Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K10-D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D1. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần.

Lớp K10-D1 sẽ học cố định tại Phòng 303 Nhà C

Lớp sẽ học buổi sáng từ 7h30-11h30. Sinh viên chú ý đi học đầy đủ, đúng giờ.

Tuần 7/8 - 11/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 7/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 8/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 9/8:

Sáng 10/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 11/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 14/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 15/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 16/8:

Sáng 17/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 18/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 21/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 22/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 23/8:

Sáng 24/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 25/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 28/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 29/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 30/8: 

Sáng 31/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 1/9: Học Giải phẫu sinh lý

Từ 2/9 - 4/9 Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 4/9: nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9: Học Sinh học di truyền

Sáng 6/9: 

Sáng 7/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 8/9: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 11/9: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 12/9: Học Sinh học di truyền

Sáng 13/9: 

Sáng 14/9: 

Sáng 15/9: Học Giải phẫu sinh lý

Chú ý: 23/9: thi Sinh học di truyền, sinh viên tự giác ôn thi để đạt kết quả cao nhất. Lịch phòng thi và giờ thi sẽ có chi tiết trên lịch học tuần tới.

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 18/9: 

Sáng 19/9:  Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 20/9:

Sáng 21/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 22/9: Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 23/9: Thi sinh học di truyền, ca 2 từ 9h45, P203C (phòng 1), P304C ( phòng 2) ( danh sách thi chia phòng như danh sách chia ca học thực hành)

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 25/9: 

Sáng 26/9:  Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 27/9: 

Sáng 28/9: HọcThực hành Giải Phẫu sinh lý P302C cả lớp. Đi đủ 100%

Sáng 29/9: Thi Tiếng anh 1. Ca 1 từ 8h( Phòng 1 thi tại 203C , Phòng 2 thi tại 302 C )

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 2/10: Học Thực hành Giải Phẫu sinh lý P303C cả lớp. Đi đủ 100%

Sáng 3/10:  

Sáng 4/10: 

Sáng 5/10: Học Thực hành Giải Phẫu sinh lý P303C cả lớp. Đi đủ 100%

Sáng 6/10: Học Pháp luật

Tuần 9/10 - 13/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 9/10: THI Thực hành Giải Phẫu sinh lý P203C

Sáng 10/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Sáng 11/10: 

Sáng 12/10: Học Pháp luật

Sáng 13/10: Học Pháp luật

Tuần 16/10 - 21/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 16/10: 

Sáng 17/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Sáng 18/10: 

Sáng 19/10: Học Pháp luật

Sáng 20/10: Học Pháp luật

Chú ý: Dự kiến thi Vi sinh - Ký sinh trùng (lý thuyết) vào ngày 25/10. Thi Giải phẫu sinh lý (lý thuyết) vào ngày 27/10. SV tự giác ôn tập để đạt kết quả cao nhất. Giờ thi và phòng thi sẽ có chi tiết trên thời khóa biểu tuần tới)

Tuần 23/10 - 28/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 23/10: 

Sáng 24/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Sáng 25/10: Khai Giảng

Sáng 26/10: 

Sáng 27/10: Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý ca 1 từ 8h00, P203C (phòng 1) và P304C (phòng 2)

Tuần 30/10 - 3/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 30/10: Học Thực hành Tin học  tại P302A (Phòng máy tính), Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h00. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 31/10: 

Sáng 1/11: Học Chính trị 1

Sáng 2/11: Thi Vi sinh - ký sinh trùng ca 2 P303+304C, từ 9h30

Sáng 3/11: Học Pháp luật P303C

Tuần 6/11 - 10/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 6/11: Học Chính trị 1

Sáng 7/11: Học Thực hành Tin học  tại P302A (Phòng máy tính), Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h00. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 8/11: Học Chính trị 1

Sáng 9/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 10/11: 

Tuần 13/11 - 17/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 13/11: Học Chính trị 1

Sáng 14/11: THI Thực hành Tin học  tại P302A (Phòng máy tính), Nhóm 1  từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h00

Sáng 15/11: Học Chính trị 1

Sáng 16/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 17/11: 

Sáng 18/11: Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11,  8h00, Hội trường Tầng 4 Nhà A.

Tuần 20/11 - 25/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 20/11: 

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11: Học Chính trị 1

Sáng 23/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 24/11: Thi Pháp Luật P203C (phòng 1) + P304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 25/11: 

Tuần 27/11 - 2/12:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 27/11: Học Chính trị 2

Sáng 28/11: 

Sáng 29/11: Học Chính trị 2

Sáng 30/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 1/12: Học Tiếng Anh 2

Tuần 4/12 - 8/12:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 4/12: Học Chính trị 2

Sáng 5/12: Học Tiếng Anh 2

Sáng 6/12: Học Chính trị 2

Sáng 7/12: Học Chính trị 2

Sáng 8/12: 

Tuần 11/12 - 15/12:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 11/12: Học Chính trị 2

Sáng 12/12: 

Sáng 13/12: Học Chính trị 2

Sáng 14/12: Học Tiếng Anh 2

Sáng 15/12: Học Tiếng Anh 2

Tuần 18/12 - 22/12:

 

Sáng 18/12: Học Chính trị 2

Sáng 19/12: Học Giáo dục thể chất

Sáng 20/12: Học Chính trị 2

Sáng 21/12: Thi Chính trị 1 ca 2 từ 9h30, P203 (phòng 1) + 304C (phòng 2)

Sáng 22/12: 

Tuần 25/12 - 2/1/2018:

 

Sáng 25/12: Học Chính trị 2

Sáng 26/12: Học Tiếng Anh 2

Sáng 27/12: 

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: 

Từ 30/12 -1/1/2018: Nghỉ lễ

2/1/2018: Thi Chính trị 2 P203+204C từ 8h00

Tuần 1/1 - 6/1/2018:

 

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1: Thi Chính trị 2 P203+204C từ 8h00

Sáng 3/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Học P203C

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 10/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 11/1: Cắt lịch học

Sáng 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 15/1: 

Sáng 16/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 17/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 18/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 19/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: 

Sáng 23/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 24/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 25/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 26/1: Học Giáo dục thể chất 1

 

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 29/1: Thi Thống kê y dược, P203+204C, từ 8h00

Sáng 30/1: 

Chiều 31/1: Thi thực hành Vật lý - lý sinh P203+204C, ca 1 từ 14h00

Sáng 1/2: 

Sáng  2/2: Thi Giáo dục thể chất 1 từ 8h00

Sáng 3/2: 

Sáng 4/2: Thi Lý thuyết Vật lý lý sinh P303+304C, ca 2 từ 9h30

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 5/3: 

 Sáng 6/3: Học Hóa sinh

 Sáng 7/3: Thi Tiếng Anh 2 từ 8h15, P203+204C

 Sáng 8/3: Học Hóa sinh

 Sáng 9/3: Học Bệnh học

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 12/3: Học Hóa sinh

 Sáng 13/3: Học Hóa sinh

 Sáng 14/3: Thi lại Sinh học di truyền 8h15, P203+204C

 Sáng 15/3: Học Hóa sinh

 Sáng 16/3: Học Bệnh học

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 12/3: Học Hóa sinh

 Sáng 13/3: Học Hóa sinh

 Sáng 14/3: Thi lại Sinh học di truyền 8h15, P203+204C

 Sáng 15/3: Học Hóa sinh

 Sáng 16/3: Học Bệnh học

Tuần 19/3 - 24/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 19/3: Thi Giáo dục thể chất 1, ca 1 từ 8h00

 Sáng 20/3: Học Hóa sinh

 Sáng 21/3: Thi lại Thực hành Giải phẫu - Thực hành Vi sinh - kST P303C từ 8h00

 Sáng 22/3: Học Hóa sinh

 Sáng 23/3: Học Bệnh học

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 26/3: 

 Sáng 27/3: Thi lại Lý thuyết Giải phẫu sinh lý P203 C từ 9h00

 Sáng 28/3: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 29/3: Thi Hóa sinh P203+204 C từ 8h15

 Sáng 30/3: Học Bệnh học

Tuần 2/4 - 6/4/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 2/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 3/4: Học Giáo dục thể chất 2

 Sáng 4/4:  Học Bệnh học

 Sáng 5/4:  Học Bệnh học

 Sáng 6/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Tuần 9/4 - 14/4/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 9/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 10/4: Học Giáo dục thể chất 2

 Sáng 11/4:  Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 12/4:  

 Sáng 14/4: Thi lại Pháp luật 8h00 P204C

                   Thi lại Vi sinh - ký sinh trùng 8h00 P204C

Tuần 16/4 - 20/4/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 16/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Sáng 17/4: Học Giáo dục thể chất 2

 Sáng 18/4:  

 Sáng 19/4:  Thi Bệnh học P101+102A từ 8h00

 Sáng 20/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

               Hy vọng với những thông tin của trường Cao Đẳng Y Dược TP HCM đưa ra sẽ giúp ích cho bạn    

Tuần 23/4 - 1/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

 Sáng 23/4: 

 Sáng 24/4: THI Giáo dục thể chất 2

Chiều 24/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng  từ 13h30

 Sáng 25/4:  Nghỉ lễ 10/3 Âm lịch

 Sáng 26/4:  Học Thực vật dược

 Sáng 27/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5- 5/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 2/5: 

Chiều 3/5: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng  từ 13h30

Sáng 4/5: Học Thực vật dược

Tuần 7/5- 11/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 7/5: Học Dược liệu 1

Sáng 8/5: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng  

Sáng 9/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 10/5: Học Thực vật dược

Sáng 11/5: Học Thực vật dược

Tuần 14/5- 18/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 14/5: Học Dược liệu 1

Sáng 15/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 16/5: 

Sáng 17/5: Học Thực vật dược

Chiều 17/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 18/5: Học Thực vật dược

Tuần 21/5- 25/5/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 21/5: 

Sáng 22/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 23/5: 

Sáng 24/5: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 25/5: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Tuần 28/5- 1/6/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 28/5: Học Dược liệu 1

Sáng 29/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. yêu cầu đi học đầy đủ, đúng giờ, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 30/5: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 31/5: Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 1/6: 

Tuần 4/6- 8/6/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 4/6: Học Dược liệu 1 tại P304C

Sáng 5/6: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h00, nhóm 2 từ 9h00-11h30

Sáng 6/6: Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 7/6: Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Sáng 8/6: 

Tuần 11/6- 16/6/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 11/6: 

Sáng 12/6: Học Dược liệu 1

Sáng 13/6: THI Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00.

Sáng 14/6: Học Dược liệu 1

Sáng 15/6: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lương. P304B từ 7h30

Tuần 18/6- 22/6/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 18/6: 

Sáng 19/6: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P203+204C ca 2 từ 9h30

Sáng 20/6: THI lại Thực hành Thực vật dược  tại P204C từ 8h00

Sáng 21/6: Thi Lý thuyết Thực vật dược. P203+204C ca 2 từ 9h30

Sáng 22/6: 

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

Tuần từ 13/8 - 18/8: Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 13/8: Học Hóa dược 1

Chiều 14/8: 

Chiều 15/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 16/8: Học Hóa dược 1

Chiều 17/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Tuần từ 20/8 - 24/8: Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 20/8: Học Hóa dược 1

Chiều 21/8: Học Hóa dược 1

Chiều 22/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 23/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 24/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Tuần từ 27/8 - 31/8:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 27/8: Học Hóa dược 1

Chiều 28/8: Học Hóa dược 1

Chiều 29/8: Học Thực hành Hóa dược 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 30/8: THI Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30.

Chiều 31/8: 

Từ 1/9-4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 5/9: Học Dược liệu 2

Chiều 6/9: Học Dược liệu 2

Chiều 7/9: Thi Thực hành Dược liệu 1, P304B từ 14h00

Tuần từ 10/9 - 14/9:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 10/9:  Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 11/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 12/9: Học Dược liệu 2

Chiều 13/9:Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 14/9: THI Lý thuyết Dược liệu 1 ca 2 từ 15h30, P204+304C

Tuần từ 17/9 - 21/9:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 17/9:  Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 18/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 19/9: Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 20/9: Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 21/9:

Tuần từ 24/9 - 28/9:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 24/9:  Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 25/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 26/9: Học Hóa dược 2 P204C

Chiều 27/9: THI Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30

Chiều 28/9:

Tuần từ 1/10 - 6/10:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

Chiều 1/10:  THI Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. 

Chiều 2/10: Học Hóa dược 2

Sáng 3/10: Thi  Thực hành Dược liệu 2 P303C, từ 7h30

Chiều 3/10: 

Chiều 4/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 5/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Tuần từ 8/10 - 12/10:  Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 8/10:  Học Giáo dục quốc phòng an ninh  tại trường, P204C

Chiều 9/10: Học Hóa dược 2

Chiều 10/10: Học Hóa dược 2

Chiều 11/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 12/10: Học Hóa dược 2

Tuần từ 15/10 - 20/10:

Kỳ học này lớp K10D1 sẽ học buổi chiều. 13h30-17h30. P204 Nhà C

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 15/10:  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 16/10:  Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 17/10: Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 18/10:  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 19/10: Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Tuần 22/10 - 27/10: Học P204C

Chiều 22/10 :  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 23/10: THI Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30,

Chiều 24/10: 

Chiều 25/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều 26/10: Thi lại thực hành Hóa dược 1 P303B từ 13h30

Tuần 29/10 - 2/11: Học P204C

Chiều  29/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Chiều  30/10: 

Chiều  31/10:

Chiều  1/11: Thi lý thuyết Hóa dược 1 ca 1 từ 14g00, P303+304C

Chiều  2/11: 

Tuần 5/11- 9/11: Học P204C

Chiều  5/11: 

Chiều  6/11: 

Chiều  7/11: Học Dược lý 1

Chiều  8/11: THI Quốc phòng an ninh P204C

Chiều  9/11: THi lý thuyết Dược liệu 2 ca 1 từ 14h00, P203+204C

Tuần 12/11 - 16/11: Học P204C

Chiều  12/11:  Học Dược lý 1

Chiều  13/11: 

Chiều  14/11: Học Dược lý 1

Sang  15/11: THi lại Thực hành Hóa dược 2 từ 7h30 P304B

Chiều  16/11: THi Lý thuyết Hóa dược 2. P304C+304C từ 14h00

Tuần 19/11 - 23/11: Học P204C

Chiều 19/11: Học Dược lý 1

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11: nghi

Chiều 22/11: Học Dược lý 1

Chiều 23/11: Học Dược lý 1

Tuần 26/11 - 30/11:Học P204C

Chiều 26/11: Học Bào chế 1

Chiều 27/11: 

Chiều 28/11:   Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 29/11: 

Chiều 30/11: Học Bào chế 1

Tuần 3/12 - 7/12: Học P204C

Chiều 3/12: Học Bào chế 1

Chiều 4/12: 

Chiều 5/12:  Học Bào chế 1

Chiều 6/12:  Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 7/12:  Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 10/12 - 15/12: Học P204C

Chiều 10/12: Học Bào chế 1

Chiều 11/12: 

Chiều 12/12: Học Bào chế 1

Sáng 13/12: Học Thực hành Dược lý 1 P203 Nhà C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 14/12: Học Thực hành Dược lý 1 P204 Nhà C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 17/12 - 21/12: Học P204C

Chiều 17/12: Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 18/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 19/12:  Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 20/12: THI Thực hành Dược lý 1 P303 Nhà C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00.

Chiều 21/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi