09 6688 6651

Lịch học lớp D08K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Lớp K8D1 đổi chính thức thành tên lớp D08K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Phương
Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D08K8

- Giờ học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
- Giờ học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30
- Các buổi thi Sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút.


Lịch nghỉ hè:
Từ ngày thứ 2 (27/6/2016) đến hết ngày chủ nhật (7/8/2016). Bắt đầu từ thứ 2 (8/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho từng lớp.

Tuần từ  8/8 đến 12/8
(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C)

- Chiều 8/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành
- Chiều 9/8: Học Hóa Dược 1
- Chiều 10/8: Học Hóa Dược 1
- Chiều 11/8:
- Chiều 12/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần từ  15/8 đến 20/8
(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

- Chiều 15/8:
- Chiều 16/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành
- Chiều 17/8: Học Hóa Dược 1
- Chiều 18/8: Học Hóa Dược 1 P303C
- Chiều 19/8: Sinh viên nghỉ học Chiều 19/8 - lý do Bão về.

Tuần từ  22/8 đến 26/8 (lớp chú ý lịch học Hóa Dược 1 chiều thứ 4 (24/8) nghỉ học)

- Chiều 22/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành
- Chiều 23/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành
- Chiều 24/8: Nghỉ
- Chiều 25/8: Học Hóa Dược 1
- Chiều 26/8:

Tuần từ  29/8 đến 2/9

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)
- Chiều 29/8: Học Hóa Dược 1 P304C
- Chiều 30/8: 
- Chiều 31/8: Học Hóa Dược 2 P304C
- Chiều 1/9: Học Hóa Dược 2 P302C
- Chiều 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ  5/9 đến 9/9

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)
- Chiều 5/9: Học Dược liệu 1 
- Chiều 6/9: 
- Chiều 7/9: Học Hóa Dược 2 
- Chiều 8/9: Học Hóa Dược 2 
- Chiều 9/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần từ  12/9 đến 17/9

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)
- Chiều 12/9: Học Dược liệu 1 
- Chiều 13/9: 
- Chiều 14/9: Học Hóa Dược 2 
- Chiều 15/9: Học Hóa Dược 2 
- Chiều 16/9: 

 Sáng 17/9 (thứ 7): Thi LT Hóa dược 1 Ca 1 từ 8h00 P102+202A

Tuần từ  19/9 đến 24/9

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

Lịch học thực hành 100% sinh viên đi đầy đủ, muộn quá 05 phút không được điểm danh, nghỉ học 01 buổi không được thi.
- Chiều 19/9: Học Dược liệu 1 
- Chiều 20/9: Thi Tiếng Anh Chuyên ngành P302+303C từ 14h00
- Chiều 21/9: 

Sáng 22/9: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Chiều 22/9: Học Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30 
- Chiều 23/9: 

Tuần từ  26/9 đến 1/10

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

Lịch học thực hành 100% sinh viên đi đầy đủ, muộn quá 05 phút không được điểm danh, nghỉ học 01 buổi không được thi.
Chiều 26/9: Học Dược liệu 1 
Chiều 27/9: 

Sáng 28/9: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
Chiều 28/9: Học Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30

Chiều 29/9: 

Chiều 30/9: Học Dược lý 1 

Tuần từ  3/10 đến 7/10

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

Lịch học thực hành 100% sinh viên đi đầy đủ, muộn quá 05 phút không được điểm danh, nghỉ học 01 buổi không được thi.
Chiều 3/10: Học Dược liệu 1 
Chiều 4/10: 

Sáng 5/10: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
Chiều 5/10: Thi Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30

Chiều 6/10: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 7/10 : Nghỉ học Môn Dược lý 1 

Tuần từ  10/10 đến 14/10 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
Chiều 10/10: Học Dược liệu 1 
Chiều 11/10: 
Chiều 12/10: 

Chiều 13/10: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 14/10 : Học Dược lý 1

Chiều 15/10 (thứ 7): Thi Hóa dược 2 ca 1 từ 14h00 P102+202A

Tuần từ  17/10 đến 21/10 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
Chiều 17/10: Học Dược liệu 2
Chiều 18/10:  Học Dược lý 1
Chiều 19/10: 

Chiều 20/10: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 21/10 : Học Dược lý 1

Tuần từ  24/10 đến 28/10 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 24/10: Học Dược liệu 2
Chiều 25/10:  Học Dược lý 1
Chiều 26/10: Thi Dược liệu 1 P102+202A. Ca 2 từ 15h30

Chiều 27/10: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 28/10

Tuần từ  31/10 đến 4/11 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 31/10: Học Dược liệu 2
Chiều 1/11:  Học Dược lý 1
Chiều 2/11: 

Chiều 3/11: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 4/11 : Học Dược liệu 2

 Tuần từ  7/11 đến 11/11 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 7/11: Học Dược liệu 2
Chiều 8/11:  Học Dược lý 2
Chiều 9/11: 

Chiều 10/11: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 11/11 : Cắt lịch Thi ca 1 Dược lý 1

Tuần từ  14/11 đến 18/11 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
Chiều 14/11: Học Dược liệu 2
Chiều 15/11:  
Chiều 16/11: Thi ca 1 từ 14h00 Dược lý 1 P101+102A

Chiều 17/11: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 18/11 : Học Dược lý 2

Tuần từ  21/11 đến 26/11 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Chú ý lịch phòng học chiều thứ 6 (25/11) có thay đổi, lớp sẽ học thực hành tại Phòng 302 Nhà C
Chiều 21/11: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Chiều 22/11:  Học Dược lý 2 
Chiều 23/11: 

Chiều 24/11: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 25/11 :Học Thực hành Dược liệu P302C , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Tuần từ  28/11 đến 2/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 28/11: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Chiều 29/11:  Học Dược lý 2 
Chiều 30/11: 

Chiều 1/12: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 2/12 :

Sáng 3/12: Thi Dược liệu 2 P102+202 Từ 8h00

Tuần từ  5/12 đến 10/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 5/12: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Chiều 6/12:  Học Dược lý 2 
Chiều 7/12: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 8/12: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 9/12 :

Tuần từ  12/12 đến 18/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 12/12: 
Chiều 13/12:  Học Dược lý 2 
Chiều 14/12: THI Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều 15/12: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 16/12 :

Sáng 17/12: Thi lại môn Thực vật Dược

Chiều 17/12: Thi lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần từ  19/12 đến 23/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 19/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc
Chiều 20/12:  Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.
Chiều 21/12: 

Chiều 22/12: THI  Quốc phòng an ninh P202A

Chiều 23/12 : Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Sáng 24/12: Thi lại môn Tiếng Anh 2 P102A, từ 8h00

Chiều 24/12: Thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh P202A từ 14h00

Sáng 25/12: Thi lại môn Hóa sinh P102A từ 8h00

Tuần từ  26/12 đến 31/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 26/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc
Chiều 27/12:  Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.
Chiều 28/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 29/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 30/12 : Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Tuần 02/12 - 7/1:

Chiều 2/1:Nghỉ bù

Chiều 3/1: Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều 4/1: 

Chiều 5/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 6/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 7h30 vào lớp

Chiều 6/1: Thi Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều 7/1: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P102+202A, từ 14h00

Tuần 09/12 - 14/1:

Chiều 9/1: Thi Dược lý 2 ca 1 từ 14h00, P101+202A

Chiều 12/1: Thi Đảm bảo chất lượng thuốc ca 1 từ 14h00, P101+202A

Tuần 16/1 - 18/1: Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học P302A, ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành  P202 từ 14h00

Sáng 17/1: Thi lại LT Dược liệu 1 P101A  từ 8h00

Chiều 17/1:

Sáng 18/1: Thi lại LT Dược lý 1 P101A, từ 8h00

Từ 19/1 nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 13/2: Học Bào chế 1 

Chiều 14/2: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 15/2: 

Chiều 16/2: Học Bào chế 1 

Chiều 17/2: Học Tổ chức quản lý Dược

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 20/2: Học Bào chế 1 

Chiều 21/2: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 22/2: 

Chiều 23/2: Học Bào chế 1 

Chiều 24/2: NGhỉ

Tuần 27/2 - 5/3: Lớp D08K8 học tại P302C

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Chiều 27/2: Học Bào chế 1 

Chiều 28/2: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 1/3: 

Chiều 2/3: Học Bào chế 1 

Chiều 3/3: 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 6/3: Học Bào chế 2 

Chiều 7/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 8/3: Học Marketing Dược

Chiều 9/3: Học Bào chế 2

Chiều 10/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 13/3: Học Bào chế 2 

Chiều 14/3: Học Marketing Dược

Chiều 15/3: Học Marketing Dược

Chiều 16/3: Học Bào chế 2

Chiều 17/3: 

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 20/3: Học Bào chế 2 

Chiều 21/3: Học Marketing Dược

Chiều 22/3: Học Marketing Dược

Chiều 23/3: Học Bào chế 2

Chiều 24/3: 

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 27/3: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Chiều 28/3: Học Marketing Dược

Chiều 29/3: 

Chiều 30/3: 

Chiều 31/3: Thi Lý thuyết Bào chế 1 ca 1 từ 14h00, Phòng 1 thi tại P102A, Phòng 2 thi tại P303C.

Lịch thi lại: 

Sáng 1/4: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 1 P101A từ 8h00

Chiều 1/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2 P101A từ 14h00

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 3/4: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Chiều 4/4: THI  Marketing Dược ca 1 từ 14h00, Phòng 1 thi tại P202A, Phòng 2 thi tại P305B

Chiều 5/4: 

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: Thi Tổ chức quản lý dược ca 1 từ 14h00, P302+303C

Lịch thi lại: 

Sáng 8/4: 

Chiều 8/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 P305 B từ 14h00

Tuần 10/4 - 14/4: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 10/4: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Chiều 11/4: 

Chiều 12/4: THI Lý thuyết Bào chế 2 P303C + 302C từ 14h00

Chiều 13/4: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Chiều 14/4: 

Lịch thi lại: 

Sáng 15/4: 

Chiều 15/4: Thi lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202 từ 14h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp D08K8 học tại P302C

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: THI Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 thi từ 13h30, nhóm 2 nghỉ. 

Chiều 18/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 19/4: THI Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 2 thi từ 13h30, nhóm 1 nghỉ. 

Chiều 20/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 21/4: Học Giáo dục thể chất 3 ( 100% sv đi học đầy đủ)

Lịch thi lại: 

Sáng 22/4: 

Chiều 22/4: Thi lại Hóa Dược 2 P305B từ 14h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 24/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 25/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 26/4: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 27/4: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 28/4: Học Giáo dục thể chất 3 ( 100% sv đi học đầy đủ)

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 3/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 4/5: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 5/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 8/5: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 9/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 10/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 11/5: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 12/5: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 13/5: Thi lại Vi sinh ký sinh trùng P305B từ 8h30

Tuần 15/5 - 20/5: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 15/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 16/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 17/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 18/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 19/5: THI Giáo dục thể chất 3

Sáng 20/5: Thi lại Thực hành hóa dược P303B từ 7h30

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 22/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 23/5: 

Chiều 24/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 25/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 26/5: 

Chiều 27/5: Thi lý thuyết Dược lâm sàng 1 P202A (phòng 1) và P305B (phòng 2) từ 14h00

Tuần 29/5 - 3/6: Lớp D08K8 học tại P302C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Chiều 29/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 30/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 31/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 1/6: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 2/6: Thi quản lý tồn trữ thuốc P102+202A, ca 2 từ 9h30

Sáng 3/6: Thi lại Marketing Dược P304C 8h00 ( Thi lại có: Nguyễn Thu Hiền, Nguyền Thi Phương Hoa, Đỗ Thị Diệu Ninh, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Thương)

Tuần 5/6 - 11/6: Lớp D08K8 học tại P302C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Chiều 5/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 302C học cả lớp. Nghỉ 01 buổi học lại

Chiều 6/6: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30

Chiều 7/6: 

Sáng 8/6: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30

Chiều 8/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 302C học cả lớp. Nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 9/6: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 2 P102+202A, ca 2 từ 9h30

Sáng 10/6: 

Sáng 11/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 1 P101A 8h00 

Tuần 12/6 - 23/6: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 12/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 302C học cả lớp. Nghỉ 01 buổi học lại

Chiều 13/6: 

Chiều 14/6: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30

Sáng 15/6: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30

Chiều 15/6: Học Thực hành Dược lâm sàng 302C học cả lớp. Nghỉ 01 buổi học lại

Chiều 16/6: Thi Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc P303 + 304C ca 1 từ 14h00

Chiều 17/6: Thi lại Bào chế 2 P101+102A. từ 14h00

Cả ngày 20/6 (thứ 3): Thi Thực hành Dược lâm sàng P305B, nhóm 1 thi buổi sáng, nhóm 2 thi buổi chiều

Cả ngày 22/6 (thứ 5): Thi Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 thi buổi sáng, nhóm 2 thi buổi chiều

Lịch nghỉ hè: Lớp bắt đầu nghỉ hè từ 23/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Từ 4/9 lớp sẽ đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

Từ 4/9 - 6/9: Lớp D08- K8 học cố định P203 Nhà C

Chiều 4/9: Nghỉ bù lễ 2/9

Chiều 5/9: Học Quản trị kinh doanh dược

Chiều 6/9: Học Pháp chế dược

Chiều 7/9: Học Kinh tế dược

Chiều 8/9: 

Từ 11/9 - 15/9: Lớp D08- K8 học cố định P203 Nhà C

Chiều 11/9: Học Hóa dược 3 

Chiều 12/9: Học Quản trị kinh doanh dược

Chiều 13/9: Học Pháp chế dược

Chiều 14/9: Học Kinh tế dược

Chiều 15/9: 

Từ 18/9 - 22/9: Lớp D08- K8 

Chiều 18/9: Học Hóa dược 3 P303C

Chiều 19/9: Học Quản trị kinh doanh dược P101A

Chiều 20/9: Học Pháp chế dược P203C

Chiều 21/9: Học Kinh tế dược P203C

Chiều 22/9: 

Từ 25/9 - 30/9: Lớp D08- K8 

Chiều 25/9: Học Hóa dược 3 P302C

Chiều 26/9: Học Quản trị kinh doanh dược 203C

Chiều 27/9: Học Pháp chế dược P102A

Chiều 28/9: Học Kinh tế dược P304C

Chiều 29/9: Học Kinh tế dược P101A

Từ 2/10 - 06/10: Lớp D08- K8 

Chiều 2/10: Học Hóa dược 3 P101A

Chiều 3/10: Học Quản trị kinh doanh dược P304C

Chiều 4/10: Học Pháp chế dược P101A

Chiều 5/10: Học Kinh tế dược P101A

Chiều 6/10: cắt lịch

Từ 9/10 - 13/10: Lớp D08- K8 

Chiều 9/10: 

Chiều 10/10: Học Quản trị kinh doanh dược P303C

Chiều 11/10: Học Pháp chế dược P303C

Chiều 12/10: 

Chiều 13/10: Học Hóa dược 3 P202A

Từ 16/10 - 20/10: Lớp D08- K8 

Chiều 16/10: Học Hóa dược 3 P304C

Chiều 17/10: 

Chiều 18/10: Thi Kinh tế dược P203 C( phòng 1) + P304C (phòng 2) ca 1 từ 14h00

Chiều 19/10: 

Chiều 20/10: Thi Quản trị kinh doanh dược P101+102A ca 2 từ 15h30

Từ 23/10 - 3/11: Lớp D08- K8 

Chiều 26/10: Thi Pháp chế dược P203 C( phòng 1) + P204C (phòng 2) ca 2 từ 15h30

Chiều 1/11: Thi Hóa dược 3 P203 C( phòng 1) + P204C (phòng 2) ca  1 từ 14h00

Thi xong cả lớp ở lại, nhà trường phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện từ 6/11-1/12/2017.

Địa điểm: Viện y học phòng không không quân.

Thời gian: Đi thực tập buổi chiều

Tuần 4/12 - 9/12: Nghỉ 

Viết báo cáo: 13/12 nộp báo cáo về phòng đào tạo. 15h00 P303C

Đến nộp gặp cô Phương lấy nhận xét bệnh viện để đóng vào cuối quyển báo cáo.

Lịch thi lại từ 11/12 xem trên lịch học của lớp. 

Lịch Thi lại Khóa 8

Từ 11/12 - 16/12: 

Chiều 15/12: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A

Sáng 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng D11 - K8 ( P304C) + D12 - K8 ( P303C) ca 2 từ 9h30

Chiều 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1 D08 + D09 - K8 (P304C), D10 - K8 (P303C) từ 14h00

Lịch thi các môn tiếp theo sẽ được cập nhật vào 12/12. Sinh viên chú ý theo dõi để có kế hoạch ôn tập và đi thi đúng lịch. Thi lần 2 nhà trường sẽ thực hiện coi thi nghiêm túc như lần 1.

Tuần từ 18/12 - 23/12: Lịch thi lại:

Sáng 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D10 (P203C + 304C) ca 1 từ 8h00, D08 thi P203C ca 2 từ 9h30

Chiều 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D11 (P102A) + D12 (202A) từ 14h00

Chiều 22/12: Thi Thực hành Dược lý P303B từ 13h30

Sáng 23/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 2 D11 (P303C) + D12 (P304C) từ 8h00

Chiều 23/12: Thi Lại lý thuyết Dược lâm sàng 2 D08 +D09 (P303C) + D10 (P304C) từ 14h00

Tuần từ 25/12 - 29/12: Lịch thi lại:

Chiều 26/12: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc. P303C, từ 14h00

Chiều 27/12: Thi lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D08 + D09 + D12 từ 13h30 P304B

Sáng 29/12: Thi Lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D10 +D11 từ 7h30 P304B

Chiều 29/12: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P204C

Nghỉ lễ: 30/12 - 2/1 Sau đó sẽ có lịch thi lại tiếp. 

Lịch học lại ( những môn không có lớp học: Mác 1, Mác 2, y đức, hóa đại cương - vô cơ, tư tưởng hồ chí minh ) sẽ được cập nhật sau

Tuần từ 1/1 - 6/1: Lịch thi lại:

Sáng 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D08 thi P303C từ 8h00, D09 + D11 + D12: Thi P304C từ 8h00,

Chiều 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D10 thi P202A từ 15h30 (ca 2)

Sáng 4/1:

Chiều 4/1: Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp từ 8/1/2018, P202A, D08 + D09 ( 14h00), D10+D11 (15h00), D12 (16h00). 

Sáng 5/1: Thi lại Pháp chế dược P304C từ 9h30

Chiều 5/1:

Sáng 6/1: Thi lại Kinh tế dược (P101A), thi lại Quản trị kinh doanh Dược (P102A) từ 8h00

Từ 8/1 - 11/2: Thực tập tốt nghiệp nhà thuốc và công ty dược

Lịch Thực tập Tốt nghiệp Khóa 8  tại Khoa Dược. Thời gian: 02 tuần

  1. Đợt 1: Từ ngày 5/3 – hết ngày 16/3:

Lớp D12 thực tập Tại Bệnh viện châm cứu trung ương 49 Thái Thịnh

Chú ý: 9h00 sáng 5/3 tập trung tại Hội trường Hoa sen tầng 4 tòa nhà 11 tầng – BV châm cứu trung ương.

Lớp D09 + ½ D11: thực tập Tại Viện Y học Phòng không Không quân 225 Trường chinh. Nhóm 1 sáng 8h00, Nhóm 2 chiều 14h00 tập trung tại Phòng Huấn luyện Tầng 11 nhà 12 Tầng của viện. Danh sách nhóm liên hệ lớp trưởng.

  1. Đợt 2: Từ ngày 19/3 – hết ngày 30/3:

Lớp D08 thực tập Tại Bệnh viện châm cứu trung ương 49 Thái Thịnh

Chú ý: 9h00 sáng 19/3 tập trung tại Hội trường Hoa sen tầng 4 tòa nhà 11 tầng – BV châm cứu trung ương.

Lớp D10 + ½ D11: thực tập Tại Viện Y học Phòng không Không quân 225 Trường chinh. Nhóm 1 sáng 8h00, Nhóm 2 chiều 14h00 tập trung tại Phòng Huấn luyện Tầng 11 nhà 12 Tầng của viện. Danh sách nhóm liên hệ lớp trưởng

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần

Sinh viên hoàn thiện tiền học lại trước khi học. Đi học đầy đủ, Nghỉ học hoặc không đi học sẽ học lại và ra trường cùng Khóa 9.

Từ 5/3 - 11/3

Sáng 5/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 7h30-9h30, D10 học từ 9h30-11h30

Sáng 6/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 7/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 13h30-15h30, D10 học từ 15h30-17h30

Sáng 8/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Cả ngày 10/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P1. P303C.

Cả ngày 11/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P2. P303C.

 Từ 12/3 - 18/3

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần

Sinh viên hoàn thiện tiền học lại trước khi học. Đi học đầy đủ, Nghỉ học hoặc không đi học sẽ học lại và ra trường cùng Khóa 9.

Sáng 12/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 7h30-9h30, D10 học từ 9h30-11h30

Sáng 13/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 14/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 13h30-15h30, D10 học từ 15h30-17h30

Sáng 15/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Cả ngày 17/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P1. P303C.

Cả ngày 18/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P2. P303C.

 Từ 19/3 - 25/3

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vậy Phòng đào tạo yêu cầu những sinh viên còn đang nợ những học phần kể trên, lên Phòng đào tạo để hoàn thiện tiền học lại trước ngày 21/3/2018. Sau khi hoàn thiện xong, nhà trường bố trí lớp học. 

Sáng 19/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D09, D11, D12 học từ 7h30-11h30

Sáng 20/3: THI Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 21/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D09, D11, D12 học từ 13h30-17h30

Chiều 22/3: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 24/3: Thi lại NLCB CN Mác Lê Nin P1 từ 8h15, NLCB Mác Lê Nin 2 từ 9h30,  P202A

Từ 26/3 - 1/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Do sinh viên chưa hoàn thiện tiền học lại, nên Phòng Đào tạo chưa bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 28/3/2018.

Sáng 26/3: 

Sáng 27/3: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Chiều 28/3: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202A

Chiều 29/3: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 30/3: Thi Thực hành Kiểm nghiệm D08, D10 ( danh sách Giáo viên đã chia)

Chiều 30/3: Thi Thực hành Kiểm nghiệm D11, D09, D12 ( danh sách Giáo viên đã chia)

Cả ngày 31/3: Hoc lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng P303C

Cả ngày 1/4: Hoc lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng P303C

Từ 2/4 - 7/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Do sinh viên chưa hoàn thiện tiền học lại, nên Phòng Đào tạo chưa bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 28/3/2018.

Sáng 2/4: D08 Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 3/4: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Chiều 3/4: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 4/4:

Sáng 5/4: Thi Thực hành Dược lý P304B. từ 7h30

Chiều 5/4: 

Cả ngày 6/4: Học lại Sinh học di truyền P204C

Cả ngày 7/4: 

Cả ngày 8/4: Học lại Xác suất thống kê P303C

Từ 9/4 - 13/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Yêu cầu toàn bộ sinh viên còn nợ môn lên văn phòng đóng tiền học lại tất cả các môn để Phòng Đào tạo  bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 10/4/2018.

Cả ngày 10/4: Học lại Hóa đại cương vô cơ. P203C

Cả ngày 11/4: Học lại Vật lý đại cương. P304C

Sáng 12/4: 

Chiều 12/4: Học lại Thực vật dược P101 Nhà A

Sáng 13/4: 

Chiều 13/4: Học lại Thực vật dược P203C

Sáng 14/4: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 C từ 8h00

Từ 16/4 - 21/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Yêu cầu toàn bộ sinh viên còn nợ môn lên văn phòng đóng tiền học lại tất cả các môn để Phòng Đào tạo  bố trí học lại.

Sáng 16/4: Học lại Vi sinh ký sinh trùng P204C

Chiều 16/4: - Học lại Dược lâm sàng 1 P303C

                     - Học lại Tiếng Anh 1 P203C

Sáng 17/4:    - Học lại Dược lâm sàng 1 P102A

Chiều 17/4:   - Học lại Tiếng Anh 1 P203C

Cả ngày 18/4: Học lại Y đức P304C. Sáng 7h30, chiều 13h30

Chiều 19/4: - Học lại Dược lâm sàng 1 P102A

Sáng 20/4:   - Học lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P304C

                     - Học Lại Giải phẫu sinh lý P102A

Chiều 20/4: -  Học Lại Giải phẫu sinh lý P102A

                     - Học lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P204C

                     - THI Xác suất thống kê P202 A từ 14h00

                     - THI Đảm bảo chất lượng thuốc P202A từ 14h00

Cả ngày 21/4: Học lại Tiếng Anh 2 P203C

Chiều 21/4:  - Thi Dược lâm sàng 1 P304C

Cả ngày 22/4: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C

Lịch nộp báo cáo: Yêu cầu các sinh viên đến đầy đủ để nộp báo cáo và họp lớp.

 - Sáng thứ 4 (18/4), D08 9h00, D09 10h00, D10 10h30

 - Sáng thứ 5 (19/4):  D11 9h00, D12 10h00

Từ 23/4 - 1/5

Nhà trường sẽ hoàn thiện điểm cho tất cả sinh viên trước ngày 27/4 để xét điều kiện thi tốt nghiệp. Vậy sinh viên nào còn đang học với K9, K10 đã học xong và đang học mà chưa thi thì liên hệ Phòng đào tạo để được sắp xếp lịch thi ngay.

Các môn học lại yêu cầu sinh viên đi đủ 100%.

Sáng 23/4: 

Sáng 24/4: - Học lại Dược lý 2

Chiều 24/4: Học lại Dược lý 2

Ngày 25/4: Nghỉ lễ

Sáng 26/4: - Học Tổ chức quản lý dược P102A

                   - Học Hóa Dược 1. P304C

Chiều 26/4: - Học Tổ chức quản lý dược P102A

                    - Học Hóa dược 1 P101A

Sáng 27/4: - Học lại Quản lý tồn trữ thuốc P102A

                   - Học lại Kinh tế dược P101A

                   - Học lại Dược lâm sàng 2 P304B

Chiều 27/4: - Học lại Quản trị kinh doanh dược P204C

                    - Học lại Hóa dược 2

                    - Học lại bào chế 2