0912 826 096

Lịch học lớp K10-D2

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D2. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần.

Lớp K10-D2 sẽ học cố định tại Phòng 303 Nhà C

Lớp sẽ học buổi chiều từ 13h30-17h30. Sinh viên chú ý đi học đầy đủ, đúng giờ.

Tuần 7/8 - 11/8: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 7/8: Học Sinh học di truyền

Chiều 8/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 9/8: 

Chiều 10/8: Học Tiếng Anh 1

Chiều 11/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 14/8: Học Sinh học di truyền

Chiều 15/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 16/8: 

Chiều 17/8: Học Tiếng Anh 1

Chiều 18/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 21/8: Học Sinh học di truyền

Chiều 22/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 23/8: 

Chiều 24/8: Học Tiếng Anh 1

Chiều 25/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 28/8: Học Sinh học di truyền

Chiều 29/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 30/8: 

Chiều 31/8: Học Tiếng Anh 1

Chiều 1/9: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 4/9: nghỉ bù 2/9

Chiều 5/9: 

Chiều 6/9: 

Chiều 7/9: Học Tiếng Anh 1

Chiều 8/9: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 11/9: Học sinh học di truyền

Chiều 12/9: Học vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 13/9: 

Chiều 14/9: Học sinh học di truyền

Chiều 15/9: Học Giải phẫu sinh lý

Chú ý: 23/9: thi Sinh học di truyền, sinh viên tự giác ôn thi để đạt kết quả cao nhất. Lịch phòng thi và giờ thi sẽ có chi tiết trên lịch học tuần tới.

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 18/9: 

Chiều 19/9: Lớp Dược: Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 19/9:  Lớp Điều dưỡng: Học Y đức P302 nhà C (15 tiết), đi đủ 100%, nghỉ học lại toàn bộ môn học.

Chiều 20/9: 

Chiều 21/9: Học Tiếng Anh 1 

Chiều 22/9: Lớp Dược: Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 22/9:  Lớp Điều dưỡng: Học Y đức P302 nhà C (15 tiết), đi đủ 100%, nghỉ học lại toàn bộ môn học.

Chiều 23/9:  Lớp Dược: THi Sinh học di truyền ca 1 từ 14h00, Phòng 1 thi tại P203C, phòng 2 thi tại P304C ( danh sách phòng thi giống danh sách chia nhóm thực hành)

                     Lớp điều dưỡng nghỉ (thi sau, lịch thi sẽ có vào tuần tới)

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 25/9: 

Chiều 26/9: Lớp Dược: Học Thực hành vi sinh - ký sinh trùng. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Học tại P304 Nhà B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều 26/9:  Lớp Điều dưỡng: Học Y đức P302 nhà C (15 tiết), đi đủ 100%, nghỉ học lại toàn bộ môn học.

Chiều 27/9: 

Chiều 28/9: Học Thực hành Giải Phẫu Sinh Lý học tại P202 Nhà A ĐI học đủ 100%

Sáng 29/9: Lớp Điều Dưỡng Thi Tiếng Anh 1 ca 2 Từ 9h30 tại phòng 203C

Chiều 29/9: Lớp Dược thi Tiếng Anh 1 ca 2 ( từ 15h30) Phòng 1 thi tại 203C, Phòng 2 thi tại 303C

Tuần 2/10 - 6/10:

 

Chiều 2/10: Học Thực hành Giải Phẫu Sinh Lý học tại P303 C ĐI học đủ 100%

Chiều 3/10: 

Chiều 4/10: Lớp Dược nghỉ, Lớp Điều dưỡng Thi Sinh học di truyền P203 Nhà C, từ 14h00

Chiều 5/10: Học Thực hành Giải Phẫu Sinh Lý học tại P303 Nhà C ĐI học đủ 100%

Chiều 6/10: Học Pháp luật 

Tuần 9/10 - 13/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 9/10: THI Thực hành Giải Phẫu sinh lý P203C

Chiều 10/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Chiều 11/10: 

Chiều 12/10: Học Pháp luật

Chiều 13/10: Học Pháp luật

Tuần 16/10 - 21/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 16/10: 

Chiều 17/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Chiều 18/10: 

Chiều 19/10: Học Pháp luật

Chiều 20/10: Học Pháp luật

Chú ý: Dự kiến thi Vi sinh - Ký sinh trùng (lý thuyết) vào ngày 25/10. Thi Giải phẫu sinh lý (lý thuyết) vào ngày 27/10. SV tự giác ôn tập để đạt kết quả cao nhất. Giờ thi và phòng thi sẽ có chi tiết trên thời khóa biểu tuần tới)

 

Tuần 23/10 - 28/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều  23/10: 

Chiều  24/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Chiều  25/10: Khai Giảng

Chiều  26/10: 

Chiều  27/10: Lớp Dược:  Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý ca 1 từ 14h00, P203C (phòng 1) và P204C (phòng 2)

                      Lớp Điều dưỡng: Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý ca 2 từ 15h30, P203C 

 

Tuần 30/10 - 3/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều  30/10: Học Thực hành Tin học P302 Nhà A. Nhóm 1 học từ 13h30-15h00, nhóm 2 học từ 15h00 - 16h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều  31/10:

Chiều  1/11: Học Chính trị 1

Chiều  2/11:  Lớp Dược: THI Vi sinh ký sinh trùng ca 1 từ 14h00, P203+204C 

Lớp Điều dưỡng: THI Vi sinh ký sinh trùng ca 2 từ 15h30, P203C

Chiều  3/11: Học Pháp luật P303C

Tuần 6/11 - 10/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều  6/11: Học Chính trị 1

Chiều  7/11:Học Thực hành Tin học P302 Nhà A. Nhóm 1 học từ 13h30-15h00, nhóm 2 học từ 15h00 - 16h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều  8/11: Học Chính trị 1

Chiều  9/11: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  10/11: Lớp Dược nghỉ, lớp Điều dưỡng đi thi Y đức P203C, 14h00

Tuần 13/11 - 17/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều  13/11: Học Chính trị 1

Chiều  14/11: THI Thực hành Tin học P302 Nhà A. Nhóm 1  từ 13h30-15h00, nhóm 2 học từ 15h00 - 16h30

Chiều  15/11: Học Chính trị 1

Chiều  16/11: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  17/11: 

Sáng 18/11: Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11,  8h00, Hội trường Tầng 4 Nhà A.

Tuần 20/11 - 25/11:

Chiều  20/11: 

Chiều  21/11: 

Chiều  22/11: Học Chính trị 1

Chiều  23/11: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  24/11: Lớp Dược Thi Pháp luật P203C (phòng 1) + 304C (phòng 2) 14h00

Lớp Điều dưỡng thi P203C từ 15h30

Tuần 27/11 - 2/12:

Chiều  27/11: Học Chính trị 2

Chiều  28/11: 

Chiều  29/11: Học Chính trị 2

Chiều  30/11: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  1/12: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 4/12 - 8/12:

Chiều  4/12: Học Chính trị 2

Chiều  5/12: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  6/12: Học Chính trị 2

Chiều  7/12: 

Chiều  8/12: Thi Chính trị 1 ca 1 P101+202A ( Lớp Dược) thi từ 14h00,

ca 2 P203C ( lớp Điều dưỡng) thi từ 15h30

Tuần 11/12 - 15/12:

Chiều  11/12: Học Chính trị 2

Chiều  12/12: 

Chiều  13/12: Học Chính trị 2

Chiều  14/12: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  15/12: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 18/12 - 22/12:

Chiều  18/12: Học Chính trị 2

Chiều  19/12: Học Giáo dục thể chất

Chiều  20/12: Học Chính trị 2

Chiều  21/12: 

Chiều  22/12: 

Tuần 25/12 - 2/1/2018:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 25/12: Học Chính trị 2

Chiều 26/12: Học Tiếng Anh 2

Chiều 27/12: 

Chiều 28/12: 

Chiều 29/12: 

Từ 30/12 -1/1/2018: Nghỉ lễ

2/1/2018: Thi Chính trị 2 P203+204C , lớp Dược thi 14h00, lớp điều dưỡng thi 15h30

Tuần 1/1 - 6/1/2018:

Chú ý - Từ 3/1/2018 lớp Dược KD02 - K10 và Điều dưỡng KĐD01- K10 tách lớp. Sinh viên chú ý theo dõi lịch học để đi học đúng ngày, giờ.

Lớp Dược K10 - D2

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: Thi Chính trị 2 P203+204C , lớp Dược thi 14h00,

Chiều 3/1: Học Thống kê Y dược

Chiều 4/1: 

Chiều 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1:  Thi Chính trị 2 P203+204C  lớp điều dưỡng thi 15h30

Chiều 3/1: 

Chiều 4/1: Học Hóa sinh

Chiều 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 8/1 - 12/1/2018:

Chú ý - Từ 3/1/2018 lớp Dược KD02 - K10 và Điều dưỡng KĐD01- K10 tách lớp. Sinh viên chú ý theo dõi lịch học để đi học đúng ngày, giờ.

Lớp Dược K10 - D2 (Học P203C)

Chiều 8/1: Học Thống kê Y dược

Chiều 9/1: Học vật lý lý sinh

Chiều 10/1: 

Chiều 11/1: Học Vật lý lý sinh

Chiều 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10 ( Phòng học ghi bên cạnh môn học theo ngày)

Chiều 8/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P304C

Chiều 9/1:  Học Hóa sinh P204C

Chiều 10/1: Học Tiếng Anh P203C

Chiều 11/1: Học Hóa sinh P204C

Chiều 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 15/1 - 19/1/2018:

Lớp Dược K10 - D2 (Học P203C)

Chiều 15/1: Học Thống kê Y dược

Chiều 16/1: Học vật lý lý sinh

Chiều 17/1: 

Chiều 18/1: Học Thực hành Vật lý lý sinh, P203C, Sv đi học đủ 100%, nghỉ 01 buổi không được thi.

Chiều 19/1: Học Giáo dục thể chất 1

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10 ( Phòng học ghi bên cạnh môn học theo ngày)

Chiều 15/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P304C

Chiều 16/1:  Học Hóa sinh P204C

Chiều 17/1: Học Tiếng Anh P304C

Chiều 18/1: Học Hóa sinh P204C

Chiều 19/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  

Lớp Dược K10 - D2 (Học P203C)

Chiều 22/1: 

Chiều 23/1: Học Thống kê Y dược

Chiều 24/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Chiều 25/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Chiều 26/1: Học Giáo dục thể chất 1

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10 ( Phòng học ghi bên cạnh môn học theo ngày)

Chiều 22/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P204C

Chiều 23/1: Học Hóa sinh P204C

Chiều 24/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P204C

Chiều 25/1: 

Chiều 26/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  

Lớp Dược K10 - D2 (Học P203C)

Chiều 29/1: Thi Thống kê y dược, P203+204C, từ 14h00

Chiều 30/1: 

Chiều 31/1: Thi thực hành Vật lý - lý sinh P203+204C, ca 2 từ 15h30

Chiều 1/2: 

Chiều  2/2: Thi Giáo dục thể chất 1 từ 14h00

Chiều  3/2: 

Chiều  4/2: Thi Lý thuyết Vật lý lý sinh P303+304C, từ 14h00

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10 ( Phòng học ghi bên cạnh môn học theo ngày)

Chiều 29/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P304C

Chiều 30/1: 

Chiều 31/1:

Chiều 1/2: Thi Hóa sinh ca 2 từ 15h30, P203C

Chiều 2/2: Thi Giáo dục thể chất 1 từ 14h00

Chiều 3/2: 

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

 

 

 

Tin tức liên quan