0988.0988.35

Lịch học lớp K9D6

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D6 đổi tên chính thức Lớp KD06- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hồng. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Tuần từ 15/8 - 20/8
Chú ý lớp K9D6 học tại Phòng 204 Nhà C
- Sáng 15/8: Tập trung phổ biến nội quy, quy chế
- Chiều 16/8:
- Chiều 17/8: Học Xác suất thống kê
- Chiều 18/8: Học Xác suất thống kê
- Chiều 19/8: Sinh viên nghỉ học Chiều 19/8 - lý do Bão về.

Tuần từ 22/8 - 26/8
Chú ý Từ 22/8 lớp K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B

- Chiều 22/8: Học Xác suất thống kê
- Chiều 23/8: Học Sinh học di truyền
- Chiều 24/8: Học Xác suất thống kê
- Chiều 25/8: Học Sinh học di truyền
- Chiều 26/8: Học Sinh học di truyền

Tuần từ 29/8 - 2/9
Chú ý Từ 22/8 lớp K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B

- Chiều 29/8: Học Xác suất thống kê
- Chiều 30/8: Học Sinh học di truyền
- Chiều 31/8: Học Xác suất thống kê
- Chiều 1/9: Học Sinh học di truyền
- Chiều 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ 5/9 - 9/9 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Chiều 5/9: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 6/9: 
- Chiều 7/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 8/9: Học sinh học và di truyền

-  Chiều 9/9: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 12/9 - 17/9 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Chiều 12/9: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 13/9: Thi Sinh học di truyền ca 2 từ 15h30 P101A + 102A
- Chiều 14/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 15/9: Học Giải phẫu sinh lý

- Chiều 16/9: 

Tuần từ 19/9 - 24/9 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Chiều 19/9: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 20/9:
- Chiều 21/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 22/9:

- Chiều 23/9: Học Giải phẫu sinh lý

- Sáng 24/9: Cắt lịch Thi Xác suất thống kê

Tuần từ 26/9 - 30/9 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)
Chiều 26/9: Học Tiếng Anh 1
Chiều 27/9:
Chiều 28/9: Học Giải phẫu sinh lý
Chiều 29/9: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1

Chiều 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ

Tuần từ 3/10- 7/10 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)
- Chiều 3/10: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 4/10:
- Chiều 5/10: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 6/10: Thi Xác suất thống kê ca 1 từ 14h00, P101 + 102A

- Chiều 7/10: Học Hóa đại cương vô cơ

Tuần từ 10/10- 14/10 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Chiều 10/10: 
Chiều 11/10:  Học Hóa đại cương vô cơ
Chiều 12/10: 

Chiều 13/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1

Chiều 14/10: Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 15/10 (thứ 7): Thi Giải phẫu sinh lý ca 2  từ 15h30, P102 + 202A

Tuần từ 17/10- 21/10 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

Chiều 17/10: Học Tiếng Anh 1
Chiều 18/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1
Chiều 19/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1

Chiều 20/10:  Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 21/10: 

Tuần từ 17/10- 21/10 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)
 
Yêu cầu học thực hành: Sinh viên vào phòng thực hành phải mặc áo blu, ra khỏi phòng thực hành cởi bỏ áo blu , đi muộn quá 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải đóng tiền học lại toàn bộ môn học này.

Chiều 24/10: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
Chiều 25/10: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
Chiều 26/10: Thi Tiếng Anh 1 ca 1 từ 14h00, P102+202A

Chiều 27/10:  

Chiều 28/10:  Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30

Tuần từ 31/10- 4/11 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)
 
Yêu cầu học thực hành: Sinh viên vào phòng thực hành phải mặc áo blu, ra khỏi phòng thực hành cởi bỏ áo blu , đi muộn quá 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải đóng tiền học lại toàn bộ môn học này.

Chiều 31/10: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
Chiều 1/11: 
Chiều 2/11: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 3/11:  Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30

Chiều 4/11:  Thi Lý thuyết Hóa Đại cương vô cơ ca 2 từ 15h30, P101+102 A

Tuần từ 7/11- 11/11 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Chiều 7/11: Thi  thực hành Hóa đại cương vô cơ tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 thi từ 13h30-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h30
Chiều 8/11: 
Chiều 9/11: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 10/11:  

Chiều 11/11: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Tuần từ 14/11- 18/11 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)
Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Chiều 14/11: 
Chiều 15/11: Thi những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1 ca 1 102+202A từ 14h00
Chiều 16/11: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 17/11:  

Chiều 18/11: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Tuần từ 21/11- 25/11 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Chiều 21/11: Học những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2
Chiều 22/11: Học Tin học 15 tiết, 100% đi đủ
Chiều 23/11: Học những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 24/11:  

Chiều 25/11: Học Vi sinh - ký sinh trùng

Tuần từ 28/11- 2/12 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Chiều 28/11: Học những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2
Chiều 29/11: Học Tin học 15 tiết, 100% đi đủ
Chiều 30/11: Cắt lịch Học Tin 

Chiều 1/12:  Học những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 2/12: 

Tuần từ 5/12- 10/12 ( K9D6 học tại Phòng 305 Nhà B)

Chiều 5/12: Học những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2
Chiều 6/12: Học Tin học 15 tiết, 100% đi đủ
Chiều 7/12: Thi Vi sinh Ký sinh trùng P101+202A, từ 14h00

Chiều 8/12:  

Chiều 9/12: Học GIáo dục thể chất 1

Tuần từ 12/12- 18/12 
 
Chú ý: Từ ngày 12/12 lớp K9D6 học tại Phòng 202 Nhà A

Chiều 12/12: Học Y đức
Chiều 13/12: Học GIáo dục thể chất 1 
Chiều 14/12: 

Chiều 15/12:  Học Tin học 15 tiết, 100% đi đủ Học tại Phòng 303 Nhà C

Chiều 16/12: Học những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2

Tuần từ 19/12- 24/12 
 
Chú ý: Từ ngày 12/12 lớp K9D6 học tại Phòng 202 Nhà A

Chiều 19/12: Học Y đức
Chiều 20/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
Chiều 21/12: Học Y đức

Chiều 22/12:  Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Sáng 23/12: Thi  GIáo dục thể chất 1 từ 9h30

Chiều 24/12 (thứ 7): Học Y đức P102A

Tuần từ 26/12- 30/12 
 
Chú ý: Từ ngày 12/12 lớp K9D6 học tại Phòng 202 Nhà A

Chiều 26/12: 
Chiều 27/12: Học Vật lý đại cương
Chiều 28/12: Học Vật lý đại cương

Chiều 29/12:  THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 thi từ 14h00-15h30, nhóm 2 thi  từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 

Chiều 30/12: Học Vật lý đại cương

Tuần từ 2/1- 7/1
 
Chú ý: Từ ngày 12/12 lớp K9D6 học tại Phòng 102 Nhà A

Chiều 2/1: 
Chiều 3/1: Học Vật lý đại cương P102A
Chiều 4/1: Học Vật lý đại cương P102A

Chiều 5/1:  THI Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2 P101+102A từ 14h00

Chiều 6/1: Học Vật lý đại cương P102A

Tuần từ 9/1- 14/1

Chiều 9/1:  Thi Y đức ca 2 từ 15h30, P101+202A. 

Chiều 12/1: Thi Vật lý đại cương ca 2 từ 15h30 P101+202A

 

Tuần từ 16/1- 18/1 Lịch Thi lại

Sáng 16/1: Thi thực hành Hóa đại cương vô cơ, ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1 P202A từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Lịch học sau Tết Nguyên Đán

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D6 đổi tên chính thức Lớp KD06- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 13/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 14/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 15/2: 

Chiều16/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 17/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D6 đổi tên chính thức Lớp KD06- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 20/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 21/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 22/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 23/2: 

Chiều 24/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D6 đổi tên chính thức Lớp KD06- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Chiều 27/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 28/2: 

Chiều 1/3: 

Chiều 2/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 3/3: 

Sáng 4/3: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh ca 2 từ 9h30 P102+202A

Tuần 6/3- 10/3: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 6/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 7/3: Học Bệnh học 

Chiều 8/3: 

Chiều 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 10/3: 

Chiều 11/3: THI Tiếng Anh 2 ca 1 từ 14h00, P101+102A

Tuần 13/3- 17/3: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 14/3: Học Bệnh học 

Chiều 15/3: 

Chiều 16/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 17/3: 

Tuần 20/3- 24/3: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 20/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 21/3: Học Bệnh học 

Chiều 22/3: 

Chiều 23/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 24/3: Học Bệnh học 

Tuần 27/3- 31/3: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 27/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 28/3: Học Bệnh học 

Chiều 29/3: 

Chiều 30/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 31/3: Học Bệnh học 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi