0988.0988.35

Lịch học lớp K9D2

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phương. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Tuần từ 8/8 - 12/8
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

- Sáng 8/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 9/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 10/8: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 11/8: Học Sinh học- Di truyền
- Sáng 12/8: Học Sinh học - Di truyền

Tuần từ 15/8 - 20/8
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

- Sáng 15/8: Nghỉ
- Sáng 16/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 17/8: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 18/8: Học Sinh học- Di truyền
- Sáng 19/8: Học Sinh học - Di truyền

Tuần từ 22/8 - 26/8
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

- Sáng 22/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 23/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 24/8: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 25/8: Học Sinh học- Di truyền
- Sáng 26/8: Học Sinh học - Di truyền

Tuần từ 29/8 - 2/9
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

- Sáng 29/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 30/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 31/8: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 1/9:  
- Sáng 2/9:  

Tuần từ 5/9 - 9/9
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (102A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Sáng 5/9: Học Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 1
- Sáng 6/9: 
- Sáng 7/9: Học Tiếng Anh 1 
- Sáng 8/9: Thi Sinh học và Di truyền P101A + 102A từ 8h00

- Sáng 9/9: Học Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 1

Tuần từ 12/9 - 17/9
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

- Sáng 12/9: Học Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 1
- Sáng 13/9: Thi Giải phẫu sinh lý  P101A + 102A từ 8h00
- Sáng 14/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 15/9: 
- Sáng 16/9:  Học Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 1

Tuần từ 19/9 - 24/9
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

- Sáng 19/9: 
- Sáng 20/9: Học Vật lý đại cương P305 Nhà B
- Sáng 21/9: Thi Tiếng Anh 1 P101A + 102A ca 1 từ 8h00
- Sáng 22/9: 
- Sáng 23/9: Học Vật lý đại cương P203 Nhà C

Tuần từ 26/9 - 30/9
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

- Sáng 26/9: 
- Sáng 27/9: Học Vật lý đại cương
- Sáng 28/9: Học Vi sinh ký sinh trùng 
- Sáng 29/9: 
- Sáng 30/9: Học Vật lý đại cương 

Tuần từ 3/10 - 7/10
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

- Sáng 3/10: 
- Sáng 4/10: Học Vật lý đại cương
- Sáng 5/10: Học Vi sinh ký sinh trùng 
- Sáng 6/10: Thi Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1 ca 1 từ 8h00 P102+202A
- Sáng 7/10: Học Vật lý đại cương 

Tuần từ 10/10 - 14/10
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 10/10: Học Vi sinh ký sinh trùng 
Sáng 11/10: Học 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2
Sáng 12/10: Học Vi sinh ký sinh trùng 

Sáng 13/10:
Sáng 14/10: Học Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2

Tuần từ 17/10 - 21/10
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

Sáng 17/10: Học Vi sinh ký sinh trùng 
Sáng 18/10: Học 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2
Sáng 19/10: Học Vi sinh ký sinh trùng 

Sáng 20/10:
Sáng 21/10: Học Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2 P304 nhà C

Tuần từ 24/10 - 28/10
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 

Sáng 24/10: 
Sáng 25/10: Học 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2
Sáng 26/10: Thi Vật lý đại cương ca 1 P102A + 302C từ 8h30 ( Phòng 1 thi tại 102A, Phòng 2 thi tại 302C)

Sáng 27/10: Học Hóa đại cương vô cơ 
Sáng 28/10: Học Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2

Tuần từ 31/10 - 4/11
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 

Sáng 31/10: 
Sáng 1/11: Thi Vi sinh ký sinh trùng P101+102A từ 8h00

Sáng 2/11: 

Sáng 3/11: Học Hóa đại cương vô cơ 
Sáng 4/11: Thi Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2 ca 1 P101+102A từ 8h00

Tuần từ 7/11 - 11/11
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 

Sáng 7/11: Học Xác suất thống kê
Sáng 8/11: Học Hóa đại cương vô cơ 

Sáng 9/11: Học Xác suất thống kê

Sáng 10/11: Học Hóa đại cương vô cơ 
Sáng 11/11: 

Tuần từ 14/11 - 18/11
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Sáng 14/11: Học Xác suất thống kê
Sáng 15/11: 

Sáng 16/11: Học Hóa đại cương vô cơ 

Sáng 17/11: Học Tin học 15 tiết (phải đi học đủ 100%)
Sáng 18/11: 

Tuần từ 21/11 - 25/11
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 21/11: Học Xác suất thống kê
Sáng 22/11: 

Sáng 23/11: Học Tin học 

Sáng 24/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 24/11: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, lớp chia thành 2 nhóm theo danh sách phòng thi lý thuyết, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chú ý: chỉ được mặc áo blu trong giờ thực hành.
Sáng 25/11: 

Tuần từ 28/11 - 2/12 Chú ý lịch học thực hành ngày 1/12 chuyển từ học chiều sang học sáng
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 28/11: 
Sáng 29/11: Học Xác suất thống kê

Sáng 30/11: Học Tin học 

Sáng 1/12: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, lớp chia thành 2 nhóm theo danh sách phòng thi lý thuyết, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chú ý: chỉ được mặc áo blu trong giờ thực hành.
Sáng  2/12 : 

Tuần từ 5/12 - 9/12 Chú ý lịch học thực hành ngày 1/12 chuyển từ học chiều sang học sáng
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 5/12: 
Sáng 6/12: Học Xác suất thống kê

Sáng 7/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Sáng 8/12: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.
Sáng  9/12 : Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Tuần từ 12/12 - 18/12 Chú ý lịch học thực hành ngày 1/12 chuyển từ học chiều sang học sáng
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 12/12: 
Sáng 13/12: 

Sáng 14/12: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Sáng 15/12: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.
Sáng  16/12 : THI Lý thuyết Hóa Đại cương vô cơ P101+102 ca 2 từ 9h30

Sáng 17/12: Thi Thực hành Hóa Đại cương vô cơ P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Tuần từ 19/12 - 23/12 Chú ý lịch học thực hành ngày 1/12 chuyển từ học chiều sang học sáng
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 19/12: Học Giáo dục thể chất 1 (15 tiết)
Sáng 20/12: Học Y đức ( nghỉ 01 buổi học lại)

Sáng 21/12: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 thi từ 8h00-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết)

Sáng 22/12: Học Y đức 
Sáng  23/12 : Học Y đức

Tuần từ 26/12 - 30/12 Chú ý lịch học thực hành ngày 1/12 chuyển từ học chiều sang học sáng
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 26/12: Học Y đức 
Sáng 27/12: Học Giáo dục thể chất 1 (15 tiết)

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: THI Giáo dục thể chất 1 
Sáng  30/12 : 

Tuần từ 2/1 - 6/1 Chú ý lịch học thực hành ngày 1/12 chuyển từ học chiều sang học sáng
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 2/1: 
Sáng 3/1: 

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Thi Xác suất thống kê  P101+102A, từ 8h00
Chiều 6/1 : Thi lại Hóa Đại cương vô cơ, P303 Nhà B, Thi từ 15h30.

Danh sách sinh viên K9D2 thi lại Thực hành Hóa đại cương - vô cơ:

 1. Lại Thị Minh Trang
 2. Vũ Mai Anh
 3. Nguyễn Ngọc Anh (29/09/1998)
 4. Nguyễn Thị Chinh
 5. Trần Thị Thùy Dung
 6. Nguyễn Thị Hương Giang
 7. Lê Thị Thúy Giang
 8. Nguyễn Đức Giang
 9. Dương Thị Hằng
 10. Kiều Thị Thu Hoài
 11. Nguyễn Thị Hường
 12. Phùng Thị Thanh Huyền
 13. Phạm Thùy Linh
 14. Nguyễn Thị Linh
 15. Đỗ Thị Ngọc Mai
 16. Lê Thị Lệ Mỹ
 17. Nguyễn Mạnh Tiến
 18. Hoàng Thu Trang
 19. Nguyễn Thị Trang (24/08/1998)

Tuần từ 9/1- 14/1
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (102A)

 

Sáng 11/1:  Thi Y đức ca 1 từ 8h00, P101+202A. 

Sáng 12/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2. P102A. từ 8h00

Sáng 13/1: 

Sáng 14/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1. P102A. từ 8h00

Tuần từ 16/1- 18/1

Sáng 16/1: 

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: 

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/2: 

Sáng 14/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 15/2: Học Tiếng Anh 2 

Sáng 16/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 17/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/2: 

Sáng 21/2: Nghỉ học

Sáng 22/2: Học Tiếng Anh 2 

Sáng 23/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 24/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Sáng 27/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 28/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 1/3: Học Tiếng Anh 2 

Sáng 2/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 3/3: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 6/3: 

Sáng 7/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 8/3: Học Hóa sinh

Sáng 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 10/3: Học Hóa sinh

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 14/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi.

Sáng 15/3: Học Hóa sinh

Sáng 16/3: 

Sáng 17/3: Học Hóa sinh

Sáng 18/3: Thi Tiếng Anh 2 P102+202A, từ 8h00

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 20/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi. Học P303B

Sáng 21/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi. Học P303B

Sáng 22/3: Học Hóa sinh

Sáng 23/3: Nghỉ học

Sáng 24/3: Học Hóa sinh

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 27/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại môn này)

Sáng 28/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi. Học P303B

Sáng 29/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại môn này)

Sáng 30/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi. Học P303B

Sáng 31/3: 

Sáng 1/4: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích đinh lượng ca 1 từ 8h00, P102+202A

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi