0988.0988.35

Lịch học lớp D08K7 và D09K7

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.
Tuần từ  25/4 đến 29/4

Thông báo: Lớp học thực hành ở P304 nhà B.  Đi muộn quá 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại.  Cả lớp chú ý không được mặc áo blu đi lại ở sân và ra ngoài cổng trường. Chỉ mặc áo blu trong giờ thực hành.

- Sáng 25/4: Lớp D08 Học Giáo dục thể chất 3

- Chiều 25/4:  Lớp D09 Học Giáo dục thể chất 3

- Chiều 26/4: Học Quản trị kinh doanh Dược

- Chiều  27/4:  Học Quản trị kinh doanh Dược

- Chiều 28/4:

- Sáng  29/4: Lớp D09  Thi  thực hành Bào chế 1. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, Nhóm 2 từ 9h30-11h30

Tuần từ  4/5 đến 7/5

Thông báo: Lớp học thực hành ở P304 nhà B.  Đi muộn quá 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại.  Cả lớp chú ý không được mặc áo blu đi lại ở sân và ra ngoài cổng trường. Chỉ mặc áo blu trong giờ thực hành.

- Chiều 4/5:  D08 học thực hành bào chế 1. Nhóm 1 từ 13h30-15h30, Nhóm 2 từ 15h30-17h30.

- Chiều  5/5:  Học Dược lâm sàng 1

- Sáng  6/5: Lớp D08  Thi  thực hành Bào chế 1. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, Nhóm 2 từ 9h30-11h30

 

Tuần từ  9/5 đến 14/5

Thông báo: Lớp học thực hành ở P304 nhà B.  Đi muộn quá 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 01 buổi phải học lại.  Cả lớp chú ý không được mặc áo blu đi lại ở sân và ra ngoài cổng trường. Chỉ mặc áo blu trong giờ thực hành.

- Sáng 10/5:  Học Dược lâm sàng 1

- Chiều  11/5:  Học Dược lâm sàng 1

- Chiều 12/5: Học Dược lâm sàng 1

- Sáng  13/5: Lớp D08  Học Giáo dục thể chất 3

- Chiều 13/5: Lớp D09 Học Giáo dục thể chất 3

 

Tuần từ  16/5 đến 22/5

- Sáng  16/5:  

- Sáng  17/5:  D08 thi Quản trị Kinh doanh Dược Ca 1: từ 8h - 9h30

                                    D09 thi Quản trị Kinh doanh Dược Ca 2: từ 9h30 - 11h00

- Chiều 18/5:

- Sáng  19/5: Học Giáo dục quốc phòng (Học đủ 100% quân số, nghỉ học lại)

- Sáng 20/5: Lớp D08 Học Giáo dục thể chất 3

- Chiều 20/5: Lớp D09 Học Giáo dục thể chất 3

 

 

Tuần từ  23/5 đến 28/5

- Sáng  23/5:

- Chiều  24/5:  Học Dược lâm sàng 2

- Sáng  25/5: Học Giáo dục quốc phòng (Học đủ 100% quân số, nghỉ học lại)

- Chiều 26/5:  

- Sáng 27/5:  Học Giáo dục quốc phòng (Học đủ 100% quân số, nghỉ học lại)

- Chiều 27/5: Học Dược lâm sàng 2

Tuần từ  30/5 đến 5/6

- Sáng  30/5:

- Chiều  31/5:  Học Dược lâm sàng 2

- Sáng  25/5:

- Chiều 2/6:   Học Dược lâm sàng 2

- Sáng 3/6:  D08 Thi Dược lâm sàng 1 Ca 1 Từ 8h00-9h30 P101+202A

                            D09 Thi Dược lâm sàng 1 Ca 2 Từ 9h30-11h00 P101+202A

 

Tuần từ  6/6 đến 10/6

- Sáng  6/6:

- Chiều  7/6:  

- Sáng  8/6: Học Dược lâm sàng 2

- Sáng 9/6:   Thi lại Hóa sinh và Tiếng Anh chuyên ngành P202 từ 8h00

- Sáng 10/6:  Học Dược lâm sàng 2

Tuần từ  13/6 đến 19/6 ( chú ý thay đổi lịch thi lại y đức)

- Sáng  13/6: Lớp D08 học thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

- Sáng 14/6: Học lại Hóa sinh P202

- Sáng  15/6: Lớp D09 học thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

- Chiều 15/6: Học lại Hóa sinh P202

- Chiều 16/6:   Thi lại Y đức  lùi lại thi cùng Khóa 8 vào chiều ngày thứ 7 (25/6)

- Sáng 17/6:  Lớp D08 học thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Tuần từ  20/6 đến 26/6 (chú ý lịch học thay đổi Học lại môn Hóa sinh)

- Sáng  20/6: Lớp D09 học thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

- Sáng 21/6: Học lại Hóa sinh

- Chieu 21/6: Học lại Hóa sinh

- Sáng 22/6: Lớp D08 thi thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30.

- Sáng 23/6: Thi Dược lâm sàng 2 P101+202 . D08 thi ca 1 từ 8h00, D09 thi ca 2 từ 9h30

- Chiều 23/6: Học bổ sung Hóa dược 1

- Sáng 24/6: Lớp D09 thi thực hành Dược lâm sàng 1 Phòng 202A, nhóm 1 thi từ 7h30-9h30, nhóm 2 thi từ 9h30-11h30.

- Chiều 24/6: Thi lại hóa sinh

- Sáng 25/6: Thi lại Hóa dược 1 P101

- Chiều 25/6: Thi lại Y đức P101


Lịch học Khóa 7:

 Bắt đầu từ thứ 2 (15/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho lớp.

Lịch học sau hè

Tuần 15/8 - 20/8

- Sáng 15/8: Học Marketing Dược

- Sáng 16/8:

- Sáng 17/8:

- Sáng 18/8:

- Sáng 19/8: Học Marketing Dược

 

Tuần 22/8 - 26/8

- Sáng 22/8:

- Sáng 23/8: Học Marketing Dược

- Sáng 24/8: Học Marketing Dược

- Sáng 25/8:

- Sáng 26/8:

 Tuần 29/8 - 2/9

- Sáng 29/8:

- Sáng 30/8: Học Marketing Dược

- Sáng 31/8: Học Marketing Dược

- Sáng 1/9: 

- Sáng 2/9: 

 Tuần 5/9 - 9/9

- Sáng 5/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 6/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 7/9: 
- Sáng 8/9: Học Bào chế 2
- Sáng 9/9: 

 Tuần 12/9 - 17/9

- Sáng 12/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 13/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 14/9: Học Bào chế 2
- Sáng 15/9: Học Bào chế 2
- Sáng 16/9: 

Tuần 19/9 - 24/9

- Sáng 19/9: 
- Sáng 20/9: Học Kinh tế Dược
- Sáng 21/9: Học Bào chế 2
- Sáng 22/9: 
- Sáng 23/9: Học Kinh tế Dược

Tuần 26/9 - 1/10

- Sáng 26/9: 
- Sáng 27/9: Học Bào chế 2
- Sáng 28/9: Học Bào chế 2
- Sáng 29/9: Thi Marketing Dược. D08 thi ca 1 từ 8h00-9h30, D09 thi ca 2 từ 9h30-11h00. P102+202A
- Sáng 30/9: 

Tuần 3/10 - 8/10
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
- Sáng 3/10: 
- Sáng 4/10: Học Dược liệu 2
- Sáng 5/10: Thi Kinh tế Dược. D08 thi ca 1 từ 8h00-9h30, D09 thi ca 2 từ 9h30-11h00. P101+202A
- Sáng 6/10: 
- Sáng 7/10: Thi Bào chế 2. D08 thi ca 1 từ 8h00-9h30, D09 thi ca 2 từ 9h30-11h00. P101+202A

Tuần 10/10 - 15/10
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
- Sáng 10/10: 
- Sáng 11/10: Học Dược liệu 2
- Sáng 12/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 13/10: Nghỉ
- Sáng 14/10: Học Dược liệu 2

Tuần 17/10 - 23/10
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.
- Sáng 17/10: 
- Sáng 18/10: Học Dược liệu 2
- Sáng 19/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 20/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 21/10: Học Dược liệu 2

Tuần 24/10 - 28/10
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
- Sáng 24/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 25/10: 
- Sáng 26/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 27/10: Học Hóa Dược 3
- Sáng 28/10: Học Dược liệu 2

Tuần 31/10 - 5/11
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
- Sáng 31/10: 
- Sáng 1/11: 
- Sáng 2/11: Học Hóa Dược 3
- Sáng 3/11: Học Hóa Dược 3
- Sáng 4/11: Học Hóa Dược 3

Tuần 7/11 - 12/11
Lưu ý: Đề nghị sinh viên nghiêm túc học tập và ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất. 
Sáng 7/11: 

Sáng 8/11: Thi Dược liệu 2 P101+202A, D08 thi ca 1 từ 8h00, D09 thi ca 2 từ 9h30

Sáng 9/11: 

Sáng 10/11: 

Sáng 11/11:

Sáng 12/11: Cắt lịch Thi Hóa Dược 3 

Tuần 14/11 - 19/11
Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
Sáng 14/11: 

Sáng 15/11: 

Sáng 16/11: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin ( học bổ sung 100% SV đi học) 

Sáng 17/11: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin ( học bổ sung 100% SV đi học)

Sáng 18/11: Thi Hóa Dược 3, Lớp D08 thi ca 1 từ 8h00, D09 thi ca 2 từ 9h30, P102+202A

Tuần 21/11 - 26/11
Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
Sáng 21/11: 

Sáng 22/11: Thi Những NLCB của CN Mác Lê Nin, Cả 2 lớp thi từ 8h00, D09 Thi P202A, D08 thi P101+102A

Chú ý: Thi xong tất cả 2 lớp ở lại để nhà trường thông báo kế hoạch thực tập bệnh viện

Lịch Thực tập Bệnh viện Từ ngày 23/11 - 21/12/2016

     Lớp D08 đi thực tập các buổi sáng từ thứ 2 - thứ 6

     Lớp D09 đi thực tập các buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6

Tuần 03/1/2017 - 16/4/2017

Thực tập tốt nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng

 8h00 ngày 03.01.2017 cả lớp tập trung tại Cổng Bệnh viện  Đa khoa Đan Phượng
ĐC: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.

Lịch nghỉ Tết âm lịch từ ngày 23/01/2017 - 12/02/2017 (Dương lịch)

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi