0912 826 096

Thông báo Nộp Học phí và kinh phí đào tạo học kỳ II năm học 2016 - 2017

Nhà trường thông báo Nộp học phí năm 2017 đến sinh viên các khóa K7 - K8 - K9 - Văn bằng 2.

Yêu cầu sinh viên nộp học phí hạn đến 14/1/2017.

Sau thời hạn trên những sinh viên chưa nộp nhà trường sẽ xử lý theo quy chế.