0912 826 096

Lịch học lớp CĐ Dược VB2 - CD02

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tu

 

Tuần từ 8/4 - 9/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.
Sáng thứ 7 (8/4): 

Chiều thứ 7 (8/4): Học Xác suất thống kê y học

Sáng chủ nhật (9/4): Học sinh học - di truyền học

Chiều chủ nhật (9/4): Học sinh học - di truyền học

Tuần từ 15/4 - 16/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (15/4): 

Chiều thứ 7 (15/4): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (16/4): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (16/4): Học Xác suất thống kê y học

Tuần từ 22/4 - 23/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (22/4): 

Chiều thứ 7 (22/4): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (23/4): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (23/4): Học Xác suất thống kê y học

Tuần từ 30/4 - 1/5  Nghỉ lễ 

Tuần từ 6/5 - 7/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (6/5): Học sinh học - di truyền học

Chiều thứ 7 (6/5): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (7/5): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (7/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 13/5 - 14/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (13/5): Học Vật lý - lý sinh

Chiều thứ 7 (13/5): Học Vật lý - lý sinh

Sáng chủ nhật (14/5): 

Chiều chủ nhật (14/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 20/5 - 21/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (20/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều thứ 7 (20/5): Học Vật lý - lý sinh

Sáng chủ nhật (21/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (21/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 27/5 - 28/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (27/5): 

Chiều thứ 7 (27/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật (28/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (28/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Tuần từ 3/6 -  4/6  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (3/6): 

Chiều thứ 7 (3/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật (4/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (4/6): cắt lịch

Tuần từ 10/6 -  11/6  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng chủ nhật (11/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (11/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng (bù)

Nghỉ hè

Lịch nghỉ hè: Toàn trường sẽ nghỉ hè bắt đầu từ 17/6/2017. Dự kiến lịch học tiếp của lớp Văn bằng 2 từ ngày 11-12/8. Lịch cụ thể sẽ thông báo trước 01 tuần. 

———————

Tuần từ: 19/8 - 20/8 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (19/8):  Đạo đức nghề nghiệp. 

Ngày chủ nhật (20/8): Đạo đức nghề nghiệp. 

Tuần từ: 26/8 - 27/8 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (26/8):  Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B, yêu cầu: đi học đúng giờ, mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Ngày chủ nhật (27/8): Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B, yêu cầu: đi học đúng giờ, mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Tuần từ: 2/9 - 3/9: Nghỉ lễ 2/9

Tuần từ: 9/9 - 10/9 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (9/9): Sáng Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B. Chiều Thi thực hành hóa hữu cơ và phân tích định lượng.

Ngày chủ nhật (10/9): Học Tiếng Anh Chuyên ngành P102A

Tuần từ: 16/9 - 17/9 lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (16/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Ngày chủ nhật (17/9): Học Tiếng Anh Chuyên ngành P302C

Tuần từ: 23/9 - 24/9 lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (23/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Ngày chủ nhật (24/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Tuần từ: 30/9 - 1/10  lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (30/9): Sáng: Thi Xác suất thống kê từ 9h00, P302C

                              Chiều : Thi Sinh học di truyền từ 14h00, P302C

Ngày chủ nhật (24/9): Sáng: Thi Vật lý - lý sinh từ 9h00, P302C

                                    Chiều : Thi Đạo đức nghề nghiệp từ 14h00, P302C