0988.0988.35

Lịch học lớp K9D4

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Tuyết. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần từ 8/8 - 12/8

Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)
 
- Chiều 8/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 9/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 10/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 11/8: Học Sinh học Di truyền
- Chiều 12/8: Học Sinh học Di truyền
 
Tuần từ 15/8 - 20/8
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)
 
- Chiều 15/8: Học Sinh học di truyền
- Chiều 16/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 17/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 18/8: Học Sinh học Di truyền
- Chiều 19/8: nghỉ
 
Tuần từ 22/8 - 26/8
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)
 
- Chiều 22/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 23/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 24/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 25/8: Học Sinh học Di truyền
- Chiều 26/8: Học Sinh học Di truyền
 
Tuần từ 29/8 - 2/9
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)
 
- Chiều 29/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 30/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 31/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 1/9: 
- Chiều 2/9: 
Tuần từ 5/9 - 9/9
Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 5/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I
- Chiều 6/9: Thi Sinh học và Di truyền P101A + 102A
- Chiều 7/9: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 8/9: 
- Chiều 9/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I
 
Tuần từ 12/9 - 17/9
Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 12/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I
- Chiều 13/9: Thi Giải phẫu sinh lý  P101A + 102A từ 14h00
- Chiều 14/9: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 15/9: 
- Chiều 16/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I
 
Tuần từ 19/9 - 24/9
Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 19/9: 
- Chiều 20/9: Học Vật lý đại cương P102A 
- Chiều 21/9: Thi Tiếng Anh 1 P101+102A Ca 1 từ 14h00
- Chiều 22/9: 
- Chiều 23/9: Học Vật lý đại cương P102A 
 
Tuần từ 26/9 - 30/9
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 26/9: 
- Chiều 27/9: Học Vật lý đại cương 
- Chiều 28/9: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 29/9: Thi  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I P101+102A Ca 1 từ 14h00
- Chiều 30/9: Học Vật lý đại cương 
 
Tuần từ 3/10 - 8/10
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 3/10: 
- Chiều 4/10: Học Vật lý đại cương 
- Chiều 5/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 6/10: 
- Chiều 7/10: Học Vật lý đại cương 
 
Tuần từ 10/10 - 14/10
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 10/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 11/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
- Chiều 12/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 13/10: 
- Chiều 14/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 
Tuần từ 17/10 - 21/10
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
 
- Chiều 17/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 18/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
- Chiều 19/10: Học Vi sinh ký sinh trùng
- Chiều 20/10: 
- Chiều 21/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 
Tuần từ 24/10 - 28/10
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 24/10: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 25/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 26/10: Thi Vật lý đại cương ca 1 từ 8h30, P303+304 Nhà C
- Chiều 27/10: 
- Chiều 28/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 
Tuần từ 31/10 - 4/11
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 31/10: 
- Chiều 1/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 2/11: 
- Chiều 3/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 4/11: Thi Vi sinh ký sinh trùng ca 1 P101+202A từ 14h00
Tuần từ 7/11 - 11/11
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 7/11:  Học Xác suất thống kê
- Chiều 8/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 9/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 10/11: Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều 11/11: 
Tuần từ 14/11 - 18/11 ( chú ý lịch có sự thay đổi sáng thứ 2 lớp xem lại lịch cho chính xác)
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
- Chiều 14/11:  Học Xác suất thống kê
- Chiều 15/11: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
- Chiều 16/11: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
- Chiều 17/11: Học Xác suất thống kê học tại P305B
- Chiều 18/11: 
 
Tuần từ 21/11 - 25/11
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 21/11:  Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
- Chiều 22/11: 
- Chiều 23/11: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
- Chiều 24/11: Học Xác suất thống kê học tại 102A
- Chiều 25/11: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30
Tuần từ 28/11 - 2/12
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 28/11:   Học Xác suất thống kê 
- Chiều 29/11: 
- Chiều 30/11: THI  thực hành Hóa đại cương vô cơ. tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 thi từ 13h30-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h30
- Chiều 1/12: 
- Chiều 2/12: THI Những NLCB CN Mác Lê Nin P2 P102+202A từ 14h00
 
Tuần từ 5/12 - 9/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 (Chú ý lịch học có sự thay đổi : Xác suất Thống Kê học chiều 8/12 chuyển sang 9/12(thứ 6))
- Chiều 5/12:   Học Tin học 15 tiết 100% đi đủ
- Chiều 6/12: 
- Chiều 7/12: Học Tin học 15 tiết 100% đi đủ
- Chiều 8/12: 
- Chiều 9/12: Học Xác suất thống kê học tại P305 B
 
Tuần từ 12/12 - 16/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 12/12:   
- Chiều 13/12: Học Tin học 15 tiết 100% đi đủ
- Chiều 14/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
- Chiều 15/12: 
- Chiều 16/12: Thi Hóa đại cương vô cơ P101+102A từ 14h00
 
Tuần từ 19/12 - 23/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 19/12:   Học Giáo dục thể chất 1 (nghỉ 1 buổi học lại)
- Chiều 20/12: Học Y đức ( nghỉ 1 buổi học lại)
- Chiều 21/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học
- Chiều 22/12: Học Y đức
- Chiều 23/12: Học Y đức tại P303C
 
Tuần từ 26/12 - 30/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 26/12:   Học Y đức
- Chiều 27/12: Học Giáo dục thể chất 1
- Chiều 28/12: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 thi từ 14h00-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 
- Chiều 29/12:  THI Giáo dục thể chất 1
- Chiều 30/12: 
 
Tuần từ 2/1 - 7/1 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
- Chiều 2/1:   
- Chiều 3/1: 
- Chiều 4/1: Thi xác suất thống kê P303 + 304C. từ 14h00
- Chiều 5/1:  
- Chiều 6/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, từ 13h30

Tuần từ 9/1- 14/1
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30

Chiều 10/1:  Thi Y đức ca 1 từ 14h00, P101+202A. 

Sáng 12/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2. P102A. từ 8h00 

Sáng 14/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1. P102A. từ 8h00

Tuần từ 16/1- 18/1

Sáng 16/1: 

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: 

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 13/2: 

Chiều 14/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 15/2: Học Tiếng Anh 2 

Chiều 16/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 17/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 20/2: 

Chiều 21/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 22/2: Học Tiếng Anh 2  tại P304 nhà C

Chiều 23/2: Nghỉ

Chiều 24/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Chiều 27/2: 

Chiều 28/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 1/3: Học Tiếng Anh 2  tại P202 nhà A

Chiều 2/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 3/3: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 6/3: 

Chiều 7/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 8/3: Học Hóa sinh  tại P202 nhà A

Chiều 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 10/3: Học Hóa sinh

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 14/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Chiều 15/3: Học Hóa sinh  tại P202 nhà A

Chiều 16/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Chiều 17/3: Học Hóa sinh

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 20/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 21/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 22/3: Học Hóa sinh  tại P305 nhà B

Chiều 23/3: Học Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ( buổi cuối)

Chiều 24/3: Học Hóa sinh

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 27/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại)

Chiều 28/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 29/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại)

Chiều 30/3: 

Chiều 31/3: 

Sáng 1/4: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tich định lượng ca 2 từ 9h30, P102+202A

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi