0988.0988.35

Lịch học lớp K9D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Tuyết. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.Tuần từ 8/8 - 12/8
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

- Sáng 8/8: Học Sinh học Di truyền
- Sáng 9/8: Học Sinh học Di truyền
- Sáng 10/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 11/8: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 12/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 15/8 - 20/8
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

- Sáng 15/8: Học Sinh học Di truyền
- Sáng 16/8: Học Sinh học Di truyền
- Sáng 17/8: nghỉ
- Sáng 18/8: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 19/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 22/8 - 26/8
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

- Sáng 22/8: Học Sinh học Di truyền
- Sáng 23/8: Học Sinh học Di truyền
- Sáng 24/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 25/8: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 26/8: Học Giải phẫu sinh lý (chú ý sáng 26/8 học tại Phòng 304C)

Tuần từ 22/8 - 26/8
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

- Sáng 29/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 30/8: 
- Sáng 31/8: Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng 1/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ 5/9 - 9/9
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Sáng 5/9: Học Vi sinh ký sinh trùng P101A
- Sáng 6/9: 
- Sáng 7/9: Học Vi sinh ký sinh trùng P101A
- Sáng 8/9: Nghỉ học Tiếng Anh 1
- Sáng 9/9: Thi Sinh học và Di truyền P101A + 202A từ 8h00

Tuần từ 12/9 - 17/9
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Sáng 12/9: Học Vi sinh ký sinh trùng 
- Sáng 13/9: 
- Sáng 14/9: Học Vi sinh ký sinh trùng 
- Sáng 15/9: Học Tiếng Anh 1
- Sáng 16/9: Thi Giải phẫu sinh lý  P101A + 202A Ca2  từ 9h30

Tuần từ 19/9 - 24/9
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Sáng 19/9: Học Vật lý đại cương P101A
- Sáng 20/9: 
- Sáng 21/9: Học Vi sinh ký sinh trùng P304 C
- Sáng 22/9: Học Tiếng Anh 1 202A
- Sáng 23/9: Học Vi sinh ký sinh trùng P305B

Tuần từ 26/9 - 30/9
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Sáng 26/9: Học Vật lý đại cương 
- Sáng 27/9: 
- Sáng 28/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác 1 
- Sáng 29/9: Học Vật lý đại cương
- Sáng 30/9: 

Sáng 1/10: Thi Tiếng Anh 1 Ca 2 thi từ 9h30 P102+202 A

Tuần từ 3/10 - 8/10
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Sáng 3/10: Học Vật lý đại cương P101A
- Sáng 4/10: 
- Sáng 5/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác 1 P305B
- Sáng 6/10: Học Vật lý đại cương P101A
- Sáng 7/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác 1 P305B

Tuần từ 10/10 - 14/10
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Lưu ý:  Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần sau khi môn học đó kết thúc khoảng 01 tuần. Đề nghị các sinh viên có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả tốt nhất. 
- Sáng 10/10: Học Vật lý đại cương 
- Sáng 11/10: 
- Sáng 12/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác 1 
- Sáng 13/10: Thi Vi sinh Ký sinh trùng P101A+102A từ 8h00
- Sáng 14/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác 1 

Tuần từ 17/10 - 21/10
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
- Sáng 17/10: Học Xác suất thống kê
- Sáng 18/10: 
- Sáng 19/10: 
- Sáng 20/10: Học Học Xác suất thống kê

Sáng 21/10: Thi Vật lý đại cương P101A+102A ca 1 từ 8h00

Tuần từ 24/10 - 28/10
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

- Sáng 24/10: Học Xác suất thống kê
- Sáng 25/10: 
- Sáng 26/10: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2
- Sáng 27/10: Học Học Xác suất thống kê

Sáng 28/10: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Tuần từ 31/10 - 4/11
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 31/10: Học Xác suất thống kê

Sáng 1/11: 

Sáng 2/11: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Sáng 3/11: Học Học Xác suất thống kê

Sáng 4/11: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Tuần từ 7/11 - 11/11
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 7/11: 

Sáng 8/11: 

Sáng 9/11:  Thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 P101+202A ca 2 từ 9h30

Sáng 10/11: 

Sáng 11/11: Thi xác suất thống kê P101+102 A, ca 1 từ 8h00

Tuần từ 14/11 - 18/11
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Sáng 14/11: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Sáng 15/11: Học Y đức

Sáng 16/11:  

Sáng 17/11: 

Sáng 18/11: Học Hóa đại cương vô cơ 

Tuần từ 21/11 - 25/11
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 21/11: Học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Sáng 22/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Sáng 23/11:  

Sáng 24/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Sáng 25/11: Học Y đức

Tuần từ 28/11 - 2/12
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 28/11: 

Sáng 29/11: Học Hóa đại cương vô cơ

Sáng 30/11:  

Sáng 1/12: Học Hóa đại cương vô cơ

Sáng 2/12: Học Y đức

Tuần từ 5/12 - 9/12
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 5/12: 

Sáng 6/12: THI Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2 P101+202A

Sáng 7/12:  

Sáng 8/12: Học Hóa đại cương vô cơ

Sáng 9/12: Học Y đức

Tuần từ 12/12 - 18/12
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 12/12: Học Tin học 15 tiết

Sáng 13/12: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chú ý: chỉ được mặc áo blu trong giờ thực hành.

Sáng 14/12:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chú ý: chỉ được mặc áo blu trong giờ thực hành.

Sáng 15/12: 

Sáng 16/12: Thi Y đức P101+102A từ 8h00

Tuần từ 19/12 - 23/12
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 19/12: Học Tin học 15 tiết

Sáng 20/12: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chú ý: chỉ được mặc áo blu trong giờ thực hành.

Sáng 21/12:  

Sáng 22/12: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chú ý: chỉ được mặc áo blu trong giờ thực hành.

Sáng 23/12: 

Tuần từ 26/12 - 31/12
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 26/12: Học Tin học 15 tiết

Sáng 27/12: 

Sáng 28/12:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chú ý: chỉ được mặc áo blu trong giờ thực hành.

Sáng 29/12: THI Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B, nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30.

Sáng 30/12: 

Tuần từ 2/1- 6/1
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Sáng 4/1:  Học Giáo dục thể chất 1

Sáng 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Sáng 6/1: Thi lý thuyết Hóa Đại cương - vô cơ P101+102A ca 1 từ 8h00

Tuần từ 9/1- 14/1
Lớp K9D1 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (101A)

Sáng 9/1: 

Sáng 10/1: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Sáng 11/1:  

Sáng 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Sáng 13/1: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 THI từ 8h00-9h30, nhóm 2 THI từ 9h30-11h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 

Tuần từ 16/1- 18/1

Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303B ca 1 từ 7h30

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 P202A, từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Sáng 14/2: 

Sáng 15/2: Học Hóa sinh 

Sáng 16/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 17/2: Học Hóa sinh 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Sáng 21/2: 

Sáng 22/2: Học Hóa sinh 

Sáng 23/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 24/2: Học Hóa sinh 

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Sáng 27/2:

Sáng 28/2: 

Sáng 1/3: Học Hóa sinh 

Sáng 2/3: 

Sáng 3/3: Học Hóa sinh 

Sáng 4/3: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh ca 1 từ 8h00, P102+202A.

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 6/3: Học Bệnh học 

Sáng 7/3: 

Sáng 8/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 9/3: Học Bệnh học 

Sáng 10/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/3: Học Bệnh học 

Sáng 14/3: Thi Hóa sinh P101+102A từ 8h00

Sáng 15/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 16/3: Học Bệnh học 

Sáng 17/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/3: Học Bệnh học 

Sáng 21/3: 

Sáng 22/3: Học Tiếng Anh 2

Sáng 23/3: Học Bệnh học 

Sáng 24/3: Học Tiếng Anh 2

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 27/3: 

Sáng 28/3: 

Sáng 29/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 30/3: Thi Tiếng Anh 2 ca 2 từ 9h30, P101+102A

Sáng 31/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi