0988.0988.35

Lịch học lớp D12K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Lớp K8D5 đổi chính thức thành tên lớp D12K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Trang
Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D12K8

Lịch nghỉ hè:
Từ ngày thứ 2 (27/6/2016) đến hết ngày chủ nhật (7/8/2016). Bắt đầu từ thứ 2 (8/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho từng lớp.

Tuần từ 8/8 - 12/8
 ( Chú ý: Từ ngày 8/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 304 Nhà C)

- Sáng 8/8: Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 9/8:
- Sáng 10/8: Học Dược lý 1
- Sáng 11/8:
- Sáng 12/8: Học Dược lý 1

Tuần từ 15/8 - 20/8
 ( Chú ý: Từ ngày 8/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 304 Nhà C)

- Sáng 15/8: Học GD Quốc phòng - An ninh
- Chiều 16/8: Học Dược lý 1
- Sáng 17/8:
- Sáng 18/8:
- Sáng 19/8: Học Dược lý 1 P303C

Tuần từ 22/8 - 26/8
 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

- Sáng 22/8: Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 23/8:
- Sáng 24/8: Học Dược lý 1
- Sáng 25/8:  Học Dược lý 1
- Sáng 26/8:

Tuần từ 22/8 - 26/8  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Chú ý lịch thay đổi Sáng 31/8 chuyển sang sáng 1/9

- Sáng 29/8: Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 30/8:
- Sáng 31/8: 
- Sáng 1/9:  Học Dược lý 2 P102A
- Sáng 2/9:

Tuần từ 5/9 - 9/9  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)
- Sáng 5/9:  Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 6/9: Học Hóa dược 1
- Sáng 7/9: Học Dược lý 2
- Sáng 8/9:  Học Hóa Dược 1
- Sáng 9/9:

Tuần từ 12/9 - 17/9  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)
- Sáng 12/9:  Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 13/9: 
- Sáng 14/9: Học Dược lý 2
- Sáng 15/9:  Học Hóa Dược 1
- Sáng 16/9: Học Hóa Dược 1

Tuần từ 19/9 - 24/9  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)
- Sáng 19/9:  Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 20/9: Học Hóa Dược 1
- Sáng 21/9: Học Dược lý 2 P302C
- Sáng 22/9:  
- Sáng 23/9: Học Hóa Dược 1

Tuần từ 26/9 - 30/9  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)
- Sáng 26/9:  Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 27/9: Học Hóa Dược 2
- Sáng 28/9: Học Dược lý 2 
- Sáng 29/9:  
- Sáng 30/9: Học Hóa Dược 2

Tuần từ 3/10 - 7/10  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)
- Sáng 3/10:  Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 4/10: Học Hóa Dược 2
- Sáng 5/10: Học Dược lý 2 
- Sáng 6/10:  Thi LT Hóa dược 1 ca 2 P102+202A từ 9h30
- Sáng 7/10: 

Tuần từ 10/10 - 14/10  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)
- Sáng 10/10:  nghỉ học
- Sáng 11/10:
- Sáng 12/10: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không điểm danh.
- Sáng 13/10: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không điểm danh.
- Sáng 14/10: 

Sáng 15/10: Thi Dược lý 1 ca 1 từ 8h00 P102+202A

Tuần từ 17/10 - 21/10  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
- Sáng 17/10: Học GD Quốc phòng - An ninh
- Sáng 18/10: Học Hóa Dược 2
- Sáng 19/10: Học Hóa Dược 2
- Sáng 20/10: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không điểm danh.
- Chiều 20/10: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không điểm danh.

Chiều 21/10:

Tuần từ 24/10 - 28/10  ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 24/10: Học GD Quốc phòng - An ninh

Sáng 25/10: Học Hóa Dược 2

Sáng 26/10: Học Thực hành Hóa Dược P303B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không điểm danh

Chiều 26/10: Học Thực hành Hóa Dược P303B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không điểm danh

Sáng 27/10:

Sáng 28/10: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không điểm danh.

Tuần từ 31/10 - 4/11 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 31/10: Học GD Quốc phòng - An ninh

Sáng 1/11: Học Thực hành Hóa Dược P303B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không điểm danh

Sáng 2/11: 

Sáng 3/11: Học Thực hành Hóa Dược P303B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không điểm danh

Sáng 4/11: THI  Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30

Sáng 5/11: Thi Hóa dược 2 ca 2 từ 9h30, P102+202A

Tuần từ 7/11 - 11/11 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 7/11: Học Thực hành Hóa Dược P303B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không điểm danh

Sáng 8/11: Thi Thực hành Hóa Dược P303B. Nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30. 

Sáng 9/11: Học Dược liệu 1 

Sáng 10/11: 

Sáng 11/11: Học Dược liệu 1 

Tuần từ 14/11 - 18/11 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Sáng 14/11: Học Tiếng Anh Chuyên ngành 

Sáng 15/11: 

Sáng 16/11: Học Dược liệu 1 

Sáng 17/11: Thi Dược lý 2 ca 1 từ 8h00, P101+303C, phòng 1 thi tại 101A, phòng 2 thi tại 303C

Sáng 18/11: Học Dược liệu 1 

Tuần từ 21/11 - 26/11 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 21/11: Học Tiếng Anh Chuyên ngành 

Sáng 22/11: 

Sáng 23/11: Học Dược liệu 1 

Sáng 24/11: 

Sáng 25/11: Học Dược liệu 1 

Tuần từ 28/11 - 2/12 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 28/11: Học Tiếng Anh Chuyên ngành 

Sáng 29/11: 

Sáng 30/11: Học Dược liệu 2

Sáng 1/12: Học Tiếng Anh Chuyên ngành

Sáng 2/12: Học Dược liệu 2

Tuần từ 5/12 - 9/12 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 5/12: Học Tiếng Anh Chuyên ngành 

Sáng 6/12: 

Sáng 7/12: Học Dược liệu 2

Sáng 8/12: Học Tiếng Anh Chuyên ngành

Sáng 9/12: Học Dược liệu 2

Tuần từ 12/12 - 18/12 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 12/12: 

Sáng 13/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 

Sáng 14/12: Học Dược liệu 2

Sáng 15/12:  Học Dược liệu 2

Sáng 16/12:

Sáng 17/12: Thi lại môn Thực vật Dược

Chiều 17/12: Thi lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần từ 19/12 - 23/12 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 19/12: 

Sáng 20/12: Thi Tiếng Anh chuyên ngành P302+303C ca 1 từ 8h00 

Sáng 21/12: Học Thực hành  Dược liệu P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30

Sáng 22/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 23/12: Học Thực hành  Dược liệu P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30

Sáng 24/12: Thi lại môn Tiếng Anh 2 P102A, từ 8h00

Chiều 24/12: Thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh P202A từ 14h00

Sáng 25/12: Thi lại môn Hóa sinh P102A từ 8h00

Tuần từ 26/12 - 30/12 ( Chú ý: Từ ngày 22/8 lớp D12-K8 sẽ học tại Phòng 303 Nhà C)

Sáng 26/12: 

Sáng 27/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 28/12: Học Thực hành  Dược liệu P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30

Sáng 29/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 30/12: Học Thực hành  Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30

Tuần 2/1 - 7/1

Sáng 2/1: Nghỉ
Sáng 3/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 4/1: Học Thực hành  Dược liệu P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30
Sáng 5/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 6/1: Thi Lý thuyết Dược liệu 1 P202A+304C, Phòng 1 thi 202A, Phòng 2 thi 304C. từ 8h00

Chiều 7/1: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P102+202A, từ 14h00

Tuần 09/12 - 14/1:

Sáng 9/1: THI Dược liệu 2 P101+102A ca 1 từ 8h00

Sáng 10/1: THI Thực hành  Dược liệu P304B, nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30

Sáng 13/1: THI Đảm bảo chất lượng thuốc P303+304C ca 1 từ 8h00

Tuần 16/1 - 18/1: Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học P302A, ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành  P202 từ 14h00

Sáng 17/1: 

Chiều 17/1:

Sáng 18/1: Thi lại LT Dược lý 1 P101A, từ 8h00

Từ 19/1 nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp D12K8 học tại P303C

Sáng 13/2: 

Sáng 14/2: Học Bào chế 1

Sáng 15/2: Học Marketing Dược

Sáng 16/2: Học Bào chế 1

Sáng 17/2: Học Marketing Dược

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp D12K8 học tại P303C

Sáng 20/2: 

Sáng 21/2: Học Bào chế 1

Sáng 22/2: Học Marketing Dược

Sáng 23/2: Học Bào chế 1

Sáng 24/2: Học Marketing Dược

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp D12K8 học tại P303C

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Sáng 27/2: 

Sáng 28/2: Học Bào chế 1

Sáng 1/3: Học Marketing Dược

Sáng 2/3: Học Bào chế 1

Sáng 3/3: Học Marketing Dược

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp D12K8 học tại P303C

Sáng 6/3: 

Sáng 7/3: Học Bào chế 2

Sáng 8/3: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 9/3: Học Bào chế 2

Sáng 10/3: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp D12K8 học tại P303C

Sáng 20/3: 

Sáng 21/3: Học Bào chế 2

Sáng 22/3: Nghỉ học

Sáng 23/3: Học Bào chế 2

Sáng 24/3: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp D12K8 học tại P303C

Sáng 27/3: 

Sáng 28/3: HọcThực hành Bào chế, P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 29/3: Thi Lý thuyết Bào chế 1 ca 1 từ 8h00, nhóm 1 thi tại P202A, nhóm 2 thi tại P305B

Sáng 30/3: HọcThực hành Bào chế, P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 31/3: Học Quản lý tồn trữ thuốc Học tại P302C

Lịch thi lại: 

Sáng 1/4: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 1 P101A từ 8h00. Riêng SV Nguyễn Thu Huyền (8/3/1996) đi thi lại môn Dược liệu 1. 

Chiều 1/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2 P101A từ 14h00

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp D12K8 học tại P303C

Sáng 3/4: 

Sáng 4/4: HọcThực hành Bào chế, P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 5/4: Thi Marketing Dược ca 2 từ 9h30, P303+304C

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: THI Quản lý tồn trữ thuốc ca 2 từ 9h30 tại P303+304C

Lịch thi lại: 

Sáng 8/4: 

Chiều 8/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 P305 B từ 14h00

Tuần 10/4 - 14/4: Lớp D12K8 học tại P303C

Sáng 10/4: 

Sáng 11/4: HọcThực hành Bào chế, P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 12/4: Học Giáo dục thể chất 3 ( cả lớp đi học đầy đủ)

Sáng 13/4: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 14/4: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 15/4: THI thực hành Bào chế P304B, Nhóm 1 thi từ 7h30, nhóm 2 nghỉ

Chiều 15/4: THI thực hành Bào chế P304B, Nhóm 2 thi từ 7h30, nhóm 1 nghỉ

Chiều 15/4: Thi lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202 từ 14h00 (SV Hoàng Mai Thu)

Tuần 17/4 - 21/4: Lớp D12K8 học tại P303C

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng 17/4: 

Sáng 18/4: 

Sáng 19/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 20/4: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 21/4: Học Kiểm nghiệm thuốc học tại P302 Nhà C

Sáng 22/4: THI Lý thuyết Bào chế 2 P101A+202A, ca 2 từ 9h30

Lịch thi lại: 

Chiều 22/4: Thi lại Hóa Dược 2 P305B từ 14h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp D12K8 học tại P303C

Chiều 24/4: Học Tổ chức quản lý dược tại P304C từ 13h30

Sáng 25/4: Học Giáo dục thể chất 3

Sáng 26/4: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 27/4: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 27/4: Thi lại Thực hành Dược liệu P304B, từ 14h00

Sáng 28/4: Nghỉ

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi