0912 826 096

Lịch học lớp K10-D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D1. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần.

Lớp K10-D1 sẽ học cố định tại Phòng 303 Nhà C

Lớp sẽ học buổi sáng từ 7h30-11h30. Sinh viên chú ý đi học đầy đủ, đúng giờ.

Tuần 7/8 - 11/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 7/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 8/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 9/8:

Sáng 10/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 11/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 14/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 15/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 16/8:

Sáng 17/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 18/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 21/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 22/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 23/8:

Sáng 24/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 25/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 28/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 29/8: Học Sinh học di truyền

Sáng 30/8: 

Sáng 31/8: Học Tiếng Anh 1

Sáng 1/9: Học Giải phẫu sinh lý

Từ 2/9 - 4/9 Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 4/9: nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9: Học Sinh học di truyền

Sáng 6/9: 

Sáng 7/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 8/9: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 11/9: Học vi sinh - ký sinh trùng

Sáng 12/9: Học Sinh học di truyền

Sáng 13/9: 

Sáng 14/9: 

Sáng 15/9: Học Giải phẫu sinh lý

Chú ý: 23/9: thi Sinh học di truyền, sinh viên tự giác ôn thi để đạt kết quả cao nhất. Lịch phòng thi và giờ thi sẽ có chi tiết trên lịch học tuần tới.

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 18/9: 

Sáng 19/9:  Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 20/9:

Sáng 21/9: Học Tiếng Anh 1

Sáng 22/9: Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 23/9: Thi sinh học di truyền, ca 2 từ 9h45, P203C (phòng 1), P304C ( phòng 2) ( danh sách thi chia phòng như danh sách chia ca học thực hành)

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 25/9: 

Sáng 26/9:  Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng 27/9: 

Sáng 28/9: HọcThực hành Giải Phẫu sinh lý P302C cả lớp. Đi đủ 100%

Sáng 29/9: Thi Tiếng anh 1. Ca 1 từ 8h( Phòng 1 thi tại 203C , Phòng 2 thi tại 302 C )

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp K10-D1 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 2/10: Học Thực hành Giải Phẫu sinh lý P303C cả lớp. Đi đủ 100%

Sáng 3/10:  

Sáng 4/10: 

Sáng 5/10: Học Thực hành Giải Phẫu sinh lý P303C cả lớp. Đi đủ 100%

Sáng 6/10: Học Pháp luật

Tuần 9/10 - 13/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 9/10: THI Thực hành Giải Phẫu sinh lý P203C

Sáng 10/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Sáng 11/10: 

Sáng 12/10: Học Pháp luật

Sáng 13/10: Học Pháp luật

Tuần 16/10 - 21/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 16/10: 

Sáng 17/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Sáng 18/10: 

Sáng 19/10: Học Pháp luật

Sáng 20/10: Học Pháp luật

Chú ý: Dự kiến thi Vi sinh - Ký sinh trùng (lý thuyết) vào ngày 25/10. Thi Giải phẫu sinh lý (lý thuyết) vào ngày 27/10. SV tự giác ôn tập để đạt kết quả cao nhất. Giờ thi và phòng thi sẽ có chi tiết trên thời khóa biểu tuần tới)

Tuần 23/10 - 28/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 23/10: 

Sáng 24/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Sáng 25/10: Khai Giảng

Sáng 26/10: 

Sáng 27/10: Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý ca 1 từ 8h00, P203C (phòng 1) và P304C (phòng 2)

Tuần 30/10 - 3/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 30/10: Học Thực hành Tin học  tại P302A (Phòng máy tính), Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h00. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 31/10: 

Sáng 1/11: Học Chính trị 1

Sáng 2/11: Thi Vi sinh - ký sinh trùng ca 2 P303+304C, từ 9h30

Sáng 3/11: Học Pháp luật P303C

Tuần 6/11 - 10/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 6/11: Học Chính trị 1

Sáng 7/11: Học Thực hành Tin học  tại P302A (Phòng máy tính), Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h00. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 8/11: Học Chính trị 1

Sáng 9/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 10/11: 

Tuần 13/11 - 17/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 13/11: Học Chính trị 1

Sáng 14/11: THI Thực hành Tin học  tại P302A (Phòng máy tính), Nhóm 1  từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h00

Sáng 15/11: Học Chính trị 1

Sáng 16/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 17/11: 

Sáng 18/11: Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11,  8h00, Hội trường Tầng 4 Nhà A.

Tuần 20/11 - 25/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 20/11: 

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11: Học Chính trị 1

Sáng 23/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 24/11: Thi Pháp Luật P203C (phòng 1) + P304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 25/11: 

Tuần 27/11 - 2/12:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 27/11: Học Chính trị 2

Sáng 28/11: 

Sáng 29/11: Học Chính trị 2

Sáng 30/11: Học Tiếng Anh 2

Sáng 1/12: Học Tiếng Anh 2

Tuần 4/12 - 8/12:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 4/12: Học Chính trị 2

Sáng 5/12: Học Tiếng Anh 2

Sáng 6/12: Học Chính trị 2

Sáng 7/12: Học Chính trị 2

Sáng 8/12: 

Tuần 11/12 - 15/12:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 11/12: Học Chính trị 2

Sáng 12/12: 

Sáng 13/12: Học Chính trị 2

Sáng 14/12: Học Tiếng Anh 2

Sáng 15/12: Học Tiếng Anh 2

Tuần 18/12 - 22/12:

 

Sáng 18/12: Học Chính trị 2

Sáng 19/12: Học Giáo dục thể chất

Sáng 20/12: Học Chính trị 2

Sáng 21/12: Thi Chính trị 1 ca 2 từ 9h30, P203 (phòng 1) + 304C (phòng 2)

Sáng 22/12: 

Tuần 25/12 - 2/1/2018:

 

Sáng 25/12: Học Chính trị 2

Sáng 26/12: Học Tiếng Anh 2

Sáng 27/12: 

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: 

Từ 30/12 -1/1/2018: Nghỉ lễ

2/1/2018: Thi Chính trị 2 P203+204C từ 8h00

Tuần 1/1 - 6/1/2018:

 

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1: Thi Chính trị 2 P203+204C từ 8h00

Sáng 3/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Học P203C

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 10/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 11/1: Cắt lịch học

Sáng 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 15/1: 

Sáng 16/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 17/1: Học Thống kê Y dược

Sáng 18/1: Học Vật lý lý sinh

Sáng 19/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: 

Sáng 23/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 24/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 25/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Sáng 26/1: Học Giáo dục thể chất 1

 

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  Học P203C

Sáng 29/1: Thi Thống kê y dược, P203+204C, từ 8h00

Sáng 30/1: 

Chiều 31/1: Thi thực hành Vật lý - lý sinh P203+204C, ca 1 từ 14h00

Sáng 1/2: 

Sáng  2/2: Thi Giáo dục thể chất 1 từ 8h00

Sáng 3/2: 

Sáng 4/2: Thi Lý thuyết Vật lý lý sinh P303+304C, ca 2 từ 9h30

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

 

Tin tức liên quan