Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D3

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D3 đổi tên chính thức Lớp KD03- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần từ 12/12 - 18/12
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 12/12: Học Tin học 15 tiết

Chiều 13/12: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều  14/12:

Chiều 15/12: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần từ 19/12 - 23/12
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 19/12: Học Tin học 15 tiết

Chiều 20/12: cắt lịch

Chiều  21/12:

Chiều 22/12: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. 

Tuần từ 26/12 - 30/12
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 26/12: Học Tin học 15 tiết

Chiều 27/12: 

Chiều  28/12: THI thực hành Hóa đại cương vô cơ. tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 thi từ 13h30-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h30. 

Chiều 29/12: Thi Y đức P101+102A từ 14h00

Chiều 30/12:

Tuần từ 2/1 - 6/1
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Chiều  4/1: Học Giáo dục thể chất 1

Chiều 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Chiều 6/1: Thi Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ ca 1 P101+304C Phòng 1 thi tại 101A, phòng 2 thi 304C, ca 1 từ 14h00

Tuần từ 9/1- 14/1

Chiều 9/1: 

Chiều 10/1: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Chiều 11/1:  

Sáng 12/1: Thi  Giáo dục thể chất 1 từ 9h30

Chiều 13/1: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 THI từ 14h00-15h30, nhóm 2 THI từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 

Tuần từ 16/1- 18/1

Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303B ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 P202A, từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D3 đổi tên chính thức Lớp KD03- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 13/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 14/2: 

Chiều 15/2: Học Hóa sinh 

Chiều 16/2: 

Chiều 17/2: Học Hóa sinh 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D3 đổi tên chính thức Lớp KD03- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 20/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 21/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 22/2: Học Hóa sinh 

Chiều 23/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 24/2: Học Hóa sinh

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D3 đổi tên chính thức Lớp KD03- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Chiều 27/2: 

Chiều 28/2: 

Chiều 1/3: Học Hóa sinh 

Chiều 2/3: 

Chiều 3/3: Học Hóa sinh

Chiều 4/3: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh ca 1 từ 14h00, P202A+102A

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 6/3: 

Chiều 7/3: Học Bệnh học

Chiều 8/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 9/3: 

Chiều 10/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 13/3: 

Chiều 14/3: 

Chiều 15/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 16/3: Học Bệnh học

Chiều 17/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 18/3: Thi Hóa sinh ca 1 từ 14h00, P102+202A

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 20/3: Học Bệnh học

Chiều 21/3: Học Bệnh học

Chiều 22/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 23/3: 

Chiều 24/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 27/3: Học Bệnh học

Chiều 28/3: 

Chiều 29/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 30/3: Học Bệnh học

Chiều 31/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 3/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 4/4: Học Hóa dược 1

Chiều 5/4: Học Hóa dược 1

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 8/4: THI Tiếng Anh 2 ca 1 P303+304 Nhà C từ 14h00

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Chiều 10/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 11/4: Học Hóa dược 1

Chiều 12/4: Học Hóa dược 1

Chiều 13/4: 

Chiều 14/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 18/4: Học Hóa dược 1

Chiều 19/4: Học Hóa dược 1

Chiều 20/4: 

Chiều 21/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 22/4: Thi Bệnh học P101A+202A từ 14h00

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 24/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 25/4: Học Hóa dược 2

Chiều 26/4: Học Hóa dược 2

Chiều 27/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 28/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 3/5: Học Hóa dược 2

Chiều 4/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 5/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 8/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 9/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 10/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 11/5: 

Chiều 12/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 19/5: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 15/5: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 16/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 17/5: Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 18/5: 

Chiều 19/5: Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Tuần 22/5 - 26/5: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 22/5: 

Chiều 23/5:  Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 24/5:  Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 25/5: 

Chiều 26/5: THI lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ca 1 từ 14h00, P101+102A

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 29/5: Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 30/5: Học Giáo dục thể chất 2 (15 tiết) Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 31/5: 

Chiều 1/6: THI lý thuyết Hóa dược 1 ca 1 từ 14h00, P101+102A

Chiều 2/6: 

Tuần 5/6 - 9/6: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 5/6: 

Chiều 6/6: Học Giáo dục thể chất 2 (15 tiết) Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 7/6: Thi Giáo dục thể chất 2 (15 tiết)

Chiều 8/6: 

Chiều 9/6: THI Thực hành Hóa Dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6: Thi lý thuyết Hóa dược 2 ca 2 từ 15h30, Phòng 202A (phòng 1) + Phòng 305B (phòng 2)

Chiều 14/6: Thi lại lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P202A ca 2 từ 15h30

Chiều 15/6: Thi lại Tiếng Anh 2 P202A, từ 14h00

Chiều 16/6: 

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P305B. từ 14h00

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD03 - K9 học tại P202A

Chiều 14/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 15/8: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 16/8: Học Thực vật dược

Chiều 17/8: 

Chiều 18/8: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD03 - K9 học tại P202A

Chiều 21/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 22/8: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 23/8: Học Thực vật dược

Chiều 24/8: 

Chiều 25/8: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD03 - K9 học tại P202A

Chiều 28/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 29/8: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 30/8: Học Thực vật dược

Chiều 31/8: 

Chiều 1/9: Học Tổ chức quản lý dược

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Chiều 5/9: Học Dược liệu 1

Chiều 6/9: Học Thực vật dược

Chiều 7/9: 

Chiều  8/9: Học Dược liệu 1

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 11/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 12/9: Học Dược liệu 1

Chiều 13/9: Học Thực vật dược

Chiều 14/9: 

Chiều 15/9: Học Dược liệu 1

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 18/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 19/9: Học Dược liệu 1

Chiều 20/9: Học Thực vật dược

Chiều 21/9: 

Chiều 22/9: Học Dược liệu 1

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 25/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 26/9: Học Dược liệu 2

Chiều 27/9: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp Phòng 202A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 28/9: 

Chiều 29/9: Học Dược liệu 2

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 2/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 3/10:

Chiều 4/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp Phòng 202A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 5/10: 

Chiều 6/10: Học Dược liệu 2

Sáng 7/10: Thi tổ chức quản lý dược ca 1 từ 8h00, P101+102A

Tuần 9/10 - 13/10:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 9/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P101A

Chiều 10/10: Học Dược liệu 2

Chiều 11/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp Phòng 101A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 12/10: 

Chiều 13/10: Học Dược liệu 2

Sáng 14/10: Thi Dược liệu 1 ca 1 từ 8h00, P303+304C

Tuần 16/10 - 13/10:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 16/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P101A

Chiều 17/10: Học Dược liệu 2

Chiều 18/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 19/10: 

Chiều 20/10:Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 23/10 - 27/10:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 23/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P101A

Chiều 24/10: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 25/10: 

Chiều 26/10: THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P101A

Chiều 27/10:Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 30/10 - 3/11:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 30/10: 

Chiều 31/10: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 1/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 2/11: 

Chiều 3/11:Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 6/11 - 10/11:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 6/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 7/11: THI Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. 

Chiều 8/11: Cắt lịch

Sáng 9/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 9/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 10/11:

Tuần 13/11 - 17/11:

Từ 9/10: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 13/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 14/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 15/11:  THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. 

Chiều 16/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 17/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 20/11 - 24/11:

Từ 9/10: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 22/11: . 

Chiều 23/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 24/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 27/11 - 2/12: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 28/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 29/11: . 

Chiều 30/11: THi lý thuyết Dược liệu 2 P101+202A từ 14h00

Chiều 1/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 4/12 - 8/12: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 4/12: Học Dược lý 1

Chiều 5/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 6/12: Học Dược lý 1

Chiều 7/12: THi lý thuyết Thực vật dược P203C(phòng 1) + P304C (phòng 2)  từ 14h00

Chiều 8/12: 

Tuần 11/12 - 15/12: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 11/12: 

Chiều 12/12: 

Chiều 13/12: Học Dược lý 1

Chiều 14/12: THi Tiếng Anh chuyên ngành  P303C(phòng 1) + P304C (phòng 2)  từ 14h00

Chiều 15/12: Học Dược lý 1

Tuần 18/12 - 22/12: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 18/12: 

Chiều 19/12: Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 1 từ 14h00, P203 + 204C

Chiều 20/12: Học Dược lý 1

Chiều 21/12: Học Dược lý 1

Chiều 22/12: Học Dược lý 1

Tuần 25/12 - 2/1/2018 : Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 25/12: 

Chiều 26/12: 

Chiều 27/12: Học Dược lý 2

Chiều 28/12: Học Dược lý 2

Chiều 29/12: Học Dược lý 2

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ Lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1:  Học Dược lý 2

Chiều 4/1: 

Chiều 5/1: Học Dược lý 2

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018:Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 8/1:  Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 9/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Chiều10/1: 

Chiều 11/1: Học Thực hành Dược lý P202A, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 12/1: Học Dược lý 2 

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 15/1: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Chiều 17/1: 

Chiều 18/1: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/1: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1, P203+204C từ 8h00

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 22/1: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 23/1: 

Chiều 24/1: Thi Lý thuyết Dược lý 1 P101 + 102A  ca 1 từ 14h00

Chiều 25/1: 

Chiều 26/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2  từ 15h00-11h30. 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 29/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 P203+204C ca 2 từ 15h30

Chiều 30/1: 

Chiều 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Sáng 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 5/3: Học Bào chế 1

Chiều 6/3: Học Pháp chế dược

Chiều 7/3: Học Bào chế 1

Chiều 8/3: 

Chiều 9/3: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 12/3: Học Bào chế 1

Chiều 13/3: Học Pháp chế dược

Chiều 14/3: Học Bào chế 1

Chiều 15/3: 

Chiều 16/3: Học Kiểm nghiệm thuốc P102A

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 19/3: Học Bào chế 1

Chiều 20/3: Học Pháp chế dược

Chiều 21/3: Học Bào chế 1

Chiều 22/3: 

Chiều 23/3: Học Kiểm nghiệm thuốc  P102A

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 26/3: Học Bào chế 2

Chiều 27/3: Học Pháp chế dược

Sáng 28/3: Thi lại Thực hành Dược lý P304B, 8h30

Chiều 29/3: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Chiều 30/3: 

Tuần 2/4 - 7/4/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 2/4:  Học Bào chế 2

Chiều 3/4: Học Pháp chế dược

Chiều 4/4: Học Bào chế 2

Chiều 5/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Chiều 6/4:

Sáng 7/4: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304C

Tuần 9/4 - 13/4/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 9/4:  Học Bào chế 2

Chiều 10/4: Học Pháp chế dược

Chiều 11/4: Học Bào chế 2

Chiều 12/4: 

Chiều 13/4: Học Kiểm nghiệm thuốc P102A

Tuần 16/4 - 21/4/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều16/4:  Học Bào chế 2

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Chiều 17/4: Học lại thực hành Dược lý. P202A

Chiều 18/4: Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 19/4: 

Chiều 20/4: 

Sáng 21/4: Thi Lý thuyết Bào chế 1 P303+304C từ 9h30

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 23/4:   Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 (P204C), D4 + D5 (P203C)

Chiều 24/4: Học Marketing Dược

Chiều 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Chiều 26/4: 

Sáng 27/4: Thi lại Dược lý 2 : D1 (P304C), D2 (P204C), D4 +D5 (P203C) từ 8h00

Chiều 27/4:  Học lại thực hành Dược lý. P202A

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 2/5:   Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 3/5: THI lại Thực hành Dược lý P304B

Chiều 3/5: Thi Pháp chế dược. P102A (phòng 1), P202A (phòng 2) từ 14h15

Chiều 4/5: Học Marketing Dược

Tuần 7/5 - 12/5/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 7/5:  

Chiều 8/5: Thi Kiểm nghiệm thuốc P303+304C, ca 1 từ 14h00

Chiều 9/5: Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 10/5:

Chiều 11/5: Học Marketing Dược

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 14/5:  

Chiều 15/5: 

Sáng 16/5: THI Thực hành Bào chế P304B, nhóm 1 thi từ 7h30

Chiều 16/5: THI Thực hành Bào chế P304B, nhóm 2 thi từ 13h30

Chiều 17/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều 18/5: Học Marketing Dược

Tuần 21/5 - 25/5/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 21/5:  

Chiều 22/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều 23/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều 24/5: 

Chiều 25/5: Học Marketing Dược

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều  4/6: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều  5/6: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều  6/6: Thi Lý thuyết Bào chế 2 P204C (phòng 1) + P304C (phòng 2) từ 14h15

Chiều  7/6: Học Giáo dục thể chất 3 

Chiều 8/6: 

Tuần 11/6 - 16/6/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 11/6: 

Chiều 12/6: Học Giáo dục thể chất 3 

Chiều 13/6: 

Chiều 14/6: Thi Marketing dược P101+102A từ 14h00

Chiều 15/6: Thi Giáo dục thể chất 3

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 18/6: 

Chiều 19/6: Thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN P203+204C từ 14h15

Chiều 20/6:

Chiều 21/6:

Chiều 22/6: 

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 20/8 : Học Dược lâm sàng 1

Chiều 21/8: 

Chiều 22/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 23/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 24/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 27/8 : Học Dược lâm sàng 1

Chiều 28/8: 

Chiều 29/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 30/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 31/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Từ 1/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 5/9 : Học Dược lâm sàng 2

Chiều 6/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 7/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 10/9 - 14/9:  Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 10/9 : Học Dược lâm sàng 2

Chiều 11/9: 

Chiều 12/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 13/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 14/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9:Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Chiều17/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 18/9: 

Chiều 19/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Chiều 20/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Chiều 21/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 24/9 - 28/9: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 24/9 : Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P101 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Chiều 25/9: Học Quản trị kinh doanh dược

Chiều 26/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P101 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Chiều 27/9: 

Chiều 28/9: Học Quản trị kinh doanh dược

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10:  Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 1/10 : Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P101A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 2/10: Học Dược lý 1 P101A 

Chiều 3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P101A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 4/10:

Chiều 5/10:  Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1 P303+304C từ 14h00

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 8/10 : Học Kinh tế dược

Chiều 9/10: Học Kinh tế dược

Chiều 10/10: 

Chiều 11/10: Thi lại kiểm nghiệm thuốc P101 từ 14h00

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P101A từ 8h15

Sáng 13/10: Thi Quản trị kinh doanh dược P101+102A từ 8h15

Tuần 15/10 - 19/10:Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 15/10 : 

Chiều 16/10: Học kinh tế dược

Chiều 17/10: Học kinh tế dược

Chiều 18/10: 

Chiều 19/10: 

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 22/10 : Học kinh tế dược

Chiều 23/10: Học kinh tế dược

Cả ngày 24/10: Thi thực hành Dược lâm sàng, nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều 13h30

Chiều 25/10: 

Chiều 26/10:

Sáng 27/10: 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11:Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 31/10: Thi Lý thuyết dược lâm sàng 2 từ 14h00, P303+304C

Chiều 1/11: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P101A từ 13h30. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc học tập. 

Chiều 2/11: Thi Kinh tế Dược P203+204 C từ 14h00

Kế hoạch thực tập nghề nghiệp. Thực tập từ 5/11/2018, thực tập tại Viện Y học phòng không không quân, 225 Trường Chinh, thực tập các buổi chiều. Kế hoạch cụ thể chuyển đến các lớp chậm nhất 2/11/2018 sẽ được cập nhật trên thời khóa biểu. Sinh viên chú ý theo dõi. 

LỊCH THỰC TẬP KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN

Từ 5/11 - 16/11/2018: Nhóm 1+2  thực tập tại Viện Phòng không không quân, 225 Trường Chinh. 14H00 ngày 5/11, có mặt ở tầng 6 nhà 6 tầng tập trung.

                                   Nhóm 3 + 4 thực tập tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, 49 Thái Thịnh. 9h00 ngày 5/11 có mặt tại tầng 4 Hội trường Hoa sen.

Lịch thi lại hàng tuần sẽ được cập nhật trên thời khóa biểu, sinh viên chú ý theo dõi.

Sáng 10/11: Thi lại Bào chế 1, 8h00 

Chiều 10/11: THi lại Bào chế 2, 14h00

Tuần 19/11 - 23/11: Lớp KD03 - K9 học tại P101A. 

Chiều 19/11: 

Chiều 20/11: Học Dược học cổ truyền

Chiều 21/11:  Học  Dược học cổ truyền

Chiều 22/11: 

Chiều 23/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 26/11 - 30/11: Lớp KD03 - K9 học tại P101A. 

Chiều 26/11: 

Chiều 27/11: Học Dược học cổ truyền

Chiều 28/11:  Học  Dược học cổ truyền

Chiều 29/11: 

Chiều 30/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 3/12 - 7/12: Lớp KD03 - K9 học tại P303 Nhà C

Chú ý Nhà trường đang sửa các phòng học tại Nhà A và B nên sinh viên để xe đúng nơi quy định và đi lại chú ý quan sát đảm bảo an toàn. 

Chiều 3/12: 

Chiều 4/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 5/12:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 6/12: 

Chiều 7/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Tuần 10/12 - 15/12: Lớp KD03 - K9 học tại P303 Nhà C

Chiều 10/12:  

Chiều 11/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc.

Chiều 12/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 13/12:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc. Học xong toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập nghề nghiệp đợt tiếp theo.

Chiều 14/12:THI Dược học cổ truyền ca 1 từ 14h00, P303+304C

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi