Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K10-D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D1. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần.

Lớp K10-D1 sẽ học cố định tại Phòng 303 Nhà C

Lớp sẽ học buổi sáng từ 7h30-11h30. Sinh viên chú ý đi học đầy đủ, đúng giờ.

 

 

Sáng 25/12: Học Chính trị 2

Sáng 26/12: Học Tiếng Anh 2

Sáng 27/12: 

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: 

Từ 30/12 -1/1/2018: Nghỉ lễ

2/1/2018: Thi Chính trị 2 P203+204C từ 8h00

Tuần 1/1 - 6/1/2018:

 

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1: Thi Chính trị 2 P203+204C từ 8h00

Sáng 3/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Học P203C

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 10/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 11/1: Cắt lịch học

Sáng 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 15/1: 

Sáng 16/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 17/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 18/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 19/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: 

Sáng 23/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 24/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 25/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 26/1: Học Giáo dục thể chất 1

 

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 29/1: Thi Thống kê y dược, P203+204C, từ 8h00

Sáng 30/1: 

Chiều 31/1: Thi thực hành Vật lý - lý sinh P203+204C, ca 1 từ 14h00

Sáng 1/2: 

Sáng  2/2: Thi Giáo dục thể chất 1 từ 8h00

Sáng 3/2: 

Sáng 4/2: Thi Lý thuyết Vật lý lý sinh P303+304C, ca 2 từ 9h30

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 5/3: 

 Sáng 6/3: Học Hóa sinh

 Sáng 7/3: Thi Tiếng Anh 2 từ 8h15, P203+204C

 Sáng 8/3: Học Hóa sinh

 Sáng 9/3: Học Bệnh học

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 12/3: Học Hóa sinh

 Sáng 13/3: Học Hóa sinh

 Sáng 14/3: Thi lại Sinh học di truyền 8h15, P203+204C

 Sáng 15/3: Học Hóa sinh

 Sáng 16/3: Học Bệnh học

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 12/3: Học Hóa sinh

 Sáng 13/3: Học Hóa sinh

 Sáng 14/3: Thi lại Sinh học di truyền 8h15, P203+204C

 Sáng 15/3: Học Hóa sinh

 Sáng 16/3: Học Bệnh học

Tuần 19/3 - 24/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 19/3: Thi Giáo dục thể chất 1, ca 1 từ 8h00

 Sáng 20/3: Học Hóa sinh

 Sáng 21/3: Thi lại Thực hành Giải phẫu - Thực hành Vi sinh - kST P303C từ 8h00

 Sáng 22/3: Học Hóa sinh

 Sáng 23/3: Học Bệnh học

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 26/3: 

 Sáng 27/3: Thi lại Lý thuyết Giải phẫu sinh lý P203 C từ 9h00

 Sáng 28/3: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 29/3: Thi Hóa sinh P203+204 C từ 8h15

 Sáng 30/3: Học Bệnh học

Tuần 2/4 - 6/4/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 2/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 3/4: Học Giáo dục thể chất 2

 Sáng 4/4:  Học Bệnh học

 Sáng 5/4:  Học Bệnh học

 Sáng 6/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Tuần 9/4 - 14/4/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 9/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 10/4: Học Giáo dục thể chất 2

 Sáng 11/4:  Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 12/4:  

 Sáng 14/4: Thi lại Pháp luật 8h00 P204C

                   Thi lại Vi sinh - ký sinh trùng 8h00 P204C

Tuần 16/4 - 20/4/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 16/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 17/4: Học Giáo dục thể chất 2

 Sáng 18/4:  

 Sáng 19/4:  Thi Bệnh học P101+102A từ 8h00

 Sáng 20/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

               Hy vọng với những thông tin của trường Cao Đẳng Y Dược TP HCM đưa ra sẽ giúp ích cho bạn    

Tuần 23/4 - 1/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 23/4: 

 Sáng 24/4: THI Giáo dục thể chất 2

Chiều 24/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng  từ 13h30

 Sáng 25/4:  Nghỉ lễ 10/3 Âm lịch

 Sáng 26/4:  Học Thực vật dược

 Sáng 27/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5- 5/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 2/5: 

Chiều 3/5: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng  từ 13h30

Sáng 4/5: Học Thực vật dược

Tuần 7/5- 11/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 7/5: Học Dược liệu 1

Sáng 8/5: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng  

Sáng 9/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 10/5: Học Thực vật dược

Sáng 11/5: Học Thực vật dược

Tuần 14/5- 18/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 14/5: Học Dược liệu 1

Sáng 15/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 16/5: 

Sáng 17/5: Học Thực vật dược

Chiều 17/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 18/5: Học Thực vật dược

Tuần 21/5- 25/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 21/5: 

Sáng 22/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 23/5: 

Sáng 24/5: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 25/5: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Tuần 28/5- 1/6/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 28/5: Học Dược liệu 1

Sáng 29/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 30/5: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 31/5: Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 1/6: 

Tuần 4/6- 8/6/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 4/6: Học Dược liệu 1 tại P304C

Sáng 5/6: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h00, nhóm 2 từ 9h00-11h30

Sáng 6/6: Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 7/6: Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 8/6: 

Tuần 11/6- 16/6/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 11/6: 

Sáng 12/6: Học Dược liệu 1

Sáng 13/6: THI Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00.

Sáng 14/6: Học Dược liệu 1

Sáng 15/6: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lương. P304B từ 7h30

Tuần 18/6- 22/6/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 18/6: 

Sáng 19/6: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P203+204C ca 2 từ 9h30

Sáng 20/6: THI lại Thực hành Thực vật dược  tại P204C từ 8h00

Sáng 21/6: Thi Lý thuyết Thực vật dược. P203+204C ca 2 từ 9h30

Sáng 22/6: 

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

Tuần từ 13/8 - 18/8: Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 13/8: Học Hóa dược 1

Chiều 14/8: 

Chiều 15/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 16/8: Học Hóa dược 1

Chiều 17/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Tuần từ 20/8 - 24/8: Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 20/8: Học Hóa dược 1

Chiều 21/8: Học Hóa dược 1

Chiều 22/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 23/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 24/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Tuần từ 27/8 - 31/8:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 27/8: Học Hóa dược 1

Chiều 28/8: Học Hóa dược 1

Chiều 29/8: Học Thực hành Hóa dược 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 30/8: THI Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30.

Chiều 31/8: 

Từ 1/9-4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 5/9: Học Dược liệu 2

Chiều 6/9: Học Dược liệu 2

Chiều 7/9: Thi Thực hành Dược liệu 1, P304B từ 14h00

Tuần từ 10/9 - 14/9:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 10/9:  Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 11/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 12/9: Học Dược liệu 2

Chiều 13/9:Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 14/9: THI Lý thuyết Dược liệu 1 ca 2 từ 15h30, P204+304C

Tuần từ 17/9 - 21/9:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 17/9:  Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 18/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 19/9: Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 20/9: Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 21/9:

Tuần từ 24/9 - 28/9:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 24/9:  Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 25/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 26/9: Học Hóa dược 2 P204C

Chiều 27/9: THI Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30

Chiều 28/9:

Tuần từ 1/10 - 6/10:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 1/10:  THI Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. 

Chiều 2/10: Học Hóa dược 2

Sáng 3/10: Thi  Thực hành Dược liệu 2 P303C, từ 7h30

Chiều 3/10: 

Chiều 4/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 5/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Tuần từ 8/10 - 12/10:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 8/10:  Học Giáo dục quốc phòng an ninh  tại trường, P204C

Chiều 9/10: Học Hóa dược 2

Chiều 10/10: Học Hóa dược 2

Chiều 11/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 12/10: Học Hóa dược 2

Tuần từ 15/10 - 20/10:

Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 15/10:  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 16/10:  Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 17/10: Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 18/10:  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 19/10: Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Tuần 22/10 - 27/10: Học P204C

Chiều 22/10 :  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 23/10: THI Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30,

Chiều 24/10: 

Chiều 25/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 26/10: Thi lại thực hành Hóa dược 1 P303B từ 13h30

Tuần 29/10 - 2/11: Học P204C

Chiều  29/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều  30/10: 

Chiều  31/10:

Chiều  1/11: Thi lý thuyết Hóa dược 1 ca 1 từ 14g00, P303+304C

Chiều  2/11: 

Tuần 5/11- 9/11: Học P204C

Chiều  5/11: 

Chiều  6/11: 

Chiều  7/11: Học Dược lý 1

Chiều  8/11: THI Quốc phòng an ninh P204C

Chiều  9/11: THi lý thuyết Dược liệu 2 ca 1 từ 14h00, P203+204C

Tuần 12/11 - 16/11: Học P204C

Chiều  12/11:  Học Dược lý 1

Chiều  13/11: 

Chiều  14/11: Học Dược lý 1

Sang  15/11: THi lại Thực hành Hóa dược 2 từ 7h30 P304B

Chiều  16/11: THi Lý thuyết Hóa dược 2. P304C+304C từ 14h00

Tuần 19/11 - 23/11: Học P204C

Chiều 19/11: Học Dược lý 1

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11: nghi

Chiều 22/11: Học Dược lý 1

Chiều 23/11: Học Dược lý 1

Tuần 26/11 - 30/11:Học P204C

Chiều 26/11: Học Bào chế 1

Chiều 27/11: 

Chiều 28/11:   Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 29/11: 

Chiều 30/11: Học Bào chế 1

Tuần 3/12 - 7/12: Học P204C

Chiều 3/12: Học Bào chế 1

Chiều 4/12: 

Chiều 5/12:  Học Bào chế 1

Chiều 6/12:  Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 7/12:  Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 10/12 - 15/12: Học P204C

Chiều 10/12: Học Bào chế 1

Chiều 11/12: 

Chiều 12/12: Học Bào chế 1

Sáng 13/12: Học Thực hành Dược lý 1 P203 Nhà C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 14/12: Học Thực hành Dược lý 1 P204 Nhà C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 17/12 - 21/12: Học P204C

Chiều 17/12: Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 18/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 19/12:  Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 20/12: THI Thực hành Dược lý 1 P303 Nhà C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00.

Chiều 21/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần 24/12 - 28/12: K10D1 sẽ học buổi chiều Học P204 Nhà C

Chiều 24/12: Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 25/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 26/12:  Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 27/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 28/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Từ 29/12 - 1/1/2019: Nghỉ lễ.

Tuần 2/1/2019 - 5/1/2019: K10D1 sẽ học buổi chiều Học P204 Nhà C

Chiều 2/1: Học Dược lý 2 P303C

Cả ngày 3/1: Thi Thực hành Bào chế 1 P204C. Nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều 13h30

Chiều 4/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 5/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần 7/1/2019 - 11/1/2019: K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 7/1: Học Bào chế 2

Chiều 8/1: 

Chiều 9/1: Học Dược lý 2

Chiều 10/1: Học Bào chế 2

Chiều 11/1: Học Bào chế 2

Chiều 12/1: Học Tiếng Anh chuyên nghành

Tuần 14/1/2019 - 19/1/201: K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 14/1: Học THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Chiều  15/1: Học Tiếng Anh chuyên nghành P303C

Chiều  16/1: Học Dược lý 2 P303C

Chiều  17/1: Học THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Chiều  18/1:  Học THực hành Dược lý 2. P204C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Chiều  19/1: Học THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Tuần 21/1/2019 - 25/1/2019:K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 21/1: Học THực hành Dược lý 2. P204C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Chiều 22/1: Học THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Chiều 23/1:Học THực hành Dược lý 2. P204C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn nghỉ học lại.

Cả ngày 24/1: THI THực hành Bào chế 2. P204C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 13h30.

Chiều 25/1:  

Tuần 26/1 - 17/2/2019: Nghỉ Tết Âm lịch. Lịch đi học bắt đầu từ 18/2/2019. Phòng đào tạo sẽ lên lịch học chi tiết trước 01 tuần.

Tuần 18/2/2019 - 22/2/2019: K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 18/2: 

Chiều 19/2:

Sáng 20/2: Thi lại Thực hành Bào chế 1 từ 8h00

Chiều 21/2: Thi Thực hành Dược lý 2  P204C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. 

Chiều 22/2: Thi Lý thuyết Bào chế 1. P204+303C từ 14h00

Tuần 25/2/2019 - 1/3/2019: K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 25/2: Học Dược lâm sàng

Chiều 26/2: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Chiều 27/2: Học Dược lâm sàng

Chiều 28/2: 

Chiều 1/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Tuần 4/3/2019 - 8/3/2019: K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 4/3: 

Chiều 5/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Chiều 6/3: Học Dược lâm sàng

Chiều 7/3: Học Dược lâm sàng

Chiều 8/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Tuần 11/3/2019 - 16/3/2019: K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 11/3:  Học Dược lâm sàng

Chiều 12/3: Học Dược lâm sàng

Sáng 13/3: Thi tiếng Anh chuyên ngành. Ca 1 từ 8h15

Chiều 13/3: Thi lại Thực hành Dược lý 1. P204C từ 14h00

Chiều 14/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Chiều 15/3: Học Pháp luật- Tổ chức quản lý dược

Tuần 18/3/2019 - 22/3/2019: K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 18/3:  Học Dược lâm sàng

Chiều 19/3: Học Marketting Dược

Chiều 20/3: Thi LT Dược lý 1. Ca 1 14h00, P203+204C

Chiều 21/3: Học Marketting Dược

Chiều 22/3: Học Dược lâm sàng

Tuần 25/3/2019 - 29/3/2019: K10D1 sẽ học buổi Chiều Học P204 Nhà C

Chiều 25/3: Học Dược lâm sàng

Chiều 26/3: Học Marketting Dược P304 Nhà C

Sáng 27/3: Thi LT Bào chế 2. Ca 1 8h00, 204C

Chiều 27/3: Thi lại Thực hành Dược lý 2 14h00, P204C

Chiều 28/3: Học Marketting Dược

Chiều 29/3: Học Dược lâm sàng

Tuần 01/4/2019 - 5/4/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 1/4: Học Dược lâm sàng

Sáng 2/4: Thi LT Dược lý 2 . P204+304C. từ 8h15

Chiều 3/4: Học Marketting

Chiều 4/4: Học Marketting

Chiều 5/4: Học Dược lâm sàng

Tuần 08/4/2019 - 12/4/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 8/4: Học Thực hành Dược lâm sàng

Chiều 9/4: Học Thực hành  Dược lâm sàng

Chiều 10/4: 

Chiều 11/4: Học Dược học cổ truyền

Chiều 12/4: Học Dược học cổ truyền

Tuần 15/4/2019 - 19/4/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 15/4: 

Chiều 16/4: Học Dược học cổ truyền

Chiều 17/4: Thi Pháp luật - tổ chức quản lý dược P204+203C. 14h15

Chiều 18/4: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00

Chiều 19/4: Học Thực hành Dược lâm sàng. Đi học đủ 100%. nghỉ học lại.

Tuần 22/4/2019 - 26/4/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 22/4: 

Chiều 23/4: Học Thực hành Dược lâm sàng. Đi học đủ 100%. nghỉ học lại.

Chiều 24/4: Học Thực hành Dược lâm sàng. Đi học đủ 100%. nghỉ học lại.

Chiều 25/4: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00 học tại P304B

Chiều 26/4: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00  học tại P304B

Tuần 29/4/2019 - 5/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Từ 29/4 - 1/5: nghỉ lễ

Chiều 2/5: Học Thực hành Dược lâm sàng. Đi học đủ 100%. nghỉ học lại.

Chiều 3/5: Thi Marketting dược từ 14h15, P304+204C

Tuần 6/5/2019 - 11/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều  6/5: 

Cả ngày 7/5: Thi Thực hành Dược lâm sàng, nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều từ 13h30. P204C

Chiều 8/5: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00  học tại P304B

Chiều 9/5: 

Chiều 10/5: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00  học tại P304B

Lịch học tiếp sẽ cập nhật vào chiều thứ 7 (11/5). Sinh viên chú ý để theo sát lịch học.

Tuần 13/5/2019 - 18/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều  13/5: Học Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00  học tại P304B

Chiều 14/5: Học Quản lý kinh tế dược

Chiều 15/5: Học Quản lý kinh tế dược

Chiều 16/5: Thi Thực hành Dược học cổ truyền. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00  học tại P304B

Chiều 17/5: 

Tuần 20/5/2019 - 24/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 20/5: 

Chiều 21/5: Học Quản lý kinh tế dược

Chiều 22/5: Học Quản lý kinh tế dược

Sáng  23/5: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng. Từ 8h00

Chiều 24/5: Học Quản lý kinh tế dược

Tuần 27/5/2019 - 31/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 27/5: Học Quản lý kinh tế dược

Chiều 28/5: 

Chiều 29/5: Học Quản lý kinh tế dược

Chiều  30/5: 

Sáng 31/5: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng. Từ 8h15 P303+304C

Tuần 27/5/2019 - 31/5/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 27/5: Học Quản lý kinh tế dược

Chiều 28/5: 

Chiều 29/5: Học Quản lý kinh tế dược

Chiều  30/5: 

Sáng 31/5: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng. Từ 8h15 P303+304C

Tuần 3/6/2019 - 7/6/2019: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 3/6: 

Chiều 4/6: Thi Quản lý kinh tế dược. Từ 14h15 P303+304C

Chiều 5/6: 

Chiều  6/6: Thi Dược học cổ truyền. Từ 14h15 P303+304C. Thi xong ở lại phổ biến kê hoạch thực tập. Yêu cầu sinh viên có mặt 100%

Sáng 7/6: 

Lịch thực tập bắt đầu từ 10/6/2019

Địa điểm: BV Đa khoa Thanh Trì. 14h00 chiều ngày  10/6 tập trung.

Thực tập 06 khoa Nội, ngoại sản nhi truyền nhiễm và cấp cứu theo lịch của nhà trường.

 

Tuần 09/9/2019 - 14/09/ 2019. Nhà trường tiến hành tổ chức thi lại các môn học từ năm thứ 2. Vì vậy yêu cầu sinh viên học bài để làm bài có kết quả tốt.

Chiều 09/9: Thi lại Bệnh học. Từ 2h00 tại phòng 204 Nhà C

Chiều 10/9: Thi lại Dược Liệu 1 . Từ 2h00 tại phòng 204 Nhà C

Chiều11/9: Thi lại Dược Liệu 2 . Từ 2h00 tại phòng 204 Nhà C

Chiều12/9:  

Sáng 13/9: Phổ Biến kế hoach thực tập tốt nghiệp . Yêu cầu sinh viên đi đủ 100%. Tập trung tại phòng 304 Nhà C. từ 9h30 phút.

LỊCH THỰC TẬP 

Bắt đàu thực tập tốt nghiệp tại khoa Dược - Viện Y Học phòng không không quân

Từ ngày 16/09. 14H00  Chiều tập trung

Sáng 21/09: Thi lại môn Hóa dược 1. Từ 8h30 . Tại phòng 204 nhà C

Chiều 21/09: Thi lại môn Hóa Dược 2 Từ 14h00 . Tại phòng 204 nhà C

 

Tuần 23/9/2019 - 29/09/ 2019 :

Sáng 28/09: Thi lại môn Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. Từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

Chiều 28/09: Thi lại môn Tiếng anh chuyên ngành Dược . Từ 14h tại phòng 204 nhà C

Tuần từ 30/09/2019-06/10/2019

 Sinh viên bắt đầu đi thực tập tại nhà thuốc, công ty Dược từ ngày 30/09

Sáng 05/10: Thi lại môn Dược lý 1, Dược lý 2 từ 8h30 phút tại phòng 304C

Chiều 05/10: Thi lại môn Thực vật dược từ 14h00 tại phòng 204 C

Tuần từ 07/010/2019: 

Sáng 12/10: Thi lại môn Bào chế 1, Bào chế 2 từ 8h30 phút tại phòng 204 nhà C

Tuần từ 14/10/2019:

Sáng 19/10: Thi lại môn Tiếng anh 1, Marketing Dược từ 8h30 phút tại phòng 204 nhà C

Tuần từ ngày 21/10

Sáng 26/10: Thi lại môn Tiếng anh 2, Dược Lâm  sàng  từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

Tuần từ ngày 28/10

Sáng 02/11: Thi lại môn Chính trị 1, chính trị 2, Vật lý lý sinh  từ 8h30 tại phòng 204 nhà C

Tuần từ ngày 04/11

Sáng 09/11: Thi lại môn Hóa sinh, Pháp luật tổ chức quản lý dược, Quản lý kinh tế dược tại phòng 204 nhà C từ 8h30

Tuần từ ngày 11/11/2019- 17/11/2019

Từ ngày 11/11/2019: Nhà trường bắt đầu tổ chức các lớp học lại, học vét  cho sinh viên khóa 10. Yêu cầu sinh viên xem lại điểm và chủ động lên trường hoàn thiện lệ phí học lại để nhà trường xếp lớp học. 

Chiều 11/11: Học lại thực hành Hóa Dược 1

Sáng 12/11: Học lại Dược học cổ truyền

Chiều 12/11: Học lại Dược học cổ truyền

Sáng 13/11: Sinh viên hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp nộp tại phòng 204 nhà C lúc 8h30 phút. Sinh viên hoàn thiện học phí. Những sinh viên nào chưa hoàn thiện học phí+ kinh phí thực tập sẽ không được thu báo cáo 

Sáng 14/11:

Sáng 15/11: Học lại thực hành Hóa dược 

Tuần từ ngày 18/11/2019- 22/11/2019:Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Yêu cầu: sinh viên lên hoàn thiện tiền học lại của tất cả các môn học chậm nhất ngày thứ 4 (20/11) để nhà trường bố trí sắp xếp học lại kịp tiến độ tốt nghiệp. Sinh viên nào không hoàn thiện nhà trường không chịu trách nhiệm các môn: Tiếng Anh, Tiếng ANh chuyên ngành, Giải phẫu SL, Sinh học DT, Vật lý lý sinh, bệnh học, Hóa sinh, Hóa Hữu cơ PTĐL, Chính trị  Pháp luật, Tin học, Dược liệu 1,2, Hóa dược , Dược lý,  thực vật Dược, Bào chế 1,2, Dược lâm sàng, Marketing Dược.

Sáng 18/11: Học lại thực hành Dược lâm sàng P204C

Chiều 18/11: Học lại thực hành Hóa dược 

Sáng 19/11: Học lại thực hành Dược lâm sàng P204C

Chiều 20/11: THI Dược học cổ truyền (lớp học lại) 14h00 P203C

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11:  Học lại thực hành Hóa dược 

Chiều 22/11: Học lại thực hành Dược lâm sàng P204C

Tuần từ ngày 25 /11/2019- 1/12/2019:Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Chiều 25/11: Học lại Bào chế 2

Chiều 26/11: Học lại Bào chế 2

Sáng 27/11: Học lại Hóa sinh. 304C

Chiều  27/11: Học lại Hóa sinh 304C

Sáng 28/11: Học lại thực hành Dược lý 1

Chiều 28/11: Học lại Dược lý 2

Sáng 29/11: Học lại Thực hành dược lý 1

Chiều 29/11: Học lại Bào chế 2

Chiều 30/11: Học lại Thực hành dược lý 1

Cả ngày 1/12: Học lại Dược lý 2

Tuần từ ngày 2 /12/2019- 8/12/2019:Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Sáng 2/12: Học Dược liệu 1 từ 7h30-9h30

                   Học Chính trị 1 từ 9h30-11h30

Chiều 2/12: Học Dược liệu 1 từ 13h30-15h00

                    Học chính trị 1 từ 15h00

Sáng 3/12: Học lại Bào chế 1 từ 8h00-9h00

                   Học lại Marketing từ 9h00

                   Học chính trị 2 từ 9h00 304C

Chiều 3/12: Học hóa dược 1 từ 14h00

                    Học  Pháp luật đại cương từ 13h30-15h00. P304C

                    Học Tiếng Anh chuyên ngành từ 15h00 P304C

Sáng 4/12: Học Giải phẫu sinh lý từ 8h00-10h00. Học Dược liệu 1 8h00

Chiều 4/12: Học Pháp luật đại cương từ 13h30-14h30

                     Học Giải phẫu sinh lý từ 14h30-16h00

                     Học sinh học di truyền từ 16h00

Sáng 5/12: Học marketing Dược từ 8h00-9h30, Học Dược liệu 2 8h00

                   Học chính trị 2 từ 9h30

Chiều 5/12: Học Tiếng anh 1 từ 13h30-16h00

                     Học sinh học di truyền từ 16h00

Sáng 6/12: Học thực vật dược từ 8h00 

                   Học Dược liệu 2 từ 8h00 P304C

Chiều 6/12: Học hóa dược 1 từ 13h30-15h00

                    Học thực vật dược từ 15h00 

                    Học Dược liệu 2 từ 15h00 P304C

Sáng 7/12:  HỌc Hóa dược 2 từ 8h00

Chiều 7/12:  Học Hóa dược 2 từ 13h30

Sáng 8/12: Học tiếng anh 2 từ 8h00 P304

                   Học Hóa hữu cơ phân tích ĐL từ 8h00

Chiều 8/12: Học hóa hữu cơ PTĐL từ 13h30

Yêu cầu: Sinh viên xem kỹ lịch học tránh nhìn nhầm giờ và ngày học, môn học, không được nghỉ buổi học lại nào nếu không sẽ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm 2019.

Lịch học các môn thi tốt nghiệp lớp Dược: 

Chú ý:

  1. Địa điểm học: Lý thuyết + Thực Hành Dược liệu Lớp D1 học tại P203C, D2 học tại 303 Nhà C, Thực hành Hóa dược và TH bào chế tại phòng  204 Nhà C
  2. Thời gian học: Sáng 8h00 vào lớp, chiều 13h00 vào lớp,
  3. Học thực hành mỗi lớp chia 2 nhóm. Nếu học sáng: nhóm 1 (N1) học  từ 8h00-9h30, nhóm 2 (N2) từ 9h30-11h00, nếu học chiều nhóm 1(N1) từ 13h00-14h30, nhóm 2 (N2) từ 14h30-16h00.

Yêu cầu: đi học đầy đủ 100%, nghỉ học hoặc thiếu bài kiểm tra không được thi tốt nghiệp. 

Sáng 16/12:  Lớp D1- LT Hóa dược

Chiều 16/12: Lớp D2- LT Hóa dược

                       Lớp D1- TH Dược liệu N1

                       Lớp D1- TH Dược liệu N2

Sáng 17/12: Lớp D1- LT Hóa dược

                      Lớp D2 - LT Dược liệu

Chiều 17/12: Lớp D2 - LT Hóa dược

                      Lớp D1 - LT Dược liệu

Sáng 18/12: Lớp D1- LT Hóa dược

                      Lớp D2 - LT Dược liệu

Chiều 18/12: Lớp D2 - LT Hóa dược

                      Lớp D1 - LT Dược liệu

Sáng 19/12: Lớp D2- TH Dược liệu N1

                     Lớp D2- TH Dược liệu N2

Chiều 19/12: Lớp D1- TH Dược liệu N1

                       Lớp D1- TH Dược liệu N2

Sáng 20/12: Lớp D2 - LT Dược liệu

                     Lớp D1- TH Hóa dược N1

                     Lớp D1- TH Hóa dược N2

Chiều 20/12: Lớp D1 - LT Dược liệu

                      Lớp D2- TH Hóa dược N1

                      Lớp D2- TH Hóa dược N2

Sáng 21/12: Lớp D1- TH Hóa dược N1

                     Lớp D1- TH Hóa dược N2

Chiều 21/12: Lớp D2- TH Hóa dược N1

                       Lớp D2- TH Hóa dược N2

Sáng 22/12: Lớp D1- TH Bào chế N1

                     Lớp D1- TH Bào chế N2

Chiều 22/12: Lớp D2- TH Bào chế N1

                         Lớp D2- TH Bào chế N2

Sáng 23/12:

Chiều 23/12: Lớp D2- TH Dược liệu N1

                       Lớp D2- TH Dược liệu N2

Sáng 24/12: Lớp D1- TH Bào chế N1

                     Lớp D1- TH Bào chế N2

Chiều 24/12: Lớp D2- TH Bào chế N1

                     Lớp D2- TH Bào chế N2

Dự kiến thi các môn tốt nghiệp: 26/12

Lịch Thi tốt nghiệp Ngành Dược Ngày 26/12/2019

Thi ngày 26/12/2019: Yêu cầu sinh viên đi thi đầy đủ, đúng giờ, mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư để vào thi. Thi tại P203+204+304 Nhà C. Sinh viên nào chưa đối chiếu bằng gốc THPT phải mang theo để đối chiếu

Sáng 26/12: -  7h00 Sinh viên có mặt tại phòng thi. 

                     - Thi Lý thuyết Hóa dược nâng cao (60p): Từ 7h30-8h30

                     - Thi Lý thuyết Dược liệu nâng cao (60p): Từ 9h00-10h00

Chiều 26/12: - Thi Thực hành Hóa dược nâng cao 13h00-15h00 ( yêu cầu mặc áo blouse)

                      - Thi Thực hành Bào chế nâng cao 13h00-15h00 ( yêu cầu mặc áo blouse)

                      - Thi Thực hành Dược liệu nâng cao 15h00-17h30 ( yêu cầu mặc áo blouse)

Thời gian phát bằng tốt nghiệp dự kiến: Tháng 2/2020. Địa điểm và thời gian sẽ thông báo cụ thể sau

 

Lịch học lại và thi lại các môn nâng cao:

chú ý: sinh viên nào trượt lý thuyết là phải học lại cả phần lý thuyết và thực hành để thi. Sinh viên nào chỉ trượt phần thực hành sẽ thi lại và thi vào chiều 12/1/2020.

sáng từ 7h30. Chiều từ 13h00.

Cả Ngày 9/1: học lại Hoá dược nâng cao P204C

Cả Ngày 10/1: học lại hoá dược nâng cao P204C

Chiều 10/1: học lại bào chế nâng cao P203C

Chiều 10/1: học lại thực hành dược liệu nâng cao 304C

Cả ngày 11/1: học dược liệu nâng cao 204C

Lịch Thi: 

Cả ngày 12/1: sáng thi lý thuyết từ 7h00 P204C, chiều thi thực hành từ 13h00 204C

 

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi