0988.0988.35

Lịch học lớp K9D5

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hồng. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Tuần 15/8 - 20/8
Chú ý lớp K9D5 học tại phòng 204 Nhà C

- Sáng 15/8: Tập trung phổ biến quy chế, nội quy nhà trường
- Sáng 16/8: Học Sinh học di truyền
- Sáng 17/8: Học Xác suất - thống kê
- Sáng 18/8: Học Xác suất -thống kê
- Sáng 19/8: Học Sinh học di truyền


Tuần 22/8 - 26/8
Từ 22/8  lớp K9D5 học tại phòng 305 Nhà B
Chú ý có sự thay đổi lịch học, đề nghị cả lớp theo dõi lịch học hàng ngày
(Môn sinh học di truyền chuyển từ sáng 26/8 sang sáng 25/8)

- Sáng 22/8: Học Xác suất -thống kê
- Sáng 23/8: Học Sinh học di truyền
- Sáng 24/8: Học Xác suất - thống kê
- Sáng 25/8: Học Sinh học di truyền
- Sáng 26/8: Nghỉ

Tuần 29/8 - 2/9
Từ 22/8  lớp K9D5 học tại phòng 305 Nhà B

- Sáng 29/8: Học Xác suất -thống kê
- Sáng 30/8: Học Sinh học di truyền
- Sáng 31/8: Học Xác suất - thống kê
- Sáng 1/9: Học Sinh học di truyền
- Sáng 2/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 9/9  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất.
- Sáng 5/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 6/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 7/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 8/9: 
- Sáng 9/9: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 12/9 - 17/9  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất.
- Sáng 12/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 13/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 14/9: 
- Sáng 15/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 16/9: Thi Sinh học di truyền P101+202A ca 1 từ 8h00

Tuần 19/9 - 24/9  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất.
- Sáng 19/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 20/9: Thi Xác suất thống kê  P101+102A  từ 8h00
- Sáng 21/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 22/9: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 23/9: 

Tuần 26/9 - 30/9  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)
- Sáng 26/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 27/9: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 28/9: 
- Sáng 29/9: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 30/9:  Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1

Tuần 3/10 - 7/10  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)
- Sáng 3/10: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 4/10: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 5/10: 
- Sáng 6/10:  Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1
- Sáng 7/10: 

Sáng 8/10: Thi Giải phẫu sinh lý ca 2 P102+202A từ 9h30

Tuần 10/10 - 14/10  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)
- Sáng 10/10: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 11/10: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 12/10: 
- Sáng 13/10:  Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1
- Sáng 14/10: Học Hóa Đại cương vô cơ

Tuần 17/10 - 21/10  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
Yêu cầu học thực hành: Sinh viên vào phòng thực hành phải mặc áo blu, ra khỏi phòng thực hành cởi bỏ áo blu , đi muộn quá 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải đóng tiền học lại toàn bộ môn học này.
 - Sáng 17/10: Học Hóa Đại cương vô cơ
- Sáng 18/10: 
- Sáng 19/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P304 Nhà B. Sinh viên chia nhóm học theo như phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Sáng 20/10:  Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P1
- Sáng 21/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P304 Nhà B. Sinh viên chia nhóm học theo như phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
 

Tuần 24/10 - 28/10  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Yêu cầu học thực hành: Sinh viên vào phòng thực hành phải mặc áo blu, ra khỏi phòng thực hành cởi bỏ áo blu , đi muộn quá 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải đóng tiền học lại toàn bộ môn học này.
 - Sáng 24/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Sáng 25/10: Học Tin học 
- Sáng 26/10: 
- Sáng 27/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.
- Sáng 28/10: Thi Tiếng Anh 1 P303+302 Nhà C thi từ 8h00

Tuần 31/10 - 4/11  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Yêu cầu học thực hành: Sinh viên vào phòng thực hành phải mặc áo blu, ra khỏi phòng thực hành cởi bỏ áo blu , đi muộn quá 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải đóng tiền học lại toàn bộ môn học này.
 - Sáng 31/10: Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Sáng 1/11: Học Tin học 
- Sáng 2/11: Học vi sinh ký sinh trùng
- Sáng 3/11:
- Sáng 4/11: Thi ca 2 Hóa đại cương vô cơ P101+102A 

Tuần 7/11 - 11/11  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

Yêu cầu học thực hành: Sinh viên vào phòng thực hành phải mặc áo blu, ra khỏi phòng thực hành cởi bỏ áo blu , đi muộn quá 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải đóng tiền học lại toàn bộ môn học này.
 - Sáng 7/11: 
- Sáng 8/11: Học Tin học 
- Sáng 9/11: 
- Sáng 10/11:Học Thực hành Hóa Đại cương vô cơ. Học tại P303 Nhà B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Sáng 11/11: Học vi sinh ký sinh trùng

Tuần 21/11 - 25/11  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 - Sáng 21/11: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 22/11: 
- Sáng 23/11: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 24/11:
- Sáng 25/11: Học vi sinh ký sinh trùng

Tuần 28/11 - 2/12  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 - Sáng 28/11: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 29/11: 
- Sáng 30/11: Học vi sinh ký sinh trùng
- Sáng 1/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
- Sáng 2/12: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2

Tuần 5/12 - 10/12  ( K9D5 học tại phòng 305 Nhà B)

 - Sáng 5/12: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 6/12: 
- Sáng 7/12: 
- Sáng 8/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
- Sáng 9/12: Học Giáo dục thể chất 
- Sáng 10/12: Thi Vi sinh - Ký sinh trùng P102+202A ca 1 từ 8h00

Tuần 12/12 - 16/12  

Chú ý: Từ 12/12 lớp K9D5 học tại phòng 202 Nhà A

 - Sáng 12/12: Học Y đức
- Sáng 13/12: Học Giáo dục thể chất 1(15 tiết)
- Sáng 14/12: 
- Sáng 15/12: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết
- Sáng 16/12: Học Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2

Tuần 19/12 - 24/12  

Chú ý: Từ 12/12 lớp K9D5 học tại phòng 202 Nhà A

 - Sáng 19/12: Học Y đức (nghỉ 1 buổi phải học lại)
- Sáng 20/12: Học Vật lý đại cương
- Sáng 21/12: Học Y đức
- Sáng 22/12: Học Vật lý đại cương
- Sáng 23/12: Học Giáo dục thể chất 1
- Sáng 24/12(thứ 7): Học Y đức

Tuần 26/12 - 31/12  

Chú ý: Từ 12/12 lớp K9D5 học tại phòng 202 Nhà A

 - Sáng 26/12: 
- Sáng 27/12: Học Vật lý đại cương
- Sáng 28/12: 
- Sáng 29/12: Học Vật lý đại cương
- Sáng 30/12: Học Vật lý đại cương

Tuần 2/1 - 6/1 

Chú ý: Từ 12/12 lớp K9D5 học tại phòng 202 Nhà A

- Sáng 2/1: 
- Sáng 3/1: 
- Sáng 4/1: Học Vật lý đại cương Học tại P304 Nhà C
- Sáng 5/1: 
- Sáng 6/1: Thi Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác phần 2 P101+102A ca 2 từ 9h30

Tuần từ 9/1- 14/1

Sáng 10/1:  Thi Y đức ca 1 từ 8h00, P101+202A. 

Sáng 13/1: Thi Vật lý đại cương ca 1 từ 8h00 P101+202A

 

Tuần từ 16/1- 18/1 Lịch Thi lại

Sáng 16/1: Thi thực hành Hóa đại cương vô cơ, ca 1 từ 8h00

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1 P202A từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 14/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Sáng 15/2: 

Sáng 16/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 17/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 21/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 22/2:  Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Sáng 23/2: 

Sáng 24/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Chú ý: Lớp K9D5 đổi tên chính thức Lớp KD05- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Sáng 27/2: Học Tiếng Anh 2

Sáng 28/2: 

Sáng 1/3:  

Sáng 2/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 3/3: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 8h00, Phòng 1 thi tại 202 nhà A, Phòng 2 thi tại Phòng 303 Nhà C.

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 6/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 7/3: Học Bệnh học

Sáng 8/3:  

Sáng 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 10/3: 

Sáng 11/3: THI Tiếng Anh 2 từ 8h00, Phòng 101+102A.

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 14/3: Học Bệnh học

Sáng 15/3:  

Sáng 16/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 17/3: 

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 20/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 21/3: Học Bệnh học P305B

Sáng 22/3:  

Sáng 23/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 24/3: Học Bệnh học

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD05-K9 học tại P202A

Sáng 27/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 28/3: Học Bệnh học P305B

Sáng 29/3:  

Sáng 30/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 31/3: Học Bệnh học

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi