0912 826 096

Lịch học lớp D10K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lớp K8D3 đổi chính thức thành tên lớp D10K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Trang

Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D10K8

 

 

Tuần từ 15/8 - 20/8

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D10-K8 học tại Phòng 302 Nhà C)

 

- Sáng 15/8:  

- Sáng 16/8: Học Dược lý 1

- Sáng 17/8: 

Học Tiếng Anh chuyên ngành

- Sáng 18/8: 

- Sáng 19/8: Học GD Quốc phòng _An ninh

 

Tuần từ 22/8 - 26/8

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D10-K8 học tại Phòng 302 Nhà C)

Sáng 22/8:  

Sáng 23/8: Học Dược lý 1

Sáng 24/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 25/8: 

Sáng 26/8: Học GD Quốc phòng _An ninh

Tuần từ 22/8 - 26/8

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D10-K8 học tại Phòng 302 Nhà C)

Sáng 29/8:  

Sáng 30/8: Học Dược lý 1

Sáng 31/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành P303C

Sáng 1/9: Học GD Quốc phòng _An ninh

Sáng 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ 5/9 - 9/9

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D10-K8 học tại Phòng 302 Nhà C)

Sáng 5/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 6/9: Học Dược lý 1

Sáng 7/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Sáng 8/9: Học Dược lý 1

Sáng 9/9: Học GD Quốc phòng _An ninh

Tuần từ 12/9 - 17/9 (lịch học thay đổi từ sáng thứ 3 (13/9) sang sáng thứ 5 (15/9) môn Dược lý 1)

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D10-K8 học tại Phòng 302 Nhà C)

Sáng 12/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 13/9: 

Sáng 14/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Sáng 15/9: Học Dược lý 1

Sáng 16/9: Học GD Quốc phòng _An ninh

Tuần từ 19/9 - 23/9 

(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp D10-K8 học tại Phòng 302 Nhà C)

Sáng 19/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 20/9: 

Sáng 21/9: Thi  Tiếng Anh chuyên ngành ca 2 P101+102 từ 9h30

Sáng 22/9: Học Dược lý 2

Sáng 23/9: Học GD Quốc phòng _An ninh

Tuần 26/9 - 1/10

- Sáng 26/9: Học Dược liệu 1
- Sáng 27/9: Học Dược lý 2
- Sáng 28/9: 
- Sáng 29/9: Học Dược lý 2
- Sáng 30/9: Học GD Quốc phòng _An ninh

Tuần 3/10 - 7/10 (Học P302C)

- Sáng 3/10: Học Dược liệu 1
- Sáng 4/10: Học Dược lý 2
- Sáng 5/10: 
- Sáng 6/10: Học Dược lý 2
- Sáng 7/10: Học GD Quốc phòng _An ninh

Tuần 10/10 - 14/10 (Học P302C)

- Sáng 10/10: Học Dược liệu 1
- Sáng 11/10: Học Dược lý 2
- Sáng 12/10: Thi Dược lý 1 từ 8h00, P303 +304C
- Sáng 13/10: 
- Sáng 14/10: Học GD Quốc phòng _An ninh

Tuần 17/10 - 21/10 (Học P302C)
Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
- Sáng 17/10: Học Dược liệu 2
- Sáng 18/10: Học Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 18/10: Học Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30
- Sáng 19/10: 
- Sáng 20/10: Thi Dược lý 2 từ 8h00, P302 +303C
- Sáng 21/10: Học GD Quốc phòng _An ninh

Tuần 24/10 - 28/10 (Học P302C)

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.

Sáng 24/10: Học Dược liệu 2
Sáng 25/10: Học Dược liệu 2

Sáng 26/10: Học Thực hành Dược lý P304B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Sáng 27/10: 

Sáng 28/10: Thi  GD Quốc phòng _An ninh P304 C

Tuần 31/10 - 4/11 (Học P302C)

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.

Sáng 31/10: Học Dược liệu 2
Sáng 1/11: Học Dược liệu 2

Sáng 2/11: Học Thực hành Dược lý P303B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Chiều 2/11: Học Thực hành Dược lý P303B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Sáng 3/11: 

Sáng 4/11: Học Dược liệu 2 

Tuần 7/11 - 11/11 (Học P302C)

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.

Sáng 7/11: Học Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Sáng 8/11: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Sáng 9/11: 
Sáng 10/11: Thi Thực hành Dược lý P303B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 11/11: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Tuần 14/11 - 18/11 (Học P302C)

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Sáng 14/11: Học Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Sáng 15/11: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Sáng 16/11: 
Sáng 17/11:  Học Hóa Dược 1 

Sáng 18/11: THI Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30

Tuần 21/11 - 25/11 (Học P302C)

Sáng 21/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 
Sáng 22/11: 

Sáng 23/11: Học Hóa dược 1
Sáng 24/11:  Thi  Dược liệu 1 ca 1 P303+304C

Sáng 25/11: Học Hóa Dược 1 

Tuần 28/11 - 2/12 

Từ 28/11 lớp D10-K8 học tại Phòng 304C

Sáng 28/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 
Sáng 29/11: 

Sáng 30/11: Học Hóa dược 1
Sáng 1/12:  Thi  Dược liệu 2 ca 1 P102+202A từ 8h00

Sáng 2/12: Học Hóa Dược 1 

Tuần 5/12 - 9/12 

Từ 28/11 lớp D10-K8 học tại Phòng 304C

Sáng 5/12: 
Sáng 6/12: Học Hóa dược 1

Sáng 7/12:
Sáng 8/12: Học Hóa dược 2

Sáng 9/12: Học Hóa Dược 2

Tuần 12/12 - 18/12 

Từ 28/11 lớp D10-K8 học tại Phòng 304C

Sáng 12/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 
Sáng 13/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 

Sáng 14/12: Học Hóa dược 2
Sáng 15/12: Học Hóa dược 2

Sáng 16/12: Học Hóa Dược 2

Sáng 17/12: Thi lại môn Thực vật Dược

Chiều 17/12: Thi lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần 19/12 - 25/12 

Từ 28/11 lớp D10-K8 học tại Phòng 304C

Sáng 19/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 304C
Sáng 20/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 304C

Sáng 21/12: 
Sáng 22/12: Học Hóa dược 2 P302C

Sáng 23/12:

Sáng 24/12: Thi lại môn Tiếng Anh 2 P102A, từ 8h00

Chiều 24/12: Thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh P202A từ 14h00

Sáng 25/12: Thi lại môn Hóa sinh P102A từ 8h00

Tuần 26/12 - 31/12 

Từ 28/11 lớp D10-K8 học tại Phòng 304C

Sáng 26/12: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30
Sáng 27/12: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30

Sáng 28/12: Thi Hóa Dược 1 P101+202A từ 8h00
Sáng 29/12: Học Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30

Sáng 30/12:

Tuần 2/1 - 7/1

Từ 2/1 lớp D10-K8 học tại Phòng 304C

Sáng 2/1: Nghỉ
Sáng 3/1: Nghỉ

Sáng 4/1: Thi Đảm bảo chất lượng thuốc  P102+202A ca 2 từ 9h30
Sáng 5/1: Học Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30

Sáng 6/1: NGHỈ HỌC

Chiều 7/1: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P102+202A, từ 14h00

Tuần 09/12 - 14/1:

Sáng 9/1: Học Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30

Sáng 10/1:

Sáng 11/1: Thi Hóa dược 2 ca 2 từ 9h30, P101+202A

Sáng 12/1: THI Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 thi 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30

Tuần 16/1 - 18/1: Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học P302A, ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành  P202 từ 14h00

Sáng 17/1: Thi lại LT Dược liệu 1 P101A  từ 8h00

Chiều 17/1:

Sáng 18/1: Thi lại LT Dược lý 1 P101A, từ 8h00

Từ 19/1 nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 13/2: Học Bào chế 1

Sáng 14/2: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 15/2: 

Sáng 16/2: Học Bào chế 1

Sáng 17/2: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 20/2: Học Bào chế 1

Sáng 21/2: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 22/2: 

Sáng 23/2: Học Bào chế 1

Sáng 24/2: NGHỈ

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp D10K8 học tại P302C

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Sáng 27/2: Học Bào chế 1

Sáng 28/2: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 1/3: 

Sáng 2/3: Học Bào chế 1

Sáng 3/3: 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 6/3: Học Bào chế 2

Sáng 7/3: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 8/3: 

Sáng 9/3: Học Bào chế 2

Sáng 10/3: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 13/3: Học Bào chế 2

Sáng 14/3: 

Sáng 15/3: Học Marketing Dược P202A

Sáng 16/3: Học Bào chế 2

Sáng 17/3: 

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 20/3: Học Bào chế 2

Sáng 21/3: Học Marketing Dược

Sáng 22/3: Học Marketing Dược học tại P202A

Sáng 23/3: Học Bào chế 2

Sáng 24/3: 

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 27/3: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 28/3: Học Marketing Dược

Sáng 29/3: Học Marketing Dược 

Sáng 30/3: Học Marketing Dược 

Sáng 31/3: Thi Lý thuyết Bào chế 1 từ 8h00, P303+304C

Lịch thi lại: 

Sáng 1/4: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 1 P101A từ 8h00

Chiều 1/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2 P101A từ 14h00

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 3/4: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 4/4: 

Sáng 5/4: Thi Lý thuyết Bào chế 2 từ 8h00, P303+304C

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: Thi Tổ chức quản lý dược ca 1 từ 8h00, P303+304C

Lịch thi lại: 

Sáng 8/4: 

Chiều 8/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 P305 B từ 14h00

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 10/4: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 11/4: 

Sáng 12/4: Thi Maketting Dược từ 8h00, P303+304C

Sáng 13/4: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 14/4: 

Lịch thi lại: 

Sáng 15/4: 

Chiều 15/4: Thi lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202 từ 14h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp D10K8 học tại P302C

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng 17/4: THI Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 thi từ 7h30, nhóm 2 nghỉ

Sáng 18/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 19/4: THI Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 2 thi từ 7h30, nhóm 1 nghỉ

Sáng 20/4: Học Dược lâm sàng 1 

Sáng 21/4: Học Giáo dục thể chất 3 ( 100% sv đi đủ)

Lịch thi lại: 

Sáng 22/4: 

Chiều 22/4: Thi lại Hóa Dược 2 P305B từ 14h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 24/4: Dược lâm sàng 1

Sáng 25/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 26/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 27/4: Học Dược lâm sàng 1 

Sáng 28/4: Học Giáo dục thể chất 3 ( 100% sv đi đủ)

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 3/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 4/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 5/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 8/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 9/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 10/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 11/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 12/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 13/5: Thi lại Vi sinh ký sinh trùng P305B, từ 8h30

Tuần 15/5 - 20/5: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 15/5: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 16/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Sáng 17/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 18/5: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 19/5: THI Giáo dục thể chất 3

Sáng 20/5: Thi lại Thực hành hóa dược P303B từ 8h30

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 22/5: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 23/5: 

Sáng 24/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 25/5: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 26/5: THI Lý thuyết Dược lâm sàng 1, ca 2 từ 9h30 P102A (phòng 1) và P303C (phòng 2)

Tuần 29/5 - 3/6: Lớp D10K8 học tại P302C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Sáng 29/5: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 30/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 31/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 1/6: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 2/6: THI Quản lý tồn trữ thuốc, ca 1 từ 8h00 P102A+202A

Sáng 3/6: Thi lại Marketing Dược P304C, 8h00

Tuần 5/6 - 11/6: Lớp D10K8 học tại P302C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Sáng 5/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 302C học cả lớp. Nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 6/6: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30

Sáng 7/6:  Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30

Sáng 8/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 302C học cả lớp. Nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 9/6: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 2 P102+202A, ca 1 từ 8h00

Sáng 10/6: 

Sáng 11/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 1 P101A 8h00 

Tuần 12/6 - 23/6: Lớp D10K8 học tại P302C

Sáng 12/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 302C học cả lớp. Nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 13/6: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30

Sáng 14/6:  Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30

Sáng 15/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 302C học cả lớp. Nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 16/6: Thi Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc P303+304C ca 1 từ 8h00

Chiều 17/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 P101+102A, từ 14h00

Cả ngày 19/6 (thứ 2): Thi thực hành Dược lâm sàng P305B. Nhóm 1 thi buổi sáng, nhóm 2 thi buổi chiều.

Cả ngày 21/6 (thứ 4): Thi Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 thi buổi sáng, nhóm 2 thi buổi chiều.

Lịch nghỉ hè: Lớp bắt đầu nghỉ hè từ 22/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Từ 4/9 lớp sẽ đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

Từ 4/9 - 6/9: Lớp D10- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Sáng 4/9: Nghỉ bù lễ 2/9

Sáng 5/9: Học Quản trị kinh doanh dược P302C

Sáng 6/9: Học Pháp chế dược P303C

Sáng 7/9: 

Sáng 8/9: Học Kinh tế dược P304C

Từ 11/9 - 15/9: Lớp D10- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Sáng 11/9: 

Sáng 12/9: Học Quản trị kinh doanh dược P302C

Sáng 13/9: Học Pháp chế dược P102A

Sáng 14/9: 

Sáng 15/9: Học Kinh tế dược P304C

Từ 18/9 - 22/9: Lớp D10- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Sáng 18/9: 

Sáng 19/9: Học Quản trị kinh doanh dược P303C

Sáng 20/9: Học Pháp chế dược P302C

Chiều 21/9: Học Hóa dược 3 P101A 13h30 vào lớp

Sáng 22/9: Học Kinh tế dược P304C

Từ 25/9 - 30/9: Lớp D10- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Sáng 25/9: Học Kinh tế Dược P302C

Sáng 26/9: Học Quản trị kinh doanh dược P203C

Sáng 27/9: Học Pháp chế dược P302C

Sáng 28/9: Học Hóa dược 3 P101A 

Từ 2/10 - 6/10: Lớp D10- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Sáng 2/10: Học Hóa Dược P101A

Sáng 3/10: Học Quản trị kinh doanh dược P202A

Sáng 4/10: Học Pháp chế dược P303C

Sáng 5/10: 

Sáng 6/10: Học Kinh tế Dược P203C

Từ 9/10 - 13/10: Lớp D10- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Sáng 9/10: 

Sáng 10/10: Học Quản trị kinh doanh dược P303C

Sáng 11/10: Học Pháp chế dược P203C

Sáng 12/10: Học Hóa Dược P304C

Sáng 13/10: Học Kinh tế Dược P303C

Từ 16/10 - 21/10: Lớp D10- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Sáng 16/10: Học Hóa Dược 3 P204C

Sáng 17/10: 

Sáng 18/10: Học Hóa Dược 3 P203C

Sáng 19/10: 

Sáng 20/10: 

Sáng 21/10: Thi Quản trị kinh doanh dược ca 1 từ 8h00, P101+102A

Từ 23/10 - 3/11: Lớp D10- K8 

Sáng 24/10: Thi Kinh tế Dược P303 C+ P304C  ca 1 từ 8h00

Sáng 27/10: Thi Pháp chế Dược P203 C (phòng 1)+ P304C (phòng 2)  ca 2 từ 9h30

Sáng 30/10: Thi Hóa dược 3 P303 C+ P304C  ca 1 từ 8h00

 Thi xong cả lớp ở lại, nhà trường phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện từ 6/11-1/12/2017.

Địa điểm: Bệnh viện châm cứu trung ương

Thời gian: Đi thực tập buổi sáng

Tuần 4/12 - 9/12: Nghỉ 

Viết báo cáo: 12/12 nộp báo cáo về phòng đào tạo. 9h00 P203C

Đến nộp gặp cô Phương lấy nhận xét bệnh viện để đóng vào cuối quyển báo cáo.

Lịch thi lại từ 11/12 xem trên lịch học của lớp. 

Lịch Thi lại Khóa 8

Từ 11/12 - 16/12: 

Chiều 15/12: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, Riêng D10 - K8 (P303C) thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1 P202A từ 15h30

Sáng 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng D11 - K8 ( P304C) + D12 - K8 ( P303C) ca 2 từ 9h30

Chiều 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1 D08 + D09 - K8 (P304C),  từ 14h00

Lịch thi các môn tiếp theo sẽ được cập nhật vào 12/12. Sinh viên chú ý theo dõi để có kế hoạch ôn tập và đi thi đúng lịch. Thi lần 2 nhà trường sẽ thực hiện coi thi nghiêm túc như lần 1.

Tuần từ 18/12 - 23/12: Lịch thi lại

Sáng 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D10 (P203C + 304C) ca 1 từ 8h00, D08 thi P203C ca 2 từ 9h30

Chiều 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D11 (P102A) + D12 (202A) từ 14h00

Chiều 22/12: Thi Thực hành Dược lý P303B từ 13h30

Sáng 23/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 2 D11 (P303C) + D12 (P304C) từ 8h00

Chiều 23/12: Thi Lại lý thuyết Dược lâm sàng 2 D08 +D09 (P303C) + D10 (P304C) từ 14h00

Tuần từ 25/12 - 29/12: Lịch thi lại:

Chiều 26/12: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc. P303C, từ 14h00

Chiều 27/12: Thi lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D08 + D09 + D12 từ 13h30 P304B

Sáng 29/12: Thi Lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D10 +D11 từ 7h30 P304B

Chiều 29/12: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P204C

Nghỉ lễ: 30/12 - 2/1 Sau đó sẽ có lịch thi lại tiếp. 

Lịch học lại ( những môn không có lớp học: Mác 1, Mác 2, y đức, hóa đại cương - vô cơ, tư tưởng hồ chí minh ) sẽ được cập nhật sau

Tuần từ 1/1 - 6/1: Lịch thi lại:

Sáng 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D08 thi P303C từ 8h00, D09 + D11 + D12: Thi P304C từ 8h00,

Chiều 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D10 thi P202A từ 15h30 (ca 2)

Sáng 4/1:

Chiều 4/1: Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp từ 8/1/2018, P202A, D08 + D09 ( 14h00), D10+D11 (15h00), D12 (16h00). 

Sáng 5/1: Thi lại Pháp chế dược P304C từ 9h30

Chiều 5/1:

Sáng 6/1: Thi lại Kinh tế dược (P101A), thi lại Quản trị kinh doanh Dược (P102A) từ 8h00

Từ 8/1 - 11/2: Thực tập tốt nghiệp nhà thuốc và công ty dược