0912 826 096

Lịch học lớp K9D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.Tuần từ 8/8 - 12/8

Tuần từ 2/1- 6/1
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Sáng 4/1:  Học Giáo dục thể chất 1

Sáng 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Sáng 6/1: Thi lý thuyết Hóa Đại cương - vô cơ P101+102A ca 1 từ 8h00

Tuần từ 9/1- 14/1
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 9/1: 

Sáng 10/1: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Sáng 11/1:  

Sáng 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Sáng 13/1: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 THI từ 8h00-9h30, nhóm 2 THI từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 

Tuần từ 16/1- 18/1

Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303B ca 1 từ 7h30

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 P202A, từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Sáng 14/2: 

Sáng 15/2: Học Hóa sinh 

Sáng 16/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 17/2: Học Hóa sinh 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Sáng 21/2: 

Sáng 22/2: Học Hóa sinh 

Sáng 23/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 24/2: Học Hóa sinh 

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Sáng 27/2:

Sáng 28/2: 

Sáng 1/3: Học Hóa sinh 

Sáng 2/3: 

Sáng 3/3: Học Hóa sinh 

Sáng 4/3: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh ca 1 từ 8h00, P102+202A.

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 6/3: Học Bệnh học 

Sáng 7/3: 

Sáng 8/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 9/3: Học Bệnh học 

Sáng 10/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/3: Học Bệnh học 

Sáng 14/3: Thi Hóa sinh P101+102A từ 8h00

Sáng 15/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 16/3: Học Bệnh học 

Sáng 17/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/3: Học Bệnh học 

Sáng 21/3: 

Sáng 22/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 23/3: Học Bệnh học 

Sáng 24/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 27/3: 

Sáng 28/3: 

Sáng 29/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 30/3: Thi Tiếng Anh 2 ca 2 từ 9h30, P101+102A

Sáng 31/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Tuần 3/4- 8/4: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 3/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 4/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 5/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Tuần 10/4- 14/4: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Sáng 10/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 11/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 12/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 13/4: 

Sáng 14/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4- 22/4: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng 17/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 18/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 19/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 20/4: 

Sáng 21/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4- 28/4: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 24/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 25/4: Học Hóa Dược 2

Sáng 26/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 27/4: Học Hóa Dược 2

Sáng 28/4: Học Thực hành  Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5- 5/5: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 3/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 4/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 5/5: Học Thực hành  Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 6/5: THI Bệnh học ca 2 từ 9h30 P303C+304C

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 8/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 9/5: Học Hóa Dược 1 

Sáng 10/5: 

Sáng 11/5: Học Hóa Dược 1

Sáng 12/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 20/5: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 15/5: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 16/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 17/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 18/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 19/5: 

Tuần 22/5 - 26/5: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 24/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 25/5: 

Sáng 26/5: THI lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ca 1 từ 8h00, P102A (phòng 1) + P303C (phòng 2)

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 29/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 30/5: Học Giáo dục thể chất 2 ( 15 tiết), Nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 31/5: 

Sáng 1/6: THI lý thuyết Hóa dược 1 ca 1 từ 8h00, P102A +202A

Sáng 2/6: Học Giáo dục thể chất 2 ( 15 tiết), Nghỉ 01 buổi học lại

Tuần 5/6 - 11/6: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6: 

Sáng 7/6: THI Giáo dục thể chất 2 ( 15 tiết).

Chiều 8/6: THI lại lý thuyết Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ca 1 từ 14h00, P101A

Sáng 9/6: THI Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Tuần 12/6 - 17/6: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 12/6: 

Sáng 13/6: 

Sáng 14/6: THI lý thuyết Hóa Dược 2. Ca 1 P101+202A. từ 8h00

Chiều 15/6: THI lại Tiếng Anh 2 từ 14h00, P202A

Sáng 16/6: 

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P305B, từ 14h00

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 từ 8h00, P202A

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 14/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 15/8: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 16/8: Học Thực vật dược

Sáng 17/8: 

Sáng 18/8: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 21/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 22/8: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 23/8: Học Thực vật dược

Sáng 24/8: 

Sáng 25/8: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 28/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 29/8: 

Sáng 30/8: Học Thực vật dược

Sáng 31/8: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 1/9: Học Tổ chức quản lý dược

Từ 2/9 - 4/9 : Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9: Học Dược liệu 1

Sáng 6/9: Học Thực vật dược

Sáng 7/9: 

Sáng 8/9: Học Dược liệu 1

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 11/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 12/9: Học Dược liệu 1

Sáng 13/9: Học Thực vật dược

Sáng 14/9: Thi ca 1 Tổ chức quản lý Dược từ 8h00, Phòng 1 thi tại 302C, Phòng 2 thi tại 203C

Sáng 15/9: Học Dược liệu 1

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 18/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 19/9: Học Dược liệu 1

Sáng 20/9: Học Thực vật dược

Sáng 21/9: 

Sáng 22/9: Học Dược liệu 1

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 25/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 26/9: Học Dược liệu 2

Sáng 27/9: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 202A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 28/9: 

Sáng 29/9: Học Dược liệu 2

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 2/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 3/10: THI lý thuyết Dược liệu 1  P203C ( phòng 1) + 303C ( phòng 2)

Sáng 4/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 202A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 5/10: 

Sáng 6/10: Học Dược liệu 2

Tuần 9/10 - 13/10:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 9/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 

Sáng 10/10: Học Dược liệu 2

Sáng 11/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 101A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 12/10: 

Sáng 13/10: Học Dược liệu 2

Tuần 16/10 - 21/10:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 16/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 

Sáng 17/10: Học Dược liệu 2

Sáng 18/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/10: 

Sáng 20/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 23/10 - 27/10:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 23/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 

Sáng 24/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: THI Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 101A

Sáng 27/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 30/10 - 3/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 30/10: 

Sáng 31/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 1/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 2/11: 

Sáng 3/11: Học Thực hành Dược liệu, P303B, Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 6/11 - 10/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 6/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 7/11: THI Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Sáng 8/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 9/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 10/11: 

Tuần 13/11 - 17/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 13/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 14/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 15/11:  THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Sáng 16/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 17/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 20/11 - 25/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 20/11: 

Sáng 21/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 22/11:  

Sáng 23/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 24/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 27/11 - 1/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 28/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 29/11:  

Sáng 30/11: THI Dược liệu 2 (lý thuyết) P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 1/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 4/12 - 8/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 4/12: 

Sáng 5/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 6/12:  

Sáng 7/12: THI Thực vật dược (lý thuyết) P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 8/12: Học Dược lý 1

Tuần 11/12 - 15/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12: Học Dược lý 1

Sáng 13/12:  Học Dược lý 1

Sáng 14/12: 

Sáng 15/12: THI Tiếng Anh chuyên ngành P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Tuần 18/12 - 22/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 18/12: 

Sáng 19/12: 

Sáng 20/12:  Học Dược lý 1

Sáng 21/12: THI Quản lý tồn trữ thuốc P203C (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 22/12: Học Dược lý 1

Tuần 25/12 - 29/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 25/12: 

Sáng 26/12: Học Dược lý 1

Sáng 27/12:  Học Dược lý 2

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: Học Dược lý 2

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ Lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1:  Học Dược lý 2

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Học Dược lý 2

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: 

Sáng 10/1:  Thi Lý thuyết Dược lý 1 P203+204C, từ 8h00

Sáng 11/1: Học Dược lý 2

Chiều 11/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Sáng 12/1: 

Sáng 13/1: Thi lại Lý thuyết Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 15/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Sáng 17/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 18/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/1: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1, P203+204C từ 8h00

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: Học Dược lý P101A

Sáng 23/1: 

Sáng 24/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 25/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 26/1: 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 29/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. 

Sáng 30/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 ca 1 từ 8h00, P203+204C

Sáng 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.