1/11:cắt lịch

Sáng 2/11: Học Dược lý 2

Sáng 3/11: Học Tổ chức quản lý Dược

Tuần 6/11 - 10/11:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 6/11:  

Sáng 7/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 8/11: Học Dược lý 2

Sáng 9/11: Học Dược lý 2

Sáng 10/11: Học Dược liệu 1

Tuần 13/11 - 17/11:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 13/11:  

Sáng 14/11:  

Sáng 15/11: Học Dược lý 2

Sáng 16/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 17/11: Học Dược liệu 1

Tuần 20/11 - 25/11:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 20/11:  

Sáng 21/11:  THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1  từ 7h30-8h30, nhóm 2  từ 8h30-11h00

Sáng 22/11: Học Dược lý 2

Sáng 23/11: Học Dược liệu 1

Sáng 24/11: Học Dược liệu 1

Tuần 27/11 - 2/12:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11:  

Sáng 28/11:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 29/11: Học Thực hành Dược lý, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 30/11: Học Dược liệu 1

Sáng 1/12: Học Dược liệu 1

Tuần 4/12 - 8/12:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 4/12: Học Thực hành Dược lý, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 5/12:  

Sáng 6/12: Học Thực hành Dược lý, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 7/12: Học Dược liệu 2

Sáng 8/12: Học Dược liệu 2

Sáng 9/12: Thi lý thuyết Dược lý 2 P303+304C, từ 8h00

Tuần 11/12 - 15/12:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 13/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 14/12: Học Dược liệu 2

Sáng 15/12: Học Dược liệu 2

Tuần 18/12 - 22/12:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 18/12: 

Sáng 19/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 20/12: 

Sáng 21/12: Học Dược liệu 2

Sáng 22/12: Học Dược liệu 2

Tuần 25/12 - 2/1/2018:  Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 25/12: 

Sáng 26/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 27/12: Học Thực hành Dược lý P303C, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 28/12: Học Thực hành Dược liệu P303C, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 29/12: Học Thực hành Dược liệu P303C, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Từ 30/12 - 2/1/2018: nghỉ lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:Từ 9/10: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

 

Sáng 4/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 5/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1:   Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 10/1:Thi Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30,

Sáng 11/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 12/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 20/1/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 15/1: 

Sáng 16/1:   Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303C từ 7h30

Sáng 17/1: Thi Lý thuyết Dược liệu 1 P303+304C, từ 8h00

Sáng 18/1: 

Sáng 19/1: THI Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: 

Sáng 23/1: 

Sáng 24/1: Thi Tổ chức quản lý dược ca 2 từ 9h30, P204c (phòng 1) + P304C (phòng 2)

Sáng 25/1: Thi lại Thực hành Hóa dược 7h30, P303B

Sáng 26/1: Thi Lý thuyết Dược liệu 2 P203+204C, ca 1 từ 8h00

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD05 - K9 học tại P204C

Sáng 29/1: 

Sáng 30/1: 

Sáng 31/1: 

Sáng 1/2: Thi Quản lý tồn trữ thuốc, P203+204C, ca 1 từ 8h00

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C từ 14h00

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.