0912 826 096

Lịch học lớp K9D3

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D3 đổi tên chính thức Lớp KD03- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Tuần từ 8/8 - 12/8
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A ( 101A)

- Chiều 8/8: Học Sính học Di truyền
- Chiều 9/8: Học Sính học Di truyền
- Chiều 10/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 11/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 12/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 15/8 - 20/8
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A ( 101A)

- Chiều 15/8: Học Sính học Di truyền
- Chiều 16/8: Học Sính học Di truyền
- Chiều 17/8: nghỉ
- Chiều 18/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 19/8: Sinh viên nghỉ học Chiều 19/8 - lý do Bão về.

Tuần từ 22/8 - 26/8
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A ( 101A)

- Chiều 22/8: Học Sinh học Di truyền
- Chiều 23/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 24/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 25/8: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 26/8: Học giải phẫu sinh lý (chú ý chiều 26/8 học tại Phòng 304 Nhà C)

Tuần từ 29/8 - 2/9
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A ( 101A)

- Chiều 29/8: Học Sinh học Di truyền
- Chiều 30/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 31/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều 1/9: Học Tiếng Anh 1
- Chiều 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ 5/9 - 9/9
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Chiều 5/9: Học Vi sinh ký sinh trùng P101A
- Chiều 6/9: 
- Chiều 7/9: Học Vi sinh ký sinh trùng P101A
- Chiều 8/9: Học Tiếng Anh 1 tại Phòng 202A

- Sáng 10/9 (thứ 7): Thi sinh học và di truyền ca 1 từ 8h00 tại P101A +102

Tuần từ 12/9 - 17/9
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Chiều 12/9: Học Vi sinh ký sinh trùng 
- Chiều 13/9: 
- Chiều 14/9: Học Vi sinh ký sinh trùng 
- Chiều 15/9: Học Tiếng Anh 1 

- Chiều 16/9: Thi Giải phẫu sinh lý  ca 1 từ 14h00 tại P101A +202A

Tuần từ 19/9 - 24/9
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
 Chiều 19/9: Học Vi sinh ký sinh trùng P101A
 Chiều 20/9: 
 Chiều 21/9: Học Vi sinh ký sinh trùng P304 Nhà C
 Chiều 22/9: Học Vật lý đại cương P305 Nhà B

 Chiều 23/9: 

Tuần từ 26/9 - 30/9
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)


 Chiều 26/9: Học Những Nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 
 Chiều 27/9: Học Vật lý đại cương
 Chiều 28/9: Học Vật lý đại cương
 Chiều 29/9: 

 Chiều 30/9: 

 Sáng 1/10: Thi Tiếng Anh 1 ca 1 từ 8h00 P101+202A

Tuần từ 3/10 - 7/10
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)
 Chiều 3/10: 
 Chiều 4/10: Học Những Nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1  Phòng 305 nhà B
 Chiều 5/10: Học Vật lý đại cương P101A
 Chiều 6/10: Học Những Nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1  Phòng 305 nhà B

 Chiều 7/10: Học Vật lý đại cương P101A

Tuần từ 10/10 - 14/10
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)
 Chiều 10/10: 
 Chiều 11/10: Học Những Nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1  
 Chiều 12/10: Học Vật lý đại cương P101A
 Chiều 13/10: Thi Vi sinh - Ký sinh trùng P101+102A từ 14h00

 Chiều 14/10: 

Tuần từ 17/10 - 21/10
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

Chiều 17/10:  Học Xác suất thống kê 
 Chiều 18/10: 
 Chiều 19/10: 
 Chiều 20/10: Học Xác suất thống kê P304 Nhà C

 Chiều 21/10: Thi Vật lý đại cương P101+202A ca 1 từ 14h00

Tuần từ 24/10 - 28/10
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 24/10:  
 Chiều 25/10:  Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 Chiều 26/10: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 Chiều 27/10: Học Xác suất thống kê 

 Chiều 28/10: Học Xác suất thống kê

Tuần từ 31/10 - 4/11
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 31/10:  Học Xác suất thống kê 
 Chiều 1/11:  Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 Chiều 2/11: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
 Chiều 3/11: Học Xác suất thống kê

 Chiều 4/11: 

Tuần từ 7/11 - 11/11
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 7/11: 

Chiều 8/11: 

Sáng  9/11:  Thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 P101+202A ca 1 từ 8h00

Chiều 10/11: 

Chiều 11/11: Thi xác suất thống kê P101+102 A, ca 1 từ 15h30

Tuần từ 14/11 - 18/11
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Chiều 14/11: Học Y đức

Chiều 15/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Sáng  16/11:

Chiều 17/11: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 18/11: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Tuần từ 21/11 - 25/11
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 21/11: 

Chiều 22/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Sáng  23/11:

Chiều 24/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 25/11: Học Y đức

Tuần từ 28/11 - 2/12
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 28/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 29/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Sáng  30/11:

Chiều 1/12: Thi Những nguyên lý CB của CN Mác Lê Nin P2 P102+202 Ca 2 từ 15h30

Chiều 2/12: Học Y đức

Tuần từ 5/12 - 9/12
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 5/12: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 6/12: Học Y đức

Sáng  7/12:

Chiều 8/12: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 9/12: Học Y đức

Tuần từ 12/12 - 18/12
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 12/12: Học Tin học 15 tiết

Chiều 13/12: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều  14/12:

Chiều 15/12: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. Học thực hành tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần từ 19/12 - 23/12
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 19/12: Học Tin học 15 tiết

Chiều 20/12: cắt lịch

Chiều  21/12:

Chiều 22/12: Học thực hành Hóa đại cương vô cơ. tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. 

Tuần từ 26/12 - 30/12
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 26/12: Học Tin học 15 tiết

Chiều 27/12: 

Chiều  28/12: THI thực hành Hóa đại cương vô cơ. tại Phòng 303 Nhà B. Danh sách nhóm  chia theo phòng thi lý thuyết. Nhóm 1 thi từ 13h30-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h30. 

Chiều 29/12: Thi Y đức P101+102A từ 14h00

Chiều 30/12:

Tuần từ 2/1 - 6/1
Lớp K9D3 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Chiều  4/1: Học Giáo dục thể chất 1

Chiều 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Chiều 6/1: Thi Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ ca 1 P101+304C Phòng 1 thi tại 101A, phòng 2 thi 304C, ca 1 từ 14h00

Tuần từ 9/1- 14/1

Chiều 9/1: 

Chiều 10/1: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Chiều 11/1:  

Sáng 12/1: Thi  Giáo dục thể chất 1 từ 9h30

Chiều 13/1: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 THI từ 14h00-15h30, nhóm 2 THI từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 

Tuần từ 16/1- 18/1

Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303B ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 P202A, từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D3 đổi tên chính thức Lớp KD03- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 13/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 14/2: 

Chiều 15/2: Học Hóa sinh 

Chiều 16/2: 

Chiều 17/2: Học Hóa sinh 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D3 đổi tên chính thức Lớp KD03- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 20/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 21/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 22/2: Học Hóa sinh 

Chiều 23/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 24/2: Học Hóa sinh

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D3 đổi tên chính thức Lớp KD03- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Chiều 27/2: 

Chiều 28/2: 

Chiều 1/3: Học Hóa sinh 

Chiều 2/3: 

Chiều 3/3: Học Hóa sinh

Chiều 4/3: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh ca 1 từ 14h00, P202A+102A

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 6/3: 

Chiều 7/3: Học Bệnh học

Chiều 8/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 9/3: 

Chiều 10/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 13/3: 

Chiều 14/3: 

Chiều 15/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 16/3: Học Bệnh học

Chiều 17/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 18/3: Thi Hóa sinh ca 1 từ 14h00, P102+202A

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 20/3: Học Bệnh học

Chiều 21/3: Học Bệnh học

Chiều 22/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 23/3: 

Chiều 24/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 27/3: Học Bệnh học

Chiều 28/3: 

Chiều 29/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 30/3: Học Bệnh học

Chiều 31/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 3/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 4/4: Học Hóa dược 1

Chiều 5/4: Học Hóa dược 1

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 8/4: THI Tiếng Anh 2 ca 1 P303+304 Nhà C từ 14h00

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Chiều 10/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 11/4: Học Hóa dược 1

Chiều 12/4: Học Hóa dược 1

Chiều 13/4: 

Chiều 14/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 18/4: Học Hóa dược 1

Chiều 19/4: Học Hóa dược 1

Chiều 20/4: 

Chiều 21/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 22/4: Thi Bệnh học P101A+202A từ 14h00

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 24/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 25/4: Học Hóa dược 2

Chiều 26/4: Học Hóa dược 2

Chiều 27/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 28/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 3/5: Học Hóa dược 2

Chiều 4/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 5/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 8/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 9/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 10/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 11/5: 

Chiều 12/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 19/5: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 15/5: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 16/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 17/5: Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 18/5: 

Chiều 19/5: Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Tuần 22/5 - 26/5: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 22/5: 

Chiều 23/5:  Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 24/5:  Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 25/5: 

Chiều 26/5: THI lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ca 1 từ 14h00, P101+102A

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 29/5: Học Thực hành Hóa Dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 30/5: Học Giáo dục thể chất 2 (15 tiết) Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 31/5: 

Chiều 1/6: THI lý thuyết Hóa dược 1 ca 1 từ 14h00, P101+102A

Chiều 2/6: 

Tuần 5/6 - 9/6: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 5/6: 

Chiều 6/6: Học Giáo dục thể chất 2 (15 tiết) Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 7/6: Thi Giáo dục thể chất 2 (15 tiết)

Chiều 8/6: 

Chiều 9/6: THI Thực hành Hóa Dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6: Thi lý thuyết Hóa dược 2 ca 2 từ 15h30, Phòng 202A (phòng 1) + Phòng 305B (phòng 2)

Chiều 14/6: Thi lại lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P202A ca 2 từ 15h30

Chiều 15/6: Thi lại Tiếng Anh 2 P202A, từ 14h00

Chiều 16/6: 

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P305B. từ 14h00

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD03 - K9 học tại P202A

Chiều 14/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 15/8: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 16/8: Học Thực vật dược

Chiều 17/8: 

Chiều 18/8: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD03 - K9 học tại P202A

Chiều 21/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 22/8: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 23/8: Học Thực vật dược

Chiều 24/8: 

Chiều 25/8: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD03 - K9 học tại P202A

Chiều 28/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 29/8: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 30/8: Học Thực vật dược

Chiều 31/8: 

Chiều 1/9: Học Tổ chức quản lý dược

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Chiều 5/9: Học Dược liệu 1

Chiều 6/9: Học Thực vật dược

Chiều 7/9: 

Chiều  8/9: Học Dược liệu 1

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 11/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 12/9: Học Dược liệu 1

Chiều 13/9: Học Thực vật dược

Chiều 14/9: 

Chiều 15/9: Học Dược liệu 1

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 18/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 19/9: Học Dược liệu 1

Chiều 20/9: Học Thực vật dược

Chiều 21/9: 

Chiều 22/9: Học Dược liệu 1

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 25/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 26/9: Học Dược liệu 2

Chiều 27/9: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp Phòng 202A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 28/9: 

Chiều 29/9: Học Dược liệu 2

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD03- K9 học tại P202A

Chiều 2/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Chiều 3/10:

Chiều 4/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp Phòng 202A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 5/10: 

Chiều 6/10: Học Dược liệu 2

Sáng 7/10: Thi tổ chức quản lý dược ca 1 từ 8h00, P101+102A

Tuần 9/10 - 13/10:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 9/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P101A

Chiều 10/10: Học Dược liệu 2

Chiều 11/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp Phòng 101A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 12/10: 

Chiều 13/10: Học Dược liệu 2

Sáng 14/10: Thi Dược liệu 1 ca 1 từ 8h00, P303+304C

Tuần 16/10 - 13/10:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 16/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P101A

Chiều 17/10: Học Dược liệu 2

Chiều 18/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 19/10: 

Chiều 20/10:Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 23/10 - 27/10:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 23/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P101A

Chiều 24/10: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 25/10: 

Chiều 26/10: THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P101A

Chiều 27/10:Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 30/10 - 3/11:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 30/10: 

Chiều 31/10: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 1/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 2/11: 

Chiều 3/11:Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 6/11 - 10/11:

Từ 9/10: Lớp KD03- K9 học tại P101A

Chiều 6/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 7/11: THI Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. 

Chiều 8/11: Cắt lịch

Sáng 9/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Chiều 9/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 10/11:

Tuần 13/11 - 17/11:

Từ 9/10: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 13/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 14/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 15/11:  THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. 

Chiều 16/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 17/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 20/11 - 24/11:

Từ 9/10: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 22/11: . 

Chiều 23/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 24/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 27/11 - 2/12: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều 28/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 29/11: . 

Chiều 30/11: THi lý thuyết Dược liệu 2 P101+202A từ 14h00

Chiều 1/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 4/12 - 8/12: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 4/12: Học Dược lý 1

Chiều 5/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 6/12: Học Dược lý 1

Chiều 7/12: THi lý thuyết Thực vật dược P203C(phòng 1) + P304C (phòng 2)  từ 14h00

Chiều 8/12: 

Tuần 11/12 - 15/12: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 11/12: 

Chiều 12/12: 

Chiều 13/12: Học Dược lý 1

Chiều 14/12: THi Tiếng Anh chuyên ngành  P303C(phòng 1) + P304C (phòng 2)  từ 14h00

Chiều 15/12: Học Dược lý 1

Tuần 18/12 - 22/12: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 18/12: 

Chiều 19/12: Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 1 từ 14h00, P203 + 204C

Chiều 20/12: Học Dược lý 1

Chiều 21/12: Học Dược lý 1

Chiều 22/12: Học Dược lý 1

Tuần 25/12 - 2/1/2018 : Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 25/12: 

Chiều 26/12: 

Chiều 27/12: Học Dược lý 2

Chiều 28/12: Học Dược lý 2

Chiều 29/12: Học Dược lý 2

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ Lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1:  Học Dược lý 2

Chiều 4/1: 

Chiều 5/1: Học Dược lý 2

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018:Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 8/1:  Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 9/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Chiều10/1: 

Chiều 11/1: Học Thực hành Dược lý P202A, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 12/1: Học Dược lý 2 

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 15/1: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Chiều 17/1: 

Chiều 18/1: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/1: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1, P203+204C từ 8h00

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 22/1: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 23/1: 

Chiều 24/1: Thi Lý thuyết Dược lý 1 P101 + 102A  ca 1 từ 14h00

Chiều 25/1: 

Chiều 26/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2  từ 15h00-11h30. 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD03 - K9 học tại P101A

Chiều 29/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 P203+204C ca 2 từ 15h30

Chiều 30/1: 

Chiều 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Sáng 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.