0988.0988.35

Lịch học lớp D08K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Lớp K8D1 đổi chính thức thành tên lớp D08K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Phương
Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D08K8

- Giờ học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
- Giờ học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30
- Các buổi thi Sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút.


Lịch nghỉ hè:
Từ ngày thứ 2 (27/6/2016) đến hết ngày chủ nhật (7/8/2016). Bắt đầu từ thứ 2 (8/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho từng lớp.

Tuần từ  8/8 đến 12/8
(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C)

- Chiều 8/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành
- Chiều 9/8: Học Hóa Dược 1
- Chiều 10/8: Học Hóa Dược 1
- Chiều 11/8:
- Chiều 12/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần từ  15/8 đến 20/8
(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

- Chiều 15/8:
- Chiều 16/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành
- Chiều 17/8: Học Hóa Dược 1
- Chiều 18/8: Học Hóa Dược 1 P303C
- Chiều 19/8: Sinh viên nghỉ học Chiều 19/8 - lý do Bão về.

Tuần từ  22/8 đến 26/8 (lớp chú ý lịch học Hóa Dược 1 chiều thứ 4 (24/8) nghỉ học)

- Chiều 22/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành
- Chiều 23/8: Học Tiếng Anh chuyên ngành
- Chiều 24/8: Nghỉ
- Chiều 25/8: Học Hóa Dược 1
- Chiều 26/8:

Tuần từ  29/8 đến 2/9

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)
- Chiều 29/8: Học Hóa Dược 1 P304C
- Chiều 30/8: 
- Chiều 31/8: Học Hóa Dược 2 P304C
- Chiều 1/9: Học Hóa Dược 2 P302C
- Chiều 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ  5/9 đến 9/9

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)
- Chiều 5/9: Học Dược liệu 1 
- Chiều 6/9: 
- Chiều 7/9: Học Hóa Dược 2 
- Chiều 8/9: Học Hóa Dược 2 
- Chiều 9/9: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Tuần từ  12/9 đến 17/9

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)
- Chiều 12/9: Học Dược liệu 1 
- Chiều 13/9: 
- Chiều 14/9: Học Hóa Dược 2 
- Chiều 15/9: Học Hóa Dược 2 
- Chiều 16/9: 

 Sáng 17/9 (thứ 7): Thi LT Hóa dược 1 Ca 1 từ 8h00 P102+202A

Tuần từ  19/9 đến 24/9

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

Lịch học thực hành 100% sinh viên đi đầy đủ, muộn quá 05 phút không được điểm danh, nghỉ học 01 buổi không được thi.
- Chiều 19/9: Học Dược liệu 1 
- Chiều 20/9: Thi Tiếng Anh Chuyên ngành P302+303C từ 14h00
- Chiều 21/9: 

Sáng 22/9: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
- Chiều 22/9: Học Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30 
- Chiều 23/9: 

Tuần từ  26/9 đến 1/10

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

Lịch học thực hành 100% sinh viên đi đầy đủ, muộn quá 05 phút không được điểm danh, nghỉ học 01 buổi không được thi.
Chiều 26/9: Học Dược liệu 1 
Chiều 27/9: 

Sáng 28/9: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
Chiều 28/9: Học Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30

Chiều 29/9: 

Chiều 30/9: Học Dược lý 1 

Tuần từ  3/10 đến 7/10

(Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). Buổi nào thay đổi phòng học nhà trường sẽ ghi ngay bên cạnh môn học.)

Lịch học thực hành 100% sinh viên đi đầy đủ, muộn quá 05 phút không được điểm danh, nghỉ học 01 buổi không được thi.
Chiều 3/10: Học Dược liệu 1 
Chiều 4/10: 

Sáng 5/10: Học Thực hành Hóa dược 1. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 
Chiều 5/10: Thi Thực hành Hóa Dược 1. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30

Chiều 6/10: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 7/10 : Nghỉ học Môn Dược lý 1 

Tuần từ  10/10 đến 14/10 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
Chiều 10/10: Học Dược liệu 1 
Chiều 11/10: 
Chiều 12/10: 

Chiều 13/10: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 14/10 : Học Dược lý 1

Chiều 15/10 (thứ 7): Thi Hóa dược 2 ca 1 từ 14h00 P102+202A

Tuần từ  17/10 đến 21/10 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
Chiều 17/10: Học Dược liệu 2
Chiều 18/10:  Học Dược lý 1
Chiều 19/10: 

Chiều 20/10: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 21/10 : Học Dược lý 1

Tuần từ  24/10 đến 28/10 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 24/10: Học Dược liệu 2
Chiều 25/10:  Học Dược lý 1
Chiều 26/10: Thi Dược liệu 1 P102+202A. Ca 2 từ 15h30

Chiều 27/10: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 28/10

Tuần từ  31/10 đến 4/11 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 31/10: Học Dược liệu 2
Chiều 1/11:  Học Dược lý 1
Chiều 2/11: 

Chiều 3/11: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 4/11 : Học Dược liệu 2

 Tuần từ  7/11 đến 11/11 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Nhà trường thắt chặt nội quy, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
Chiều 7/11: Học Dược liệu 2
Chiều 8/11:  Học Dược lý 2
Chiều 9/11: 

Chiều 10/11: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 11/11 : Cắt lịch Thi ca 1 Dược lý 1

Tuần từ  14/11 đến 18/11 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
Chiều 14/11: Học Dược liệu 2
Chiều 15/11:  
Chiều 16/11: Thi ca 1 từ 14h00 Dược lý 1 P101+102A

Chiều 17/11: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 18/11 : Học Dược lý 2

Tuần từ  21/11 đến 26/11 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 

Chú ý lịch phòng học chiều thứ 6 (25/11) có thay đổi, lớp sẽ học thực hành tại Phòng 302 Nhà C
Chiều 21/11: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Chiều 22/11:  Học Dược lý 2 
Chiều 23/11: 

Chiều 24/11: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 25/11 :Học Thực hành Dược liệu P302C , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Tuần từ  28/11 đến 2/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 28/11: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Chiều 29/11:  Học Dược lý 2 
Chiều 30/11: 

Chiều 1/12: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 2/12 :

Sáng 3/12: Thi Dược liệu 2 P102+202 Từ 8h00

Tuần từ  5/12 đến 10/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 5/12: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.
Chiều 6/12:  Học Dược lý 2 
Chiều 7/12: Học Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn quá 10 phút không điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Chú ý: chỉ mặc áo blu khi trong phòng học thực hành.

Chiều 8/12: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 9/12 :

Tuần từ  12/12 đến 18/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 12/12: 
Chiều 13/12:  Học Dược lý 2 
Chiều 14/12: THI Thực hành Dược liệu P304B , nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều 15/12: Học Quốc phòng an ninh 

Chiều 16/12 :

Sáng 17/12: Thi lại môn Thực vật Dược

Chiều 17/12: Thi lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần từ  19/12 đến 23/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 19/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc
Chiều 20/12:  Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.
Chiều 21/12: 

Chiều 22/12: THI  Quốc phòng an ninh P202A

Chiều 23/12 : Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Sáng 24/12: Thi lại môn Tiếng Anh 2 P102A, từ 8h00

Chiều 24/12: Thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh P202A từ 14h00

Sáng 25/12: Thi lại môn Hóa sinh P102A từ 8h00

Tuần từ  26/12 đến 31/12 (Chú ý từ 8/8 Lớp D08K8 sẽ học tại Phòng 302 Nhà C). 
Chiều 26/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc
Chiều 27/12:  Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.
Chiều 28/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 29/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 30/12 : Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Tuần 02/12 - 7/1:

Chiều 2/1:Nghỉ bù

Chiều 3/1: Học Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều 4/1: 

Chiều 5/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 6/1: Học Đảm bảo chất lượng thuốc 7h30 vào lớp

Chiều 6/1: Thi Thực hành Dược lý P304B. nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều 7/1: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P102+202A, từ 14h00

Tuần 09/12 - 14/1:

Chiều 9/1: Thi Dược lý 2 ca 1 từ 14h00, P101+202A

Chiều 12/1: Thi Đảm bảo chất lượng thuốc ca 1 từ 14h00, P101+202A

Tuần 16/1 - 18/1: Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học P302A, ca 2 từ 9h00

Chiều 16/1: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành  P202 từ 14h00

Sáng 17/1: Thi lại LT Dược liệu 1 P101A  từ 8h00

Chiều 17/1:

Sáng 18/1: Thi lại LT Dược lý 1 P101A, từ 8h00

Từ 19/1 nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 13/2: Học Bào chế 1 

Chiều 14/2: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 15/2: 

Chiều 16/2: Học Bào chế 1 

Chiều 17/2: Học Tổ chức quản lý Dược

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 20/2: Học Bào chế 1 

Chiều 21/2: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 22/2: 

Chiều 23/2: Học Bào chế 1 

Chiều 24/2: NGhỉ

Tuần 27/2 - 5/3: Lớp D08K8 học tại P302C

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Chiều 27/2: Học Bào chế 1 

Chiều 28/2: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 1/3: 

Chiều 2/3: Học Bào chế 1 

Chiều 3/3: 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 6/3: Học Bào chế 2 

Chiều 7/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Chiều 8/3: Học Marketing Dược

Chiều 9/3: Học Bào chế 2

Chiều 10/3: Học Tổ chức quản lý Dược

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 13/3: Học Bào chế 2 

Chiều 14/3: Học Marketing Dược

Chiều 15/3: Học Marketing Dược

Chiều 16/3: Học Bào chế 2

Chiều 17/3: 

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 20/3: Học Bào chế 2 

Chiều 21/3: Học Marketing Dược

Chiều 22/3: Học Marketing Dược

Chiều 23/3: Học Bào chế 2

Chiều 24/3: 

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp D08K8 học tại P302C

Chiều 27/3: Học Thực hành Bào chế P304 Nhà B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Chiều 28/3: Học Marketing Dược

Chiều 29/3: 

Chiều 30/3: 

Chiều 31/3: Thi Lý thuyết Bào chế 1 ca 1 từ 14h00, Phòng 1 thi tại P102A, Phòng 2 thi tại P303C.

Lịch thi lại: 

Sáng 1/4: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 1 P305 từ 8h00

Chiều 1/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2 P305 B từ 14h00

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi