0912 826 096

Lịch học lớp K9D4

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần từ 8/8 - 12/8

Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)
 
- Chiều 8/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 9/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 10/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 11/8: Học Sinh học Di truyền
- Chiều 12/8: Học Sinh học Di truyền
 
Tuần từ 15/8 - 20/8
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)
 
- Chiều 15/8: Học Sinh học di truyền
- Chiều 16/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 17/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 18/8: Học Sinh học Di truyền
- Chiều 19/8: nghỉ
 
Tuần từ 22/8 - 26/8
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)
 
- Chiều 22/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 23/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 24/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 25/8: Học Sinh học Di truyền
- Chiều 26/8: Học Sinh học Di truyền
 
Tuần từ 29/8 - 2/9
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)
 
- Chiều 29/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 30/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 31/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 1/9: 
- Chiều 2/9: 
Tuần từ 5/9 - 9/9
Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 5/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I
- Chiều 6/9: Thi Sinh học và Di truyền P101A + 102A
- Chiều 7/9: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 8/9: 
- Chiều 9/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I
 
Tuần từ 12/9 - 17/9
Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 12/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I
- Chiều 13/9: Thi Giải phẫu sinh lý  P101A + 102A từ 14h00
- Chiều 14/9: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 15/9: 
- Chiều 16/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I
 
Tuần từ 19/9 - 24/9
Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 19/9: 
- Chiều 20/9: Học Vật lý đại cương P102A 
- Chiều 21/9: Thi Tiếng Anh 1 P101+102A Ca 1 từ 14h00
- Chiều 22/9: 
- Chiều 23/9: Học Vật lý đại cương P102A 
 
Tuần từ 26/9 - 30/9
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 26/9: 
- Chiều 27/9: Học Vật lý đại cương 
- Chiều 28/9: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 29/9: Thi  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I P101+102A Ca 1 từ 14h00
- Chiều 30/9: Học Vật lý đại cương 
 
Tuần từ 3/10 - 8/10
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 3/10: 
- Chiều 4/10: Học Vật lý đại cương 
- Chiều 5/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 6/10: 
- Chiều 7/10: Học Vật lý đại cương 
 
Tuần từ 10/10 - 14/10
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 10/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 11/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
- Chiều 12/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 13/10: 
- Chiều 14/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 
Tuần từ 17/10 - 21/10
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
 
- Chiều 17/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 18/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
- Chiều 19/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 20/10: 
- Chiều 21/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 
Tuần từ 24/10 - 28/10
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 24/10: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 25/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 26/10: Thi Vật lý đại cương ca 1 từ 8h30, P303+304 Nhà C
- Chiều 27/10: 
- Chiều 28/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 
Tuần từ 31/10 - 4/11
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 31/10: 
- Chiều 1/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 2/11: 
- Chiều 3/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 4/11: Thi Vi sinh ký sinh trùng ca 1 P101+202A từ 14h00
Tuần từ 7/11 - 11/11
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 7/11:  Học Xác suất thống kê
- Chiều 8/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 9/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 10/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 11/11: 
Tuần từ 14/11 - 18/11 ( chú ý lịch có sự thay đổi sáng thứ 2 lớp xem lại lịch cho chính xác)
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
- Chiều 14/11:  Học Xác suất thống kê
- Chiều 15/11: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
- Chiều 16/11: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
- Chiều 17/11: Học Xác suất thống kê học tại P305B
- Chiều 18/11: 
 
Tuần từ 21/11 - 25/11
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 21/11:  Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
- Chiều 22/11: 
- Chiều 23/11: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
- Chiều 24/11: Học Xác suất thống kê học tại 102A
- Chiều 25/11: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
Tuần từ 28/11 - 2/12
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 28/11:   Học Xác suất thống kê 
- Chiều 29/11: 
- Chiều 30/11: THI  thực hành Hóa đại cương vô cơ. tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 thi từ 13h30-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h30
- Chiều 1/12: 
- Chiều 2/12: THI Những NLCB CN Mác Lê Nin P2 P102+202A từ 14h00
 
Tuần từ 5/12 - 9/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 (Chú ý lịch học có sự thay đổi : Xác suất Thống Kê học chiều 8/12 chuyển sang 9/12(thứ 6))
- Chiều 5/12:   Học Tin học 15 tiết 100% đi đủ
- Chiều 6/12: 
- Chiều 7/12: Học Tin học 15 tiết 100% đi đủ
- Chiều 8/12: 
- Chiều 9/12: Học Xác suất thống kê học tại P305 B
 
Tuần từ 12/12 - 16/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 12/12:   
- Chiều 13/12: Học Tin học 15 tiết 100% đi đủ
- Chiều 14/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
- Chiều 15/12: 
- Chiều 16/12: Thi Hóa đại cương vô cơ P101+102A từ 14h00
 
Tuần từ 19/12 - 23/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 19/12:   Học Giáo dục thể chất 1 (nghỉ 1 buổi học lại)
- Chiều 20/12: Học Y đức ( nghỉ 1 buổi học lại)
- Chiều 21/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
- Chiều 22/12: Học Y đức
- Chiều 23/12: Học Y đức tại P303C
 
Tuần từ 26/12 - 30/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 26/12:   Học Y đức
- Chiều 27/12: Học Giáo dục thể chất 1
- Chiều 28/12: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 thi từ 14h00-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 
- Chiều 29/12:  THI Giáo dục thể chất 1
- Chiều 30/12: 
 
Tuần từ 2/1 - 7/1 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
- Chiều 2/1:   
- Chiều 3/1: 
- Chiều 4/1: Thi xác suất thống kê P303 + 304C. từ 14h00
- Chiều 5/1:  
- Chiều 6/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, từ 13h30

Tuần từ 9/1- 14/1
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30

Chiều 10/1:  Thi Y đức ca 1 từ 14h00, P101+202A. 

Sáng 12/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2. P102A. từ 8h00 

Sáng 14/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1. P102A. từ 8h00

Tuần từ 16/1- 18/1

Sáng 16/1: 

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: 

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 13/2: 

Chiều 14/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 15/2: Học Tiếng Anh 2 

Chiều 16/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 17/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 20/2: 

Chiều 21/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 22/2: Học Tiếng Anh 2  tại P304 nhà C

Chiều 23/2: Nghỉ

Chiều 24/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Chiều 27/2: 

Chiều 28/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 1/3: Học Tiếng Anh 2  tại P202 nhà A

Chiều 2/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 3/3: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 6/3: 

Chiều 7/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 8/3: Học Hóa sinh  tại P202 nhà A

Chiều 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 10/3: Học Hóa sinh

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 14/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Chiều 15/3: Học Hóa sinh  tại P202 nhà A

Chiều 16/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Chiều 17/3: Học Hóa sinh

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 20/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 21/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 22/3: Học Hóa sinh  tại P305 nhà B

Chiều 23/3: Học Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ( buổi cuối)

Chiều 24/3: Học Hóa sinh

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 27/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại)

Chiều 28/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 29/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại)

Chiều 30/3: 

Chiều 31/3: 

Sáng 1/4: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tich định lượng ca 2 từ 9h30, P102+202A

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 3/4: 

Chiều 4/4: Học Hóa dược 1

Sáng 5/4: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, tại P303B

Chiều 5/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại)

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: 

Sáng 8/4: 

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Chiều 10/4: 

Chiều 11/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại) 

Chiều 12/4: 

Chiều 13/4: Học Hóa dược 1 

Chiều 14/4: THI Hóa sinh ca 1 từ 14h00, Phòng 1 thi P102A, Phòng 2 thi tại P304C

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: 

Chiều 18/4: Học Hóa dược 1 

Chiều 19/4: Học Bệnh học 

Chiều 20/4: Nghỉ

Chiều 21/4: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh ca 1 từ 14h00, Phòng 1 thi P102A, Phòng 2 thi tại P304C

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 24/4: Học Hóa dược 1 

Chiều 25/4: Thi Tiếng Anh 2 , ca 2 từ 15h30, P102+202A

Chiều 26/4: Học Bệnh học 

Chiều 27/4: Học Hóa dược 1

Chiều 28/4: 

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 3/5: Học Bệnh học 

Chiều 4/5:  Học Hóa dược 1

Chiều 5/5: 

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 8/5: 

Chiều 9/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 10/5: Học Bệnh học 

Chiều 11/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 12/5: 

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 19/5: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 15/5: 

Chiều 16/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 17/5: Học Bệnh học 

Chiều 18/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 19/5: cắt lịch học hóa dược 2

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Sáng 22/5: Học Hóa Dược 2 7h30 vào lớp

Chiều 23/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 24/5: Học Bệnh học 

Chiều 25/5: Học Thực hành Hóa dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 26/5: 

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5:Học Thực hành Hóa dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 31/5: Thi Lý thuyết Hóa dược 1 P304C (phòng 1) + P202A (phòng 2) thi từ 14h00

Chiều 1/6: Học Thực hành Hóa dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 2/6: Học Giáo dục thể chất 2 (15 tiết), nghỉ 01 buổi phải học lại

Tuần 5/6 - 9/6: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 5/6: 

Chiều 6/6:Học Thực hành Hóa dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 7/6: Thi Bệnh học P101+102A từ 14h00

Chiều 8/6: Thi lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng.P202A từ 14h00

Chiều 9/6: Học Giáo dục thể chất 2 (15 tiết), nghỉ 01 buổi phải học lại

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6: Học Thực hành Hóa dược , P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 14/6: THI Giáo dục thể chất 2

Chiều 15/6: THI Thực hành Hóa dược , P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30

Chiều 16/6: THi lý thuyết Hóa dược 2 ca 2 từ 15h30, P303+304C

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh  + Thi lại Tiếng Anh 2 P305B từ 14h00. 

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 14/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều  15/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  16/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều 17/8: 

Chiều  18/8: Học Thực vật dược

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 21/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều  22/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  23/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều 24/8: 

Chiều  25/8: Học Thực vật dược

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 28/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều  29/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  30/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều 31/8: 

Chiều  1/9: Học Thực vật dược

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 11/9: Học Dược liệu 1

Chiều  12/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  13/9: 

Chiều  14/9: Học Dược liệu 1

Chiều  15/9: Học Thực vật dược

Sáng 16/9: Thi lại Hóa Đại cương vô cơ P202A ca 2 từ 9h30

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 18/9: Học Dược liệu 1

Chiều  19/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  20/9: THi tổ chức quản lý Dược, P101 +202A Ca 2 từ 15h30

Chiều  21/9: Học Dược liệu 1

Chiều  22/9: Học Thực vật dược

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 25/9: Học Dược liệu 1

Chiều  26/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  27/9: 

Chiều  28/9: Học Dược liệu 2

Chiều  29/9: Học Thực hành Thực vật dược( Học cả lớp phòng 102A) đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 2/10: Học Dược liệu 2

Chiều  3/10:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  4/10: 

Chiều  5/10: 

Chiều  6/10: Học Thực hành Thực vật dược( Học cả lớp phòng 102A) đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 7/10: Thi lý thuyết Dược liệu 1 P101+102A từ 14h00

Tuần 9/10 - 13/10: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 9/10: Học Dược liệu 2

Chiều  10/10:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  11/10: 

Chiều  12/10: Học Dược liệu 2

Chiều  13/10: Học Thực hành Thực vật dược( Học cả lớp phòng 102A) đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 16/10 - 20/10: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 16/10: Học Dược liệu 2

Chiều  17/10:  THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  18/10: 

Chiều  19/10: Học Dược liệu 2

Chiều  20/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 23/10 - 27/10: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 23/10: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng  24/10:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều  25/10: 

Chiều  26/10: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều  27/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 30/10 - 3/11: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 30/10: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 31/10:  Học Thực hành Thực vật dược P202A, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều  1/11: 

Chiều  2/11: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều  3/11: 

Tuần 6/11 - 10/11: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 6/11: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 7/11:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  8/11: 

Chiều  9/11: THI Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. 

Chiều  10/11: cắt lịch thi, chuyển tuần  sau 

Tuần 13/11 - 17/11: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 13/11: 

Chiều 14/11:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  15/11: Học Dược lý 1

Chiều  16/11: THI Thực hành  Thực vật Dược P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. 

Chiều  17/11: Thi Lý thuyết Dược liệu 2 P303+304C từ 14h00

Tuần 20/11 - 25/11: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  22/11: Học Dược lý 1

Chiều  23/11: THI Dược liệu 2 lý thuyết P102+202A từ 1400

Chiều  24/11: 

Tuần 27/11 - 1/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11: 

Chiều 28/11:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  29/11:

Chiều  30/11:  Học Dược lý 1

Chiều  1/12:  Học Dược lý 1

Tuần 4/12 - 8/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 4/12: Học Dược lý 1

Chiều 5/12:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  6/12: Học Dược lý 1

Chiều  7/12: Học Dược lý 2

Chiều  8/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 11/12 - 15/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 11/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 12/12:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  13/12: Học Dược lý 2

Chiều  14/12: Học Dược lý 2

Chiều  15/12: 

Sáng 16/12: Thi Lý thuyết Thực vật Dược P303+304C, từ 8h00

Tuần 18/12 - 22/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 18/12:  

Chiều 19/12:  Thi Lý thuyết Dược lý 1 ca 2 từ 15h30, P203 + 204C

Chiều  20/12: Học Dược lý 2

Chiều  21/12: Học Dược lý 2

Chiều  22/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 25/12 - 29/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 25/12:  

Chiều 26/12:  

Chiều  27/12: Thi Tiếng Anh chuyên ngành ca 1 từ 14h00, P102A (phòng 1) + P203C (phòng 2)

Chiều  28/12: Học Dược lý 2

Chiều  29/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:

Từ 9/10:  Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1:  Học Thực hành Dược lý, P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 4/1: Học Thực hành Dược lý, P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 5/1:Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018:Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 8/1:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 9/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Chiều10/1: 

Chiều 11/1: Học Dược lý 2 

Chiều 12/1: Học Thực hành Dược lý, P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 15/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Chiều 17/1: Thi Quản lý tồn trữ thuốc P303+304C ca 2 từ 15h30

Chiều 18/1: 

Chiều 19/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 22/1: 

Chiều 23/1: 

Chiều 24/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 P101 + 102A  ca 2 từ 15h30

Chiều 25/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2  từ 15h00-11h30. 

Chiều 26/1: 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 29/1: 

Chiều 30/1: 

Chiều 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Sáng 4/2: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1 P303+304 từ 8h00

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.