0988.0988.35

Lịch học lớp VB2 - CD02 Cao đẳng Dược 8/4/17

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tu

 

Tuần từ 8/4 - 9/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.
Sáng thứ 7 (8/4): 

Chiều thứ 7 (8/4): Học Xác suất thống kê y học

Sáng chủ nhật (9/4): Học sinh học - di truyền học

Chiều chủ nhật (9/4): Học sinh học - di truyền học

Tuần từ 15/4 - 16/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (15/4): 

Chiều thứ 7 (15/4): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (16/4): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (16/4): Học Xác suất thống kê y học

Tuần từ 22/4 - 23/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (22/4): 

Chiều thứ 7 (22/4): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (23/4): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (23/4): Học Xác suất thống kê y học

Tuần từ 30/4 - 1/5  Nghỉ lễ 

Tuần từ 6/5 - 7/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (6/5): Học sinh học - di truyền học

Chiều thứ 7 (6/5): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (7/5): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (7/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 13/5 - 14/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (13/5): Học Vật lý - lý sinh

Chiều thứ 7 (13/5): Học Vật lý - lý sinh

Sáng chủ nhật (14/5): 

Chiều chủ nhật (14/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 20/5 - 21/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (20/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều thứ 7 (20/5): Học Vật lý - lý sinh

Sáng chủ nhật (21/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (21/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 27/5 - 28/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (27/5): 

Chiều thứ 7 (27/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật (28/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (28/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Tuần từ 3/6 -  4/6  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (3/6): 

Chiều thứ 7 (3/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật (4/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (4/6): cắt lịch

Tuần từ 10/6 -  11/6  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng chủ nhật (11/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (11/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng (bù)

Nghỉ hè

Lịch nghỉ hè: Toàn trường sẽ nghỉ hè bắt đầu từ 17/6/2017. Dự kiến lịch học tiếp của lớp Văn bằng 2 từ ngày 11-12/8. Lịch cụ thể sẽ thông báo trước 01 tuần.