Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D2

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phương. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần 10/4 - 14/4: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Sáng 10/4: 

Sáng 11/4: 

Sáng 12/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại môn này)

Sáng 13/4: Học Hóa dược 1

Sáng 14/4: Thi Hóa sinh Phòng 1 thi từ 102A, Phòng 2 thi từ P304C từ 8h00

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng 17/4: 

Sáng 18/4: Học Hóa Dược 1

Sáng 19/4: Học Bệnh học

Sáng 20/4: Học Hóa dược 1

Sáng 21/4: Thi Tư tưởng Hồ chí Minh Phòng 1 thi từ 102A, Phòng 2 thi từ P303C từ 8h00

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 24/4: 

Sáng 25/4: Học Hóa Dược 1

Sáng 26/4: Học Bệnh học

Sáng 27/4:

Sáng 28/4:  Học Hóa dược 1

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5- 5/5: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 3/5: Học Bệnh học

Sáng 4/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 5/5: Học Hóa Dược 2

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 8/5: 

Sáng 9/5: 

Sáng 10/5: Học Bệnh học

Sáng 11/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 12/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 19/5: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: 

Sáng 17/5: Học Bệnh học

Sáng 18/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 19/5: THI Lý thuyết Hóa dược 1, ca 1 từ 8h00, P101+102A

Tuần 22/5 - 26/5: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 24/5: Học Bệnh học

Sáng 25/5: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 26/5: 

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 31/5: Giáo dục thể chất 2 (15 tiết) Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 1/6: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 2/6: 

Tuần 5/6 - 9/6: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6:

Sáng 7/6: Thi Bệnh học P102+202A ca 1 từ 8h00

Sáng 8/6: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 8/6: THI lại lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lương P101A, từ 14h00

Sáng 9/6: Giáo dục thể chất 2 (15 tiết) Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 12/6: 

Sáng 13/6: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 14/6: THI Giáo dục thể chất 2 

Sáng 15/6: THI thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30.

Chiều 15/6: THI lại Tiếng Anh 2  P202A, từ 14h00

Sáng 16/6: THI Lý thuyết Hóa dược 2 ca 2 từ 9h30, P303+304 Nhà C

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P305B. từ 14h00

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 14/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  15/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng  16/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  17/8: 

Sáng  18/8: Học Thực vật dược

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 21/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  22/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng  23/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  24/8: 

Sáng  25/8: Học Thực vật dược

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 28/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  29/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng  30/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  31/8: 

Sáng  1/9: Học Thực vật dược

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 6/9: 

Sáng 7/9: Học Dược liệu 1

Sáng 8/9: Học Thực vật dược

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 11/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 12/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 13/9: 

Sáng 14/9: Học Dược liệu 1

Sáng 15/9: Học Thực vật dược

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 18/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 19/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 20/9: THI Tổ chức quản lý dược, P102 A ( phòng 1), P203C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 21/9: Học Dược liệu 1

Sáng 22/9: Học Thực vật dược

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 25/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 26/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 27/9: 

Sáng 28/9: Học Dược liệu 2

Sáng 29/9: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 102A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 2/10:  Học Dược liệu 2

Sáng 3/10:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 4/10: 

Sáng 5/10: THi Lý thuyết Dược liệu 1 ca 2 từ 9h30, P101+102A

Sáng 6/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 102A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 9/10 - 13/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 9/10:  Học Dược liệu 2

Sáng 10/10:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 11/10: 

Sáng 12/10: Học Dược liệu 2

Sáng 13/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 102A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 16/10 - 20/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 16/10:  Học Dược liệu 2

Sáng 17/10:  THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 18/10: 

Sáng 19/10: Học Dược liệu 2

Sáng 20/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 23/10 - 27/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 23/10:  Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 27/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 30/10 - 3/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 30/10:  Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 31/10: 

Sáng 1/11: 

Sáng 2/11: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 3/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 6/11 - 10/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 6/11:  Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 7/11: 

Sáng 8/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 9/11: THI Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30.

Sáng 10/11: THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Tuần 13/11 - 17/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 13/11:  

Sáng 14/11: 

Sáng 15/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 16/11: Học Dược lý 1

Sáng 17/11: THI Lý thuyết Dược liệu 2 P303+304C từ 8h00

Tuần 20/11 - 24/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 20/11:  

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 23/11: Học Dược lý 1

Sáng 24/11: Học Dược lý 1

Tuần 27/11 - 2/12: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11:  

Sáng 28/11: Học Dược lý 1

Sáng 29/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 30/11: Học Dược lý 1

Sáng 1/12: Học Dược lý 1

Tuần 4/12 - 8/12: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 4/12:  

Sáng 5/12: Thi Lý thuyết Thực vật dược P303+304C, từ 8h00

Sáng 6/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 7/12: Học Dược lý 2

Sáng 8/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 11/12 - 15/12: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 11/12:  

Chiều 12/12: Học Dược lý 2 từ 13h30, P101A

Sáng 13/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 14/12: Học Dược lý 2

Sáng 15/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 18/12 - 22/12: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 18/12:  

Sáng 19/12: 

Sáng 20/12: Thi Lý thuyết Dược lý 1 từ 8h00, P303 + 304C

Sáng 21/12: Học Dược lý 2

Sáng 22/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 25/12 - 2/1/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 25/12:  

Chiều 26/12: Học Dược lý 2 từ 13h30

Sáng 27/12: 

Sáng 28/12: Học Dược lý 2

Sáng 29/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ Lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:

Từ 9/10:  Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 4/1: Thi Tiếng Anh chuyên ngành P203+204C, từ 8h00

Sáng 5/1: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: 

Sáng 10/1:  Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 11/1: 

Chiều 11/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Sáng 12/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 15/1: 

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Chiều 17/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 18/1: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 19/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: 

Sáng 23/1: 

Sáng 24/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 P204C (phòng 1) + P304C (phòng 2) ca 1 từ 8h00

Sáng 25/1: 

Sáng 26/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P101A

Sáng 29/1: 

Sáng 30/1: Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 2 từ 9h30, P203+204C

Sáng 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Sáng 4/2: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1 P303+304C từ 8h00

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD02- K9 học tại P101A

Sáng 5/3: Học Marketting Dược

Sáng 6/3: 

Sáng 7/3: Học Marketting Dược

Sáng 8/3: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 9/3: Học Pháp chế dược

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P101A

Sáng 12/3: Học Marketting Dược

Sáng 13/3: 

Sáng 14/3:Học Marketting Dược

Sáng 15/3: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 16/3: Học Pháp chế dược P101A

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P101A

Sáng 19/3: Học Marketting Dược

Sáng 20/3: 

Sáng 21/3:Học Marketting Dược

Sáng 22/3: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 23/3: Học Pháp chế dược P101A

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 26/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 27/3: 

Sáng 28/3: Thi lại Thực hành Dược lý P304B, 7h30

Sáng 29/3: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 30/3: Học Pháp chế dược P101A

Tuần 2/4 - 7/4/2018:  Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 2/4:  Học  Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 3/4: 

Sáng  4/4: Học  Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 5/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 6/4: Học Pháp chế dược P101A

Sáng 7/4: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304C

Tuần 9/4 - 14/4/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 9/4:  Học  Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 10/4: 

Sáng 11/4: Thi Marketing Dược, P102A + 202A từ 8h00

Sáng 12/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 13/4: Học Pháp chế dược P101A

Tuần 16/4 - 21/4/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 16/4:  Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Sáng 18/4: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 19/4: Sáng 19/4: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 7h30, K9D2 học ca 2 từ 9h30. P304B

Sáng 20/4: Thi lại Dược lý 1 P203+204C từ 8h00

Sáng 21/4: 

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 23/4:  

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 (P204C), D4 + D5 (P203C)

Sáng 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4: 

Chiều 26/4: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 13h30, K9D2 học ca 2 từ 15h00. P304B

Sáng 27/4: Thi lại Dược lý 2 : D1 (P304C), D2 (P204C), D4 +D5 (P203C) từ 8h00

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018:  Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 2/5: 

Sáng 3/5: Học Bào chế 1

Chiều 3/5: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 13h30, K9D2 học ca 2 từ 15h00. P304B

Sáng 4/5: Thi Pháp chế Dược P204+304C từ 8h15

Chiều 4/5: Thi lại Thực hành Dược lý K9D1 từ 13h30, K9D2 từ 14h30. P304B

Tuần 7/5 - 12/5/2018:  Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 7/5:  

Sáng 8/5:

Sáng 9/5: Học Bào chế 1

Sáng 10/5: Thi Đường lối CM Của ĐCSVN . Phòng 1 thi ca 1 từ 8h00, Phòng 2 thi từ 9h30 P304C

Sáng 11/5: Học Bào chế 1

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 14/5: 

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: Học Bào chế 1

Sáng 17/5: Thi Kiểm nghiệm thuốc P304C, Phòng 1 thi lúc 8h00, Phòng 2 thi lúc 9h00

Sáng18/5: Học Bào chế 1

Tuần 21/5 - 25/5/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 21/5: 

Sáng 22/5: Học Giáo dục thể chất 3

Sáng 23/5: 

Sáng 24/5: 

Chiều 24/5: Học Bào chế 1 P304C, từ 13h30

Sáng 25/5: Học Bào chế 2

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 28/5: 

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học Bào chế 2

Sáng 31/5: Học Bào chế 2

Sáng 1/6: Học Bào chế 2

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD02 - K9 học tại 101A

Sáng 4/6: 

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6: Học Bào chế 2

Chiều  7/6: Học Bào chế 2 từ 13h30

Chiều 8/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Tuần 11/6 - 16/6/2018: Lớp KD02 - K9 học tại 101A

Sáng 11/6: 

Sáng 12/6:Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/6: 

Sáng 14/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 15/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 16/6: Thi lý thuyết Bào chế 1 ca1 từ 8h15p, P203+204C

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P101A

Sáng 18/6: 

Sáng 19/6: THI Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 nghỉ

Sáng 20/6: Thi Lý thuyết Bào chế 2  P203+204C từ 8h00

Sáng 21/6: THI Thực hành Bào chế P303B, nhóm 2 từ 7h30, nhóm 1 nghỉ

Sáng 22/6: Học Giáo dục thể chất 3

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Sáng 20/8 : Học Dược lâm sàng 1

Sáng 21/8: Học Giáo dục thể chất 3 ( tiếp)

Sáng 22/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 23/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 24/8: Học Dược lâm sàng 1

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Sáng 27/8 : Học Dược lâm sàng 1

Sáng 28/8: THI Giáo dục thể chất 3 

Sáng 29/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 30/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 31/8: Học Dược lâm sàng 1

Từ 1/9 - 4/9: nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9:  Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 5/9 : Học Dược lâm sàng 2

Sáng 6/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 7/9: Học Dược lâm sàng 2

Tuần 10/9 - 14/9:  Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 10/9 : Học Dược lâm sàng 2

Sáng 11/9: 

Sáng 12/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 13/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 14/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9:Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Sáng 17/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng  18/9: 

Sáng  19/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng 20/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng  21/9: 

Tuần 24/9 - 28/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 24/9 :

Sáng 25/9: 

Chiều 25/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 26/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng 27/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 28/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Chiều 28/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10:  Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 1/10 : 

Chiều 2/10: Học Dược lý 1 P101A 

Sáng 3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P102A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 4/10: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1 P101+102A từ 9h30

Sáng 5/10:  Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P102A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 8/10 : 

Sáng 9/10: Học Kinh tế dược

Sáng 10/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P102A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 11/10: Học Kinh tế dược

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P101A từ 8h15

Chiều 12/10: Thi lại Kiểm nghiệm thuốc P304C từ 14h00

Tuần 15/10 - 19/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 15/10 : 

Sáng 16/10: Học kinh tế dược

Cả ngày 17/10: Thi thực hành Dược lâm sàng P102 A, sáng nhóm 1 thi từ 7h30, chiều nhóm 2 thi từ 13h30

Sáng 18/10: Học Kinh tế dược

Sáng 19/10: 

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 22/10 : 

Sáng 23/10: Học kinh tế dược

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: Học kinh tế dược

Sáng 26/10:

Sáng 27/10: Thi Quản trị kinh doanh dược ca 2 từ 9h30, P101+102A 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 30/10: Học  Kinh tế dược 

Sáng 31/10: Thi Lý thuyết dược lâm sàng 2 ca 2 từ 9h30, P203+204C

Chiều 1/11: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P101A từ 13h30. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc học tập. 

Tuần 5/11 - 9/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 5/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng 6/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng 7/11: 

Sáng 8/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng 9/11: Thi Lý thuyết kinh tế dược ca 2 từ 9h30. P203+204C

Sáng 10/11: Thi lại lý thuyết Bào chế 1 8h00

Chiều 10/11: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 14h00

Tuần 12/11 - 16/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 12/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng 13/11: 

Sáng 14/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng 15/11: 

Sáng 16/11: Học  Dược học cổ truyền

LỊCH THỰC TẬP KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN

Từ 19/11 - 30/11/2018: Nhóm 1+2  thực tập tại Viện Phòng không không quân, 225 Trường Chinh. 7H45 ngày 19/11, có mặt ở Phòng Huấn luyện tầng 6 nhà 6 tầng.

                                   Nhóm 3 + 4 thực tập tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, 49 Thái Thịnh. 9h00 ngày 19/11 có mặt tại tầng 4 Hội trường Hoa sen.

Lịch học lại, thi lại cập nhật liên tục trên thời khóa biểu, sinh viên theo dõi hàng tuần.

Chiều 21/11: Học Kiểm nghiệm thuốc. P303C. từ 13h30.

Sáng 1/12: Học Kiểm nghiệm thuốc. P304C. từ 13h30.

Cả ngày 2/12: Học Kiểm nghiệm thuốc. P304C từ 8h00, chiều 13h30

Tuần 3/12 - 7/12: Lớp KD02 - K9 học tại P304 nhà C

Chú ý Nhà trường đang sửa các phòng học tại Nhà A và B nên sinh viên để xe đúng nơi quy định và đi lại chú ý quan sát đảm bảo an toàn. 

Sáng  3/12: 

Sáng  4/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  5/12:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  6/12: 

Sáng  7/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Tuần 10/12 - 15/12: Lớp KD02 - K9 học tại P303 Nhà C.

Sáng 10/12:  

Sáng 11/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc.

Sáng 12/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 13/12: 

Sáng 14/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc. Học xong toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập nghề nghiệp đợt tiếp theo.

Sáng 15/12: THI Dược học cổ truyền ca 1 từ 8h00, P304C. ca 2 Thi Kiểm nghiệm thuốc từ 9h30, P304C

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi