0988.0988.35

Lịch học lớp K9D7

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hồng. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lớp K9D7 sẽ học buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Học tại Phòng 304 Nhà C. Buổi nào trên lịch không ghi môn học (để trắng) thì cả lớp được nghỉ.

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Lịch học từ 5/9 - 12/9

Chiều 5/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 6/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1

Chiều 7/9: 

Chiều 8/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 9/9: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I

Lịch học từ 12/9 - 17/9 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 12/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 13/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1

Chiều 14/9: 

Chiều 15/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 16/9: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I

Lịch học từ 19/9 - 24/9 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 19/9: Nghỉ học  

Chiều 20/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 21/9: 

Chiều 22/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 23/9: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Lịch học từ 26/9 - 30/9 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 26/9:   

Chiều 27/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 28/9: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 29/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 30/9: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Lịch học từ 3/10 - 7/10 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Thứ 2 sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu xem có thay đổi gì không trước khi đi học ( tốt nhất theo dõi lịch học hàng ngày)

Chiều 3/10: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 4/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 5/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 6/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 7/10:

Lịch học từ 10/10 - 14/10 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Thứ 2 sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu xem có thay đổi gì không trước khi đi học ( tốt nhất theo dõi lịch học hàng ngày)

Chiều 10/10: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 11/10: 

Chiều 12/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 13/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 14/10:

Sáng 15/10 (thứ 7) : Thi NLCB của CN Mác lê Nin Phần 1 ca 2 từ 9h30, P102+202A

Lịch học từ 17/10 - 21/10 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Nhà trường tổ chức thi hết môn sau khi học xong môn học đó khoảng 01 tuần. Sinh viên phải có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất.

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

Chiều 17/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 18/10: Học Tin học (100% đi đủ, nghỉ 01 buổi học lại)

Chiều 19/10: 

Chiều 20/10: Thi Giải phẫu sinh lý P101+304CA ca 2 thi từ 15h30( Phòng 1 thi tại 101A, phòng 2 thi tại 304C)

Chiều 21/10: 

Lịch học từ 24/10 - 28/10 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Nhà trường tổ chức thi hết môn sau khi học xong môn học đó khoảng 01 tuần. Sinh viên phải có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất.

Chiều 24/10: Học Vật lý đại cương

Chiều 25/10: Học Tin học (100% đi đủ, nghỉ 01 buổi học lại)

Chiều 26/10: 

Chiều 27/10: Học Vật lý đại cương

Chiều 28/10:  Thi Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2 P302+304 Nhà C từ 14h00

Lịch học từ 31/10 - 4/11 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Nhà trường tổ chức thi hết môn sau khi học xong môn học đó khoảng 01 tuần. Sinh viên phải có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất.

Chiều 31/10: Học Vật lý đại cương

Chiều 1/11: Học Tin học (100% đi đủ, nghỉ 01 buổi học lại)

Chiều 2/11: 

Chiều 3/11: Học Vật lý đại cương

Chiều 4/11:  Học Y đức

Lịch học từ 7/11 - 11/11 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Nhà trường tổ chức thi hết môn sau khi học xong môn học đó khoảng 01 tuần. Sinh viên phải có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất.

Chiều 7/11: Học Vật lý đại cương

Chiều 8/11:  Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Chiều 9/11: Học Y đức

Chiều 10/11: Học Vật lý đại cương

Chiều 11/11:  

Lịch học từ 14/11 - 18/11 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Chiều 14/11: Học Xác suất thống kê 

Chiều 15/11:  

Chiều 16/11: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Chiều 17/11: Thi sinh học di truyền ca 1 từ 14h00, P102+202A

Chiều 18/11:  Học Y đức

Lịch học từ 21/11 - 25/11 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 21/11: Học Y đức

Chiều 22/11:  Học Tiếng Anh 1 

Chiều 23/11: Thi Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 

Chiều 24/11: 

Chiều 25/11:  

Sáng 26/11: Thi vật lý đại cương ca 2 từ 9h30, P102+202A

Lịch học từ 28/11 - 2/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 28/11: Học Tiếng Anh 1 

Chiều 29/11: Học Xác suất thống kê

Chiều 30/11: Học Vi sinh ký sinh trùng

Chiều 1/12: Học Xác suất thống kê

Chiều 2/12:  Học Vi sinh ký sinh trùng

Lịch học từ 5/12 - 10/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 5/12: Học Tiếng Anh 1 

Chiều 6/12: Học Xác suất thống kê

Chiều 7/12: Học Vi sinh ký sinh trùng

Chiều 8/12: Học Xác suất thống kê

Chiều 9/12:  Học Vi sinh ký sinh trùng

Lịch học từ 12/12 - 18/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 12/12: Học Tiếng Anh 1 

Chiều 13/12: Học Xác suất thống kê

Chiều 14/12: Học Vi sinh ký sinh trùng

Chiều 15/12: Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 16/12:  Học Vi sinh ký sinh trùng

Lịch học từ 19/12 - 23/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 19/12: Học Tiếng Anh 1 

Sáng  20/12: Học Hóa đại cương vô cơ - 7h30 vào lớp học tại P101 Nhà A

Chiều 21/12: Học Tiếng Anh 1

Chiều 22/12: Nghỉ

Chiều 23/12:  THI Y đức P101+102A, từ 14h00

Lịch học từ 26/12 - 30/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 26/12: 

Chiều  27/12: THI Xác suất thống kê P101+102A từ 14h00

Chiều 28/12: THI Vi sinh Ký sinh trùng P101 + 102A ca 2 từ 15h30

Chiều 29/12: Hóa Đại cương - vô cơ 

Sáng 30/12: Hóa Đại cương - vô cơ học P304C từ 7h30

Chiều 30/12:  Hóa Đại cương - vô cơ

Lịch học từ 2/1 - 7/1 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Sáng  2/1: 

Sáng  3/1: Học Hóa Đại cương - vô cơ từ 7h30

Chiều 3/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. (danh sách học thực hành phân như phòng thi lý thuyết. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này.

Chiều 4/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. (danh sách học thực hành phân như phòng thi lý thuyết. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này.

Chiều 5/1: 

Chiều 6/1:  Thi Tiếng Anh 1 ca 2 từ 15h30, P101A + 304C, Phòng 1 thi 101A, phòng 2 thi 304C

Tuần từ 9/1- 14/1

Sáng 10/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Chiều 10/1:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. 

Chiều 11/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30.

Sáng 12/1:

Sáng 13/1: THI Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 THI từ 7h30-9h30, nhóm 2 THI từ 9h30-11h30.

Chiều 14/1: THI Lý thuyết Hóa Đại cương vô cơ P102A+202A từ 14h00

 

Tuần từ 16/1- 18/1 Lịch Thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 8h00. P302A

Chiều 16/1: 

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: 

Sáng 18/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1 P202A từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

 

Lịch học sau Tết Nguyên Đán

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chú ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 13/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 14/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 15/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều16/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 17/2: 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chú ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 20/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 21/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 22/2: 

Chiều 23/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 24/2: 

Tuần 27/2 - 4/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chú ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Chiều 27/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 28/2:

Chiều 1/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 2/3:  Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 2/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 3/3: 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 6/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 7/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 8/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chiều 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 10/3: 

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 13/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 14/3: 

Chiều 15/3: Học Giáo dục thể chất 1 ( SV không được nghỉ buổi nào)

Chiều 16/3: 

Sáng 17/3: Học Giáo dục thể chất 1 ( SV không được nghỉ buổi nào)

Chiều 17/3: Học Giáo dục thể chất 1 ( SV không được nghỉ buổi nào)

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 20/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 21/3: Học Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 22/3: Học Hóa Dược 1 tại P305 Nhà B vào học lúc 7h30p

Chiều 23/3: 

Chiều 24/3: Học thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi phải học lại.

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 27/3: 

Chiều 28/3: 

Chiều 29/3: Thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, ca 2 từ 15h30, phòng 1 thi tại P202A, phòng 2 thi P305B

Chiều 30/3: Học Hóa Dược 1 

Chiều 31/3: Học Hóa Dược 1 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi