0988.0988.35

THÔNG BÁO

Nộp học phí năm 2017 các khóa: K7 - K8 - K9 - Văn bằng 2.

Nhà trường thông báo Nộp học phí đến sinh viên các khóa: K7, K8, K9, Văn bằng 2.

Yêu cầu sinh viên nộp học phí hạn đến 14/1/2017.

Sau thời hạn trên những sinh viên chưa nộp nhà trường sẽ xử lý theo quy chế.