0912 826 096

Lịch học lớp K10-D2

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D2. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần.

Lớp K10-D2 sẽ học cố định tại Phòng 303 Nhà C

Lớp sẽ học buổi chiều từ 13h30-17h30. Sinh viên chú ý đi học đầy đủ, đúng giờ.

Tuần 7/8 - 11/8: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 7/8: Học Sinh học di truyền

Chiều 8/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 9/8: 

Chiều 10/8: Học Tiếng Anh 1

Chiều 11/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 14/8: Học Sinh học di truyền

Chiều 15/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 16/8: 

Chiều 17/8: Học Tiếng Anh 1

Chiều 18/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp K10-D2 học tại P303 Nhà C

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 21/8: Học Sinh học di truyền

Chiều 22/8: Học vi sinh - ký sinh trùng

Chiều 23/8: 

Chiều 24/8: Học Tiếng Anh 1

Chiều 25/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tin tức liên quan